О таможенной службе

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Gümrük gullugy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2010 ý., № 1, 15-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 01.10.2011 ý. № 236-IV, 23.11.2016 ý. № 484-V, 03.06.2017 ý.

№ 573-V, 25.11.2017 ý. № 657-V, 20.10.2018 ý. № 82-VI we 02.03.2019 ý. № 127-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun gümrük gullugynyň işiniň hukuk esaslaryny hem-de ýörelgelerini, wezipelerini, hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýär.

 

I bölüm. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy

 

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy Türkmenistanyň gümrük ulgamynyň işini düzgünleşdirmek babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, gümrük meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän, şeýle hem işleri bilen baglanyşykly kontrabanda we beýleki jenaýatlara, administratiw hukuk bozulmalaryna garşy göreşi amala aşyrýan ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edarasy bolup durýar.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň gümrük gullugy hakyndaky kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň gümrük gullugy hakyndaky kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we Türkmenistanyň Gümrük Kodeksinden, şu Kanundan hem-de gümrük gullugynyň işini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň  düzümi we ýolbaşçylygy

 

1. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň düzümine merkezi edarasy, onuň ýanyndaky Okuw merkezi, welaýat we welaýat hukukly şäher gümrükhanalary, olaryň gümrük postlary (mundan beýläk – gümrük edaralary) girýär. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň düzümine hojalyk hasaplaşygyndaky edaralary we beýleki edaralary hem girýär.

2. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyna Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýän we wezipeden boşadylýan başlygy ýolbaşçylyk edýär.

3. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasarlary, gümrükhanalaryň başlyklary Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýärler we wezipeden boşadylýarlar.

4. Türkmenistanyň gümrük gullugynyň Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşylyp wezipä bellenilýän we wezipeden boşadylýan ýolbaşçylarynyň we wezipeli işgärleriniň wezipeleriniň sanawy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilýär.

5. Gümrük gullugynyň işgärlerine şahsyýetini we eýeleýän wezipesini tassyklaýan şahsyýetnama we bellenilen nusgadaky tapawutlandyryş nyşanlary berilýär.

6. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylarynyň umumy sany hem-de onuň Merkezi edarasynyň gurluşy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

 

4-nji madda. Gümrük gullugynyň hukuk derejesi

 

1. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy hakynda Düzgünnama Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan, gümrük gullugynyň edaralary hakynda Düzgünnamalar bolsa Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy tarapyndan tassyklanylýar.

2. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti bilen ylalaşylmagy esasynda, döretmegiň maksatlary delillendirilip we olaryň maddy-tehniki binýadyny üpjün etmegiň, işini guramagyň deslapdan taslamasy düzülip, zerurlygyna görä, gümrükhanalar döredilip bilner.

3. Türkmenistanyň çäklerinde ýerleşýän we Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerindäki gümrük postlary welaýat we welaýat hukukly şäher gümrükhanalarynyň aýrybaşga bölümi bolup, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy tarapyndan tassyklanýan Düzgünnama esasynda hereket edýärler.

4. Gümrük postlary ýolagçy we haryt akymlarynyň möçberlerinden, aýry-aýry sebitleriň ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmegiň wajyplygyndan, ulag kärhanalarynyň, harytlary daşary ýurtlara iberijileriň we daşary ýurtlardan getirijileriň, daşary söwda işi bilen meşgullanýan beýleki taraplaryň isleglerinden ugur alnyp, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde  döredilýär.

 

5-nji madda. Gümrük gullugynyň  işiniň esasy ýörelgeleri

 

1. Gümrük gullugy öz işinde kanunylyk, raýatlaryň kanunyň öňündäki deňligi, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda olaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegi, mertebesine hormat goýulmagy ýörelgelerinden ugur alýar.

2. Gümrük gullugy raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak hakyndaky kanunçylygyň talaplaryna ters gelmeýän, şeýle hem döwlet syrynyň we kanun arkaly goralýan beýleki syrlaryň açylmagyna getirmeýän halatynda, aýanlyk ýagdaýynda hereket edýär.

 

6-njy madda. Gümrük gullugynyň esasy wezipeleri

 

Gümrük gullugynyň esasy wezipeleri şulardan ybaratdyr:

1) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň ykdysady howpsuzlygyny goramak;

2) Türkmenistanyň daşary söwdasyny we milli ykdysadyýetini ösdürmäge ýardam bermek;

3) Türkmenistanyň gümrük serhediniň üstünden haryt dolanyşygynyň çaltlandyrylmagyna ýardam berýän şertleri döretmek;

4) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň gümrük serhedini goramak we gümrük gözegçiliginiň çägindäki düzgüniň berjaý edilişine gözegçilik etmek;

5) harytlar we ulag serişdeleri Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilende ygtyýarlylandyryş we rugsat beriş düzgüniniň berjaý edilişine gözegçilik etmek;

6) gümrük tölegleriniň möçberlerini belleýän hem-de gümrük töleglerini tölemegiň tertibini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda gümrük paçlaryny we gümrük ýygymlaryny, salgytlary töletdirmek;

7) gümrük işiniň çygrynda hukuk kadalarynyň bozulmalarynyň amala aşyrylmagy hakyndaky maglumatlary toplamak we seljermek;

8) kontrabandany hem-de gümrük kadalarynyň beýleki bozulmalaryny amala aşyran şahslara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çäre görmek;

9) Türkmenistanyň daşary söwdasynyň gümrük statistikasyny we gümrük işi bilen baglanyşykly maglumatlar binýadyny ýöretmek, gümrük işi hakyndaky hasabatlary taýýarlamak we gyzyklanma bildiren taraplara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertibe laýyklykda maglumat bermek;

10) gümrük işi hakyndaky kanunçylyk namalarynyň birmeňzeş berjaý edilmegini üpjün etmek;

11) gümrük işi boýunça hünärmenleri taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak we olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak;

12) gümrük işine degişli Türkmenistanyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek;

13) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen beýleki wezipeleri ýerine ýetirmek.

 

7-nji madda. Raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegi

 

Gümrük kadalarynyň bozulmalaryna ýol berendigi güman edilip saklanan raýatlar öz hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendirilmegi babatda gümrük gullugynyň işgärlerinden maglumat almaga haklydyrlar.

 

8-nji madda. Gümrük edaralarynyň ýerleşýän ýeri  

 

1. Gümrük edaralary gönüden-göni gümrük gullugynyň edaralary bolan jaýlarda, şeýle hem gyzyklanma bildirýän taraplara, şol sanda gümrük dellalçylygyny amala aşyrýan ýa-da harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ýörite ammarlaryna eýeçilik edýän şahslara degişli bolan çäklerde we jaýlarda, şonuň ýaly-da aeroportlaryň, deňiz we derýa portlarynyň, demir ýol we awtomobil menzilleriniň çäklerinde we jaýlarynda ýerleşip bilerler.

2. Gümrük edaralary üçin ýer bölekleri "Ýer hakynda" Türkmenistanyň bitewi Kanunyna laýyklykda ulanmaga berilýär.

 

9-njy madda. Gümrük edaralarynyň gümrük amallaryny  amala aşyrýan ýeri

 

Harytlar, ulag serişdeleri babatda gümrük gözegçiliginiň we gümrük taýdan resmileşdirmegiň amallary gönüden-göni gümrük edarasynyň ýerleşýän ýerlerinde ýa-da şahslaryň ýüztutmasy boýunça gümrük gullugynyň dolandyryş edaralarynyň rugsady bilen beýleki ýerlerde amala aşyrylýar. Gümrük edaralary, eger munuň özi gümrük gözegçiliginiň netijeliligini pese düşürmeýän bolsa, harytlaryň we ulag serişdeleriniň ýerleşýän ýerlerinde gümrük amallaryny amala aşyrýarlar.  

 

10-njy madda. Gümrük edaralarynyň iş tertibi

 

1. Gümrük edaralarynyň iş tertibi we iş wagty Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gümrük gullugunyň ýolbaşçysy tarapyndan bellenilýär.

Aýry-aýry gümrük edaralarynyň harby gullukçylarynyň iş wagtynyň dowamlylygy olaryň iş ýeriniň we şertleriniň aýratynlygyny nazara almak bilen, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşçysy tarapyndan bellenilip bilner.

2. Deňiz we derýa portlaryndaky, aeroportlardaky we döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerindäki gümrük edaralarynyň iş wagty öz işini şol ýerlerde amala aşyrýan edaralaryň we gulluklaryň iş wagtyna laýyk gelmelidir. Gümrük gullugynyň beýleki ýerlerdäki edaralarynyň iş wagty işine garaşly şahslaryň isleglerini kanagatlandyrmakdan ugur alnyp we gümrük gullugynyň hem-de dahylly döwlet gulluklarynyň mümkinçilikleri göz öňünde tutulyp bellenilýär.

 

II bölüm. Gümrük gullugynyň ygtyýarlyklary

 

11-nji madda. Gümrük gullugynyň Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralary bilen özara gatnaşyklary

 

Gümrük gullugy döwlet gümrük syýasatyny iş ýüzünde durmuşa geçirmekde, gümrük kadalarynyň bozulmalarynyň öňüni almakda, olara ýol bermezlikde, seljeriş işleri geçirmekde, dessin-agtaryş, anyklaýyş we öňüni alyş işlerini we gaýry çäreleri amala aşyrmakda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralary bilen özara hyzmatdaşlykda bolýar.

 

12-nji madda. Gümrük gullugynyň daşary ýurt döwletleriniň gümrük we hukuk goraýjy edaralary hem-de halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy

 

Gümrük gullugynyň öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde gümrük işi babatda özara gatnaşyk etmek, maglumat we resminamalary alyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň esasynda daşary ýurt döwletleriniň gümrük gulluklary, hukuk goraýjy edaralary we halkara guramalary bilen gatnaşyklary ýola goýmaga we hyzmatdaşlyk etmäge  hukugy bardyr.

 

13-nji madda. Gümrük gullugynyň ýuridik we fiziki şahslar bilen gatnaşyklary

 

1. Ýuridik şahslar eýeçiligiň görnüşine garamazdan we fiziki şahslar gümrük gullugynyň işgärlerine gulluk wezipelerini ýerine ýetirmekde ýardam bermelidirler.

2. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gümrük gullugy beýleki döwlet edaralarynyň, kärhanalarynyň we guramalarynyň gümrük gözegçiligine degişli bolan we olaryň ygtyýarlyklaryna girýän aýry-aýry hereketleri özleriniň gözegçiligi astynda amala aşyrmaklaryna ýol bermäge haklydyr.

 

14-nji madda. Gümrük gullugyna maglumat bermek we onuň derejesi

 

1. Gümrük işi bilen baglanyşykly hereketlere gatnaşygy bolan islendik şahs ygtyýarly gümrük işgäriniň talap etmegi boýunça Türkmenistanyň gümrük kanunçylygynyň düzgünlerini berjaý etmek üçin zerur bolan resminamalary we maglumatlary bellenilen möhletlerde gümrük gullugyna bermäge borçludyr.

2. Öz mazmuny boýunça ýa-da gümrük gullugyna berliş usuly boýunça gizlin bolan ähli maglumatlaryň gulluk syry derejesi bardyr. Maglumaty beren şahsyň razylygy bolmazdan, gulluk syry bolan maglumaty aýan etmäge gümrük gullugynyň haky ýokdur. Türkmenistanyň kanunçylygynda gümrük gullugynyň maglumatlary bermäge borçly edilen ýagdaýlary muňa girmeýär.

 

15-nji madda. Gümrük gullugynyň amala aşyrýan işleri

 

Gümrük gullugy öz üstüne ýüklenen wezipelere laýyklykda şu aşakdaky işleri amala aşyrýar:

1) Türkmenistanyň döwlet gümrük syýasatyny işläp taýýarlamaga gatnaşýar we ony durmuşa geçirýär;

2) öz ygtýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň ykdysady howpsuzlygyny we ykdysady garaşsyzlygyny, bu ugurda döwletiň bähbitlerini goramaga gatnaşýar;

3) Türkmenistanyň gümrük işi hakyndaky kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçiligi üpjün edýär;

4) harytlary we ulag serişdelerini Türkmenistanyň gümrük serhedinden üstaşyr geçirmegiň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertibiniň berjaý edilişine gözegçilik edýär;

5) söwda-ykdysady işini gümrük taýdan düzgünleşdirmegiň serişdelerini ulanýar, gümrük serhedinden üstaşyr geçirilýän harytlar babatda ykdysady syýasatyň çärelerini işläp taýýarlamaga gatnaşýar;

6) Türkmenistanyň gümrük serhediniň üstünden harytlar, ulag serişdeleri, fiziki şahslar geçirilen halatynda kontrabanda, gümrük kanunçylygynyň hukuk taýdan bozulmalaryna, neşe serişdeleriniň, psihotrop maddalaryň we prekursorlaryň, şeýle hem Türkmenistanyň halkynyň we daşary ýurt döwletleriniň çeperçilik, taryhy-arheologik gymmatlyklarynyň, intellektual eýeçilige degişli zatlaryň, ýitip gitmek howpy bolan haýwanlaryň we ösümlikleriň görnüşleriniň, beýleki harytlaryň bikanun dolanyşygyna garşy göreşýär;  

7) ýaraglary, ok-därileri, zäherleýji we radioaktiw jisimleri hem-de maddalary, hereket edýän konstitusion gurluşy agdarmaga, jemgyýetçilik howpsuzlygyny we ahlagyny bozmaga çagyrýan neşirleri we beýleki maglumatlary Türkmenistanyň gümrük serhedinden bikanun geçirmäge edilýän synanyşyklaryň öňüni almak işlerini, terrorçylyga garşy göreşi öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde we beýleki hukuk goraýjy edaralary bilen bilelikde alyp barýar;

8) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gümrük tölegleriniň dogry hasaplanylyşyna, doly we öz wagtynda tölenilişine gözegçilik edýär;

9) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gümrük gullugy tarapyndan ygtyýarlandyrmagy bellenilen işleriň görnüşlerini ygtyýarlandyrýar;

10) gümrük işi babatda Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär;

11) gümrük gullugynyň maddy-tehniki binýadyny ösdürýär we kämilleşdirýär;

12) gümrük işini dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlaryny işläp taýýarlaýar we olary ornaşdyrýar;

13) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gümrük edaralarynyň edýän tölegli döwlet hyzmatlarynyň görnüşlerini, olar üçin alynýan tölegleriň möçberlerini belleýär we şeýle hyzmatlar üçin alynýan pul serişdeleriniň gümrük gullugynyň býujetden daşary serişdeler üçin hasabyna öz wagtynda tölenilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

131) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gümrük dellalynyň (wekiliň) we paçsyz söwda dükanynyň işini amala aşyrýar;

132) gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmene dalaşgärleri okadýar we olara gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmeniň hünär şahadatnamasyny berýär, şeýle hem gümrük taýdan resmileşdirmek boýunça hünärmenleri gaýtadan okadýar we olaryň hünär synagyny geçirýär;

133) gümrük gullugynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak we hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça okuwlary guraýar hem-de olaryň hünär synaglaryny geçirýär.

14) gümrük gullugynyň işini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen beýleki işleri amala aşyrýar.

 

16-njy madda. Gümrük gullugynyň hukuklary

 

Gümrük gullugy şu aşakdakylara hukuklydyr:

1) Türkmenistanyň Prezidenti bilen ylalaşyp, gümrükhanalary we olaryň düzüm birliginde gümrük barlaghanalaryny, şeýle hem hojalyk hasaplaşygyndaky edaralary we kinologiýa merkezlerini döretmäge;

2) gümrük düzgünlerine we gümrük amallaryna laýyklykda gümrük gözegçiligi we gümrük taýdan resmileşdirmek işi üçin zerur resminamalary, maglumatlary şahslardan soramaga we  almaga;

3) gümrük işi bilen bagly hereketi ýerine ýetirmäge ygtyýarlylygyny tassyk etmegini şahslardan talap etmäge, raýatlaryň we wezipeli adamlaryň şahsyýetini tassyklaýan  resminamalary barlamaga;

4) gümrük barlaglaryny amala aşyrmaga, eýeçiligiň görnüşine garamazdan, gümrük gözegçiligine degişli harytlar saklanýan jaýlara, ammarlara we olara degişli çäklere girmäge, zerur resminamalary almaga, şeýle jaýlary we ammarlary möhürlemäge;

5) gümrük ammarlaryny we harytlaryň wagtlaýyn saklanylýan ammarlarynyň işini amala aşyrmaga;

6) eýeçiligiň görnüşine garamazdan, ýuridik şahslaryň ýolbaşçylaryndan, wezipeli adamlaryndan, hususy telekeçilerden we fiziki şahslardan gümrük kanunçylygynyň bozulmalaryny düzetmegi öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde talap etmäge;

7) gümrük kadalaryny bozýan hem-de jenaýatçylykly hereketi amala aşyran ýa-da şeýle hereketleri etmekde şübhelenilýän adamlary saklamaga we Türkmenistanyň gümrük we hukuk goraýjy edaralarynyň, şeýle hem saglygy goraýyş edaralarynyň gulluk jaýlaryna eltmäge;

8) şahsyýetini we wezipesini tassyklaýan şahsyýetnamasy bilen gümrük gullugynyň işgärlerine gümrük edaralarynyň ýerleşýän çäklerine, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerindäki gümrük postlaryna gulluk wezipelerini ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde päsgelçiliksiz barmaga;

9) wakalary we hadysalary resmileşdirmäge, olary surata düşürmäge, audio-wideo we kino ýazgylaryny amala aşyrmaga;

10) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde maglumatlary we resminamalary ulanmaga hem-de olary saklamaga;

11) habar beriş, aragatnaşyk we maglumatlary bermek ulgamlaryny, gümrük gözegçiliginiň tehniki serişdelerini, şeýle hem maglumatlary goramagyň serişdelerini, şol sanda kanunda bellenilen tertipde kriptografik goragyň serişdelerini işläp taýýarlamaga, döretmäge we ulanmaga;

12) gümrük gullugynyň üstüne ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň döwlet býujetinde göz öňünde tutulan we gümrük gullugynyň býujetden daşary serişdeleriniň, Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmelerden maliýeleşdirilýän serişdeleriň hasabyna harytlary, şol sanda maddy-tehniki serişdeleri we tehnikalary almaga;

13) maliýe we emläk serişdelerini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dolandyrmaga;

14) gümrük gullugynyň işgärlerini Türkmenistanyň çäklerine we daşary ýurt döwletlerine gulluk saparlaryna ibermäge;

15) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gümrük işi bilen bagly hukuk kadalarynyň bozulmalary hakynda teswirnamalary düzmäge, gümrük gullugyna degişli edilen administratiw hukuk bozulma barada iş boýunça önümçiligiň tertibini ýöretmäge we ony alyp barmaga hem-de administratiw tertibinde çäre görmek hakyndaky çözgütleri kabul etmäge;

16) gümrük işi babatda raýat-hukuk gatnaşyklarynda çykyş etmäge hem-de hak islegleri bilen kazyýete ýüz tutmaga;

17) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrmaga.

 

17-nji madda. Gümrük gullugynyň borçlary

 

Gümrük gullugy şu aşakdakylara borçlydyr:

1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gümrük işi babatda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp düzmäge we bellenilen tertipde kabul etmäge, olary ýerine ýetirmäge;

2) gümrük gözegçiligini we gümrük taýdan resmileşdirmegi amala aşyrmaga;

3) gümrük gözegçiligi we gümrük taýdan resmileşdirmek işlerini amala aşyrmak üçin zerur resmi iş kagyzlarynyň nusgalaryny tassyklamaga we dolanyşyga girizmäge;

4) gümrük gözegçiligine degişli harytlaryň we ulag serişdeleriniň wagtlaýyn saklanyljak ýerini kesgitlemäge we zerurlygyna görä, olaryň ýany bilen gitmäge;

5) Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän ýa-da geçirilmegi göz öňünde tutulýan harytlaryň daşary ykdysady işiniň haryt sanawy (DYIHS) boýunça kodlaryny kesgitlemäge we bu barada hem-de harytlaryň gelip çykan ýurdy barada deslapky çözgütleri kabul etmäge;

6) gümrük gullugynyň işgärleriniň maddy üpjünçiligini we durmuş taýdan goraglylygyny gowulandyrmak boýunça çäreler görmäge;

7) kontrabanda we gümrük töleglerini tölemekden boýun gaçyrmak hakyndaky işler boýunça anyklaýyş işlerini geçirmäge;

8) Türkmenistanyň kanunçylygy esasynda üstüne ýüklenen beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.

 

III bölüm. Gümrük gullugynda gullugy geçmegiň tertibi

 

18-nji madda. Gümrük gullugynyň işgärler düzümi

 

1. Harby gullukçylar we harby gullukda durmaýan beýleki işgärler (mundan beýläk – işgärler) gümrük gullugynyň işgärler düzümini emele getirýärler.

2. Gümrük gullugynyň harby gullukçylaryny wezipä bellemek, başga wezipä geçirmek we  wezipeden boşatmak, olara harby atlary dakmak, şeýle  hem harby atlardan mahrum etmek "Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda hem-de Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalarynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

3. Gümrük gullugynyň harby gullukçylaryna «Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda hem-de Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalarynda göz öňünde tutulan ýeňillikler we artykmaçlyklar degişlidir.

4. Gümrük gullugynyň harby gullukda durmaýan işgärleriniň zähmet gatnaşyklary Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

 

19-njy madda. Gümrük gullugynyň işgärleriniň gulluga  kabul edilmegi we gullukdan boşadylmagy

 

1. Gümrük gullugyna borçnama boýunça harby gulluga Türkmenistanyň raýatlary «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda kabul edilýär.

2. Gümrük gullugynda gulluk etmäge kabul edilýän raýata şu aşakdaky talaplar bildirilýär:

1) Türkmenistana, halka we Türkmenistanyň Prezidentine wepaly bolmak;

2) Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we kanunlarynyň hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplaryny birkemsiz berjaý etmek;

3) raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini hormatlamak we goramak, ýokary medeniýetliligi berjaý etmek;

4) döwletiň özbaşdaklygyny, syýasy we ykdysady bähbitlerini goramak;

5) Türkmenistanyň halkynyň milli adatlaryna we däp-dessurlaryna hormat goýmak;

6) düzgün-nyzamy we jogapkärçiligi ýokary derejede berjaý etmek;

7) işe döredijilikli çemeleşmek, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk iş alyp barmagy başarmak;

8) salyhatlylyk, halallyk, öz işiniň netijelerine hakyky we tankydy baha bermegi başarmak ukyby.

3. Gümrük gullugyna işe kabul edilýän raýatlar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda resminamalary we maglumatlary berýärler.

4. Işgärleriň eýeleýän wezipelerine laýyk gelýändigini kesgitlemek, olaryň hünärini ýokarlandyrmak maksady bilen gümrük gullugynda hünär synaglary geçirilýär. Hünär synagyny geçirmegiň tertibi Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşçysy tarapyndan kesgitlenilýär.

5. Işgärleriň gysga möhletli harby türgenleşigi geçmekleriniň tertibi we harby türgenleşigiň möhletleri Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşçysy tarapyndan bellenilýär.

 

20-nji madda. Gümrük gullugynyň işgärleriniň gulluk wagty we dynç almaga bolan hukugy

 

1. Gümrük gullugynda işgärleriň hepdelik iş wagtynyň dowamlylygynyň we dynç alyş üçin wagtynyň hasaba alnyş tertibi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenilýär.

2. Gümrük gullugynyň işgärlerine «Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna we Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda her ýylky esasy rugsady we rugsatlaryň beýleki görnüşleri berilýär.

 

21-nji madda. Gümrük gullugynyň işgärleriniň pul we gaýry üpjünçiligi

 

1. Gümrük gullugynyň işgärleriniň pul üpjünçiligi olaryň eýeleýän wezipesi üçin bellenilen wezipe aýlyk iş hakyndan, harby ady üçin tölenýän goşmaça töleglerden hem-de Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan  gaýry goşmaça pul töleglerinden ybaratdyr.

2. Gümrük gullugynyň harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylary üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hukuklardan we ýeňilliklerden peýdalanýarlar hem-de pul, azyk we goş-golam bilen üpjün edilýärler.

 

IV bölüm. Gümrük gullugynyň işgärleri tarapyndan fiziki güýjüň, ýörite

güýçleriň we serişdeleriň, ok atýan (tabel) ýaragyň ulanylyşy

 

22-nji madda. Fiziki güýji, ýörite güýçleri we serişdeleri, ok   atýan (tabel) ýaragy ulanmagyň maksady we çäkleri

 

1. Gümrük gullugynyň işgärlerine diňe şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalarynda göz öňünde tutulan halatlarda we tertipde fiziki güýji, ýörite güýçleri we serişdeleri ulanmaga, ok atýan (tabel) ýaragy götermäge, saklamaga, ulanmaga hukuk berilýär.

2. Fiziki güýjüň, ýörite güýçleriň we serişde1eriň, ok atýan (tabel) ýaragyň ygtyýarlyklaryň we zerur goranyş çäkleriniň artdyrylmagy bilen ulanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

23-nji madda. Fiziki güýjüň ulanylmagy

 

Gümrük gullugynyň işgärleriniň kontrabandanyň we gümrük kadalarynyň beýleki howply bozulmalarynyň öňüni almak we soňuna çykmak, olary amala aşyran adamlary saklamak, öz kanuny talaplaryna garşy hereketleri aradan aýyrmak üçin, öz üstüne ýüklenen borçlaryň ýerine ýetirilmegini beýleki usullar bilen üpjün etmek mümkin bolmasa, fiziki güýji, şol sanda söweşjeň göreş usullaryny ulanmaga hukuklary bardyr.

 

24-nji madda. Ýörite güýçleriň we serişdeleriň ulanylmagy

 

1. Gümrük gullugynyň işgärleriniň şu aşakdaky halatlarda gol gandallaryny, rezin taýaklary, ulagy mejbury saklamak üçin gurluşlary, gulluk itlerini, şeýle hem beýleki ýörite ulag serişdelerini we güýçlerini ulanmaga hukuklary bardyr:

1) kontrabanda garşy göreşmek boýunça özleriniň gulluk ýa-da jemgyýetçilik borjuny ýerine ýetirýän gümrük gullugynyň işgärleriniň we beýleki adamlaryň üstüne çozuşy serpikdirmekde;

2) gümrük edaralarynyň binalaryna, jaýlaryna, desgalaryna, ulag serişdelerine çozuşy serpikdirmekde;

3) eger gümrük gullugynyň işgärlerine boýun bolmaýan ýa-da garşylyk görkezýän bolsalar, gümrük kadalaryny bozujylary saklamakda;

4) gaçjakdygyny, daş-töweregindäkilere ýa-da özüne zeper ýetirjekdigini güman etmäge ýeterlik esas bar bolan saklanylanlary goragly äkitmekde we goramakda;

2. Adamyň janyna howp salýan çozuş, topar bolup çozuş ýa-da ýaragly garşylyk görkezilen halatlardan beýleki ýagdaýlarda göwreliligiň alamatlary bolan aýallar, kämillik ýaşyna ýetmedikler we aç-açan maýyplyk alamatlary bolan adamlar babatda ýörite güýçleri we serişdeleri ulanmak gadagan edilýär.

3. Gümrük gullugynyň işgärleri tarapyndan ulanylýan ýörite güýçleriň we serişdeleriň sanawy we olaryň ulanylyş tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

 

25-nji madda. Ok atýan (tabel) ýaragyň saklanylyşy, göterilişi we ulanylyşy

 

1. Gümrük gullugynyň işgärleriniň gulluk borçlaryny ýerine ýetiryän wagtlary ok atýan (tabel) ýaragy saklamaga, götermäge we ulanmaga hukuklary bardyr.

2. Gümrük gullugynyň işgärleriniň ok atýan (tabel) ýaragy ahyrky çäre hökmünde şu aşakdaky ýagdaýlarda ulanmaga hukuklary bardyr:

1) eger başga usul we serişdeler bilen adamlary goramak mümkin bolmasa, olaryň janyna we saglygyna howp salýan çozuşdan goramak üçin;

2) gümrük gullugynyň işgärleriniň kontrabanda we beýleki jenaýatlara garşy göreşmek boýunça gulluk borçlaryny berjaý edýän wagty ýaragly ýa-da başga çozuş edilende, olaryň janyna we saglygyna howp abanan halatynda ony serpikdirmek üçin;

3) gümrük gullugy tarapyndan goralýan obýektlere, binalara we jaýlara topar bolup ýa-da ýaragly edilen çozuşy serpikdirmek üçin;

4) ýaragly garşylyk görkezýän, şeýle hem ýaragy tabşyrmak hakyndaky kanuny talaplary ýerine ýetirmekden boýun gaçyrýan adamy, eger ulanylan başga usullar we serişdeler bilen ýaragly adamyň garşylygyny ýeňmek, saklamak ýa-da ýaragyny elinden almak mümkin bolmadyk ýagdaýynda ýaragly adamy saklamak üçin;

5) eger ulag serişdesini dolandyrýan adam gümrük gullugynyň işgäriniň saklanmak baradaky kanuny talaplaryna tabyn bolman, adamlaryň janyna we saglygyna howp salýan bolsa, saklamaga başga mümkinçilik bolmadyk ýagdaýynda.

3. Ok atýan (tabel) ýarag ulanylmazdan ozal, ony ulanmak meýliniň barlygy barada duýdurylmalydyr.

4. Ok atýan (tabel) ýarag şu ýagdaýlarda duýdurmazdan ulanylyp bilner:

1) ýaragly, söweş tehnikasyny, ulag serişdelerini, uçujy enjamlary, deňiz we derýa gämilerini ulanmak bilen, duýdansyz çozuş edilende;

2) kontrabandany we beýleki jenaýatlary amala aşyran ýaragly adamlaryň ulag serişdelerini ulanyp gaçan wagtynda.

5. Ok atýan (tabel) ýaragyň ulanylan ähli halatlarynda gümrük gullugynyň işgäri daş-töweregindäki adamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin mümkin bolan ähli çäreleri görmäge, zerurlyk bolan halatynda bolsa, jebir çekenlere gaýragoýulmasyz kömek bermäge borçludyr.

6. Göwreliligiň alamatlary bolan aýallar, kämillik ýaşyna ýetmedikler we maýyplygyň aç-açan alamatlary bolan adamlar babatda ok atýan (tabel) ýaragy ulanmak gadagan edilýär, muňa olaryň işgäriň janyna howp salýan ýaragly çozuş eden, ýaragly garşylyk görkezen, ýarag ulanmak ýa-da topar bolup çozmak bilen ulag serişdelerini eýelän halatlaryndan beýleki ýagdaýlarda, eger ulanylan başga usullar, güýçler we serişdeler bilen şeýle çozuşy serpikdirip bolmadyk ýagdaýy girmeýär.

7. Ok atýan (tabel) ýaragyň her bir ulanylan halaty barada gümrük gullugynyň işgäri öz ýolbaşçysyna haýal etmän habar bermelidir we gözegçilik edýän prokurory habarly etmelidir.

 

26-njy madda. Gümrük gullugynyň işgärleriniň ýörite güýçleri we serişdeleri, ok atýan (tabel) ýaragy ulanmagynyň şertleri

 

Ýörite güýçleri we serişdeleri, ok atýan (tabel) ýaragy gümrük gullugynyň diňe ýörite taýýarlygy geçen işgärlerine ulanmaga rugsat berilýär.

 

V bölüm. Gümrük gullugynyň işgärleriniň hukuk

ýagdaýy we durmuş taýdan goragy

 

27-nji madda. Gümrük gullugynyň işgärleriniň hukuk ýagdaýy

 

1. Gümrük gullugynyň işgärleri öz gulluk borçlaryny ýerine ýetiryän wagtlary döwlet häkimiýetiniň wekilleri bolup durýarlar we döwletiň goragynda bolýarlar. Gümrük gullugynyň işgärleriniň kanuny talaplary fiziki we ýuridik şahslar, şeýle hem wezipeli adamlar tarapyndan hökmany ýerine ýetirilmäge degişlidir.

2. Gümrük gullugynyň işgärleriniň kanuny talaplaryny ýerine ýetirmezlik, olara dil ýetirmek, garşylyk görkezmek, olary ynamdan gaçyrmak, zorluk ulanyp haýbat atmak ýa-da olaryň janyna, saglygyna, namysyna we mertebesine kast etmek ýa-da şek ýetirmek, olaryň üstüne ýüklenen wezipeleriň ýerine ýetirilmegine päsgelçilik berýän beýleki hereketler, şeýle hem öz borçlaryny ýerine ýetirmekleri bilen baglanyşykly, olaryň maşgala agzalaryna we ýakyn garyndaşlaryna islendik kast etmek Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

3. Gümrük gullugynyň işgärleri öz üstlerine ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirenlerinde şu Kanundan we gümrük işini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ugur alýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan ygtyýarly edilen adamlardan başga hiç kimiň gümrük gullugynyň işine gatyşmaga, gümrük gullugynyň işgärlerini olaryň wezipe borçlaryna girmeýän işleri ýerine ýetirmek üçin çekmäge hukugy ýokdur.

4. Gümrük gullugynyň kabul edýän çözgüdine täsirini ýetirmek ýa-da onuň işine päsgel bermek maksady bilen döwlet häkimiýet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, olaryň wekilleriniň, şeýle hem wezipeli adamlaryň islendik görnüşde täsir etmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

5. Gümrük gullugynyň işgärlerine mugallymçylyk, ylmy we döredijilik işinden başga hak tölenýän islendik iş bilen meşgullanmak gadagan edilýär.

 

28-nji madda. Gümrük gullugynyň işgärleriniň durmuş taýdan goragy

 

1. Gümrük gullugynyň işgärleriniň durmuş taýdan goragy döwlet tarapyndan kepillendirilýär.

2. Gümrük gullugynyň işgärleriniň gulluk borçlaryny berjaý etmegi bilen baglanyşykly döwlet ätiýaçlandyrmasy «Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda we Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

3. Gümrük gullugynyň işgärleriniň wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda ýetirilen zyýanyň öwezi we gulluk bilen baglanyşyklylykda, onuň maşgala agzalarynyň emlägine ýetirilen zyýanyň öwezi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde dolunýar.  

4. Gümrük gullugynyň işgärleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde gulluk ýaşaýyş jaýy bilen üpjün edilýär.

5. Gümrük gullugynda azyndan on ýyl işlän işgärler, aradan çykan işgärleriniň maşgala agzalary, şeýle hem ýaşaýyş jaý kanunçylygynda görkezilen beýleki ýagdaýlarda, başga ýaşaýyş jaýy berilmezden, gulluk ýasaýyş jaýyndan çykarylmaga degişli däldir.

6. Ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmak boýunça hasapda duran, aradan çykan işgäriň maşgalasynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmak baradaky hukugy saklanyp galýar.

7. Gümrük gullugynyň işgärleri we olaryň maşgala agzalary «Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda we Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde bellenilen beýleki hukuklardan we ýeňilliklerden peýdalanýarlar.

 

29-njy madda. Gümrük gullugynyň işgärleriniň gaýry durmuş hukuklarynyň kepillikleri

 

Gümrük gullugynyň işgärleri we olaryň maşgala agzalary ýaşaýyş jaý, jemagat hyzmatlary, ýangyç üçin tölegleri tölemek boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde we şertlerde ýeňilliklerden peýdalanýarlar.

 

30-njy madda. Gümrük gullugynyň işgärleriniň gulluk iş saparynda bolan wagtyndaky hukuklary

 

Gümrük gullugynyň gulluk iş saparynda bolýan işgäriniň gulluk iş saparynyň şahadatnamasy boýunça ilkinji nobatda ulaglaryň ähli görnüşleri üçin ýolagçy resminamalaryny almaga, şeýle hem myhmanhanada ýerleşmäge hukugy bardyr.

 

VI bölüm. Gümrük gullugynyň maliýe we

maddy-tehniki üpjünçiligi

 

31-nji madda. Gümrük gullugynyň işini maliýeleşdirmek

 

1. Gümrük gullugynyň işi bellenilen tertipde Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýär.

2. Gümrük gullugynyň işini kämilleşdirmek we maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň, gümrük gullugynyň býujetden daşary serişdeleriniň hem-de Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde gadagan edilmedik beýleki çeşmelerden alynýan serişdeleriň hasabyna maliýeleşdirilip bilner.

3. Gümrük gullugy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde öz maliýe-hojalyk işiniň hasabatyny ýöredýär, buhgalteriýa hasabatyny alyp barýar we statistiki hasabaty ýöredýär.

 

32-nji madda. Gümrük gullugynyň maddy-tehniki üpjünçiligi

 

1. Gümrük gullugyny maddy-tehniki serişdeler bilen üpjün etmek we ony dolandyrmak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, ministrlikler we beýleki ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edaralary gümrük edaralaryna gulluk maksatlary üçin gulluk jaýlaryny, ulag, aragatnaşyk serişdelerini we başga emlägi we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde muzdsuz esasda ulanmaga berýärler.

 

VII bölüm. Jemleýji düzgünler

 

33-nji madda. Gümrük gullugynyň we onuň işgärleriniň çözgütlerine şikaýat etmek

 

Gümrük gullugynyň we onuň işgärleriniň çözgütlerine Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde şikaýat edilip bilner.

 

34-nji madda. Gümrük gullugynyň işine gözegçilik

 

Gümrük gullugynyň işine Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilen tertipde Türkmenistanyň Ministrler Kabineti gözegçilik edýär.

 

35-nji madda. Gümrük gullugy tarapyndan kanunylygyň berjaý edilişine gözegçilik

 

Türkmenistanyň gümrük gullugy tarapyndan kanunlaryň takyk we birmeňzeş berjaý edilişine Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Baş prokurory we oňa tabyn prokurorlar gözegçilik edýärler.

 

36-njy madda. Gümrük gullugynyň işgärleriniň jogapkärçiligi

 

Gümrük gullugynyň işgärleri öz ygtyýarlyklarynyň çäginde raýatlaryň hukuklarynyň we döwletiň kanuny bähbitleriniň goralmagy, hukuk düzgünleriniň üpjün edilmegi üçin jogapkärdirler. Gümrük gullugynyň işgärleri özleri tarapyndan ýol berlen hukuk bozulmasynyň häsiýetine we agyrlygyna görä, düzgün-nyzam, maddy, administratiw ýa-da jenaýat jogapkärçiligini çekýärler.

 

37-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

     Türkmenistanyň  Gurbanguly

     Prezidenti         Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2010-njy ýylyň 12-nji marty.

№ 91-IV.

 

 

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О таможенной службе

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 1, ст. 15)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

 от 01.10.2011 г. № 236-IV, 23.11.2016 г. № 484-V, 03.06.2017 г. № 573-V, 25.11.2017 г. № 657-V 20.10.2018 г. № 82-VI и от 02.03.2019 г. № 127-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовую основу, принципы деятельности, задачи, права и обязанности таможенной службы.

 

Часть I. Общие положения

 

Статья 1. Государственная таможенная служба  Туркменистана

 

Государственная таможенная служба Туркменистана является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в области регулирования деятельности таможенной системы Туркменистана, обеспечивающим соблюдение международных обязательств Туркменистана по таможенным вопросам, а также осуществляющим борьбу против контрабанды и других преступлений, административных правонарушений в сфере её деятельности.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о таможенной службе

 

1. Законодательство Туркменистана о таможенной службе основывается на Конституции Туркменистана и состоит из Таможенного кодекса Туркменистана, настоящего Закона, а также других нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих деятельность таможенной службы.

2. Если международным договором Туркменистана устанавливаются иные правила, чем предусмотренные в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Состав и руководство Государственной таможенной службы Туркменистана

 

1.  В состав Государственной таможенной службы Туркменистана входят её центральный аппарат, Учебный центр при Государственной таможенной службе, таможни в велаятах и городах с правами велаята, их таможенные посты (далее – органы таможенной службы). Хозрасчётные учреждения и другие её организации также входят в состав Государственной таможенной службы Туркменистана.

2. Руководство Государственной таможенной службой Туркменистана осуществляет председатель, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом Туркменистана.

3. Заместители председателя Государственной таможенной службы Туркменистана, начальники таможен назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана.

4. Номенклатура руководящих и должностных работников Государственной таможенной службы Туркменистана, назначаемых на должность и освобождаемых от должности по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана, определяется Президентом Туркменистана.

5. Сотрудникам таможенной службы выдается удостоверение, подтверждающее их личность и занимаемые должности, и отличительные знаки установленного образца.

6. Общая численность военнослужащих Государственной таможенной службы Туркменистана и структура её Центрального аппарата устанавливаются Президентом Туркменистана.

 

Статья 4. Правовой статус таможенной службы

 

1. Положение о Государственной таможенной службе Туркменистана утверждается Президентом Туркменистана, а положения об органах таможенной службы утверждаются председателем Государственной таможенной службы Туркменистана.

2. Государственной таможенной службой Туркменистана по согласованию с Президентом Туркменистана по мере необходимости могут создаваться таможни, с обоснованием их создания, с обеспечением их материально-технической базы, предварительным определением перспективных направлений их организации и деятельности.

3. Таможенные посты, находящиеся на территории Туркменистана, на контрольно-пропускных пунктах Государственной границы Туркменистана являются отдельными подразделениями таможенных органов в велаятах и городах с правами велаята и действуют на основании Положения, утверждённого председателем Государственной таможенной службы Туркменистана.

4. Таможенные посты создаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана, исходя из объема пропуска пассажиров и товаров, необходимости развития экономических связей отдельных регионов, потребностей транспортных предприятий в перевозках грузов, интересов лиц, являющихся экспортёрами и импортёрами, и других лиц, занимающихся внешней торговлей.

 

Статья 5. Основные принципы деятельности таможенной службы

 

1. Деятельность таможенной службы основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом, соблюдения их прав и свобод в соответствии с общепризнанными нормами международного права, уважения их достоинства.

2. Таможенная служба действует в условиях гласности, если это не противоречит требованиям законодательства Туркменистана о защите прав и свобод граждан, а также не приводит к разглашению государственной тайны и иных тайн, охраняемых законом.

 

Статья 6. Основные задачи таможенной службы

 

Основными задачами таможенной службы являются:

1) защита в пределах её компетенции экономической безопасности Туркменистана;

2) оказание поддержки в развитии внешней торговли и национальной экономики Туркменистана в целом;

3) создание условий, способствующих ускорению товарооборота через таможенную границу Туркменистана;

4) охрана таможенной границы Туркменистана в пределах своей компетенции и осуществление контроля за соблюдением правил в рамках таможенного контроля;

5) осуществление контроля за соблюдением положений о лицензировании и выдаче разрешений при пропуске товаров и транспортных средств через таможенную границу Туркменистана;

6) взимание таможенных пошлин и сборов, налогов в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана, определяющими их размеры и регулирующими порядок их уплаты;

7) сбор информации о правонарушениях, допущенных в сфере таможенной деятельности, и её анализ;

8) принятие мер в порядке, установленном законодательством Туркменистана, к лицам, совершившим контрабанду и другие нарушения таможенных правил;

9) ведение таможенной статистики о внешней торговле Туркменистана и базы данных, связанных с таможенным делом, подготовка отчётов о таможенной деятельности и предоставление информации заинтересованным сторонам в соответствии с порядком, установленным законодательством Туркменистана;

10) обеспечение единообразия соблюдения законодательных актов Туркменистана о таможенной деятельности;

11) подготовка и переподготовка специалистов по таможенной деятельности, обеспечение повышения их квалификации;

12) обеспечение исполнения международных обязательств Туркменистана, связанных с таможенной деятельностью;

13) выполнение других задач, определённых законодательством Туркменистана.

 

Статья 7. Соблюдение прав и свобод граждан

 

Граждане, задержанные по подозрению в нарушении таможенных правил, имеют право на получение информации от сотрудников таможенной службы об ограничении их прав и свобод.

 

Статья 8. Местонахождение таможенных органов

 

1. Таможенные органы могут размещаться в зданиях, непосредственно принадлежащих таможенным органам, а также на территориях и в зданиях, принадлежащих заинтересованным лицам, в том числе на территориях, принадлежащих лицам, осуществляющим таможенную посредническую деятельность или имеющим специальные склады временного хранения товаров, а также на территориях и в зданиях аэропортов, речных и морских портов, железнодорожных и автомобильных вокзалов.

2. Земельные участки таможенным органам предоставляются в пользование в соответствии с Кодексом Туркменистана «О земле».

 

Статья 9. Место осуществления таможенными органами таможенных операций

 

Деятельность по таможенному досмотру товаров и транспортных средств и их оформление осуществляются непосредственно в месте нахождения таможенных органов или, по просьбе лиц, с разрешения органов управления таможенной службы, в иных местах. Таможенные органы, если это не снижает эффективность таможенного досмотра, осуществляют таможенные операции в местах нахождения товаров и транспортных средств.

 

Статья 10. Порядок работы таможенных органов

 

1. Порядок работы и рабочее время таможенных органов устанавливаются в соответствии с законодательством Туркменистана руководителем таможенной службы.

Продолжительность рабочего времени военнослужащих отдельных таможенных органов может быть установлена руководителем Государственной таможенной службы Туркменистана с учётом особенностей их рабочих мест и условий в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Рабочее время таможенных органов в аэропортах, речных и морских портах и контрольно-пропускных пунктах на Государственной границе Туркменистана должно совпадать с рабочим временем органов и служб, осуществляющих свою деятельность в данной местности. Рабочее время таможенных органов, находящихся в иных местах, устанавливается с учётом возможности удовлетворения запросов лиц, зависящих от деятельности таможенных органов, возможностей таможенных и соответствующих государственных служб.

 

Часть II. Полномочия таможенной службы

 

Статья 11. Взаимодействие таможенной службы с правоохранительными и военными органами Туркменистана

 

Таможенная служба взаимодействует с правоохранительными и военными органами Туркменистана в проведении оперативно-розыскных, дознавательных, профилактических и других мероприятий в целях осуществления таможенной политики, предотвращения нарушений таможенных правил, их недопущения и осуществления аналитической работы.

 

Статья 12. Сотрудничество таможенной службы с таможенными, правоохранительными органами зарубежных государств и международными организациями

 

Таможенная служба в пределах своей компетенции в целях взаимодействия в области таможенного дела, обмена информацией и документами на основании международных договоров Туркменистана правомочна устанавливать связи и  сотрудничать с таможенными, правоохранительными органами зарубежных государств и международными организациями.

 

Статья 13. Взаимодействие таможенной службы с юридическими и физическими лицами

 

1. Юридические лица, независимо от форм  собственности, и физические лица обязаны оказывать поддержку сотрудникам таможенной службы в выполнении ими служебных задач.

2. Таможенная служба в соответствии с законодательством Туркменистана вправе допускать под своим контролем осуществление другими государственными органами, предприятиями и организациями отдельных видов деятельности, входящих в их компетенцию, подлежащих таможенному контролю.

 

Статья 14. Предоставление информации таможенной службе и её категории

 

1. Любое лицо, участвующее в деятельности, связанной с таможенным делом, по требованию уполномоченного сотрудника таможенной службы обязано в установленные сроки представлять необходимые документы и информацию для соблюдения положений таможенного законодательства Туркменистана.

2. Информация, выдаваемая таможенной службой и носящая по своему содержанию или по способу предоставления закрытый характер, подпадает под категорию служебной тайны. Без согласования лица, представившего информацию, таможенная служба не имеет права разглашать информацию, связанную со служебной тайной. Это не распространяется на обстоятельства, установленные законодательством Туркменистана, при которых предоставление таможенной службой информации является обязательным.

 

Статья 15. Деятельность, выполняемая таможенной службой

 

Таможенная служба в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет следующие функции:

1) участвует в разработке государственной таможенной политики Туркменистана и её реализации;

2) в пределах своей компетенции участвует в обеспечении экономической безопасности и экономической независимости Туркменистана, а также интересов государства в этом направлении;

3) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Туркменистана о таможенном деле;

4) обеспечивает контроль за соблюдением порядка, установленного законодательством Туркменистана, связанного с пропуском через таможенную границу Туркменистана товаров и транспортных средств, следующих транзитом;

5) использует ресурсы регулирования торгово-экономической деятельности, исходя из интересов таможенного дела, участвует в разработке мероприятий, связанных с экономической политикой в области транзитного пропуска товаров через таможенную границу;

6) при прохождении товаров, транспортных средств, физических лиц через таможенную границу Туркменистана осуществляет борьбу с контрабандой, правонарушениями в сфере таможенного законодательства, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также художественных, историко-археологических ценностей народов Туркменистана и зарубежных государств, предметов интеллектуальной собственности, редких видов животных и растений, других видов товаров;

7) в пределах своей компетенции совместно с другими правоохранительными органами осуществляет меры по предотвращению попыток незаконной перевозки через таможенную границу Туркменистана различных видов оружия, боеприпасов, токсичных и радиоактивных средств и веществ, изданий и другой информации, содержащих призывы к свержению действующего конституционного строя, нарушениям общественной безопасности и морали, осуществляет борьбу с терроризмом;

8) в соответствии с законодательством Туркменистана следит за правильным расчётом, своевременной и полной уплатой таможенных сборов и пошлин;

9) в соответствии с законодательством Туркменистана осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию таможенной службой;

10) обеспечивает исполнение международных обязательств Туркменистана в области таможенной деятельности;

11) развивает и совершенствует материально-техническую базу таможенной службы;

12) разрабатывает и внедряет автоматизированные системы управления таможенной деятельностью;

13) в соответствии с законодательством Туркменистана устанавливает виды платных государственных услуг, оказываемых таможенными органами, и расценки на них, осуществляет контроль над своевременным поступлением на внебюджетный счёт таможенной службы денежных средств, взимаемых за такие услуги;

131) в соответствии с законодательством Туркменистана осуществляет деятельность таможенного брокера (представителя) и магазина беспошлинной торговли;

132) обучает соискателей на должность специалиста по таможенному оформлению и выдаёт им квалификационное свидетельство специалиста по таможенному оформлению, а также ведёт переподготовку специалистов по таможенному оформлению и проводит их аттестацию;

133) организует курсы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации военнослужащих и работников таможенной службы, а также проводит их аттестацию;

14) осуществляет другую деятельность, предусмотренную законодательством Туркменистана по регулированию деятельности таможенной службы.

 

Статья 16. Права таможенной службы

 

Таможенная служба имеет право:

1) по согласованию с Президентом Туркменистана на создание таможен и таможенных лабораторий, а также  хозрасчётных учреждений и кинологических центров в их структуре;

2) в соответствии с таможенным порядком и таможенной практикой на истребование и получение от лиц документов и информации, необходимых для таможенного контроля и таможенного оформления;

3) на предъявление требования к лицам подтвердить правомочность выполнения функций, связанных с таможенной деятельностью, осуществление проверки у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих их личность;

4) на проведение таможенных проверок, беспрепятственное вхождение в здания, склады и территории, прилегающие к ним, независимо от форм собственности, на которых хранятся товары, подлежащие таможенному досмотру, получение необходимых документов и опечатывание таких зданий и складов;

5) на осуществление деятельности, связанной с функционированием таможенных складов и складов временного хранения товаров;

6) на предъявление требования в рамках своей компетенции об устранении нарушений таможенного законодательства к  руководителям юридических лиц, независимо от форм собственности, должностным лицам, частным предпринимателям и физическим лицам;

7) на задержание и доставление в служебные здания таможенных и правоохранительных органов, а также учреждений здравоохранения Туркменистана лиц, допустивших нарушения таможенных правил, совершивших преступные деяния или подозреваемых в совершении таких деяний;

8) по предъявлении удостоверения, подтверждающего личность и должностное положение, в порядке, установленном законодательством Туркменистана, сотрудники таможенной службы правомочны беспрепятственно входить для выполнения служебных обязанностей на территорию органов таможенной службы, в том числе таможенных постов на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на Государственной границе Туркменистана;

9) на оформление событий и происшествий, осуществление их  фотографирования, аудиозаписи, видео- и киносъёмки;

10) на использование и хранение информации и документов в установленном законодательством порядке;

11) на разработку, создание и применение систем информации, связи и предоставления информации, технических средств таможенного контроля, а также средств защиты информации, в том числе в установленном законом порядке криптографических средств защиты;

12) на приобретение товаров для выполнения возложенных на таможенную службу задач, в том числе материально-технических ресурсов и техники, за счёт средств, предусмотренных  Государственным бюджетом Туркменистана, а также за счёт внебюджетных средств таможенной службы, за счёт иных источников финансирования, не запрещённых законодательством Туркменистана;

13) управление своими финансовыми и материальными средствами в соответствии с законодательством Туркменистана;

14) направление сотрудников таможенной службы в служебные командировки в пределах Туркменистана и в зарубежные государства;

15) на оформление в соответствии с законодательством Туркменистана протоколов о правонарушениях, связанных с таможенной деятельностью, ведение производства по делам об административных правонарушениях, касающимся таможенной службы, и принятие решений о применении мер в административном порядке;

16) вступление в гражданско-правовые отношения в области таможенной деятельности и обращение в судебные органы с исковым требованием;

17) осуществление других полномочий в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 17. Обязанности таможенной службы

 

Таможенная служба обязана:

1) в соответствии с законодательством Туркменистана разрабатывать нормативные правовые акты в области таможенной деятельности, обеспечивать принятие их в установленном порядке и их выполнение;

2) осуществлять таможенный контроль и таможенное оформление;

3) утверждать и внедрять образцы официальных документов и бланков, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления;

4) определять места временного хранения товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному досмотру, и при необходимости, их сопровождать;

5) определять условные (кодовые) обозначения товаров, пересекающих таможенную границу Туркменистана или предусмотренных для перевозки по товарному перечню внешнеэкономической деятельности (ТПВЭД) и принимать предварительные решения по этим вопросам и странам происхождения товаров;

6) принимать меры по улучшению материального обеспечения и социальной защите сотрудников таможенной службы;

7) проводить дознание по фактам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных сборов и пошлин;

8) выполнять другие обязанности, возложенные на неё законодательством Туркменистана.

 

Часть III. Порядок прохождения службы

в таможенной службе

 

Статья 18. Кадровый состав таможенной службы

 

1. Военнослужащие, а также сотрудники, не состоящие на военной службе (далее – сотрудники), образуют кадровый состав таможенной службы.

2. Назначение на должность военнослужащих таможенной службы, перевод их на другие должности и освобождение от  должности, присвоение им воинских званий и лишение воинских званий осуществляются в порядке, установленном Законом Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе» и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

3. На военнослужащих таможенной службы распространяются льготы и преимущества, предусмотренные Законом Туркменистана «О статусе военнослужащих» и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

4. Трудовые отношения сотрудников таможенной службы, не состоящих на военной службе, регулируются трудовым законодательством Туркменистана.

 

Статья 19. Приём сотрудников таможенной службы на службу и увольнение их со службы

 

Граждане Туркменистана принимаются в структуры Таможенной службы на военную службу по обязательству в соответствии с Законом Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе.

2. Граждане, принимаемые на службу в таможенную службу, должны отвечать следующим требованиям:

1) преданность Туркменистану, его народу и Президенту Туркменистана;

2) безукоризненное соблюдение требований Конституции Туркменистана, законов и других нормативных правовых актов Туркменистана;

3) уважение и защита прав и свобод граждан, их законных интересов, соблюдение высокого уровня культуры;

4) защита независимости государства, его политических и экономических интересов;

5) уважение национальных традиций и обычаев народа Туркменистана;

6) соблюдение высокого уровня дисциплины и ответственности;

7) творческий подход к делу, умение осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана;

8) тактичный характер, честность, умение объективно и критично оценивать результаты своего труда.

3. Граждане, принимаемые на работу в таможенную службу, представляют документы и информацию в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. В целях определения соответствия сотрудников занимаемой должности, повышения их квалификации в таможенных органах проводятся аттестации. Порядок проведения аттестаций определяется председателем Государственной таможенной службы Туркменистана.

5. Порядок прохождения краткосрочного курса военной подготовки и сроки его прохождения сотрудниками устанавливаются председателем Государственной таможенной службы Туркменистана.

 

Статья 20. Служебное время и право на отдых сотрудников таможенной службы

 

1. Порядок учёта продолжительности рабочего времени и времени на отдых сотрудников таможенной службы устанавливается в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Сотрудникам таможенной службы в соответствии с Законом Туркменистана «О статусе военнослужащих» и Трудовым кодексом Туркменистана предоставляются ежегодный основной отпуск и другие виды отпусков.

 

Статья 21. Денежное и другое обеспечение сотрудников таможенной службы

 

1. Денежное обеспечение сотрудников таможенной службы состоит из месячных должностных окладов сотрудников, доплат за воинские звания и других видов выплат, предусмотренных законодательством Туркменистана.

2. Военнослужащие таможенной службы пользуются льготами и преимуществами в порядке, установленном законодательством Туркменистана для военнослужащих Вооруженных Сил Туркменистана и Государственной таможенной службы Туркменистана, и обеспечиваются денежным, продовольственным и вещевым довольствием.

 

Часть IV. Применение сотрудниками таможенной службы мер физического воздействия, специальных сил и средств и огнестрельного

(табельного) оружия

 

Статья 22. Цели и пределы  применения физической силы, специальных сил и средств и огнестрельного (табельного) оружия

 

1. Сотрудникам таможенной службы предоставляется право применения физической силы, специальных сил и средств и ношения, хранения, применения огнестрельного (табельного) оружия только в случаях и порядке, предусмотренными настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Применение физической силы, специальных сил и средств и огнестрельного (табельного) оружия с превышением должностных полномочий и пределов необходимой обороны влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

 

Статья 23. Применение физической силы

 

Сотрудники таможенной службы имеют право применения физической силы, в том числе приёмов рукопашного боя, если принятые ими меры заведомо не обеспечивают выполнение возникающих задач по предотвращению и пресечению контрабанды и других представляющих опасность нарушений таможенных правил, задержанию лиц, осуществивших их, устранению противодействия их законным требованиям.

 

Статья 24. Применение специальных сил и средств

 

1. Сотрудники таможенной службы имеют право применять наручники, резиновые дубинки, приспособления для принудительной остановки транспорта, служебных собак, а также другие специальные силы и транспортные средства в случаях:

1) при отражении нападения на сотрудников таможенной службы и других лиц при выполнении служебных или общественных обязанностей по борьбе с контрабандой;

2) при отражении нападения на здания, дома, сооружения, транспортные средства таможенных органов;

3) при задержании нарушителей таможенных правил, не подчиняющихся сотрудникам таможенной службы или оказывающих им сопротивление;

4) при наличии веских оснований подозревать конвоируемых задержанных в намерении совершить побег или причинить вред окружающим или себе, для конвоирования задержанных и их защиты;

2. Запрещается применение специальных сил и средств в отношении женщин с явными признаками беременности, несовершеннолетних и людей с явными признаками инвалидности, за исключением случаев нападений, представляющих угрозу жизни людей, группового нападения или оказания вооруженного сопротивления.

3. Перечень специальных сил и средств, применяемых сотрудниками таможенной службы, и порядок их применения определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 25. Хранение, ношение и применение огнестрельного (табельного) оружия

 

1. Сотрудники таможенной службы при исполнении служебных обязанностей, имеют право на хранение, ношение и применение огнестрельного (табельного) оружия.

2. Сотрудники таможенной службы имеют право применять огнестрельное (табельное) оружие в качестве исключительной меры только в следующих случаях:

1) при невозможности защитить людей другими способами или средствами - для защиты их от нападения, угрожающего их жизни и здоровью;

2) при исполнении сотрудниками таможенной службы служебных обязанностей по борьбе с контрабандой и другими преступлениями - для отражения вооружённых и других нападений, представляющих угрозу их жизни и здоровью;

3) для отражения вооружённых нападений на охраняемые таможенной службой объекты, здания и дома;

4) для задержания лица, оказывающего вооружённое сопротивление, а также лица, отказывающегося подчиниться законным требованиям о сдаче оружия, для задержания вооруженного лица, если применяемые способы и средства не позволяют эффективно отразить сопротивление, задержать или обезоружить его;

5) если человек, управляющий транспортным средством, не подчиняясь законным требованиям сотрудника таможенной службы об остановке, представляет угрозу жизни и здоровью людей, при отсутствии других возможностей его задержания.

3. Применению огнестрельного (табельного) оружия, должно предшествовать предупреждение о намерении его применить.

4. Огнестрельное (табельное) оружие может применяться без предупреждения в следующих случаях:

1) при внезапном вооружённом нападении с применением боевой техники, транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных судов;

2) при побеге вооружённых лиц, совершивших контрабанду и другие преступления, с применением транспортных средств.

5. Во всех случаях применения огнестрельного (табельного) оружия, сотрудник таможенной службы обязан принимать все возможные меры, необходимые для обеспечения безопасности окружающих людей, а при необходимости - оказывать неотложную помощь потерпевшим.

6. Не допускается применение огнестрельного (табельного) оружия в отношении женщин с явными признаками беременности, несовершеннолетних и лиц, имеющих явные признаки инвалидности, за исключением случаев совершения ими вооружённого нападения, угрожающего жизни сотрудника,  оказания вооружённого сопротивления, захвата транспортных средств с применением оружия или группового нападения и в других случаях, если было невозможно отразить такое нападение путём применения других методов, сил и средств.

7. О каждом случае применения огнестрельного (табельного) оружия сотрудник таможенной службы должен немедленно сообщить своему руководителю и довести до сведения прокурора,  осуществляющего надзор.

 

Статья 26. Условия применения сотрудниками таможенной службы специальных сил и средств и огнестрельного (табельного) оружия

 

Применение специальных сил и средств и огнестрельного (табельного) оружия разрешается только сотрудникам таможенной службы, прошедшим специальную подготовку.

 

Часть V. Правовое положение и социальная защита

сотрудников таможенной службы

 

Статья 27. Правовое положение сотрудников  таможенной службы

 

1. Сотрудники таможенной службы при исполнении своих служебных обязанностей являются представителями государственной власти и находятся под защитой государства. Законные требования сотрудников таможенной службы подлежат  обязательному исполнению всеми физическими и юридическими лицами, а также должностными лицами.

2. Неисполнение законных требований сотрудников таможенной службы, оскорбление их достоинства, оказание им сопротивления, их дискредитация, угроза им применением насилия или покушение на их жизнь, здоровье, честь и достоинство, или клевета, другие действия, препятствующие выполнению задач, возложенных на них, а также любые покушения в связи с исполнением ими своих обязанностей на их близких родственников и членов семьи влекут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

3. Сотрудники таможенной службы при выполнении возложенных на них задач руководствуются настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана, регулирующими таможенную деятельность. Кроме лиц, уполномоченных законодательством Туркменистана, никто не имеет права вмешиваться в дела таможенной службы, привлекать сотрудников таможенной службы к выполнению не возложенных на них задач.

4. Любые действия со стороны органов государственной власти, общественных объединений и средств массовой информации, их представителей, а также должностных лиц, имеющие целью оказание влияния на решения, принимаемые таможенной службой и вмешательство в её деятельность, влекут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

5. Сотрудникам таможенной службы запрещается заниматься любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой работы.

 

Статья 28. Социальная защита сотрудников таможенной службы

 

1. Социальная защита сотрудников таможенной службы гарантируется государством.

2. Государственное страхование сотрудников таможенной службы, связанное с исполнением служебных обязанностей, осуществляется в порядке, установленном Законом Туркменистана «О статусе военнослужащих» и Трудовым кодексом Туркменистана.

3. Вред, причинённый сотруднику таможенной службы при  исполнении им служебных обязанностей, и ущерб, причинённый его имуществу, членов его семьи в связи с исполнением служебных обязанностей, возмещается в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

4. Сотрудники таможенной службы в порядке, установленном законодательством Туркменистана, обеспечиваются служебной жилой площадью.

5. Не подлежат выселению со служебной жилой площади без предоставления другой жилой площади сотрудники, проработавшие в таможенной службе не менее десяти лет, члены семей погибших сотрудников, а также в иных случаях, установленных жилищным законодательством Туркменистана.

6. За семьёй погибшего сотрудника, находившейся на учёте для улучшения жилищных условий, в соответствии с законодательством Туркменистана сохраняется право на улучшение жилищных условий.

7. Сотрудники таможенной службы и члены их семей пользуются другими правами и льготами, установленными Законом Туркменистана «О статусе военнослужащих» и Трудовым кодексом Туркменистана.

 

Статья 29. Другие виды гарантий социальных прав сотрудников таможенной службы

 

Сотрудники таможенной службы и члены их семей в порядке и на условиях, установленных Кабинетом Министров Туркменистана, пользуются льготами по оплате жилья, социальных услуг и топлива.

 

Статья 30. Права сотрудников таможенной службы в период служебной командировки

 

Сотрудник таможенной службы, находящийся в служебной командировке, по предъявлении командировочного удостоверения имеет право первоочередного приобретения билета на все виды транспорта, а также размещения в гостиницах.

 

Часть VI. Финансовое и материально-техническое

обеспечение таможенной службы

 

Статья 31. Финансирование деятельности таможенной службы

 

1. Финансирование деятельности таможенной службы производится в установленном порядке, за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

2. Совершенствование деятельности и укрепление материально-технической базы таможенной службы могут финансироваться за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, внебюджетных средств таможенной службы и средств, получаемых из других источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

3. Таможенная служба в порядке, установленном законодательством Туркменистана, осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность.

 

Статья 32. Материально-техническое обеспечение таможенной службы

 

1. Обеспечение таможенной службы материально-техническими средствами и управление ими осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Местные органы исполнительной власти, министерства и другие центральные органы исполнительной власти передают таможенной службе служебные помещения, транспортные средства, средства связи и другое имущество для использования в служебных целях на безвозмездной основе в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Часть VII. Заключительные положения

 

Статья 33. Обжалование решений таможенной службы и их сотрудников

 

Решения таможенной службы и их сотрудников  могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

 

Статья 34. Контроль за деятельностью таможенной службы

 

Контроль за деятельностью таможенной службы осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана в порядке, определённом Президентом Туркменистана.

 

Статья 35. Надзор за соблюдением законности таможенной службой

 

Надзор за точным и единообразным исполнением законов таможенной службой Туркменистана осуществляет в соответствии с законодательством Туркменистана Генеральный прокурор Туркменистана и подчинённые ему прокуроры.

 

Статья 36. Ответственность сотрудников таможенной службы

 

Сотрудники таможенной службы в пределах своей компетенции несут ответственность за обеспечение правовых норм, защиту прав граждан и законных интересов государства. Сотрудники таможенной службы, в зависимости от характера и тяжести допущенных ими правонарушений, привлекаются к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности.

 

Статья 37. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

    Президент                         Гурбангулы

Туркменистана                                Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

12 марта 2010 года

№ 91-IV.