TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Medeniýet hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2010 ý., № 1, 16-njy madda)

 

(Türkmenistanyň 26.08.2017 ý. № 606-V Kanuny esasynda

girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň halkynyň medeniýetini döretmek, gaýtadan dikeltmek, aýawly saklamak, ösdürmek we peýdalanmak çygryndaky jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär; Türkmenistanyň raýatlarynyň medeni durmuşa gatnaşmaga we olar üçin  medeni gymmatlyklaryň elýeterli bolmagyna bolan konstitusion hukuklarynyň goralmagyna we üpjün edilmegine gönükdirilendir; medeniýet babatdaky döwlet syýasatynyň hukuk, ykdysady, durmuş we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

 

I bap. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Kanunda ulanylýan esasy  düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

medeniýet – adamzat tarapyndan döredilen we döredilýän, şahsyýetiň sazlaşykly ösdürilmegine, watançylygy terbiýelemäge, ýokary ahlaklylyk we ruhy-ahlaklylyk häsiýetlerini kemala getirmäge, Türkmenistanyň raýatlarynyň estetiki talaplaryny we bähbitlerini kanagatlandyrmaga gönükdirilen maddy we ruhy gymmatlyklaryň jemidir;

medeni gymmatlyklar ahlak we estetik ideallar, özüňi alyp barmagyň kadalary we nusgalary, diller, şiweler we gepleşikler, milli we etniki däpler hem dessurlar, taryhy toponimler, folklor, amaly-haşam halk senetleri, edebiýat we sungat eserleri, medeniýet babatdaky işiň ylmy barlaglarynyň netijeleri we usullary (ruhy gymmatlyklar), şeýle hem taryhy-medeni ähmiýeti bolan jaýlar, gurluşlar, esbaplar we tehnologiýalar, taryhy-medeni babatda seýrek duş gelýän ýerler we desgalar (maddy gymmatlyklar);

sungat adam zähmetiniň edebiýat, suratkeşlik, grafika, heýkeltaraşlyk, bezeg (dizaýn), binagärlik, amaly-haşam sungaty, saz, aýdym, tans, teatr, sirk, kino, telewideniýe ýaly we beýleki görnüşleriniň üsti bilen hakykatyň çeper keşplerde beýan edilmegi;

türkmen halkynyň medeni mirasy geçmişde döredilen we estetiki, durmuş-medeni, taryh, arheologiýa, binagärlik taýdan we gaýry nukdaýnazarlardan gymmatlyk bolup durýan, türkmen halkynyň milli-medeni özboluşlylygyny saklamak we ösdürmek üçin ähmiýeti bolan medeni gymmatlyklar;

Türkmenistanyň milli medeni baýlygy başga döwletlere bermek hukugy bolmazdan diňe Türkmenistana degişli bolan we ýurduň taryhy hem medeniýeti üçin aýratyn ähmiýete eýe bolan medeni gymmatlyklar;

Türkmenistanyň milli medeni baýlygynyň desgalarynyň Döwlet sanawy Türkmenistanyň milli medeni baýlygyna degişli bolan medeni gymmatlyklaryň sanawy;

milli medeni baýlygynyň desgalarynyň  aýratyn düzgüni – milli medeni baýlygynyň desgalarynyň saklanmagy, aýawly saklanmagy, dikeldilmegi, goralmagy we peýdalanylmagy boýunça döwlet tarapyndan görülýän çäreler;

medeniýet babatdaky iş medeni gymmatlyklaryň döredilmegi, gaýtadan dikeldilmegi, aýawly saklanmagy, ösdürilmegi, ýaýradylmagy we peýdalanylmagy, şeýle hem olara raýatlary çekmek boýunça döwlet edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň işi;

medeniýet guramalary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen, esasy maksady medeniýet babatdaky işi amala aşyrmak bolup durýan ýuridik şahslar (kärhanalar, guramalar, edaralar);

medeniýet işgäri professional işi medeni gymmatlyklaryň döredilmegi, aýawly saklanmagy, ösdürilmegi, ýaýradylmagy we peýdalanylmagy, şeýle hem olara raýatlary çekmek bilen baglanyşykly fiziki şahs;

döredijilik işgäri professional ýa-da professional däl (höwesjeň) esasda döredijilik işini amala aşyrýan fiziki şahs;

döredijilik işi medeni gymmatlyklary döretmek we (ýa-da) olary düşündirmek bilen baglanyşykly medeniýet babatdaky işiň görnüşi.

 
2-nji madda. Medeniýet hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy we onuň wezipeleri

 

1. Medeniýet hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we ol şu Kanundan we medeniýet babatdaky meseleleri düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda şu Kanunda göz öňünde tutulan kadalardan başga kadalar bellenen bolsa‚ onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

3. Türkmenistanyň medeniýet babatdaky kanunçylygynyň wezipeleri aşakdakylardan ybaratdyr:

1) Türkmenistanyň raýatlarynyň medeniýet babatdaky işine bolan konstitusion hukugyny üpjün etmek we goramak;

2) döwlet syýasatynyň medeniýet babatdaky ýörelgelerini kesgitlemek;

3) medeni gymmatlyklaryň raýatlar üçin erkin elýeterli bolmagyny üpjün etmek;

4) medeniýet işiniň subýektleriniň gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän hukuk kadalaryny we ýörelgelerini kesgitlemek;

5) Türkmenistanyň halkynyň medeniýetini aýawly saklamak we ösdürmek we medeniýeti döwlet tarapyndan goldamagyň hukuk esaslary üçin hukuk binýadyny döretmek.

 
3-nji madda. Medeniýet hakyndaky kanunçylygyň ulanylyş çygyrlary

 

1. Şu Kanun aşakdaky çygyrlardaky medeniýet işini düzgünleşdirýär:

- türkmen halkynyň medeni mirasynyň desgalarynyň aýawly saklanylmagy, gaýtadan dikeldilmegi, peýdalanylmagy, ýaýradylmagy we döwlet tarapyndan goralmagy;

- çeper edebiýat, teatr, saz, şekillendiriş we sirk sungaty, binagärlik we bezeg (dizaýn), fotosungat, sungatyň beýleki görnüşleri we žanrlary;

- telewideniýe, kino, radio we medeni gymmatlyklary döretmek  hem ýaýratmak bölegindäki beýleki audiogörüş serişdeleri;

- çeper halk döredijiligi, folklor, klub işi;

- çeper halk hünärleri we senetçiligi;

- arhiw resminamalarynyň, kitap ýadygärlikleriniň, muzeý esbaplarynyň we muzeý kolleksiýalarynyň aýawly saklanylmagy, öwrenilmegi we görkezilmegi;

- kitaphana işinde ulanylýan kitaphana gaznalarynyň we beýleki maglumat gorlarynyň ösdürilmegi, aýawly saklanmagy we peýdalanylmagy;

- medeni gymmatlyklary aýawly saklamak, döretmek, ýaýratmak we özleşdirmek üçin zerur bolan materiallaryň, enjamlaryň we beýleki serişdeleriň öndürilmegi;

- estetiki terbiýe, çeperçilik we saz bilimi, pedagogik iş, ylmy barlaglar we halkara medeni aragatnaşyklar we alyş-çalyşlar;

- medeni gymmatlyklaryň döredilýän, aýawly saklanylýan, ýaýradylýan we özleşdirilýän gaýry ugurlary.

2. Medeniýet babatdaky intellektual eýeçiligiň desgalarynyň hukuklarynyň goragy we amala aşyrylmagy, awtorlyk hukugy we garyşyk hukuklar bilen baglanyşykly gatnaşyklar Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

 

4-nji madda. Medeniýet babatdaky döwlet syýasatynyň  ýörelgeleri

 

Türkmenistanyň medeniýet babatdaky döwlet syýasatynyň  ýörelgeleri şulardan ybarat:

1) medeniýeti döwlet tarapyndan goldamak, Türkmenistanyň raýatlarynyň medeniýet babatdaky işlerini amala aşyrmakdaky we medeni durmuşa gatnaşmakdaky hukuklaryny üpjün etmek we goramak;

2) Türkmenistanyň milli medeniýetini gaýtadan dikeltmek we ösdürmek;

3) medeniýet babatdaky medeni gymmatlyklaryň we medeni hyzmatlaryň ähli görnüşleriniň hemmelere elýeterliligi;

4) öz isleglerine we başarnyklaryna laýyklykda professional we professional däl (höwesjeň) esaslarda raýatlaryň döredijilik işiniň erkinligi;

5) raýatlaryň medeni gymmatlyklary döretmekde, gaýtadan dikeltmekde, aýap saklamakda, ösdürmekde, peýdalanmakda we ýaýratmakda hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň deňligi;

6) medeni gymmatlyklary peýdalanmak arkaly şahsyýeti ruhy-ahlak taýdan terbiýelemek;

7) milli taryhy-medeni mirasy gorap saklamak;

8) bilim ulgamynyň üsti bilen ýaşlaryň milli we dünýä medeniýetiniň ruhy-ahlak gymmatlyklaryna çekilmegi;

9) Türkmenistanyň milli medeniýetini özara baýlaşdyrmak we bütewiligini saklamak üçin daşary ýurtlarda ýaşaýan watandaşlarymyz bilen medeni aragatnaşyklary ösdürmek;

10) medeniýet babatda halkara aragatnaşygynyň ösdürilmegine ýardam etmek;

11) bazar şertlerinde işlemekleri üçin medeniýet guramalaryna amatly ýagdaýlaryň döredilmeginde ýardam etmek.

 

5-nji madda. Medeniýet babatda raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet kepillendirmeleri

 

1. Döwlet milletine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk we wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ynam-ygtykadyna ýa-da gaýry ýagdaýlaryna garamazdan raýatlara medeni işe gatnaşmaga, medeniýet guramalaryndan peýdalanmaga, döwlet medeniýet guramalarynda durýan medeni gymmatlyklara elýeterlilige bolan hukugy kepillendirýär.

2. Döwlet raýatlara olaryň gyzyklanmalaryna we başarnyklaryna laýyklykda döredijilik işiniň ähli görnüşlerine, ahlak, estetiki we beýleki gymmatlyklary erkin saýlamaga, öz medeni özboluşlylygyny goramaga bolan hukugy kepillendirýär.

Raýatyň döredijilik işi bilen meşgullanmak hukugy professional hem-de professional däl (höwesjeň) esasda amala aşyrylyp bilner.

3. Döwlet raýatlara medeniýet ulgamynda işgärleri taýýarlamak üçin başlangyç hünär, orta hünär, ýokary hünär we ýokary okuw mekdebinden soňky hünär bilimi edaralaryny, şeýle hem çagalar we ulular üçin sazçylyk, çeperçilik we horeografik ýaly beýleki sungat mekdepleriniň (merkezleriniň) ulgamyny döretmek arkaly olaryň medeniýet babatdaky bilime bolan hukugyny durmuşa geçirmek üçin şertleri döredýär.

4. Döwlet raýatlara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilýän tertipde medeni gymmatlyklary öndürýän, köpeldýän, aýap saklaýan, ýaýradýan kärhanalary, guramalary we edaralary döretmek hukugyny berýär.

Raýatlar jemgyýetçilik birleşikleri hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilýän tertipde assosiasiýalary, döredijilik guramalaryny we medeniýet babatda beýleki jemgyýetçilik birleşiklerini döretmek hukugyna eýedirler.

5. Raýatlar rejeleýiş işlerini we ylmy barlaglary amala aşyrmak üçin görkezmek, köpçülikleýin hödürlemek maksady bilen, beýleki zerur ýagdaýlarda, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilýän tertipde medeni gymmatlyklary satmak maksady bilen ýurduň çäklerinden daşyna çykarmak hukugyna eýedirler.

6. Döwlet Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan beýleki halklaryň milli-medeni özboluşlylygyny saklamaga we ösdürmäge bolan hukugy kepillendirýär.

7. Döwlet raýatlaryň döredijilik işine bikanun gatyşmakdan olaryň hukuk goragyny üpjün edýär.

8. Döwlet Türkmenistanyň halkynyň medeni mirasyny köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we medeniýet guramalary arkaly wagyz etmäge ýardam edýär.

 

II bap. Türkmenistanyň medeni gymmatlyklary we milli

medeni baýlyklary

 

 

6-njy madda. Medeni gymmatlyklar

 

Şular medeni gymmatlyklara degişlidir:

1) arheologik tapyndylar we arheologik açyşlar;

2) gadymy şaýlyklary, ordenleri, medallary, möhürleri goşmak bilen kolleksiýa materiallary we esbaplary;

3) kartinalary, suratlary, grawýuralary, litografiýalary, estamplary, heýkeltaraşlyk eserlerini, folklor we kompozitorçylyk eserlerini, klawiralary, partiturlary, teatr pýesalary we oýunlary, sirk ssenarileri, kino sungatyny, telewideniýäni we radiony goşmak bilen edebiýat we sungat eserleri;

4) amaly-haşam sungatynyň we halk senetkärleriniň önümleri, şol sanda gadymy halylar, haly önümleri, keçeler, altyndan, kümüşden, gymmat bahaly metallardan we beýleki materiallardan edilen milli önümler, gadymy nagyşlar saklanyp galan we çeperçilik eserlerine degişli nagyşlar, keşdeler;

5) bezeg işläp taýýarlamalary we binagärlik taslamalary;

6) gadymy (seýrek) golýazmalar, awtograflar, taryhy resminamalar, hatlaryň we kitaplaryň ýygyndylary, çap önümleri we olaryň kolleksiýalary;

7) binagärlik ýadygärlikleri, memorial jaýlamalary, şeýle hem görnükli ýerli we daşary ýurt medeniýet işgärleriniň durmuşy bilen ýa-da uly taryhy wakalar we ajaýyp döwlet hem-de jemgyýetçilik işgärleri bilen baglanyşykly seýilgäh we tebigy-landşaft desgalary;

8) filatelistik materiallar, şol sanda aýratynlykda ýa-da kollekisýalardaky poçta markalary;

9) gadymy we seýrek duş gelýän saz gurallary;

10) fono-, surat-, wideo-, kino- (radio, telewideniýe) arhiwlerini goşup, arhiwler, arhiw gaznalary we kolleksiýalary, şeýle hem ylmy-tehniki resminama;

11) etnografik, etnologik we antropologik materiallar;

12) floranyň we faunanyň, mineralogiýanyň, anatomiýanyň seýrek kollekisiýalary we nusgalary hem-de paleontologiýa üçin gyzyklanma döredýän esbaplar;

13) taryhy, çeperçilik, ylmy ýa-da medeni ähmiýeti bolan, şeýle hem taryhy we medeni ýadygärlikler hökmünde döwlet tarapyndan gorag astyna alnan beýleki gymmatlyklar.

 

7-nji madda. Medeni gymmatlyklary hasaba almak

 

1. Medeni gymmatlyklary hasaba almak Türkmenistanyň milli medeni baýlygynyň desgalarynyň Döwlet sanawynda we medeni gymmatlyklaryň gorag sanawlarynda alnyp barylýar.

Medeni gymmatlyklar hasaba alnanda şu aşakdaky maglumatlar ýazylýar: gelip çykyşy, eýesi, beýany, bahasy we gorag derejesi. Bu maglumatlaryň esasynda medeni gymmatlygyň eýesine degişli şahadatnama berilýär.

Medeni gymmatlyklary döwlet hasabyna almagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

2. Edara tabynlygyna garamazdan döwlet kitaphanalarynda, muzeýlerde we arhiwlerde saklanýan medeni gymmatlyklary ýüze çykarmak, hasaba almak we goramak bilen görkezilen edaralar meşgullanýarlar.  

Bu edaralar Türkmenistanyň milli medeni baýlygynyň desgalarynyň Döwlet sanawyna hem-de medeni gymmatlyklaryň gorag sanawlaryna goşmak üçin maglumatlary ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli edaralaryna bermäge borçludyrlar.

3. Medeni gymmatlyklaryň bahasy, olaryň gorag derejesi we ýurduň çäklerinden daşyna çykarmak mümkinçiligi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde seljermek arkaly medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

 

8-nji madda. Medeni gymmatlyklaryň goragynyň derejeleri

 

1. Medeni gymmatlyklaryň goragy deslapky, konserwasiýa, dikeldiş we ýörite derejä eýedir.

2. Goragyň deslapky derejesi tebigy landşaftyň desgalaryna, arheologik we binagärlik desgalaryna, bu desgalaryň taryhy ähmiýeti we bahasy bellenilýänçä monumental sungatyň eserlerine degişlidir. Döwlet häkimiýetiniň degişli ygtyýarly edaralary bilen ylalaşmazdan bu medeni gymmatlyklary ýykmak, ýok etmek, bölmek, olary täze gurluşlara goşmak, başga ýere üýtgetmek we olaryň daşky görnüşini üýtgetmek gadagan edilýär.

3. Goragyň konserwasiýa derejesi peýdalanmakdan doly alynmaga we döwlet häkimiýetiniň degişli ygtyýarly edaralarynyň gözegçiliginde çäklendirilen peýdalanmaga degişli medeni gymmatlyklara degişlidir. Goragyň bu derejesi golýazmalara, seýrek arhiw resminamalaryna, seýrek kitaplara, goraghanalara we beýleki medeni gymmatlyklara degişlidir.

4. Goragyň dikeldiş derejesi rejeleýiş işlerine mätäçlik çekýän medeni gymmatlyklar, olaryň ilkinji medeni ähmiýetini gaýtaryp getirmek ücin degişlidir. Desga babatda goragyň rejeleýiş derejesiniň ulanylmagyna çenli goragyň konserwasiýa derejesi bellenilip bilner.

5. Goragyň ýörite derejesi Türkmenistanyň milli medeni baýlygynyň desgalarynyň Döwlet sanawyna goşulan milli medeni baýlygynyň desgalaryna degişlidir.

6. Gorag derejesine eýe bolan milli gymmatlyklaryň eýeleri ýa-da olary ulanyjylar bilen döwlet häkimiýetiniň degişli ygtyýarly edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklar gorag şertnamalary bilen kesgitlenilýär. Gorag derejesi bolmadyk medeni gymmatlyklar erkin peýdalanylýar.

Medeni gymmatlyklaryň gorag derejesi awtorlyk hukugynyň hereket edýän möhletinde ulanylmaýar.

 

9-njy madda. Medeni gymmatlyklaryň goralyş sanawy

 

Möhüm medeni gymmatlyklary goramak maksady bilen ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary degişlilikdäki (şäheriň, etrabyň) çäklerinde medeni gymmatlyklaryň goralyş sanawyny ýöredýärler.

Medeni gymmatlygyň görkezilen sanawa girizilmegine ýa-da ondan erkin peýdalanmaga bolan rugsada olaryň eýeleriniň, ulanyjylarynyň arzalary, kitaphalaryň, muzeýleriň, arhiwleriň maglumatlary esasynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda garalýar.

 

10-njy madda. Türkmenistanyň milli medeni baýlygynyň  desgalarynyň Döwlet sanawy

 

1. Medeni mirasy gorap saklamak maksady bilen, şu Kanunyň 6-njy maddasynda görkezilen aýratyn gymmaty bolan desgalar Türkmenistanyň milli-medeni baýlygynyň desgalarynyň  Döwlet sanawyna girizilýär.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, şeýle hem (taryhy, arheologik, binagärlik we beýleki) ýadygärlikleri öwrenmek bilen meşgullanýan ylmy-barlag guramalary medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasyna Türkmenistanyň milli-medeni baýlygynyň desgalarynyň Döwlet sanawyna girizmäge degişli desgalar baradaky maglumaty bermäge borçlydyrlar. Täze desgalaryň we esbaplaryň ýüze çykmagy boýunça zerur bolan maglumatlar bilen  täze habar berilýär.

3.  Türkmenistanyň milli-medeni baýlygynyň desgalarynyň  Döwlet sanawy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan alnyp barylýar.

4. Desgalary Türkmenistanyň milli-medeni baýlygynyň Döwlet sanawyna goşmak hakyndaky ýuridik we (ýa-da) fiziki şahslaryň haýyşnamalary ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan garamak üçin hökmany bolup durýar. Görkezilen haýyşnamanyň berilmegi şeýle desgalardan peýdalanmagyň tertibine, mesele çözülýänçä, emma iki aýdan köp bolmadyk möhletde wagtlaýyn aýratyn düzgüniň girizilmegine esas bolup durýar.

 

11-nji madda. Milli medeni baýlygyň desgalarynyň aýratyn düzgüni

 

1.  Her bir takyk desga boýunça döredilýän bilermenler toparynyň berýän teklipnamasy esasynda medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň ýörite rugsady bolmasa, Türkmenistanyň milli-medeni baýlygynyň desgalarynyň  Döwlet sanawyna girizilen milli-medeni baýlyk desgalarynyň ýok edilmegine, başga ýere göçürilmegine, üýtgedilmegine, nusgasynyň alynmagyna ýa-da dikeldilmegine ýol berilmeýär.

2. Toplumy bilen aýratyn çeperçilik ýa-da taryhy ähmiýete eýe bolan kolleksiýalar ýa-da zatlaryň ýygyndylary bölüşdirilmeli däldir.

3. Taryhy, arheologiýa, şäher gurluşyk, binagärlik we monumental çeper ýadygärlikleriň, tebigy-landşaft desgalarynyň goragyny üpjün etmek maksady bilen gorag zolaklary bellenilýär, olary guramagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

Medeni gymmatlyklar babatdaky arheologik gazuw-agtaryşlary we arheologik ýadygärlikleriň gözleg, dikeldiş, abatlaýyş we konserwasiýa işlerini geçirmek Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

4. Türkmenistanyň milli-medeni baýlygynyň desgalarynyň olaryň taryhy, çeperçilik we dini maksatlary bilen bir ýere sygyşmaýan ýollar bilen peýdalanylmagyna ýol berilmeýär.

Dini urp-adat guramalaryna degişli milli-medeni baýlyklarynyň desgalary bolup durýan esbaplar olaryň urp-adat maksatlary göz öňünde tutulyp ulanylyp bilner.

Medeni gymmatlyklar, olaryň eýeleriniň ýa-da ulanyjylarynyň razylygy, dini maksatly medeni gymmatlyklar bolsa - degişlilikdäki dini gurluşyň razylygy bolmasa, nusgalary alnyp bilinmez, şeýle hem olar syýahatçylyk, gezelenç we mahabat maksatlary üçin ulanylyp bilinmez.

5. Türkmenistanyň milli-medeni baýlygynyň desgalarynyň ýagdaýyny we goralyp saklanylyşyny degişli tertipde berjaý etmek borçlary olaryň eýeleriniň ýa-da ulanyjylarynyň üstüne ýüklenilýär.

Türkmenistanyň milli-medeni baýlygynyň desgalaryny saklamak üçin olaryň eýeleriniň ýa-da ulanyjylaryň maddy ýa-da beýleki mümkinçilikleri ýok mahalynda, medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy medeni gymmatlygyň satylyşyny guraýar. Milli gymmatlygy saklamaga mümkünçiligi bolan ýuridik we (ýa-da) fiziki şahs alyjy hökmünde çykyş edip biler, ýa-da bu medeni gymmatlyklar kazyýet tertibinde bahasyny tölemek esasynda döwlet eýeçiligine geçirilýär.

6. Döwlete degişli däl eýeçilikdäki aýratyn ähmiýete eýe bolan medeni gymmatlyklar  satylýan halatynda, olary ilkinji nobatda satyn almak hukugy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döwlete degişlidir.

7. Ýer we suw aşagyndan, gurluşykda, tebigy desgalarda tapylan, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda elden alnan, şeýle hem mirasdüşerleri we  eýeleri bolmadyk  medeni gymmatlyklar kanunçylykda bellenilen tertipde döwlet eýeçiligine geçýär.

8. Döwlet eýeçiliginde bolan Türkmenistanyň milli-medeni baýlygynyň desgalary hususylaşdyrylmaga degişli däldir.

9. Türkmenistanyň milli-medeni baýlygynyň desgalarynyň bilkastlaýyn ýok edilmegi, ýykylmagy ýa-da zaýalanmagy üçin ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertipdäki jogapkärçiligi çekýärler.

10. Türkmenistanyň milli medeni baýlygynyň desgalarynyň aýratyn düzgüni awtorlyk hukugynyň we garyşyk hukuklaryň desgalaryna degişli däldir.

 

12-nji madda. Medeni gymmatlyklaryň getirilmegi we  äkidilmegi

 

1. Medeni gymmatlyklary Türkmenistanyň çäklerinden äkitmek we onuň çäklerine getirmek Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde  amala aşyrylýar.

2. Wagtlaýyn görkezmek, ýerlere sapara gitmek işi, dikeldiş we ylmy-barlar işleriniň, jemgyýetçilik bilen tanyşdyryşyň, sergileriň we halkara medeni çäreleriň geçirilişinden başga ýagdaýlarda, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen beýleki ýagdaýlarda milli medeni baýlygyň desgalaryny Türkmenistanyň çäklerinden äkitmek gadagandyr.

3. Medeni gymmatlyklaryň getirilmeginiň we äkidilmeginiň kadalary daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar tarapyndan Türkmenistanda döredilen desgalara hem degişlidir.

4. Medeni gymmatlyklaryň wagtlaýyn äkidilmegi, şeýle hem olaryň yzyna getirilmegi medeni gymmatlyklaryň getirilmegi we äkidilmegi baradaky bilermenler topary tarapyndan amala aşyrylýan seljerme esasynda ýerine ýetirilýär.

5. Türkmenistanyň çaklerinden bikanun çykarylan we (ýa-da) onuň çäklerine bikanun getirilen medeni gymmatlyklar hökmany suratda yzyna gaýtarylmaga degişlidir. Şunda bikanun çykarylan, şeýle hem kazyýetiň karary bilen elden alnan medeni gymmatlyklar degişlilikdäki ugurlary boýunça döwlet muzeýlerine tabşyrylmaga degişlidir.

 

III bap. Medeniýet guramalary

 

13-nji madda. Medeniýet guramalary we olaryň aýratyn hukuk ýagdaýy

 

1. Medeniýet guramalaryny döretmek, üýtgedip guramak we ýatyrmak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde geçirilýär.

2. Medeniýet guramalarynyň işiniň görnüşleri olary esaslandyryjylar tarapyndan kesgitlenilýär we olaryň tertipnamalarynda görkezilýär.

3. Medeniýet guramalary eýeçiliginiň görnüşi boýunça Türkmenistanyň eýeçilik hakyndaky kanunçylygyna laýyklykda döwlet, hususy we beýleki guramalar bolup biler.

4. Medeniýetiň döwlet guramalary hususylaşdyrylmaga degişli däldir.

5. Medeniýetiň döwlet guramalaryna, medeniýet babatda işi aýratyn döwlet we jemgyýetçilik ähmiýetine eýe bolan aýry-aýry professional çeperçilik we döredijilik kollektiwlerine "Milli" hukuk derejesi  berlip bilner.

"Milli" hukuk derejesini bermegiň tertibi we şertleri Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

6. Öz çygrynda öňdebaryjy bolup durýan döwlet medeniýet guramalaryna, aýry-aýry professional çeperçilik we döredijilik kollektiwlerine milli medeniýeti we sungatyň görnüşlerini döretmäge, ösdürmäge we wagyz etmäge goşan uly goşandy üçin "Akademiki"  hukuk derejesi berilýär.

"Akademiki" hukuk derejesini bermegiň tertibi we şertleri Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

7. Milli medeniýeti we sungatyň görnüşlerini döretmäge, ösdürmäge we wagyz etmäge goşan uly goşandy üçin çeper höwesjeň kollektiwlerine "Halk" ady berilýär.

"Halk" adyny bermegiň tertibi we şertleri Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

 

14-nji madda. Medeniýet guramalarynyň ulgamy

 

Medeniýet guramalarynyň ulgamyna şu aşakdakylar girýär:

1) teatral-konsert:

- opera, balet, drama, sazly komediýa, sazly drama, ýaş tomaşaçylar, gurjak teatrlary we beýleki teatrlar;

- filarmoniýalar, konsert salonlary we köşkleri, sazçylyk zallary, sirkler, folklor toparlary, professional orkestrler we sazçylyk kollektiwleri, ses ýazýan studiýalar;

- teatr studiýalary, ussahana teatrlary, synag we okuw teatrlary, teatral we sazçylyk sungatynyň merkezleri;

2) kitaphana:

- milli kitaphanalar;

- jemagat, ýaşlar, çagalar kitaphanalary;

- pudaklaýyn kitaphanalar, ylmy kitaphanalar;

- welaýat, etrap, şäher, oba we şäherçe kitaphanalary;

- körler we lal-güňler üçin kitaphanalar;

3) muzeý:

- çeperçilik muzeýleri we sungat muzeýleri, taryhy we taryhy-ülkäni öwreniş muzeýleri;

- edebiýat, teatr we sazçylyk ugurly muzeýler, memorial muzeýler, ýatlama muzeýleri;

- muzeý-goraghanalary;

- pudaklaýyn muzeýler;

- jemgyýetçilik we mekdep muzeýleri;

4) çeperçilik galereýalary we sergi salonlary, şekillendiriş sungaty merkezleri;

5) haýwanat baglary, akwariumlar, planetariler, botanika baglary;

6) medeni we taryhy ugurly arhiwler;

7) dynç alşy guramagyň guramalary:

- şäher, etrap, oba we şäherçe medeniýet öýleri;

- medeniýet we dynç alyş seýilgähleri, dynç alyş merkezleri;

8) bilim guramalary:

- medeniýet babatda başlangyç hünär, orta hünär, ýokary hünär we ýokary okuw mekdeplerinden soňky hünär bilim guramalary;

- çagalar çeperçilik we sungat mekdepleri;

- ulular üçin sazçylyk, çeperçilik, horeografik we beýleki sungat merkezleri;

- hünäri ýokarlandyryş kurslary;

9) ylmy, usulyýet:

- medeniýet babatdaky ylmy-barlag institutlary we merkezleri;

- medeniýet, muzeý işi boýunça ylmy-usulyýet merkezleri, sazçylyk bilimi boýunça usulyýet otaglary, muzeý gymmatlyklaryny dikeltmegiň ylmy merkezleri;

10) medeniýeti wagyz etmek we ýaýratmak boýunça:

- neşirýatlar, gazetleriň we žurnallaryň redaksiýalary;

- kinoteatrlar, kinostudiýalar, telewideniýe we radioýaýlymlar;

- daşary ýurt kinowideo önümlerini ýaýratmak, satyn almak, terjime etmek, şeýle hem köpçülikleýin görkezmek boýunça edaralar;

- medeniýet ugurly habarlar merkezleri we beýlekiler.

 

15-nji madda. Işiň tölegli görnüşleri we medeniýet guramalarynyň telekeçilik işi

 

1. Eger guramanyň dörediji resminamalarynda göz öňünde tutulan bolsa we kömekçi häsiýete eýe bolsa, täjirçilik däl medeniýet guramasy tölegli hyzmatlary etmäge we öz öndüren harytlaryny ýerlemäge haklydyr.

2. Döwlet eýeçiliginde durýan medeniýet guramalaryna mugt barmak we bu çykdajylar bilen baglanyşykly maliýeleşdirmek Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýän tertipde kesgitlenilýär.

3. Medeniýetiň döwlet guramalary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde telekeçilik işini alyp barmaga haklydyrlar.

4. Döwlet medeniýet guramalarynyň medeni işiniň tölegli görnüşleri, eger olardan alynýan girdeji olary ösdürmäge we kämilleşdirmäge doly gönükdirilse, telekeçilik işi hökmünde garalmaýar.

Şertnamada göz öňünde tutulan öndürýän önümini ýerlemek we hyzmatlar etmek boýunça medeniýetiň täjirçilik däl guramalarynyň işi diňe bu işden alynýan girdejä esasy tertipnamalaýyn işi üpjün etmegiň, ösdürmegiň we kämilleşdirmegiň hajatlary üçin bu gurama gös-göni maýa goýulmaýan babatda degişlidir.

 

16-njy madda. Medeniýet guramalarynyň fiziki we ýuridik şahslar bilen özara gatnaşyklary

 

1. Medeniýet guramalary mahabat we gaýry maksatlar üçin öz nyşanyny (resmi we beýleki atlaryny, haryt nyşanyny, emblemasyny) peýdalanmakda, şeýle hem şertnamalaýyn esasda şeýle peýdalanmagy beýleki ýuridik we fiziki şahslara rugsat etmekde aýratyn hukuga eýedirler.

rhanalar, edaralar we guramalar eýeleriniň we şekillendirilýän adamlaryň bellenilen tertipde berlen resmi rugsady bolan mahalynda medeniýet desgalaryny we medeniýetiň gazananlaryny, medeniýet işgärlerini şekillendirmek (nusgasyny almak) bilen önümi (şol sanda mahabat önümini) taýýarlap we ýerläp bilerler.

Görkezilen şekili peýdalanmak üçin töleg şertnamanyň esasynda bellenilýär. Degişlilikdäki rugsady bolmazdan görkezilen şekilleri peýdalanan adamlar Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertipdäki jogapkärçiligi çekýärler.

2. Ýuridik we fiziki şahslar medeniýet desgalaryna syýahatçylyk-gezelenç işini diňe medeniýet guramalary bilen şertnamalaryň esasynda amala aşyrýarlar.

3. Taryhy ýerlerde, ýadygärlikleriň gorag zolaklarynda ýerleşen kärhanalar, edaralar, guramalar (býujetdäkilerden başga) degişli ýadygärlikleriň ýerleşýän we olara taryhy ýerleriň we gorag zolaklarynyň berkidilen eýeçiliginde durýan döwlet häkimiýetiniň edaralary tarapyndan bellenilen tölegleri ýadygärlikleri hasaba alýan, peýdalanýan we dikeldýän döwlet edaralarynyň ýörite hasaplaryna geçirýärler.

4. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary taryhy çäkleriň, ýadygärlikleriň gorag zolaklarynyň ýeri üçin tölegden ýerli býujetlere serişde geçirmeleriň göterimini belleýärler, olar bu çäklerde ýerleşen kärhanalardan, edaralardan we guramalardan, öý eýelerinden alynýar. Alnan serişdeler türkmen halkynyň medeni mirasynyň desgalaryny goramaga we dikeltmäge, taryhy çäkleri abadanlaşdyrmaga gönükdirilýär.

5. Medeniýet guramasynyň ýerleşen jaýy başga kärhanalara, edaralara we guramalara (şol sanda dini) berlende bu işi ýerine ýetirýän döwlet edaralary medeniýet guramalaryna deň bahaly jaýy deslapdan bermäge borçludyrlar.

6. Ilata hyzmat etmek zerurlygy bilen baglanyşykly teatrlar, muzeýler we medeniýetiň beýleki degişli guramalary ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen ylalaşyp öz iş grafigini, şol sanda dynç günlerini belleýärler.

 

17-nji madda. Döwlet we professional döredijilik işgärleriniň jemgyýetçilik birleşikleri

 

1. Medeniýet babatda bilelikdäki tagallalary, professional gatnaşygyň ýola goýulmagyny we aragatnaşygyň bellenilmegini, döredijilik bähbitleriniň goragyny talap edýän döredijilik işini amala aşyrmak maksady bilen Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde medeni işiň aýry-aýry görnüşleri boýunça jemgyýetçilik birleşikleri – döredijilik guramalary döredilip bilner.

2. Döwlet döredijilik guramalary babatynda:

olaryň medeniýet babatdaky döwlet syýasatyny işläp taýýarlamaga gatnaşmak mümkinçiligini üpjün edýär;

döredijilik işgärleriniň iş bilen üpjünçiligi, hünär taýýarlygy, zähmeti goramak, durmuş taýdan goramak babatda çäreler işlenip taýýarlananda olar bilen maslahatlary geçirýär;

eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, olaryň işine gatyşmaýar;

olaryň ýüztutmalary boýunça aýry-aýry jemgyýetçilik peýdaly maksatnamalary maksatlaýyn maliýeleşdirmek arkaly şertnamalaryň aýry-aýry görnüşlerini, şol sanda işleri ýerine ýetirmek ýa-da hyzmatlar etmek hakynda şertnamalary baglaşmagynda, şeýle hem ýörite buýurma arkaly bäsleşik esasynda aýry-aýry çäreleriň geçirilmeginde olary goldaýar.

3. Döredijilik guramalarynyň tertipnamasynda bellenilen talaplara laýyk gelýän döredijilik işgäri döredijilik guramalaryna girmek hukugyna eýedir.

Dalaşgärlere we agzalara döredijilik guramalarynyň tertipnamasy bilen bildirilýän talaplar raýatlaryň emläk we emläk däl hukuklaryny kemsitmeli däldir, degişli döredijilik hünärdäki has hünärli wekilleriň onuň düzümine birleşmegine, olaryň professional we döredijilik ösüşiniň üpjün edilmegine ýardam etmelidir.

4. Halkara döredijilik guramalary bilen döredijilik guramalarynyň  gatnaşygy Türkmenistanyň kanunçylygy we halkara şertnamalary bilen düzgünleşdirilýär.

5. Döredijilik guramalaryny döretmek, üýtgedip guramak we ýatyrmak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

6. Döwlet, hukuk, durmuş-ykdysady we beýleki babatlarda professional döredijilik işgärleriniň haýsydyr bir jemgyýetçilik birleşikleriniň agzalary bolup durmaýan döredijilik işgärlerine, şeýle hem şeýle döredijilik  guramalarynyň agzalaryna ýardam edýär.

 

 18-nji madda. Professional däl (höwesjeň) döredijilik birleşikleri we kollektiwleri

 

Professional däl (höwesjeň) döredijilik birleşikleri we kollektiwleri raýatlaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, medeniýet guramalarynyň, ýerli wekilçilikli we ýerine ýetiriji edaralaryň başlangyçlary bilen döredilýär we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda işleýärler.

 

IV bap. Medeniýet babatda döwlet düzgünleşdirmesi

 

19-njy madda. Medeniýet babatda döwlet düzgünleşdiriş  edaralary

 

Medeniýet babatda döwlet düzgünleşdirmesi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

20-nji madda. Medeniýet babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary

 

Medeniýet babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň, şu Kanunyň we Türkmenistanyň beýleki kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkmenistanyň Mejlisiniň namalarynyň ýerine ýetirilmegini guraýar;

2) medeniýet babatdaky ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň işini kadalaşdyryp düzgünleşdirmegi amala aşyrýar;

3) medeniýet babatda döwlet syýasatyny işläp taýýarlaýar;

4) raýatlaryň medeni işlere bolan konstitusion hukuklarynyň goralmagyny we durmuşa geçirilmegini üpjün edýär;

5) medeni ösüşe döwlet dolandyryşyny amala aşyrýar;

6) halkara ülňüleri we tejribesi, türkmen milletiniň taryhy we mentaliteti we bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerini alyp baryşy esasynda medeniýet babatda medeni özgertmeleriň geçirilmegini guraýar;

7) medeniýet ugrunyň ösüşiniň we kämilleşmeginiň maksatlaýyn maksatnamalaryny kabul edýär we ýerine ýetirilmegini üpjün edýär;

8) medeniýet babatdaky Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilmegini guraýar;

9) medeniýet işgärleri we döredijilik işgärleri babatdaky döwlet durmuş syýasatynyň işlenilip taýýarlanylmagyny amala aşyrýar we durmuşa geçirýär;

10) medeniýet babatdaky ylmy işiň ösdürilişi boýunça çäreleri amala aşyrýar;

11) daşary ýurt döwletleri bilen medeni gatnaşyklary ösdürmegi üpjün edýär;

12) Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen onuň ygtyýaryna degişli edilen beýleki meseleleri çözýär.

 

21-nji  madda. Medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň ygtyýarlyklary

 

Medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar girýär:

1) medeniýet babatdaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek;

2) medeniýet ugrunyň ösüşiniň we kämilleşmeginiň maksatlaýyn maksatnamalaryny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek;

3) milli medeni gymmatlyklary gaýtadan dikeltmek, gorap saklamak, ösdürmek we ýaýratmak;

4) medeniýet babatynda estetik terbiýe bermek, çeperçilik bilimi we pedagogik iş üçin şertleri döretmek;

5) medeniýet babatda medeniýet işiniň maglumat üpjünçiliginiň ýeke-täk döwlet ulgamyny döretmek;

6) medeniýet babatdaky işiň pudagara sazlaşdyrylyşyny we maglumat hem-de ylmy-usuly üpjünçiligini amala aşyrmak;

7)   medeniýet babatda Türkmenistanyň Döwlet býujetini işläp taýýarlamaga gatnaşmak;

8)  medeniýet guramalarynyň ösüşini üpjün etmek we olaryň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak;

9) döredijilik işini ösdürmek üçin şertleri döretmek;

10) medeniýet babatda işgärleri taýýarlamagy, olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmagy amala aşyrmak;

11) medeniýet babatda haýyr-sahawatlylygyň we howandarlygyň, watandaşlarymyz bilen aragatnaşygyň  ösdürilmegine ýardam etmek;

12) Türkmenistanyň çäklerinde  taryhy we medeni ýadygärlikleri ýüze çykarmak, olaryň hasabyny ýöretmek, öwrenmek, gorap saklamak, konserwirlemek, dikeltmek we taryhy ýadygärlikleri, medeniýetiň maddy we ruhy desgalaryny ulanmak, şeýle hem Türkmenistanyň medeniýetiniň görnükli işgärleriniň atlaryny ebedileşdirmek boýunça çareleri guramak;

13) Türkmenistanyň milli medeni baýlygynyň desgalarynyň Döwlet sanawyny ýöretmek;

14) halkara medeni hyzmatdaşlygy çygryndaky işi utgaşdyrmak we  amala aşyrmak;

15) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy esasynda medeniýetiň döwlet guramalarynyň işgärleriniň hünär synagyny we hünär derejelerini ýokarlandyrmagyny geçirmegiň tertibini işläp taýýarlamak;

16) medeniýetiň döwlet guramalarynyň işgärleriniň hünär synagyny geçirmek;

17) medeniýetiň döwlet guramalaryna "Milli" diýen hukuk derejesiniň we "Akademiki" diýen hukuk derejesiniň dakylmagynyň düzgünnamalaryny işläp taýýarlamak;

18) çeper höwesjeňler kollektiwlerine "Halk" diýen adyň dakylmagy hakyndaky düzgünnamany işläp taýýarlamak;

19) Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen onuň ygtyýarlyklaryna degişli edilen gaýry meseleleri çözmek.

Medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň işläp taýýarlaýan kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tabşyrygy boýunça bu edara tarapyndan tassyklanylyp bilner.

 

22-nji madda. Medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

Medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna öz tabynlygyndaky çäklerde şular degişlidir:

1) medeniýet babatda döwlet syýasatyny amala aşyrmak;

2) milli medeniýetiň goralyp saklanylmagy, gaýtadan dikeldilmegi we ösdürilmegi üçin zerur bolan maddy-tehniki we guramaçylyk şertlerini üpjün etmek;

3) welaýatlaryň, şäherleriň, etraplaryň döwlet medeniýet edaralarynyň teatr, saz we çeperçilik sungatynyň ösmegine, medeniýetli dynç alyşyna we halk döredijiligine, kitaphana we muzeý işine gönükdirilen işini goldamak we üpjün etmek;

4) welaýatlarda, welaýat hukukly şäherlerde, etraplarda, etrap hukukly şäherlerde döredijilik işiniň dürli ugurlaryndaky gözden geçirilişleriniň, festiwallarynyň, bäsleşikleriniň geçirilişini guramak;

5) welaýatlaryň, şäherleriň, etraplaryň taryhy ýadygärliklerini hasaba almak we gorap saklamak, konserwirlemek, dikeltmek, medeniýetiň maddy we ruhy desgalaryny ulanmak, şeýle hem Türkmenistanyň medeniýetiniň görnükli işgärleriniň atlaryny ebedileşdirmek boýunça işleri guramak;

6) halk senetçiliginiň we hünärleriniň ösmegine ýardam etmek bilen  täze iş orunlarynyň guralmagy üçin şertleri döretmek;

7) taryhy-medeni mirasy gorap saklamak boýunça işi guramak, taryhy, milli we medeni däp-dessurlaryň ösdürilmegine ýardam etmek;

8) Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary tarapyndan olaryň ygtyýaryna degişli edilen gaýry meseleleri çözmek.

 

V bap. Medeniýet işgärleri we döredijilik işgärleri

 

23-nji madda. Medeniýet işgärleriniň derejeleri

 

1. Medeniýet işgärleri derejeleri boýunça esasy iki topara birleşýärler:

professional işi arhiwleriň, kitaphanalaryň, muzeýleriň, çeperçilik galereýalarynyň we olara meňzeş guramalarynyň ýygyndylaryny ýygnamak, saklamak we hyzmat etmek bilen, şeýle hem medeni gymmatlyklary ýaýratmak, peýdalanmak we olara raýatlary çekmek bilen baglanyşykly işgärler;

professional işleri edebi, drama, saz, şekillendiriş we sungatyň beýleki eserlerini döretmek, olary ýerine ýetirmek, gaýtadan öndürmek ýa-da interpretasiýa etmek bilen baglanyşykly işgärler. Bu toparyň işgärleri döredijilik işgärleri hökmünde kesgitlenilýär. Şeýle hem görkezilen işleri professional däl (höwesjeňlik) esasda amala aşyrýan raýatlar döredijilik işgärlerine degişlidirler.

2. Birinji topara medeniýet işgärleriniň şu aşakdaky derejeleri degişlidir:

1) taryhy, ylmy ýa-da çeperçilik gyzyklanmany döredýän we resminamalary ýygnaýan, olara baha berýän we abat saklanmagyny üpjün edýän arhiwariuslar, muzeýleriň we kitaphanalaryň işgärleri;

2) ýazylan we çap edilen materiallary we dolandyryjylyk materiallary ýygnamagy, ulgamlaşdyrmagy we hyzmat etmegi amala aşyrýan kitaphanaçylar, bibliograflar, resminamalary öwrenijiler we ugurdaş hünärleriň hünärmenleri;

3) ýazgynyň many-mazmunyny diňleýjä ýa-da tomaşaça ýetirýän, täzelikleriň maglumatlaryny, bildirişleri labyzly okaýan, kimdir-birine radio, telewideniýe boýunça, teatrlarda, konsertlerde we beýleki ýerlerde wekilçilik edýän radionyň we telewideniýäniň diktorlary;

4)  raýatlary medeni gymmatlyklara çekýän, medeni köpçülik we medeni aň-bilim çärelerini guraýan edaralaryň dynç alyşy guraýan we ýaýradýan işgärleri.

3. Ikinji topara medeniýet (döredijilik işgärleri) işgärleriniň şu aşakdaky derejeleri degişlidir:

1) çeperçilik edebiýat eserlerini we teatr pýesalaryny döredýän, ssenariýeleri we librettolary ýazýan prozaçylar, şahyrlar, dramaturglar, ssenariýeçiler, librettoçylar;

2) derhal habary şöhlelendirmek, mahabat boýunça dürli görnüşli makalalary taýýarlaýan, çap neşirlerini redaktirleýän, edebiýat we sungat eserleriniň çeperçilik derejesine tankydy baha berýän žurnalistler, edebiýaty öwrenijiler, sungaty öwrenijiler, saz öwrenijiler, teatry öwrenijiler, edebiýat, sazçylyk, teatr we kino tankytçylary;

3) suratkeşlik, heýkeltaraşlyk, monumental we amaly-haşam sungatyň eserlerini döredýän, olary rejeleýän, çeperçilik gurnaw (dizaýn) boýunça işleri amala aşyrýan heýkeltaraşlar, suratkeşler we olar bilen ugurdaş sungat işgärleri;

4) saz eserlerini döredýän we olary ýerine ýetirýän kompozitorlar, dirižýorlаr, aranžirowşikler, sazandalar we aýdymçylar;

5) temany saýlaýan, döredijilik pikirine laýyklykda tans eserlerini goýýan we ýerine ýetirýän horeograflar we tansçylar;

6) spektakllary, oýunlary, kino we telefilmleri goýýan hem-de bu eserlerde rollary ýerine ýetirýän teatryň, kinonyň, telewideniýäniň, radionyň režissýorlary we aktýorlary hem-de sungatyň beýleki işgärleri;

7) sirklerde köpçüligi güýmeýän, oýunlary oýnaýan we aýry-aýry sirk oýunlaryny görkezýän masgarabazlar, gözbagçylar, akrobatlar we beýleki artistler.

 

24-nji madda. Döredijilik işgärleriniň hukuk ýagdaýy we olary döwlet tarapyndan goldamak

 

1. Döredijilik işgärleriniň türkmen jemgyýetindäki hukuk ýagdaýy aşakdakylar bilen kesgitlenip, olar:

a) medeni gymmatlyklary döretmekde:

- ýokary çeperçilik ussatlygy, ideýa hem mazmun baýlygy, türkmen halkynyň mentalitetiniň milli aýratynlyklarynyň ýokary çeperçilikli beýan edilmegi bilen tapawutlanýarlar;

- türkmen jemgyýetiniň jebisleşmegine, onuň ahlak esaslarynyň pugtalanmagyna we ruhy taýdan baýlaşmagyna ýardam edýärler;

- täze Galkynyşlar zamanasynyň düýpli özgertmeleriniň esasy alamatlaryny beýan edýärler;

- ýurdumyzyň raýatlaryny Türkmenistanyň ykdysady we ruhy mümkünçiliklerini artdyrmaga ýardam edýän zähmet üstünliklerine ruhlandyrýarlar;

- ýaş nesillerde ýokary ahlaklylyk we ruhy-ahlaklylyk sypatlaryny kemala getirmäge ýardam edýärler.

b) türkmen halkynyň abadançylygy, Türkmenistanyň geljekde mundan beýläk hem gülläp ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen jemgyýetiň we döwletiň durmuşynyň ähli ugurlaryndaky özgertmelere işjeň gatnaşýarlar;

ç)  Türkmenistanyň halkynyň durmuşyny hakyky we talantly beýan edýärler;

d) milli medeniýetiň mundan beýläkki ösüşine we olaryň ideýa-çeperçilik derejeleriniň ýokarlandyrylmagyna ýardam edýärler.

2. Döwlet medeniýet babatdaky işde döredijilik işgäriniň aýratyn roluny ykrar edýär, onuň erkinligini, ahlak, ykdysady we durmuş hukuklaryny kepillendirýär.

3. Döwlet:

halkyň durmuşynyň hilini ýokarlandyrmaga, medeniýeti aýap saklamaga we ösdürmäge gönükdirilen döredijilik işgärleriniň işini höweslendirýär;

döredijilik işgärleriniň zähmet we iş bilen üpjünçilik şertlerini döredijilik işine özlerini bagyş etmegiň olar üçin islenilýän görnüşde mümkinçilik bolar ýaly ýagdaýda üpjün edýär;

döredijilik işgärleriniň tölenilýän işi almaga mümkinçiliklerini giňeltmek maksady bilen jemgyýet tarapyndan döredijilik önümine bolan islegiň ösüşine ýardam edýär;

döredijilik işiniň aýratynlygyny hasaba almak bilen döredijilik işgärleriniň durmuş taýdan üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirýär;

döredijilik işgärleriniň maddy taýdan üpjün edilmegine, durmuş taýdan goralmagyna, erkinligine we garaşsyzlygyna ýardam edýär;

döredijilik işgärleriniň iş aýratynlygyny hasaba almak bilen olara salgyt salmak ulgamyny kämilleşdirýär;

halkara döredijilik gatnaşyklarynyň giňeldilmeginde döredijilik işgärlerine ýardam edýär;

zenanlaryň we ýaşlaryň döredijilik işine gatnaşmak mümkinçiliklerini giňeldýär;

döredijilik işi bilen meşgullanýan çaganyň şahsyýetini we onuň ukyplaryny ösdürmäge gönükdirilen, çaganyň özüne mahsus aýratynlyklaryny nazara alýan BMG-nyň çaganyň hukuklary baradaky Konwensiýasynyň düzgünlerini durmuşa geçirýär;

döredijilik işgärleri üçin degişli bilim edaralaryna, kitaphanalara, muzeýlere, arhiwlere we beýleki medeniýet guramalaryna elýeterliligiň ýeňillikli şertlerini üpjün edýär.

4. Döredijilik guramasynyň agzasy bolup durýan döredijilik işgäriniň hukuk ýagdaýy onuň esaslandyryjy resminamalaryna laýyklykda bu gurama tarapyndan tassyklanylýar.

Döredijilik guramalarynda durmaýan döredijilik işgäriniň hukuk ýagdaýy  güwänama bilen tassyklanylýar.

Dalaşgäriň döredijilik işi döredijilik işgäriniň güwänamasyny almaga esas bolup durýar.

 

25-nji madda. Medeniýet guramalarynyň işgärleriniň zähmet gatnaşyklary

 

Medeniýet guramalarynyň işgärleriniň zähmet gatnaşyklary Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

 

26-njy madda. Medeniýet işgäriniň hukuklary we borçlary

                         

Medeniýet işgäri (şol sanda döredijilik bilen meşgullanýan adam) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy, zähmet şertnamasy, kollektiwleýin şertnama (ylalaşyk) bilen göz öňünde tutulan hukuklardan peýdalanýar we borçlary ýerine ýetirýär.

 Bulardan başga-da döredijilik işgäri şu aşakdaky hukuklara eýedir:

 1) aýan edilmegi ýa-da ýitirilmegi onuň döredijilik işi bilen baglanyşykly  bähbitlerine zeper ýetirip biljek maglumaty goramaga;

 2) öz işine üçünji adamy çekmäge;

 3) döredijilik we professional bähbitleri boýunça jemgyýetçilik birleşiklerine we guramalaryna girmäge;

 4) döredijilik işini amala aşyrmak üçin arhiwlere, kitaphanalara, muzeýlere we medeniýetiň beýleki guramalaryna elýeterli bolmaga.

 

27-nji madda. Medeniýet guramalarynyň işgärlerini taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak, hünär derejelerini ýokarlandyrmak we olaryň hünär synagy

 

1. Işini Türkmenistanyň bilim babatdaky kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrýan degişli hünär bilimi edaralarynyň dürli kysymlarynda we görnüşlerinde medeniýet babatdaky iş üçin professional işgärler taýýarlanylýar.

2. Medeniýet guramalary döredijilik işgärleriniň we medeniýet işgärlerini gaýtadan taýýarlamak, hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin  zerur bolan şertleri döredýärler.

3. Döwlet medeniýet guramalarynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna bolşy ýaly, şertnamalaýyn başlangyçlarda, döwlete degişli däl medeniýet guramalarynyň işgärlerini bolsa, şertnamalaýyn esasda amala aşyrylyp bilner.

Medeni taýýarlygyň ugurlary (hünärleri) boýunça okaýan medeniýet işgärleriniň we döredijilik işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak bilim edaralarynyň ähli kysymlarynda bolşy ýaly degişlilikdäki ygtyýarnamalary bolan  medeniýet guramalarynda hem geçirilip bilner.

4. Medeniýet guramalarynyň işgärleri we olaryň ýolbaşçylary özleriniň hünär derejesini tassyklamak üçin Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy bilen bellenilen tertibe we medeniýet babatdaky ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan kesgitlenilýän hünär synagynyň şertlerine laýyklykda hünär synagyndan geçýärler.

5. Döwlet daşary ýurtlaryň öňdebaryjy medeniýet guramalarynda we degişlilikdäki bilim edaralarynda medeniýet işgärlerini taýýarlamakda we gaýtadan taýýarlamakda, hünär derejesini ýokarlandyrmakda ýardam edýär.

 

28-nji madda. Medeniýet işgärleriniň maddy üpjünçiligi hem-de durmuş taýdan goralyşy

 

1. Medeniýet guramalarynyň işgärleriniň, ylmy işgärleriň, medeniýet ulgamynyň ýokary we orta hünärment okuw mekdepleriniň pedagogik işgärleriniň zähmetine hak tölemek, goşmaça hak tölemek, aýlyk iş hakyna goşmaça hak tölemek, öwezini dolmalaryň we ýeňillikleriň beýleki görnüşlerini amala aşyrmak, şeýle hem olary pensiýa bilen üpjün etmegiň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

2. Işleri zähmetiň zyýanly (aýratyn zyýanly) şertleri, professional keselleriň ýokary töwekgelçiligi we howpy bilen baglanyşykly  medeniýet işgäriniň we döredijilik işgäriniň durmuş taýdan goraglylygy we ätiýaçlandyrylmasy, seýle hem olaryň pensiýa üpjünçiligi Türkmenistanyň kanunçylygy bilen göz öňünde tutulan tertipde we şertlerde amala aşyrylýar.

3. Medeniýet işgärleri we döredijilik işgärleri  medeniýet we sungat babatda gazanan üstünlikleri üçin şertleri, maddy üpjünçiligi we ýeňillikleri Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenilýän döwlet sylaglaryna mynasyp bolýarlar.

4. Türkmenistanyň döwlet sylaglaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerini, seýle hem aýratyn zehinli ýaş döredijilik işgärlerini  döwlet tarapyndan goldamak maksady bilen  Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde medeniýet babatdaky döwlet stipendiýalary döredilýär.

 

VI bap. Medeniýet babatdaky ykdysady kadalaşdyryş

 

29-njy madda. Medeniýet babatdaky işiň ykdysady taýdan üpjünçiligi

 

1. Döwlet medeniýetiň aýawly saklanmagyny we ösmegini, medeni gymmatlyklaryň ýurduň ähli raýatlary üçin çäk, baha we maglumat elýeterliligini  kepillendirýär.

2. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýan medeniýet ulgamynyň Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdelerinden maliýeleşdirilmegi medeniýetiň aýawly saklanmagynyň we ösmeginiň döwlet kepillikleriniň durmuşa geçmeginiň esasy bolup durýar.

3. Medeniýeti ösdürmegi goldamak üçin döwlet salgyt we beýleki ýeňillikleriň berilmegini we täjirçilik däl medeniýet edaralarynyň artykmaçlyklaryny kanun taýdan düzgünleşdirýär, medeniýetiň ösmegine öz serişdelerini goýýan ýerli we daşary ýurtly ýuridik we fiziki şahslara ýeňillikleriň berilmeginiň ulgamyny göz öňünde tutýar. Şeýle ýeňillikleriň berilmeginiň şertleri we tertibi Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

 

30-njy madda. Medeniýet babatdaky emläk gatnaşyklary

 

1. Türkmenistanda medeni gymmatlyklara eýeçiligiň ähli görnüşlerine, şeýle hem medeniýet babatda ulanmak üçin niýetlenilen jaýlara, desgalara, emläk toplumlaryna, enjamlara we medeniýet babatda ulanmak üçin niýetlenen beýleki emläge ýol berilýär.

Medeniýet babatda medeni gymmatlyklaryň we beýleki emlägiň hususyýetçileriniň hukuklary we borçlary Türkmenistanyň kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

2. Türkmenistanda medeniýet guramalarynyň emlägi (jaýlary, desgalary, emläk toplumlary, enjamlary) olary esaslandyryjylaryň eýeçiliginde durýar, olaryň karary boýunça ol eýeçilige, hojalykly ýöretmäge ýa-da derhal dolandyrmaga gös-göni medeniýet guramalaryna berlip bilner.

Medeniýet babatynda döwlet eýeçiligine ygtyýar etmek we dolandyrmak ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary tarapyndan we olaryň tabşyrmagy boýunça ýörite ygtyýarly edilen döwlet edaralary, guramalary tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Medeniýet guramasy özüne berkidilen eýeçiligiň abat saklanylmagy we netijeli peýdalanylmagy üçin hususyýetçiniň öňünde jogapkärçilik çekýär. Bu babatda medeniýet guramasynyň işine esaslandyryjy (esaslandyryjylar) ýa-da hususyýetçi tarapyndan ygtyýarly edilen başga adam tarapyndan gözegçilik edilýär.

4. Medeniýet guramasyna berkidilen ýer böleklerini goşup, döwlet eýeçiligi hususyýetçi tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde we şertlerde aýrybaşgalanyp bilner.

Döwlet eýeçiliginde durýan, türkmen halkynyň medeni mirasynyň elden alynmaga ýa-da aýrybaşgalanmaga degişli bolmadyk desgalarynyň sanawy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

5. Döwlet muzeýlerinde, surat galereýalarynda, kitaphanalarda, arhiwlerde we medeniýetiň beýleki döwlet guramalarynda saklanýan medeni gymmatlyklar karzy üpjün etmegiň esbaplary ýa-da girew esbaplary hökmünde peýdalanyp bilinmez.

6. Türkmen halkynyň medeni mirasy hususylaşdyrylmaga degişli däldir.

Beýleki medeniýet desgalarynyň hususylaşdyrylmagyna şu aşakdaky şertler bolanda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilýän tertipde ýol berilýär:

işiň esasy görnüşi hökmünde medeniýet işi aýalyp saklananda;

ugurlar boýunça hyzmatlar aýalyp saklananda;

ilatyň ýeňillikli derejelerine hyzmat etmek guralanda;

işgärlere iş orunlarynyň emele gelen sany we durmuş kepillikleri üpjün edilende.

31-nji madda. Medeniýet babatdaky işi maliýeleşdirmek

 

1. Döwletiň medeniýet guramalaryny maliýeleşdirmek Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we haýyr-sahawat we howandarlyk kömegi görnüşinde gelip gowuşýan hem-de Türkmenistanyň  kanunçylygy bilen bellenilen tertipde peýdalanylýan beýleki serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

2. Döwlet medeniýet guramalarynyň işi medeniýet guramalarynyň her bir kysymy we görnüşi boýunça döwlet tarapyndan maliýeleşdirmegiň kadalaşdyrmalaryna laýyklykda maliýeleşdirilýär. Beýleki çeşmelerden gelip gowşan serişdeler medeniýet guramasyny maliýeleşdirmegiň kadalaşdyrmalaryny we absolýut möçberlerini azaltmaýarlar.

Döwlet medeniýet guramalaryny maliýeleşdirmegiň kadalary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

3. Döwlet teatrlaryna, kinoteatrlaryna, konsert we medeni dynç alyş guramalaryna Türkmenistanyň Döwlet býujetinden ilatyň ähli gatlaklary üçin teatral, konsert we medeni dynç alyş çärelere elýeterliligi üpjün etmek boýunça hyzmatlary bermek bilen baglanyşykly ýitgileri ýapmak üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde subsidiýalar berilýär.

Döwlet muzeýlerine Türkmenistanyň Döwlet býujetinden taryhy-medeni gymmatlyklaryň abat saklanylmagyny, hasaba alynmagyny, toplanylmagyny we dikeldilmegini üpjün etmek bilen baglanyşykly ýitgileri ýapmak üçin Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertipde subsidiýalar berilýär.

4. Döwlete dahylsyz medeniýet guramalaryny maliýeleşdirmek hyzmatlary etmegiň, esaslandyryjylaryň serişdeleriniň we Türkmenistanyň kanunçylygy bilen gadagan edilmedik beýleki çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

5. Medeniýet guramasynyň Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýuridik we fiziki şahslaryndan, halkara guramalaryndan haýyr-sahawat we hemaýatkärlik kömegini almaga bolan hukugy çäklendirilmeýär.

6. Jemgyýetçilik birleşikleri, şeýle hem kärhanalar, guramalar we raýatlar medeniýet babatdaky işi maliýeleşdirmek üçin özbaşdak ýa-da şertnamalaýyn esasda gaznalary döretmek hukugyna eýedirler. Görkezilen gaznalary guramak we işi ýöretmek olaryň   tertipnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

7. Medeniýet guramalary maliýe serişdelerini Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda peýdalanýarlar.

 

32-nji madda. Medeniýet babatda bahalar we nyrh emele getirmek

 

1. Biletler üçin bahalary goşup, tölegli hyzmatlara we önümlere bolan bahalary (nyrhlary) medeniýet guramalary özbaşdak ýa-da şertnamalaýyn esasda, Türkmenistanyň kanunçylygy bilen göz öňünde tutulan halatlarda bolsa, döwlet bahalary boýunça belleýärler.

2. Tölegli çäreler guralanda medeniýet guramalary mekdebe çenli ýaşly çagalar, okuwçylar we talyplar, maýyplar, çagyrylyş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar üçin ýeňillikleri belleýärler. Ilatyň bu derejeleri üçin ýeňillikleri bellemegiň tertibi medeniýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Raýatlary durmuş taýdan goramak maksady bilen Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertipde önümleriň aýratyn görnüşlerine, medeniýet we maglumat ähmiýetli işleriň we hyzmatlaryň bahalaryny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmäge rugsat berilýär.

 

33-nji madda.  Medeniýet guramalarynyň maddy-tehniki üpjünçiligi

 

1. Döwlet medeniýet  guramalarynyň maddy-tehniki goldawyny üpjün edýär, medeni mirasyň seýrek duş gelýän desgalarynyň durkuny täzelemek we medeniýet desgalarynyň ulgamyny giňeltmek boýunça çäreleri görýär. Medeniýet desgalary taslananda we ulanylanda çagalaryň, maýyplaryň, gartaşan raýatlaryň bu desgalara elýeterli bolmaklaryndaky talaplary göz öňünde tutulýar.

2. Medeniýet  guramalarynyň maddy-tehniki üpjünçiligi býujet we hususy serişdeleriň çäklerinde medeniýet guramalarynyň özleri tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary özleriniň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde edara tabynlygyndaky medeniýet guramalaryna olaryň maddy-tehniki binýatlaryny saklamak we ösdürmek baradaky meseleleri çözmekde kömek bermäge borçludyrlar.

4.  Medeniýet guramalarynyň  maddy-tehniki binýadyny we emlägini olaryň öz maksatlaryndan başga zatlara ulanmak gadagandyr.

5. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary döredijilik işi bilen meşgul raýatlara zerur bolan studiýalaryň, ussahanalaryň, barlaghanalaryň döredilmeginde ýardam etmäge borçludyrlar.

 

VII bap. Medeniýet babatdaky halkara işi

34-nji madda. Medeniýet babatda halkara hyzmatdaşlygy

 

1. Türkmenistan medeniýetiň dürli ugurlaryndaky guramaçylyk işiniň tejribesini, medeniýet babatdaky işleriň netijelerini, medeni gymmatlyklary, hünärmenleri we talyplary, döredijilik toparlarynyň alyş-çalyşyny hem goşmak bilen halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine ýardam edýär.

 2. Ýerlere sapara gitmek we sergi işleri, medeniýet işgärleriniň taýýarlanylmagy we tälim alyşlary, medeni gymmatlyklaryň bilelikde öndürilmegi we olaryň alyş-çalyşy, taryhyň we medeniýetiň seýrek duş gelýän ýadygärlikleriniň dikeldilmegi, medeniýet işi üçin enjamlaryň, tehniki serişdeleriň, täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, usulyýetleri, okuw maksatnamalaryny we gollanmalaryny alyşmak  Türkmenistanyň medeniýet babatdaky halkara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary  bolup durýarlar.

 3. Döwlet medeniýet babatdaky halkara hyzmatdaşlygynyň subýektleriniň çygrynyň giňemegine ýardam edýär, medeniýet guramalarynyň we fiziki şahslaryň özbaşdak medeni aragatnaşyklaryny, şeýle hem daşary ýurtlarda milli medeni merkezleriň açylmagyny höweslendirýär.

 

35-nji madda. Türkmenistanyň çäklerinden daşarda ýaşaýan       watandaşlarymyz bilen medeni hyzmatdaşlyk   

 

Türkmenistan daşary ýurtly watandaşlarymyz we olaryň nesilleri bilen aragatnaşygy goldamak bilen türkmen medeniýetiniň daşary ýurtlarda ösdürilmegine ýardam edýär, Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara şertnamalaryna laýyklykda milli medeni merkezleriň, milli jemgyýetleriň, ildeşlikleriň, assosiasiýalaryň we watandaşlarymyzyň beýleki medeniýet guramalarynyň maddy, ahlak we guramaçylyk goldawyny amala aşyrýar.

 

36-njy madda. Medeniýet babatda halkara guramalaryna  gatnaşmak

 

1. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň çäklerinde  halkara täjirçilik däl medeniýet edaralarynyň şahamçalary we wekilhanalary, şeýle hem bilelikdäki döredijilik kollektiwleri döredilip bilner.

2. Islendik ýuridik we fiziki şahs halkara medeni guramalaryna olaryň tertipnamasy we Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenen tertibe laýyklykda girip biler.

3. Türkmenistanyň medeniýet guramalarynyň öz hatarlaryna daşary ýurtly agzalary çekmäge, seýle hem daşary döwletlerden, halkara guramalaryndan we şahsy adamlardan gelýän maksatlaýyn pul girdejilerini özbaşdak peýdalanmaga hukuklary bardyr.

 

37-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky medeni gymmatlyklary

 

1. Türkmenistan özüniň çäklerinden bikanun äkidilen medeni gymmatlyklaryň yzyna gaýtarylmagy boýunça Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara şertnamalaryna laýyklykda bir maksada gönükdirilen syýasaty amala aşyrýar.

Türkmenistanyň milli medeni baýlygy hökmünde ykrar edilen, ýurduň daşyna bikanun äkidilen ähli medeni gymmatlyklar, olaryň nirede ýerleşýändigine, wagtyna, äkidiliş ýagdaýlaryna garamazdan, Türkmenistana gaýtarylyp berilmäge degişlidir.

2. Türkmenistan özüniň eýeçiligi bolup durýan  daşary ýurtlardaky türkmen halkynyň medeni mirasynyň desgalarynyň aýawly saklanylmagyny üpjün edýär.

 

VIII bap. Jemleýji düzgün

 

38-nji madda. Medeniýet babatdaky kanunçylygyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Türkmenistanyň medeniýet babatdaky kanunçylygynyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

Türkmenistanyň     Gurbanguly

     Prezidenti Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2010-njy ýylyň 12-nji marty.

№ 92-IV.

 

 


З А К О Н

 ТУРКМЕНИСТАНА

 

О культуре

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 1, ст. 16)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законом Туркменистана

от 26.08.2017 г. № 606-V)

 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере создания, возрождения, сохранения, развития, распространения и использования культуры народа Туркменистана; направлен на обеспечение и защиту конституционных прав граждан Туркменистана на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям; определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы государственной политики в области культуры.

 

Глава I. Общие положения

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

культура − совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и направленных на гармоничное развитие личности, воспитание патриотизма, формирование высоких моральных и духовно-нравственных качеств, удовлетворение эстетических потребностей и интересов граждан Туркменистана;

культурные ценности − нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные и этнические традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, прикладные народные ремёсла, произведения литературы и искусства, результаты и методы научных исследований деятельности в области культуры (духовные ценности), а также имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты (материальные ценности);

искусство воспроизведение действительности в художественных образах посредством таких разновидностей человеческой деятельности как литература, живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство, музыка, песня, танец, театр, цирк, кино, телевидение и другие;

культурное наследие туркменского народа − культурные ценности, созданные в прошлом и представляющие ценность с эстетической, социально-культурной, исторической, археологической, архитектурной и иных точек зрения, значимые для сохранения и развития национально-культурной самобытности туркменского народа;

национальное культурное достояние Туркменистана − культурные ценности, имеющие особое значение для истории и культуры страны, принадлежащие исключительно Туркменистану без права их передачи иным государствам;

Государственный реестр объектов национального культурного достояния Туркменистана − перечень культурных ценностей, относящихся к национальному культурному достоянию Туркменистана;

особый режим объектов национального культурного достояния − меры, принимаемые государством по сохранению, содержанию, восстановлению, охране и использованию объектов национального культурного достояния;

деятельность в области культуры − деятельность государственных органов, юридических и физических лиц по созданию, возрождению, сохранению, развитию, распространению и использованию культурных ценностей, а также приобщению к ним граждан;

организации культуры юридические лица (предприятия, учреждения, организации), созданные в соответствии с законодательством Туркменистана, основным предназначением которых является осуществление деятельности в области культуры;

работник культуры − физическое лицо, профессиональная деятельность которого связана с созданием, сохранением, развитием, распространением, использованием культурных ценностей, а также приобщением к ним граждан;

творческий работник физическое лицо, осуществляющее творческую деятельность на профессиональной или на непрофессиональной (любительской) основе;

творческая деятельность − вид деятельности в области культуры, связанный с созданием культурных ценностей и (или) их интерпретацией.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о культуре и его задачи

 

1. Законодательство Туркменистана о культуре основывается на  Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих вопросы в области культуры.

2. Если международными договорами Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

3. Задачами законодательства Туркменистана о культуре являются:

1) обеспечение и защита конституционного права граждан Туркменистана на деятельность в области культуры;

2) определение принципов государственной политики в области культуры;  

3) обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям;

4) определение принципов и правовых норм, регулирующих отношения субъектов культурной деятельности;

5) создание правовой базы для сохранения и развития культуры народа Туркменистана и правовых основ государственной поддержки культуры.

 

Статья 3. Области применения законодательства о культуре

 

1. Настоящий Закон регулирует культурную деятельность в следующих областях:

сохранение, возрождение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия туркменского народа;

- художественная литература, театральное, музыкальное, изобразительное и цирковое искусство, архитектура и дизайн, фотоискусство, другие виды и жанры искусства;

- телевидение, кино, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания и распространения культурных ценностей;

- народное художественное творчество, фольклор, клубное дело;

- народные художественные промыслы и ремёсла;

- сохранение, изучение и представление музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников, архивных документов;

- развитие, сохранение и использование библиотечных фондов и иных информационных ресурсов, находящих применение в библиотечном деле;

- производство материалов, оборудования и других средств, необходимых для сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей;

- эстетическое воспитание, художественное и музыкальное образование, педагогическая деятельность, научные исследования и международные культурные связи и обмены;

- иные области, в которых сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

2. Отношения в области культуры, связанные с осуществлением и защитой прав объектов интеллектуальной собственности, авторского права и смежных прав, регулируются иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 4. Принципы государственной политики в области культуры

 

Принципами государственной политики Туркменистана в области культуры являются:

1) государственная поддержка культуры, обеспечение и защита прав граждан Туркменистана на осуществление деятельности в области культуры и участие в культурной жизни;

2) возрождение и развитие национальной культуры Туркменистана;

3) общедоступность культурных ценностей и всех видов услуг в области культуры;

4) свобода творческой деятельности граждан как на профессиональной, так и на непрофессиональной (любительской) основе в соответствии с их интересами и способностями;

5) равенство прав и возможностей граждан в создании, возрождении, сохранении, развитии, распространении и использовании  культурных ценностей;

6) духовно-нравственное воспитание личности посредством использования культурных ценностей;

7) охрана национального историко-культурного наследия;

8) приобщение молодежи к духовно-нравственным ценностям национальной и мировой культуры через систему образования;

9) развитие культурных связей с соотечественниками,  проживающими за рубежом, для сохранения целостности и взаимообогащения национальной культуры Туркменистана;

10) содействие развитию международных связей в области культуры;

11) содействие организациям культуры в формировании благоприятной среды для их функционирования в рыночных условиях.

 

Статья 5. Государственные гарантии прав и свобод граждан в области культуры

 

1. Государство гарантирует гражданам независимо от национальности, цвета кожи, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений или иных обстоятельств  право на участие в культурной деятельности, пользование организациями культуры, доступ к культурным ценностям, находящимся в государственных организациях культуры.

2. Государство гарантирует гражданам право на все виды творческой деятельности в соответствии с их интересами и способностями, на свободный выбор нравственных, эстетических и других ценностей, защиту своей культурной самобытности.

Право гражданина заниматься творческой деятельностью может осуществляться как на профессиональной, так и непрофессиональной (любительской) основе.

3. Государство создает гражданам условия для реализации их права на образование в области культуры путём формирования системы образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования по подготовке кадров для сферы культуры, а также иные учреждения образования - музыкальные, художественные, хореографические и другие школы (центры) искусств для детей и взрослых.

4. Государство предоставляет гражданам право создавать предприятия, учреждения и организации по производству, тиражированию, сохранению, распространению культурных ценностей в порядке, устанавливаемом законодательством Туркменистана.

Граждане имеют право создавать ассоциации, творческие союзы и другие общественные объединения в области культуры в порядке, определяемом законодательством Туркменистана об общественных объединениях.

5. Граждане имеют право вывозить за пределы страны культурные ценности в целях экспонирования, публичного представления, для осуществления реставрационных работ и научных исследований, в иных необходимых случаях, а также в целях продажи в порядке, устанавливаемом законодательством Туркменистана.

6. Государство гарантирует право на сохранение и развитие национально-культурной самобытности других народов, проживающих на территории Туркменистана.

7. Государство обеспечивает правовую защиту граждан от незаконного вмешательства в их творческую деятельность.

8. Государство способствует пропаганде культурного наследия народа Туркменистана средствами массовой информации и организациями культуры.

 

Глава II. Культурные ценности и национальное культурное достояние Туркменистана

 

Статья 6. Культурные ценности

 

К культурным ценностям относятся:

1) археологические находки и археологические открытия;

2) коллекционные материалы и предметы, включая старинные монеты, ордена, медали, печати;

3) произведения литературы и искусства, включая картины, рисунки, гравюры, литографии, эстампы, скульптурные произведения, фольклорные и композиторские произведения, клавиры, партитуры, театральные пьесы и постановки, цирковые сценарии, произведения киноискусства, телевидения и радио;

4) произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, в том числе старинные ковры, ковровые изделия, кошмы, национальные изделия из золота, серебра, драгоценных металлов и других материалов, узоры, вышивки, на которых сохранились старинные орнаменты, и относящиеся к художественным произведениям;

5) дизайнерские разработки и архитектурные проекты;

6) старинные (редкие) рукописи, автографы, исторические документы, собрания писем и книг, печатные издания и их коллекции;

7) архитектурные памятники, мемориальные погребения, а также парковые и природно-ландшафтные объекты, связанные с жизнью видных отечественных и зарубежных деятелей культуры либо с крупными историческими событиями и выдающимися государственными и общественными деятелями;

8) филателистические материалы, в том числе почтовые марки, отдельно или в коллекциях;

9) старинные и уникальные музыкальные инструменты;

10) архивы, архивные фонды и коллекции, включая фоно-, фото-, видео-, кино- (радио, телевидения) архивы, а также научно-техническая документация;

11) этнографические, этнологические и антропологические материалы;

12) редкие коллекции и образцы флоры и фауны, минералогии, анатомии и предметы, представляющие интерес для палеонтологии;

13) другие ценности, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение, а также взятые государством под охрану в качестве памятников истории и культуры.

 

Статья 7. Учёт культурных ценностей

 

1. Учёт культурных ценностей ведётся в Государственном реестре объектов национального культурного достояния Туркменистана и охранных перечнях культурных ценностей.

При учёте культурной ценности записываются сведения: происхождение, собственник, описание, стоимость и степень охраны. На основании данных сведений собственнику культурной ценности выдаётся соответствующее свидетельство.

Порядок государственного учёта культурных ценностей утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Выявлением, учётом и охраной культурных ценностей, находящихся в государственных библиотеках, музеях и архивах, независимо от их ведомственной подчинённости, занимаются указанные учреждения.

Данные учреждения обязаны представлять сведения в соответствующие органы исполнительной власти для включения в Государственный реестр объектов национального культурного достояния Туркменистана и охранные перечни культурных ценностей.

3. Стоимость культурных ценностей, степень их охраны и возможность вывоза за пределы страны определяются уполномоченным органом исполнительной власти в области культуры путём экспертизы в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Степени охраны культурных ценностей

 

1. Охрана культурных ценностей имеет предварительную, консервационную, реставрационную и специальную степень.

2. Предварительная степень охраны распространяется на объекты природного ландшафта, археологические и архитектурные объекты, произведения монументального искусства до установления исторической значимости и стоимости данных объектов. Без согласования с соответствующими уполномоченными органами государственной власти запрещаются снос, уничтожение, раздел данных культурных ценностей, добавление их к новым строениям, перемещение в иные места и изменение их внешнего вида.

3. Консервационная степень охраны относится к культурным ценностям, подлежащим полному изъятию из пользования либо ограниченному использованию под контролем соответствующих уполномоченных органов государственной власти. Данная степень охраны распространяется на рукописи, редкие архивные документы, редкие книги, заповедники и иные культурные ценности.

4. Реставрационная степень охраны распространяется на культурные ценности, нуждающиеся в реставрационных работах для возвращения их первичного культурного значения. До применения реставрационной степени охраны в отношении объекта может быть установлена консервационная степень охраны.

5. Специальная степень охраны относится к объектам национального культурного достояния, включённым в Государственный реестр объектов национального культурного достояния Туркменистана.

6. Отношения между собственниками либо пользователями  культурных ценностей, имеющих степень охраны, и соответствующими уполномоченными органами государственной власти определяются охранными договорами. Культурные ценности, не имеющие степени охраны, используются свободно.

Степени охраны культурных ценностей не применяются на срок действия авторского права.

 

Статья 9. Охранный перечень культурных ценностей

 

В целях охраны важнейших культурных ценностей местные органы исполнительной власти ведут охранный перечень культурных ценностей соответствующей территории (города, этрапа).

Включение культурной ценности в указанный перечень либо разрешение на её свободное использование рассматривается на основании заявления ее собственника, пользователей, сведений библиотек, музеев, архивов в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 10. Государственный реестр объектов национального культурного достояния Туркменистана

 

1. В целях сохранения культурного наследия объекты, указанные в статье 6 настоящего Закона, имеющие особую ценность, вносятся в Государственный реестр объектов национального культурного достояния Туркменистана.

2. Местные органы исполнительной власти, а также исследовательские организации, занимающиеся изучением памятников (исторических, археологических, архитектурных и других), обязаны представлять в уполномоченный орган исполнительной власти в области культуры сведения об объектах, подлежащих занесению в Государственный реестр объектов национального культурного достояния Туркменистана. По мере выявления новых объектов и предметов представляется новая информация с необходимыми сведениями.

3. Государственный реестр объектов национального культурного достояния Туркменистана ведётся уполномоченным органом исполнительной власти, определяемым Кабинетом Министров Туркменистана.

4. Ходатайство юридических и (или) физических лиц о включении объектов в Государственный реестр объектов национального культурного достояния Туркменистана является обязательным для рассмотрения уполномоченным органом исполнительной власти. Подача указанных ходатайств является основанием для временного придания таким объектам особого режима пользования до решения вопроса по существу, но не более чем на два месяца.

 

Статья 11. Особый режим объектов национального культурного достояния

 

1. Уничтожение, перемещение, изменение, воспроизведение или реставрирование объектов национального культурного достояния, внесённых в Государственный реестр объектов национального культурного достояния Туркменистана, не допускаются без специального разрешения уполномоченного органа исполнительной власти в области культуры, выдаваемого на основании рекомендации экспертной комиссии, создаваемой им по каждому конкретному объекту.

2. Коллекции или собрания предметов, в комплексе  представляющие особый художественный или исторический интерес, не  могут быть разрознены.

3. В целях обеспечения охраны исторических, археологических, градостроительных, архитектурных и монументальных художественных памятников, объектов природного ландшафта устанавливаются охранные зоны, порядок организации которых устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

Проведение археологических раскопок и поиск археологических памятников, ремонтные, реставрационные и консервационные работы в отношении культурных ценностей осуществляются в порядке, устанавливаемом законодательством Туркменистана.

4. Не допускается использование объектов национального культурного достояния Туркменистана каким-либо образом, не совместимым с их историческим, художественным и религиозным назначением.

Предметы, принадлежащие религиозно-культовым организациям и являющиеся объектами национального культурного достояния, могут использоваться с учётом их культового назначения.

Культурные ценности без согласия их собственника либо пользователя, а культурные ценности религиозного назначения – без согласия соответствующей религиозной структуры не могут быть скопированы, а также использованы в туристских, экскурсионных и рекламных целях.

5. Обязанности по надлежащему поддержанию состояния и сохранению объектов национального культурного достояния Туркменистана возлагаются на их пользователей или собственников.

При отсутствии у собственников или пользователей материальных или иных возможностей для содержания объекта национального культурного достояния Туркменистана уполномоченный орган исполнительной власти в области культуры организует продажу культурной ценности. В качестве покупателя может выступать юридическое и (или) физическое лицо, имеющее возможности по содержанию культурной ценности, либо эти культурные ценности в судебном порядке обращаются в собственность государства на возмездной основе.

6. При продаже культурных ценностей особого значения,  находящихся в негосударственной собственности, первоочередное право на их приобретение принадлежит государству в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

7. Культурные ценности, найденные под землёй и водой, при строительстве, в природных объектах, конфискованные в предусмотренных законодательством Туркменистана случаях, а также не имеющие наследников и владельцев, переходят в установленном законодательством порядке в государственную собственность.

8. Объекты национального культурного достояния Туркменистана, находящиеся в государственной собственности, приватизации не подлежат.

9. За умышленное уничтожение, разрушение или порчу объектов национального культурного достояния Туркменистана юридические и физические лица несут ответственность в порядке, установленном  законодательством Туркменистана.

10. Особый режим объектов национального культурного достояния Туркменистана не распространяется на объекты авторского права и смежных прав.

 

Статья 12. Вывоз и ввоз культурных ценностей

 

1. Вывоз за пределы Туркменистана и ввоз на его территорию культурных ценностей производятся в порядке, установленном  законодательством Туркменистана.

2. Вывоз объектов национального культурного достояния за пределы Туркменистана запрещён, за исключением случаев временной экспозиции, гастрольной деятельности, реставрационных работ и научных исследований, презентаций, выставок и проведения международных культурных мероприятий, а также иных случаев, установленных законодательством Туркменистана.

3. Правила вывоза и ввоза культурных ценностей распространяются также на объекты, созданные на территории Туркменистана иностранными гражданами и лицами без гражданства.

4. Временный вывоз культурных ценностей, а также их возврат осуществляются на основании экспертизы, осуществляемой соответствующей экспертной комиссией по вывозу и ввозу культурных ценностей.

5. Культурные ценности, незаконно вывезенные за пределы Туркменистана и (или) незаконно ввезённые на его территорию, подлежат обязательному возвращению. При этом возвращённые незаконно вывезенные культурные ценности, а также конфискованные по решению суда подлежат сдаче в государственные музеи соответствующего профиля.

 

Глава III. Организации культуры

 

Статья 13. Организации культуры и их особый статус

 

1. Создание, реорганизация и ликвидация организаций культуры производятся в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Виды деятельности организаций культуры определяются их учредителями и отражаются в их уставах.

3. Организации культуры по форме собственности могут быть государственными, частными и иными в соответствии с законодательством Туркменистана о собственности.

4. Государственные организации культуры приватизации не подлежат.

5. Государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным и творческим коллективам, деятельность которых имеет в области культуры особую государственную и общественную значимость, может быть присвоен статус «Национальный».

Порядок и условия присвоения статуса «Национальный»  утверждаются Президентом Туркменистана.

6. Государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным и творческим коллективам,  являющимся ведущими в своей сфере, за значительный вклад в формирование, развитие и пропаганду национальной культуры и видов искусства присваивается статус «Академический».

Порядок и условия присвоения статуса «Академический» утверждаются Президентом Туркменистана.

7. Коллективам художественной самодеятельности за значительный вклад в формирование, развитие и пропаганду национальной культуры и видов искусства присваивается звание «Народный».

Порядок и условия присвоения звания «Народный» утверждаются Президентом Туркменистана.

 

Статья 14. Система организаций культуры

 

В систему организаций культуры входят:

1) театрально-концертные:

- театры оперы, балета, драмы, музыкальной комедии, музыкальной драмы, юного зрителя, кукольные и другие театры;

- филармонии, концертные салоны и дворцы, музыкальные залы, цирки, фольклорные группы, профессиональные оркестры и музыкальные коллективы, студии звукозаписи;

- театры-студии, театры-мастерские, экспериментальные и учебные театры, центры театрального и музыкального искусства;

2) библиотечные:

- национальные библиотеки;

- публичные, молодёжные, детские библиотеки;

- отраслевые библиотеки, научные библиотеки;

- велаятские, этрапские, городские, сельские и поселковые библиотеки;

- библиотеки для слепых и глухонемых;

3) музейные:

- художественные музеи и музеи искусства, исторические и историко-краеведческие музеи;

- музеи литературы, театрального и музыкального профиля, мемориальные музеи, музеи памяти;

- музеи-заповедники;

- отраслевые музеи;

- общественные и школьные музеи;

4) художественные галереи и выставочные салоны, центры изобразительного искусства;

5) зоопарки, аквариумы, планетарии, ботанические сады;

6) архивы культурного и исторического профиля;

7) учреждения организации досуга:

- городские, этрапские, сельские и поселковые дома культуры;

- парки культуры и отдыха, центры досуга;

8) образовательные учреждения:

- учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в области культуры;

- детские школы художеств и искусств;

- музыкальные, художественные, хореографические и другие центры искусств для взрослых;

- курсы повышения квалификации;

9) научные, методические:

- научно-исследовательские институты и центры в области культуры;

- научно-методические центры по культуре, музейному делу, методические кабинеты по музыкальному образованию, научные центры реставрации музейных ценностей;

10) по пропаганде и распространению культуры:

- издательства, редакции газет и журналов;

- кинотеатры, киностудии, телевидение и радиовещание;

- организации по распространению, закупке и переводу зарубежной, а также массовой демонстрации кино- и видеопродукции;

- информационные центры культурного профиля и другие.

 

Статья 15. Платные виды деятельности и предпринимательская деятельность  организаций культуры

 

1. Некоммерческая организация культуры вправе предоставлять платные услуги и реализовывать товары, произведённые ею, если это предусмотрено учредительными документами данной организации и носит вспомогательный характер.

2. Бесплатное посещение организаций культуры, находящихся в собственности государства, и финансирование связанных с этим расходов, определяются в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Государственные организации культуры вправе вести предпринимательскую деятельность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

4. Платные виды культурной деятельности государственных организаций культуры не рассматриваются как предпринимательские, если доход от них полностью идёт на их развитие и совершенствование.

Деятельность некоммерческих организаций культуры по реализации предусмотренных уставом производимой продукции и оказываемых услуг относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не инвестируется непосредственно в данной организации на нужды обеспечения, развития и совершенствования основной уставной деятельности.

 

Статья 16. Взаимоотношения организаций культуры с физическими и юридическими лицами

 

1. Организации культуры обладают исключительным правом использовать собственную символику (официальное и другие наименования, товарный знак, эмблема) в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе.

Предприятия, учреждения и организации могут изготавливать и реализовывать продукцию (в том числе рекламную) с изображением (воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей культуры при наличии официального разрешения, выданного в установленном порядке.

Плата за использование указанного изображения устанавливается на основе договора. Лица, использующие указанные изображения без соответствующего разрешения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Юридические и физические лица осуществляют туристско-экскурсионную деятельность на объектах культуры только на основе договоров с организациями культуры.

3. Предприятия, учреждения, организации (кроме бюджетных), расположенные на исторических территориях, в охранных зонах памятников, отчисляют на специальные счета государственных органов по учёту, использованию и реставрации памятников фиксированные платежи, устанавливаемые органами государственной власти, в собственности которых находятся соответствующие памятники и закреплённые за ними исторические территории и охранные зоны.

4. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления устанавливают процент отчислений в местные бюджеты от платы за землю исторических территорий, охранных зон памятников, взимаемый с предприятий, учреждений, организаций, домовладений, расположенных на этих территориях. Полученные средства направляются на охрану и реставрацию объектов культурного наследия туркменского народа, благоустройство исторических территорий.

5. При передаче здания, в котором размещена организация культуры, другим предприятиям, учреждениям и организациям (в том числе религиозным), государственные органы, осуществляющие передачу, обязаны предварительно предоставить организации культуры равноценное помещение.

6. В связи с необходимостью обслуживания населения театры, музеи и другие соответствующие организации культуры устанавливают свой график работы, в том числе выходные дни, по согласованию с местными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления.

 

Статья 17. Государство и общественные объединения профессиональных творческих работников

 

1. В целях осуществления творческой деятельности в области культуры, требующей совместных усилий, налаживания профессионального общения и установления связей, защиты творческих интересов, могут создаваться общественные объединения - творческие союзы по отдельным видам культурной деятельности в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Государство в отношении творческих союзов:

обеспечивает возможность их участия в разработке государственной политики в области культуры;

проводит консультации с ними при разработке мероприятий в области занятости, профессиональной подготовки, охраны труда, социальной защиты творческих работников;

не вмешивается в их деятельность, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана;

оказывает им поддержку путём целевого финансирования отдельных общественно полезных программ по их заявкам, заключения любых видов договоров, в том числе договоров о выполнении работ или предоставлении услуг, а также путём социального заказа на проведение на конкурсной основе отдельных мероприятий.

3. Право вступления в творческий союз имеет творческий работник, отвечающий требованиям, установленным уставом творческого союза.

Требования, предъявляемые уставом творческого союза к кандидатам и членам, не должны ущемлять имущественные и неимущественные права граждан, должны содействовать объединению в его составе наиболее квалифицированных представителей соответствующих творческих профессий, обеспечению их профессионального и творческого роста.

4. Отношения творческих союзов с международными творческими организациями регулируются законодательством и международными договорами Туркменистана.

5. Создание, реорганизация и ликвидация творческих союзов осуществляются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

6. В правовом, социально-экономическом и других отношениях государство содействует творческим работникам, не являющимся членами каких-либо общественных объединений профессиональных творческих работников, так же как и членам таких творческих союзов.

 

Статья 18. Непрофессиональные (любительские) творческие объединения и коллективы

 

Непрофессиональные (любительские) творческие объединения и коллективы создаются по инициативе граждан, общественных объединений, организаций культуры, местными представительными и исполнительными органами и функционируют в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава IV. Государственное регулирование в области культуры

 

Статья 19. Органы государственного регулирования в области культуры

 

Государственное регулирование в области культуры осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, уполномоченным органом исполнительной власти в области культуры, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

 

Статья 20. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области культуры

 

Кабинет Министров Туркменистана в области культуры:

1) организует исполнение Конституции Туркменистана, настоящего Закона и других законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана и Меджлиса Туркменистана;

2) осуществляет нормативное регулирование деятельности органов исполнительной власти в области культуры;

3) разрабатывает государственную политику в области культуры;

4) обеспечивает реализацию и защиту конституционных прав граждан на культурную деятельность;

5) осуществляет государственное управление культурным развитием;

6) организует проведение реформы в области культуры на основе международных стандартов и опыта, истории и менталитета туркменской нации и введения принципов рыночных отношений;

7) принимает и обеспечивает исполнение целевых программ развития и совершенствования сферы культуры;

8) организует исполнение Государственного бюджета Туркменистана в области культуры;

9) осуществляет разработку и проводит в жизнь государственную социальную политику в отношении работников культуры и творческих работников;

10) осуществляет меры по развитию научной деятельности в области культуры;

11) обеспечивает развитие культурных связей с иностранными государствами;

12) решает иные вопросы, отнесённые к его компетенции нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 21. Компетенция уполномоченного органа исполнительной власти в области культуры

 

В компетенцию уполномоченного органа исполнительной власти в области культуры входят:

1) реализация государственной политики в области культуры;

2) разработка и реализация целевых программ развития и совершенствования сферы культуры;

3) возрождение, сохранение, развитие и распространение национальных культурных ценностей;

4) создание условий для эстетического воспитания,  художественного образования и педагогической деятельности в области культуры;

5) создание единой государственной системы информационного обеспечения деятельности в области культуры;

6) осуществление информационного и научно-методического обеспечения и межотраслевой координации деятельности в области культуры;

7) участие в разработке Государственного бюджета Туркменистана в области культуры;

8) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы организаций культуры;

9) создание условий для развития творческой деятельности;

10) осуществление подготовки кадров в области культуры, повышение их квалификации;

11) содействие развитию благотворительности и спонсорской деятельности, связей с соотечественниками в области культуры;

12) организация на территории Туркменистана мероприятий по выявлению памятников истории и культуры, ведению их учёта, изучению, охране, консервации, реставрации и использованию памятников истории, объектов материальной и духовной культуры, а также по увековечению памяти видных деятелей культуры Туркменистана;

13) ведение Государственного реестра объектов национального культурного достояния Туркменистана;

14) осуществление и координация деятельности в сфере международного культурного сотрудничества;

15) разработка на основе трудового законодательства Туркменистана порядка проведения аттестации и повышения квалификации работников государственных организаций культуры;

16) проведение аттестации работников государственных организаций культуры;

17) разработка положений о присвоении организациям культуры статуса «Национальный» и статуса «Академический»;

18) разработка положения о присвоении звания «Народный» коллективам художественной самодеятельности;

19) решение иных вопросов, отнесённых к его компетенции нормативными  правовыми актами Туркменистана.

Нормативные правовые акты, разрабатываемые уполномоченным органом исполнительной власти в области культуры, могут утверждаться этим органом по поручению Кабинета Министров Туркменистана.

 

Статья 22. Компетенция местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области культуры

 

К ведению местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области культуры на подведомственной территории относятся:

1) осуществление государственной политики в области культуры;

2) обеспечение материально-технических условий и организационных мероприятий для создания, сохранения, возрождения и развития национальной культуры;

3) обеспечение и поддержка деятельности государственных организаций культуры велаятов, городов и этрапов, направленной на развитие театрального, музыкального и художественного искусства, культурного досуга и народного творчества, библиотечного и музейного дела;

4) организация проведения смотров, фестивалей и конкурсов в различных сферах творческой деятельности в велаятах, городах с правами велаята, этрапах, городах с правами этрапа;

5) организация работы по учёту, охране, консервации, реставрации, использованию памятников истории, объектов материальной и духовной культуры велаятов, городов и этрапов, а также увековечению памяти видных деятелей культуры Туркменистана;

6) создание условий для организации новых рабочих мест путём содействия развитию народных промыслов и ремёсел;

7) организация работы по сохранению историко-культурного наследия, содействие развитию исторических, национальных и культурных традиций и обычаев;

8) решение иных вопросов, отнесённых к их компетенции нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Глава V. Работники культуры и творческие работники

 

Статья 23. Категории работников культуры

 

1. По категориям работники культуры объединяются в две основные группы:

работники, профессиональная деятельность которых связана со сбором, хранением и обслуживанием собраний архивов, библиотек, музеев, художественных галерей и подобных им организаций, а также с распространением, использованием культурных ценностей и приобщением к ним граждан;

работники, профессиональная деятельность которых связана с созданием литературных, драматических, музыкальных, изобразительных и других произведений искусства, их исполнением, воспроизведением или интерпретацией произведений литературы и искусства. Работники данной группы определяются как творческие работники. К творческим работникам относятся также и те граждане, которые осуществляют указанную деятельность на непрофессиональной (любительской) основе.

2. К первой группе относятся следующие категории работников культуры:

1) архивариусы, работники музеев и библиотек, которые собирают, оценивают и обеспечивают сохранность предметов и документов, представляющих исторический, научный или художественный интерес;

2) библиотекари, библиографы, документоведы и специалисты родственных профессий, которые осуществляют сбор, систематизацию и обслуживание записанных и опубликованных материалов и управленческой документации;

3) дикторы радио и телевидения, которые доносят до слушателя или зрителя смысловое содержание текста, выразительно читают сводки новостей, объявления, представляют кого-либо по радио, телевидению, в театрах, на концертах и в других местах;

4) работники учреждений организации досуга, которые распространяют и приобщают граждан к культурным ценностям, организуют культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия.

3. Ко второй группе относятся следующие категории работников культуры (творческих работников):

1) прозаики, поэты, драматурги, сценаристы, либреттисты, которые создают художественные литературные произведения и театральные пьесы, пишут сценарии и либретто;  

2) журналисты, литературоведы, искусствоведы, музыковеды, театроведы, литературные, музыкальные, театральные и кинокритики, которые готовят разнообразные публикации по освещению оперативной информации, рекламе, редактируют печатные издания, критически оценивают художественные достоинства произведений литературы и искусства;

3) скульпторы, художники и родственные им деятели искусства, которые создают произведения живописи, скульптуры, монументального и прикладного искусства, реставрируют их, осуществляют работы по художественному конструированию (дизайну);

4) композиторы, дирижеры, аранжировщики, музыканты и певцы, которые сочиняют музыкальные произведения и исполняют их;

5) хореографы и танцоры, которые выбирают тему, осуществляют постановку и исполнение танцевальных произведений в соответствии с творческим замыслом;

6) режиссёры и актёры театра, кино, телевидения, радио и другие деятели искусства, которые осуществляют постановку спектаклей, представлений, кино- и телефильмов и исполняют роли в этих произведениях;

7) клоуны, иллюзионисты, акробаты и другие артисты, которые развлекают публику в цирках, разыгрывают представления и показывают отдельные цирковые номера.

 

Статья 24. Статус творческих работников и их поддержка со стороны государства

 

1. Статус  творческих работников в туркменском обществе определяется их предназначением, которое состоит:

а) в создании культурных ценностей, которые:

- отличаются высоким художественным мастерством, богатством идей и содержания, высокохудожественным отображением национальных особенностей менталитета туркменского народа;

- способствуют консолидации туркменского общества, упрочению его нравственных  основ и духовному обогащению;

- отражают основные черты кардинальных преобразований эпохи нового Возрождения;

- вдохновляют граждан страны на трудовые свершения, способствующие приумножению экономического и духовного потенциала Туркменистана;

- способствуют формированию у молодого поколения высоких моральных и духовно-нравственных качеств;

б) в активном участии в преобразовании всех сторон жизни общества и государства, направленном на обеспечение дальнейшего развития Туркменистана и благополучия туркменского народа;

в) в талантливом и правдивом отображении жизни народа Туркменистана;

г) в повышении идейно-художественного уровня и дальнейшем развитии национальной культуры.

2. Государство признает исключительную роль творческого работника в деятельности в области культуры, гарантирует его свободы, моральные, экономические и социальные права.

3. Государство:

стимулирует деятельность творческих работников, направленную на повышение качества жизни народа, сохранение и развитие культуры;

обеспечивает условия труда и занятости творческих работников таким образом, чтобы они имели возможность в желательной для них форме посвятить себя творческой деятельности;

способствует росту спроса со стороны общества на продукцию творчества в целях расширения возможностей творческих работников получать оплачиваемую работу;

совершенствует систему социального обеспечения творческих работников с учётом специфики творческой деятельности;

способствует материальному обеспечению, социальной защите, свободе и независимости творческих работников;

совершенствует систему налогообложения творческих работников с учётом специфики их деятельности;

содействует творческим работникам в расширении международных творческих контактов;

расширяет возможности участия женщин и молодёжи в творческой деятельности;

реализует положения Конвенции ООН о правах ребёнка, учитывающие специфические особенности ребёнка, занимающегося творческой деятельностью, и направленные на развитие личности ребёнка и его способностей;

обеспечивает для творческих работников льготные условия доступа к соответствующим учреждениям образования, библиотекам, музеям, архивам и другим организациям культуры.

4. Статус творческого работника, который является членом творческого союза, подтверждается этим союзом в соответствии с его учредительными документами.

Статус творческого работника, не состоящего в творческих союзах, подтверждается сертификатом.

Основанием получения сертификата творческого работника является творческая деятельность кандидата.

 

Статья 25. Трудовые отношения работников организаций культуры

 

Трудовые отношения работников организаций культуры регулируются трудовым законодательством Туркменистана.

 

Статья 26. Права и обязанности работника культуры

 

Работник культуры (в том числе занимающийся творческой деятельностью) пользуется правами и исполняет обязанности, предусмотренные трудовым законодательством Туркменистана, трудовым договором, коллективным договором (соглашением).

Кроме того, творческий работник имеет право на:

1) защиту информации, разглашение или утрата которой наносит или может нанести ущерб его интересам, связанным с осуществлением творческой деятельности;

2) привлечение к своей деятельности третьих лиц;

3) вступление в общественные объединения и союзы по творческим и профессиональным интересам;

4) доступ в архивы, библиотеки, музеи и другие организации культуры для осуществления творческой деятельности.

 

Статья 27. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и аттестация работников организаций культуры

 

1. Подготовка профессиональных работников для осуществления деятельности в области культуры осуществляется в соответствующих профессиональных образовательных учреждениях различных типов и видов, функционирование которых осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана в области образования.

2. Организации культуры создают необходимые условия для переподготовки, повышения квалификации творческих работников и работников культуры.

3. Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций культуры могут осуществляться как за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, так и на договорных началах, а работников негосударственных организаций культуры - на договорной основе.

Повышение квалификации и переподготовка творческих работников и работников культуры могут проводиться как в образовательных учреждениях всех типов, обучающих по направлениям подготовки (специальностям) культуры, так и в организациях культуры при наличии у них соответствующей лицензии.

4. Работники организаций культуры и их руководители проходят аттестацию для подтверждения своего профессионального уровня в соответствии с порядком, установленным трудовым законодательством Туркменистана, и условиями проведения аттестации, определяемыми уполномоченным органом исполнительной власти в области культуры.

5. Государство оказывает содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров культуры в ведущих зарубежных организациях культуры и соответствующих образовательных учреждениях.

 

Статья 28. Материальное обеспечение и социальная защита работников культуры

 

1. Оплата труда, выплата надбавок, осуществление доплат к заработной плате, другие виды компенсаций и льгот, а также порядок пенсионного обеспечения работников организаций культуры, научных работников, педагогических работников высших и средних профессиональных учебных заведений культурной сферы производятся в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Социальная защита и страхование творческих работников и работников культуры, деятельность которых связана с вредными (особо вредными) условиями труда, повышенным риском и угрозой профессиональных заболеваний, а также их пенсионное обеспечение осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренными законодательством Туркменистана.

3. Творческие работники и работники культуры за достижения в области культуры и искусства удостаиваются государственных наград, условия награждения, материальное обеспечение и льготы определяются законодательством Туркменистана.

4. В целях государственной поддержки творческих работников, удостоенных государственных наград Туркменистана, а также особо одарённых молодых творческих работников учреждаются государственные стипендии в области культуры в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Глава VI. Экономическое регулирование в области культуры

 

Статья 29. Экономическое обеспечение деятельности в области культуры

 

1. Государство гарантирует сохранение и развитие культуры, территориальную, ценовую и информационную доступность культурных ценностей для всех граждан страны.

2. Основой реализации государственных гарантий сохранения и развития культуры является финансирование сферы культуры из средств Государственного бюджета Туркменистана, которое осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. В целях привлечения дополнительных финансовых средств для поддержки развития культуры государство законодательно регулирует предоставление налоговых и иных льгот и преимуществ некоммерческим организациям культуры, предусматривает систему предоставления льгот отечественным и зарубежным юридическим и физическим лицам, вкладывающим свои средства в развитие культуры. Условия и порядок предоставления таких льгот определяются законодательством Туркменистана.

 

Статья 30. Имущественные отношения в области культуры

 

1. В Туркменистане допускаются все формы собственности на культурные ценности, а также здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование и другое имущество, предназначенное для использования в области культуры.

Права и обязанности собственников культурных ценностей и другого имущества в области культуры регулируются законодательством Туркменистана.

2. В Туркменистане имущество (здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование) организаций культуры находится в собственности их учредителей, по решению которых оно может быть передано в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление непосредственно организациям культуры.

Распоряжение и управление государственной собственностью в области культуры осуществляются органами исполнительной власти и по их поручению - специально уполномоченными государственными органами, организациями.

3. Организация культуры несёт ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование закреплённой за ним собственности. Контроль деятельности организации культуры в этой части осуществляется учредителем (учредителями) или иным лицом, уполномоченным собственником.

4. Государственная собственность, включая закреплённые за организацией культуры земельные участки, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, установленными законодательством Туркменистана.

Перечень не подлежащих изъятию или отчуждению объектов культурного наследия туркменского народа, находящихся в государственной собственности, утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

5. Культурные ценности, хранящиеся в государственных музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других государственных организациях культуры, не могут быть использованы в качестве предметов обеспечения кредита или предметов залога.

6. Культурное наследие туркменского народа не подлежит приватизации.

Приватизация других объектов культуры допускается в порядке, устанавливаемом законодательством Туркменистана при условии:

сохранения культурной деятельности в качестве основного вида деятельности;

сохранения профильных услуг;

организации обслуживания льготных категорий населения;

обеспечения сложившегося числа рабочих мест и социальных гарантий работникам.

 

Статья 31. Финансирование деятельности в области культуры

 

1. Финансирование государственных организаций культуры осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана и средств, поступающих в виде благотворительной и спонсорской помощи, и иных средств, используемых в порядке, установленном законодательством  Туркменистана.

2. Деятельность государственных организаций культуры финансируется в соответствии с нормативами государственного финансирования по каждому типу и виду организаций культуры. Средства, поступившие из других источников, не уменьшают нормативов и абсолютных размеров финансирования организации культуры.

Нормативы финансирования государственных организаций культуры устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Государственным театрам, кинотеатрам, концертным и культурно-досуговым организациям из Государственного бюджета Туркменистана выделяются субсидии на покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг по обеспечению доступности театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий для всех слоёв населения, в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Государственным музеям из Государственного бюджета Туркменистана выделяются субсидии на покрытие убытков, связанных с обеспечением сохранности, учёта, комплектования и реставрации историко-культурных ценностей, в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

4. Финансирование негосударственных организаций культуры осуществляется за счёт реализации услуг, средств учредителей и других источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

5. Право организации культуры на получение благотворительной и спонсорской помощи от юридических и физических лиц Туркменистана и зарубежных стран, международных организаций не ограничивается.

6. Общественные объединения, а также предприятия, организации и граждане имеют право самостоятельно или на договорной основе создавать фонды для финансирования деятельности в области культуры. Организация и деятельность указанных фондов осуществляется в соответствии с их уставами.

7. Организации культуры используют финансовые средства в соответствии с законодательством Туркменистана и их уставами.    

 

Статья 32. Цены и ценообразование в области культуры

 

1. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана, - по государственным расценкам.

2. При организации платных мероприятий организации культуры устанавливают льготы для детей дошкольного возраста, учащихся и студентов, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Порядок установления льгот для данных категорий населения определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области культуры, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

3. В целях социальной защищённости граждан допускается государственное регулирование цен на отдельные виды продукции, работ и услуг культурного и информационного назначения в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 33. Материально-техническое обеспечение организаций культуры

 

1. Государство обеспечивает поддержку материально-технического развития организаций культуры, принимает меры по расширению сети объектов культуры и реконструкции уникальных объектов культурного наследия. При проектировании и эксплуатации объектов культуры учитываются потребности детей, инвалидов, граждан преклонного возраста в доступе к объектам культуры.

2. Материально-техническое обеспечение организаций культуры осуществляется самими организациями культуры в пределах бюджетных и собственных средств.

3. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции обязаны оказывать помощь подведомственным организациям культуры в решении вопросов содержания и развития их материально-технической базы.

4. Запрещается использование материально-технической базы и имущества организаций культуры не по их назначению.

5. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие гражданам, занятым творческой  деятельностью, в создании необходимых студий, мастерских, лабораторий.

 

Глава VII. Международная деятельность в области культуры

 

Статья 34. Международное сотрудничество в области культуры

 

1. Туркменистан содействует развитию международного сотрудничества в области культуры, включая обмен творческими коллективами, специалистами и студентами, культурными ценностями, результатами деятельности в области культуры, опытом организационной деятельности в различных областях культуры.

2. Приоритетными направлениями международного сотрудничества Туркменистана в области культуры являются гастрольная и выставочная деятельность, подготовка и стажировка кадров работников культуры, совместное производство культурных ценностей и обмен ими, реставрация уникальных памятников истории и культуры, создание и внедрение новых технологий, технических средств, оборудования для культурной деятельности, обмен методиками, учебными программами и пособиями.

3. Государство содействует расширению круга субъектов международного сотрудничества в области культуры, поощряет самостоятельные культурные связи физических лиц и организаций культуры, а также поощряет открытие национальных культурных центров за рубежом.

 

Статья 35. Культурное сотрудничество с соотечественниками, проживающими за пределами Туркменистана

 

Туркменистан содействует развитию туркменской культуры за рубежом, поддерживая связи с зарубежными соотечественниками и их потомками, осуществляет моральную, организационную и материальную поддержку национально-культурных центров, национальных обществ, землячеств, ассоциаций и других организаций культуры соотечественников, расположенных за пределами государства, в соответствии с законодательством и международными договорами Туркменистана.

 

Статья 36. Участие в международных организациях в области культуры

 

1. На территории Туркменистана могут создаваться филиалы, представительства международных некоммерческих культурных организаций, а также совместные творческие коллективы в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Любое юридическое и физическое лицо имеет право вступления в международные организации культуры в соответствии с порядком, определённым их уставами и законодательством Туркменистана.

3. Организации культуры Туркменистана имеют право вовлечения в свои ряды иностранных членов, а также самостоятельного распоряжения целевыми поступлениями от иностранных государств, международных организаций и частных лиц.

 

Статья 37. Культурные ценности Туркменистана за рубежом

 

1. Туркменистан осуществляет целенаправленную политику по возвращению незаконно вывезенных с его территории культурных ценностей в соответствии с законодательством и международными договорами Туркменистана.

Все незаконно вывезенные за пределы страны культурные ценности, признанные национальным культурным достоянием Туркменистана, подлежат возвращению в Туркменистан независимо от их местонахождения, времени и обстоятельств вывоза.

2. Туркменистан обеспечивает сохранение объектов культурного наследия туркменского народа, являющихся его собственностью и находящихся на территориях иностранных государств.

 

Глава VIII. Заключительное положение

 

Статья 38. Ответственность за нарушение законодательства в области культуры

 

Нарушение законодательства Туркменистана в области культуры влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

 

      Президент                                                               Гурбангулы

     Туркменистана                                                      Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

12 марта 2010 года

№ 92-IV.