О государственной собственности Туркменистана, находящейся за рубежом

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän

döwlet eýeçiligi hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2010 ý., № 1, 18-nji madda)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligini (mundan beýläk – eýeçilik) dolandyrmagyň, Türkmenistanyň eýeçilik hukugyny goramagyň, Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň obýektlerini döretmegiň we hereket etmeginiň, hasabyny ýöretmegiň we bellige almagyň ulgamynyň, onuň netijeli peýdalanylyşyna gözegçiligi guramagyň guramaçylyk hem-de hukuk esasyny belleýär, halkara şertnamalary baglaşylanda Türkmenistanyň döwlet eýeçilik hukugy babatynda Türkmenistana wekilçilik edýän ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň ygtyýarlyklaryny kesgitleýär.

 

Ι bap. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet eýeçiligi – daşary ýurtlarda ýerleşýän Türkmenistanyň eýeçilik hukugyna degişli bolan emläkler, gymmatly kagyzlar, intellektual işiň netijelerine bolan hukuklary, beýleki emläk we olar bilen bagly emläk hukuklary;

2) sanaw – Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän emlägine bolan  hukuklarynyň we onuň bilen baglanyşykly geleşikleriň döwlet sanawy;

3) deklarirlemek – döwletiň, hökümetiň, ýuridik we fiziki şahsyň adyndan şol döwletiň, hökümetiň, ýuridik we fiziki şahslaryň Türkmenistanyň eýeçiligine degişliligiň alamatlary bolan obýektlerine eýelik edýändigini, peýdalanýandygyny, ygtyýar edýändigini  mälim etmek;

4) Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini dolandyrmak – Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini netijeli peýdalanmagy we abat saklamagy üpjün etmek boýunça bitewi döwlet syýasatyny amala aşyrmaga gönükdirilen döwlet häkimiýetiniň edaralarynyň işi.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy we şu Kanunyň hereket ediş çygry

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi hakyndaky kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar hem-de şu Kanundan, eýeçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryndan, Türkmenistanyň halkara şertnamalaryndan ybaratdyr.

2. Şu Kanun eýeçiligiň obýektiniň görnüşine we haýsy pudaga degişliligine garamazdan, Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän  eýeçiliginiň ähli obýektleri babatynda ulanylýar.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi babatynda halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalarynyň, Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň we Türkmenistanyň eýeçiliginiň ýerleşýän ýerindäki döwletleriň kanunçylygynyň we şu Kanunyň ulanylyşy

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi bilen baglanyşykly daşary ýurt döwletleri we halkara guramalary bilen gatnaşyklarda halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalary we Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň kadalary ulanylýar.

2. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi bilen baglanyşykly daşary ýurt ýuridik we fiziki şahslary bilen gatnaşyklarda Türkmenistanyň eýeçiliginiň ýerleşýän döwletiniň kanunçylygynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelmeýän kadalary ulanylýar.

3. Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslary Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi bilen baglanyşykly gatnaşyklarda şu Kanuny gollanýarlar.

 

4-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň immuniteti

 

Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi babatynda eýeçiligiň ýerleşýän ýeriniň döwleti tarapyndan, onuň häkimiýet edaralary, ýuridik we fiziki şahslary tarapyndan mejbury aýrybaşgalanmagyna ýol berilmeýär.

 

5-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçilik hukugynyň subýektleri

 

Türkmenistanyň adyndan daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi dolandyrmak şu aşakdakylar tarapyndan  amala aşyrylýar:

a) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti;

b) döwlet emlägini dolandyrmak we ygtyýar etmek wezipelerini amala aşyrmaga ygtyýarlygy bolan döwlet häkimiýetiniň edarasy;

ç) Türkmenistanyň emlägi dolandyrmaga berlen edaralary we guramalary, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenilen tertipde Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi berlen Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň ýuridik hem-de fiziki şahslary.

 

6-njy madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň obýektleri

 

Türkmenistan tarapyndan we (ýa-da) onuň adyndan edinilen emläk hem-de obýektler olaryň edinilen wagtyna garamazdan, Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi bolup durýarlar, şol sanda:

1) döwlet kärhanalarynyň, edaralarynyň we guramalarynyň hojalyk ygtyýarlygynda ýa-da hojalygy ýöredýän beýleki subýektlerde kärende, tölegsiz peýdalanmak, ynançly dolandyrmak we beýleki borçnamalaýyn gatnaşyklaryň şertlerinde olaryň ygtyýarynda bolan gozgalýan we gozgalmaýan emläk;

2) daşary ýurtlarda bellige alnan ýuridik şahslardaky Türkmenistana degişli gymmatly kagyzlar, paýnamalar, ülüşler we paýlar;

3) Türkmenistana degişli we daşary ýurt banklarynda saklanylýan ýa-da daşary ýurt döwletiniň çägine getirilen daşary ýurt puly we beýleki gymmatlyklar;

4) Türkmenistanyň ýurisdiksiýasyndaky döwlet edaralarynyň we ýuridik şahslaryň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginde, peýdalanmagynda, ygtyýar etmeginde bolýan ýer bölekleri, gozgalýan we gozgalmaýan emläk;

5) daşary döwlet (daşary ýurt) karzlary we maýa goýumlary, gaýry daşary talap hukuklary;

6) ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn ylalaşyklara laýyklykda, hökümetara we pudagara ylalaşyklaryny hem goşmak bilen ähli görnüşlerdäki şertnamalaýyn hem-de beýleki işleri ýerine ýetirmekden alnan döwlet hojalygy ýörediji subýektleriniň önümleri we girdejileri;

7) howa, deňiz, ýerüsti we beýleki obýektler hem-de olaryň infrastrukturasy, şol obýektler babatynda hereket edýän ylalaşyklary hem-de şol obýektleriň aýratynlygyny hasaba almak bilen;

8) köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, gämiçiligiň, awiasiýanyň, daşary söwda birleşikleriniň, ylmy edaralaryň we okuw jaýlarynyň, şeýle hem beýleki döwlet kärhanalarynyň, edaralarynyň we guramalarynyň ýa-da olaryň şahamçalarynyň we wekilhanalarynyň emlägi;

9) Türkmenistanyň eýeçiligi bolup durýan we halkara gözleginde bolýan ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gözleg yglan edilen emläk;

10) Türkmenistanyň eýeçiligi bolup durýan we daşary ýurt döwletleri, daşary ýurt ýuridik we fiziki şahslary tarapyndan hukuksyz aýrybaşgalanan emläk (resmileşdirilen ýa-da resmileşdirilmedik), eger şol emläk boýunça nägilelikler halkara-hukuk tertibinde düzgünleşdirilmäge degişli bolsa;

11) Türkmenistanyň eýeçiligi bolup durýan ýa-da şeýle hukuga eýelik ediji tarapyndan oňa peýdalanmaga berlen intellektual eýeçiligiň obýektleri, şol sanda ylym, edebiýat, sungat eserleri, nou-hau, söwda syrlary, haryt nyşanlary, firma atlary we hyzmat ediş nyşanlary we intellektual işiň netijeleri bolup durýan beýleki obýektler.

 

II bap. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän emlägine

eýeçiligik hukugyny üpjün etmek

 

7-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän emlägine eýeçilik hukugyny edinmek we bes etmek

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän emlägine eýeçilik hukugyny edinmek we bes etmek Türkmenistanyň baglaşan halkara şertnamalaryny, halkara hukugynyň kadalaryny hem-de eýeçilik obýektleriniň ýerleşýän daşary ýurt döwletleriniň kanunçylygyny nazarda tutmak bilen amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň eýeçiliginiň obýektleri olaryň ýerleşýän döwleti tarapyndan tebigy betbagtçylyklaryň öňüni almak ýa-da adatdan daşary häsiýetdäki beýleki ýagdaýlaryň zyýanly netijelerini ýok etmek üçin alnan ýa-da peýdalanylan halatynda, şol obýektleriň ýerleşýän ýurdunyň döwlet häkimiýet edaralary halkara hukugynyň kadalaryna we Türkmenistanyň baglaşan halkara şertnamalaryna laýyklykda Türkmenistana şoňa barabar eýeçiligi berýärler ýa-da emlägiň doly bahasyny töleýärler. Emlägiň bahasyny kesgitlemek eýeçiligiň ýerleşýän ýerindäki we ol obýektleriň beýleki döwletleriň çäklerine geçirilen ýagdaýyndaky bazar nyrhlaryny hasaba almak bilen amala aşyrylýar.

3. Türkmenistanyň eýeçiligini almak ýa-da peýdalanmak bilen baglanyşykly ýagdaýlaryň hereketi bes edilen halatynda, taraplar bolsa şol pursada çenli emlägiň gymmatyny tölemek barada ylalaşyga gelmedik bolsalar, şol emläk onuň ýitirilen gymmatynyň öwezini tölemek bilen Türkmenistana gaýtarylyp berilmelidir.

 

8-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň obýektlerini gözlemek

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän obýektlerine eýeçilik hukugynyň alamatlary bar bolsa, gözleg yglan edilip bilner.

2. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçilik hukugynyň obýektlerini gözlemek Türkmenistanyň adyndan ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan berlen ynanç hatynyň esasynda amala aşyrylýar.

3. Türkmenistanyň eýeçilik hukugyny yzyna gaýtaryp almaga, abat saklamaga we anyklamaga gönükdirilen gözleg işini geçirmegiň tertibi daşary ýurt döwletiniň ygtyýarly edaralary bilen gepleşikleri geçirmäge mümkinçiligi göz öňunde tutmalydyr.

4. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçilik obýektlerine bolan eýeçilik hukugyny gözlemek, gorap saklamak we resmileşdirmek bilen baglanyşykly çykdajylar Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýän tertipde maliýeleşdirilýär.

 

9-njy madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän emlägine eýeçilik hukugyny resmileşdirmek

 

Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän emlägine eýeçilik hukugyny resmileşdirmek şu Kanunda we Türkmenistanyň eýeçiliginiň ýerleşýän döwletiniň kanunçylygynda göz öňünde tutulan amallara laýyklykda geçirilýär.

 

10-njy madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini saklamak borjy

 

1. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda ýa-da Türkmenistanyň baglaşan halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini saklamak borjuny Türkmenistan çekýär.

2. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän we täjirçilik dolanyşygyna gatnaşmaýan obýektleri (diplomatik wekilhanalar, konsullyk edaralary, halkara guramalarynyň ýanyndaky Türkmenistanyň wekilhanalary we başgalar) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna saklanylýar.

 

11-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän emlägini ätiýaçlandyrmak

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän emlägi Türkmenistanyň peýdasyna emläkleýin ätiýaçlandyrylmaga degişlidir.

2. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarly edilen ýuridik şahslar özlerine hojalygy alyp barmaga, kärendesine, ynançly dolandyrmaga berlen emlägi ýitirilmek töwekgelçiliginden we ýuridik şahsa hojalygy alyp barmaga, kärendesine ýa-da ynançly dolandyrmak üçin berlen emlägiň raýat-hukuk jogapkärçiligini ätiýaçlandyrmagy, eger emlägiň ýerleşýän ýerindäki döwletiň kanunynda başgaça görkezilmedik bolsa, Türkmenistanyň kanunçylygy esasynda amala aşyrýarlar.

3. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän emlägini ätiýaçlandyrmak hojalyk ygtyýarlygyna, kärendesine, ynançly dolandyrmaga bermegiň şertnamasynda bellenen tertibe we şertlere laýyklykda ýuridik şahslaryň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

 

12-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligine ýetirilen zyýany töletdirmek

 

Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligine ýetirilen zyýan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda günäkär adamlara töletdirilýär.

 

III bap. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini

hasaba almak

 

13-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän emläginiň obýektlerini döwlet belligine almak

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň obýektlerine eýeçilik hukugy, ol hukuklaryň döremegi, çäklendirilmegi, başga birine geçmegi we bes edilmegi Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň Döwlet sanawynda bellige alynmaga degişlidir.

2. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini döwlet belligine almak şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarly eden döwlet edaralary tarapyndan geçirilýär.

3. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini ýerleşýän ýeri boýunça döwlet belligine almak şol eýeçiligiň ýerleşýän döwletiniň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

4. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň Döwlet sanawynda Türkmenistanyň daşary ýurtdaky eýeçiliginiň obýektlerine dowam edip gelýän we bes edilen hukuklary, şol sanda gözleg yglan edilen obýektleri baradaky maglumat bolmalydyr.

Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň Döwlet sanawyny ýöretmegiň düzgünleri şu Kanuna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarly eden ýerine ýetiriji häkimiýet edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

5. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň Döwlet sanawy berk hasabatda duran we hemişelik saklanylýan resminamadyr.

 

14-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini hasaba almak  

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini hasaba almak we tükellemek Türkmenistanyň döwlet emlägini dolandyrmak baradaky edarasy tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň obýektlerini bellenilen tertipde dolandyrmaga berlen döwlet edaralary, ýuridik we fiziki şahslar şol obýektleriň buhgalterlik hasabyny ýöredýärler we degişli hasabaty Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarly edilen döwlet edaralaryna berýärler.

3. Tükelleme Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligine degişli ilkinji resminamalaryň seljermesini, şeýle hem Türkmenistanyň eýeçiligine eýelik we ygtyýar edýän  ýuridik we fiziki şahslar, ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary tarapyndan döwlet emlägini dolandyrmak baradaky edaranyň ýazmaça talap etmegi boýunça hökmany maglumatyň berilmegini öz içine alýar.

 

15-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň obýektlerini deklarirlemek

 

Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslary Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen tertipde özleriniň eýelik etmeginde, peýdalanmagynda, ygtyýar etmeginde, şol sanda hojalygy ýöretmekde, kärendede, lizingde, ynançly dolandyrmakda duran Türkmenistanyň daşary ýurtdaky eýeçiliginde bolan obýektleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarly edilen döwlet edaralaryna deklarirleýärler. Bu obýektler ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan öz wagtynda deklarirlenmedik halatynda Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

IV bap. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini

dolandyrmak

 

16-njy madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini dolandyrýan edaralar

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini Türkmenistanyň Ministrler Kabineti ýa-da onuň ygtyýarly eden ýerine ýetiriji häkimiýet edarasy dolandyrýar.

2. Türkmenistanyň döwlet häkimiýetiniň edaralary Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň obýektlerini Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde dolandyrýarlar.

 

17-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini dolandyrmak

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde berlen ynanç hatlarynyň esasynda dolandyrylýar.

Ynanç hatyna ygtyýarly edilen edaranyň ýolbaşçysy tarapyndan gol çekilýär.

2. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini dolandyrmaga, barlamaga we tükellemäge ynanç hatlaryny bermegiň (yzyna almagyň) düzgünleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

3. Türkmenistan öz daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini dolandyrmaga ygtyýarly edilen ýuridik ýa-da fiziki şahsyň Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini dolandyrmak bilen baglanyşykly bolmadyk borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekmeýär.

 

18-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini dolandyrmaga ynanç hatyny bermegiň şertleri

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini dolandyrmaga ynanç haty Türkmenistanyň eýeçiliginiň ýerleşýän döwletiniň çäginde eýeçiligi dolandyrmak meselelerinde ygtyýarly döwlet edarasyna, ýuridik ýa-da fiziki şahsa berilýär.

2. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň obýektlerini täjirçilik maksady bilen peýdalanmaga ýuridik we fiziki şahslara bermegiň hökmany şerti ynanç hatynyň bäsleşikleýin ulgamy hem-de Türkmenistanyň ykdysady bähbitleriniň durmuşa geçirilmegini we goragyny üpjün edýän görkezijileriň anyklanmagy bolup durýar.

 

19-njy madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi bilen baglanyşykly geleşikler

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi bilen baglanyşykly geleşikler şu Kanun, Türkmenistanyň we eýeçiligiň ýerleşýän  ýurdunyň beýleki kanunçylyk namalarynyň esasynda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligini aýrybaşgalamak, şol sanda daşary ýurtda ýerleşýän we Türkmenistanyň eýeçiligi bolup durýan gozgalmaýan emlägi satmak, çalyşmak, girewine goýmak, sowgat bermek, yzyna almak, döwlet kärhanalarynyň, edaralarynyň we guramalarynyň arasynda gaýtadan paýlamak, ony daşary ýurtda ýerleşýän ýa-da döredilýän ýuridik şahslaryň maýalyk gorlaryna goşmak, şeýle hem Türkmenistana degişli daşary ýurtda bellige alnan ýuridik şahslaryň gymmatly kagyzlary, paýnamalary, ülüşleri we paýlary bilen baglanyşykly geleşikler Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň karary esasynda amala aşyrylýar.

3. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän we Türkmenistanyň daşary ykdysady işini üpjün etmek üçin ulanylýan eýeçiliginiň obýektlerine eýelik etmegiň, peýdalanmagyň, ygtyýar etmegiň (söwda wekilhanalary, halkara guramalarynyň ýanyndaky wekilhanalar, agentlikler we döwlet edaralary bolup durmaýan beýleki guramalar) hukuk düzgüni halkara hukugynyň kadalaryna hem-de Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kabul edilýän Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýörite kararlary bilen bellenilýär.

4. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän we halkara şertnamalarynyň esasynda edinilen eýeçilik bilen baglanyşykly gatnaşyklar halkara şertnamalary arkaly düzgünleşdirilýär. Görkezilen esaslarda edinilen emläk diňe Türkmenistanyň eýeçiliginde durup biler.

5. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň obýektleriniň dolanyşyk ukyby halkara hukugynyň kadalary, şol obýektiň ýerleşýän ýurdunyň kanunçylygy we Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenýär.

6. Gymmatly kagyzlar, paýlar boýunça girdejileri, paýnamalar üçin diwidendleri, hojalygy ýöretmek hukugynda Türkmenistanyň döwlet guramalaryna berkidilen emläk bilen baglanyşykly edilen geleşiklerden alnan girdejileri, şeýle hem Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän döwlet häkimiýet edaralarynyň işiniň rugsat edilen görnüşlerinden alnan girdejileri goşup, Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň obýektlerini peýdalanmagyň netijesinde alnan serişdeler Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Döwlet býujetine gönükdirilýär.

 

20-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň barlagy

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiligi barlag geçirilmäge degişlidir.

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarly edilen  ýerine ýetiriji häkimiýet edarasy Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň  obýektlerini barlamaga bolan hukuga eýedir.

2. Barlag geçirmegiň tertibi şu Kanuna we Türkmenistanyň eýeçiliginiň barlag geçirilýän obýektleriniň ýerleşýän döwletiniň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

V bap. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän aýry-aýry

obýektlerini dolandyrmagyň aýratynlyklary

 

21-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän, Türkmenistanyň diplomatik we halkara söwda däl işini üpjün etmek üçin niýetlenilen eýeçiligini dolandyrmagyň aýratynlyklary

 

1. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän, diplomatik we halkara söwda däl işini üpjün etmek üçin ulanylýan obýektlerine (diplomatik wekilhanalar, konsullyk edaralary, halkara guramalarynyň ýanyndaky Türkmenistanyň wekilhanalary, şeýle hem Türkmenistanyň medeni mirasynyň ýa-da onuň arhiwleriniň bir bölegini düzýän eýeçilik, obýektleriň ekspozisiýalarynyň bir bölegi bolup, ylmy, medeni ýa-da taryhy gymmatlygy bolan eýeçilik we başgalar) eýelik etmegiň, peýdalanmagyň we ygtyýar etmegiň tertibi diplomatik gatnaşyklar hakynda 1961-nji ýylyň, konsullyk gatnaşyklar hakynda 1963-nji ýylyň Wena Konwensiýalary, halkara hukugynyň beýleki kadalary we Türkmenistanyň hem-de şol obýektleriň ýerleşýän döwletleriniň gatnaşyjylary bolup durýan ýörite ylalaşyklary bilen kesgitlenilýär.

2. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň agzalan obýektleriniň hukuk düzgüni diplomatik immunitet bilen üpjün edilýär.

Şu eýeçilik bilen emläk geleşiklerini etmäge diňe Türkmenistanyň ýörite halkara ylalaşyklary baglaşylandan ýa-da immunitet aýrylandan soň ýol berilýär.

 

22-nji madda. Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň ýörite obýektlerini dolandyrmagyň aýratynlyklary

 

Türkmenistanyň daşary ýurtda ýerleşýän eýeçiliginiň ýörite obýektlerini (intellektual işiň netijeleri, maglumat serişdeleri we ş.m.) dolandyrmagyň aýratynlyklary halkara hukugynyň kadalaryna we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

      Türkmenistanyň     Gurbanguly

         Prezidenti Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2010-njy ýylyň 12-nji marty.

№ 94-IV.

 

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О государственной собственности Туркменистана,

находящейся за рубежом

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 1, ст. 18)

 

Настоящий Закон устанавливает организационную и правовую основу управления государственной собственностью (далее - собственность) Туркменистана, находящейся за рубежом, защиты права собственности Туркменистана, создания и функционирования системы учёта и регистрации объектов зарубежной собственности, организации контроля за эффективностью её использования, определяет полномочия органов исполнительной власти, представляющих Туркменистан в отношении права государственной собственности Туркменистана при заключении международных договоров.

 

ГЛАВА Ι. Общие положения

 

Статья 1. Основные понятия

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) государственная собственность Туркменистана, находящаяся за рубежом – имущество, ценные бумаги, права на результаты интеллектуальной деятельности, иное имущество и связанные с ними имущественные права, принадлежащие на праве собственности Туркменистану и имеющие месторасположение за рубежом;

2) реестр – государственный реестр прав на имущество Туркменистана, находящееся за рубежом, и сделок, связанных с ним;

3) декларирование – заявление от имени государства, правительства, юридического, физического лица о наличии у этого государства, правительства, юридического, физического лица во владении, пользовании, распоряжении объектов собственности, имеющих признаки принадлежности к собственности Туркменистана;

4) управление собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом – деятельность органов государственной власти, направленная на осуществление единой государственной политики по эффективному использованию и обеспечению сохранности собственности Туркменистана, находящейся за рубежом.

Статья 2. Законодательство о собственности Туркменистана, находящейся за рубежом,  и сфера применения настоящего Закона

 

1. Законодательство о собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов  Туркменистана, регулирующих отношения собственности, общепризнанных норм международного права, международных договоров Туркменистана.

2. Настоящий Закон распространяется на все объекты  собственности Туркменистана, находящиеся за рубежом, независимо от вида объекта собственности и его ведомственной принадлежности.

 

Статья 3. Применимость к собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, общепризнанных норм международного права,                 международных договоров Туркменистана, законодательства государств местонахождения  собственности Туркменистана и настоящего  Закона

 

1. В отношениях с иностранными государствами и международными организациями, связанных с собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом, применяются общепризнанные нормы международного права и нормы международных договоров Туркменистана.

2. В отношениях с иностранными юридическими и физическими лицами, связанных с собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом, применяются нормы законодательства государства местонахождения собственности Туркменистана в части, не противоречащей законодательству Туркменистана.

3. Юридические и физические лица Туркменистана в отношениях, связанных с собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом, руководствуются настоящим Законом.

 

Cтатья 4. Иммунитет собственности Туркменистана, находящейся за рубежом

 

К собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, не допускается принудительное отчуждение со стороны государства местонахождения имущества, его органов власти, юридических и физических лиц.

Статья 5. Субъекты права собственности Туркменистана,               находящейся за рубежом

 

От имени Туркменистана управление собственностью, находящейся за рубежом, осуществляют:

а) Кабинет Министров Туркменистана;

б) орган государственной власти, к компетенции которого  отнесено осуществление функций управления и распоряжения государственным имуществом;

в) учреждения и организации Туркменистана, которым имущество передано в управление, а также юридические и физические лица Туркменистана и иностранных государств, которым в соответствии с законодательством Туркменистана в установленном порядке передана собственность Туркменистана, находящаяся за рубежом.

 

Статья 6. Объекты собственности Туркменистана, находящиеся за рубежом

 

Объектами собственности Туркменистана, находящимися за рубежом, являются имущество и объекты, приобретённые Туркменистаном и (или) от его имени, независимо от времени их приобретения, в том числе:

1) движимое и недвижимое имущество, находящееся у государственных предприятий, учреждений и организаций на праве хозяйственного ведения или находящееся у хозяйствующих субъектов на условиях аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, иных обязательственных отношениях;

2) ценные бумаги, акции, доли и паи в зарегистрированных за рубежом юридических лицах и принадлежащие Туркменистану;

3) иностранная валюта и другие ценности, принадлежащие Туркменистану и хранящиеся в зарубежных банках либо ввeзённые на территорию иностранного государства;

4) земельные участки, движимое и недвижимое имущество за рубежом, которые находятся во владении, пользовании и распоряжении государственных органов и юридических лиц, находящихся  под юрисдикцией Туркменистана;

5) государственные внешние (зарубежные) кредиты и инвестиции, иные внешние права требования;

6) продукция и доходы государственных хозяйствующих субъектов, полученные от выполнения всех видов договорных и других работ в соответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями, включая межправительственные и межведомственные;

7) воздушные, морские, наземные и другие объекты и их инфраструктура, с учётом действующих в отношении этих объектов соглашений и специфики объектов;

8) имущество средств массовой информации, пароходства, авиации, внешнеторговых объединений, научных учреждений и учебных заведений; а также имущество иных государственных предприятий, учреждений и организаций или их филиалов и представительств;

9) имущество, являющееся собственностью Туркменистана и находящееся в международном розыске или объявленное в розыск в соответствии с законодательством Туркменистана;

10) имущество, являющееся собственностью Туркменистана и неправомерно отчуждённое (оформленное или неоформленное) иностранными государствами, иностранными юридическими или физическими лицами, если претензии по нему подлежат урегулированию в международно-правовом порядке;

11) объекты интеллектуальной собственности, являющиеся собственностью Туркменистана, или использование результатов которой передано ему правообладателем, в том числе произведения науки, литературы, искусства, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания, другие объекты, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности.

 

ГЛАВА ΙΙ. Обеспечение права собственности Туркменистана на имущество, находящееся за рубежом

 

Cтатья 7. Приобретение и прекращение права собственности Туркменистана на имущество, находящееся за рубежом

 

1. Приобретение и прекращение права собственности Туркменистана на имущество, находящееся за рубежом, осуществляется с учётом международных договоров, заключённых Туркменистаном, норм международного права и законодательства иностранных государств по месту нахождения объектов собственности.

2. В случае изъятия или использования объектов собственности Туркменистана государством месторасположения объектов собственности Туркменистана для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий, или других обстоятельств, имеющих чрезвычайный характер, органы государственной власти страны, на территории которой эти объекты находятся, в соответствии с нормами международного  права и международных договоров, заключённых Туркменистаном,  возмещают Туркменистану равноценную собственность или выплачивают полную стоимость имущества. Оценка стоимости имущества осуществляется с учётом рыночных цен по местонахождению объектов собственности и на территории других государств, куда возможно их перемещение.

3. При прекращении действий обстоятельств, по которым было произведено изъятие или использование собственности Туркменистана, в случае если стороны до этого момента не достигли согласия о возмещении стоимости имущества, оно подлежит возврату Туркменистану с компенсацией его утраченной стоимости.

 

Статья 8. Розыск объектов собственности Туркменистана, находящихся за рубежом

 

1. Объекты, имеющие признаки права собственности Туркменистана, находящиеся за рубежом, могут быть объявлены в розыск.

2. Розыск объектов права собственности Туркменистана, находящихся за рубежом, осуществляется на основе доверенности, выданной уполномоченным органом исполнительной власти от имени Туркменистана.

3. Порядок проведения розыскной деятельности, направленной на возвращение, сохранение и установление права собственности Туркменистана, должен предусматривать возможность проведения переговоров с компетентными органами иностранного государства.

4. Расходы, связанные с проведением поиска, защиты и оформления права собственности Туркменистана на объекты собственности, находящиеся за рубежом, финансируются в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 9. Оформление права собственности на имущество Туркменистана, находящееся за рубежом

 

Оформление права собственности Туркменистана на имущество, находящееся за рубежом, производится согласно процедурам, предусмотренным настоящим Законом и законодательством государства местонахождения собственности Туркменистана.

 

Статья 10. Бремя содержания собственности Туркменистана, находящейся за рубежом

 

1. Туркменистан несёт бремя содержания собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, если иное не установлено законодательством Туркменистана или международными договорами, заключёнными Туркменистаном.

2. Объекты собственности Туркменистана, находящиеся за рубежом и не участвующие в коммерческом обороте (дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства Туркменистана при международных организациях и иные объекты) содержатся за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана в порядке, установленном законодательством  Туркменистана.

 

Статья 11. Страхование имущества Туркменистана, находящегося за рубежом

 

1. Имущество Туркменистана, находящееся за рубежом, подлежит имущественному страхованию в пользу Туркменистана.

2. Юридические лица, уполномоченные Кабинетом Министров Туркменистана, осуществляют страхование имущества, переданного им в хозяйственное ведение, аренду, доверительное управление и страхование от рисков утраты и гражданской ответственности юридического лица, которому это имущество передано в хозяйственное ведение, аренду или доверительное управление согласно законодательству Туркменистана, если законодательством государства местонахождения имущества не установлено иное.

3. Страхование имущества Туркменистана, находящегося за рубежом, осуществляется за счёт средств юридических лиц в порядке и на условиях, устанавливаемых договором передачи ему имущества в хозяйственное ведение, аренду или доверительное управление.

 

Статья 12. Возмещение ущерба, причинённого собственности Туркменистана, находящейся за рубежом

 

Ущерб, причинённый собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, взыскивается с виновных лиц в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА III. Учёт собственности Туркменистана,

находящейся за рубежом

 

Статья 13. Государственная регистрация объектов собственности Туркменистана, находящихся за рубежом

 

1. Право собственности на объекты собственности Туркменистана, находящиеся за рубежом, возникновение этих прав, их ограничение, переход и прекращение подлежат  регистрации в Государственном реестре собственности Туркменистана, находящейся за рубежом.

2. Государственная регистрация собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, производится государственными органами, уполномоченными Кабинетом Министров Туркменистана в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Туркменистана.

3. Государственная регистрация по месту нахождения собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, производится в соответствии с законодательством государства местонахождения этой собственности.

4. Государственный реестр собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, содержит информацию о существующих и  прекращённых правах на объекты собственности Туркменистана за рубежом, в том числе  на объекты, объявленные в розыск.

Правила ведения Государственного реестра собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, определяются органом исполнительной власти, уполномоченным Кабинетом Министров Туркменистана в соответствии с настоящим Законом.

5. Государственный реестр собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, является документом строгой отчётности и бессрочного хранения.

 

Статья 14. Учёт собственности Туркменистана, находящейся за рубежом

 

1. Учёт и инвентаризация собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана органом по управлению государственным имуществом Туркменистана.

2. Государственные органы, юридические и физические лица, которым объекты собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, переданы в установленном порядке, ведут бухгалтерский учёт этих объектов и представляют соответствующую отчётность в государственные органы, уполномоченные Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Инвентаризация включает в себя анализ первичных документов на собственность Туркменистана, находящуюся за рубежом, а также обязательное представление юридическими и физическими лицами, органами исполнительной власти, осуществляющими владение и распоряжение собственностью Туркменистана, информации по письменному требованию органа по управлению государственным имуществом.

 

Статья 15. Декларирование объектов собственности Туркменистана, находящейся за рубежом

 

Юридические и физические лица Туркменистана в порядке, установленном нормативными правовыми актами Туркменистана, декларируют объекты зарубежной собственности Туркменистана, находящиеся в их владении, пользовании, распоряжении, в том числе на правах хозяйственного ведения, аренды, лизинга, доверительного управления, государственным органам, уполномоченным Кабинетом Министров Туркменистана. Несвоевременное декларирование этих объектов юридическими и физическими лицами влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. Управление собственностью Туркменистана,

находящейся за рубежом

 

Статья 16. Органы управления собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом

 

1. Управление собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом, осуществляет Кабинет Министров Туркменистана или уполномоченный им орган исполнительной власти.

2. Органы государственной власти Туркменистана осуществляют управление объектами собственности Туркменистана, находящимися за рубежом, в пределах их полномочий, установленных законодательством Туркменистана.

 

Статья 17. Управление собственностью Туркменистана,  находящейся за рубежом

 

1. Управление собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом, осуществляется юридическими и физическими лицами на основании доверенностей, выданных в порядке, установленном  законодательством Туркменистана.

Доверенность подписывается руководителем уполномоченного органа.

2. Правила выдачи (изъятия) доверенности на управление, инспекцию и инвентаризацию собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, устанавливаются  Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Туркменистан не несёт ответственность по обязательствам юридического и физического лица, уполномоченного управлять собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом, не  связанным с управлением собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом.

 

Статья 18. Условия выдачи доверенности на управление собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом

 

1. Доверенность на управление собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом, выдаётся государственному органу, юридическому или физическому лицу, компетентному в вопросах управления собственностью на территории государства местонахождения собственности Туркменистана.

2. Обязательным условием выдачи доверенности юридическим и физическим лицам с целью коммерческого использования объекта собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, является конкурсная система выдачи доверенности и установление показателей, обеспечивающих реализацию и защиту экономических интересов Туркменистана.

 

Статья 19. Сделки с собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом

 

1. Сделки с собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом, осуществляются на основании настоящего Закона, иных законодательных актов Туркменистана и страны местонахождения собственности.

2. Сделки, связанные с отчуждением собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, в том числе по продаже, мене, залогу, дарению, изъятию, перераспределению между государственными предприятиями, учреждениями и организациями недвижимого имущества, находящегося за рубежом и являющегося собственностью Туркменистана, внесения её в уставные капиталы юридических лиц, находящихся или создаваемых за рубежом, а также ценных бумаг, акций, долей и паёв, принадлежащих Туркменистану в зарегистрированных за рубежом юридических лицах, осуществляются на основании решения Кабинета Министров Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Правовой режим владения, пользования, распоряжения объектами собственности Туркменистана, находящимися за рубежом и используемыми для обеспечения внешнеэкономической деятельности Туркменистана (торговые представительства, представительства при международных организациях, агентства и другие организации, не являющиеся государственными учреждениями), устанавливается специальными решениями Кабинета Министров Туркменистана, принимаемыми в соответствии с нормами международного права и законодательства Туркменистана.

4. Отношения, связанные с собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом и приобретенной на основе международных договоров, регулируются международными договорами. Имущество, приобретённое на указанных основаниях, может находиться в исключительной собственности Туркменистана.

5. Оборотоспособность объектов собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, определяется нормами международного права, законодательством страны нахождения данного объекта и законодательством Туркменистана.

6. Средства, полученные в результате использования объектов собственности Туркменистана, находящейся за рубежом, включая доходы по ценным бумагам, паям, дивиденды на акции, доходы, вырученные от сделок с имуществом, закрепленным за государственными организациями на правах хозяйственного ведения, а также доходы, полученные от разрешённых видов деятельности учреждений органов государственной власти Туркменистана, находящихся за рубежом, направляются в Государственный бюджет Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Инспекция собственности Туркменистана,  находящейся за рубежом

 

1. Собственность Туркменистана, находящаяся за рубежом, подлежит  инспекции.

Орган исполнительной власти, уполномоченный Кабинетом Министров Туркменистана, обладает  правом инспекции объектов собственности Туркменистана, находящейся за рубежом.

2. Порядок проведения инспекции устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана в соответствии с настоящим Законом и законодательством государства, на территории которого располагаются инспектируемые объекты собственности Туркменистана.

 

ГЛАВА V. Особенности управления отдельными объектами собственности Туркменистана, находящимися за рубежом

 

Статья 21. Особенности управления собственностью Туркменистана, находящейся за рубежом, предназначенной для обеспечения дипломатической и международной неторговой деятельности Туркменистана

 

1. Порядок владения, пользования и распоряжения объектами собственности Туркменистана, находящимися за рубежом, используемыми для обеспечения дипломатической и международной неторговой деятельности (дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства Туркменистана при международных организациях, а также собственность, составляющая часть культурного наследия Туркменистана или его архивов, собственность, составляющая часть экспозиции объектов, представляющих научную, культурную или историческую ценность и другое) определяется Венскими Конвенциями о дипломатических сношениях 1961 года, консульских сношениях 1963 года, другими нормами международного права и специальными соглашениями, участниками которых являются Туркменистан и государства месторасположения этих объектов.

2. Правовой режим названных объектов собственности Туркменистана, находящихся за рубежом, обеспечивается  дипломатическим иммунитетом.

Имущественные сделки с этой собственностью допустимы только после заключения Туркменистаном специальных международных соглашений или снятия иммунитета.

 

Статья 22. Особенности управления специальными объектами собственности Туркменистана, находящимися за рубежом

 

Особенности управления специальными объектами собственности Туркменистана, находящимися за рубежом (результаты интеллектуальной деятельности, информационные ресурсы и т.п.), устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана в соответствии с нормами международного права и законодательства Туркменистана.

 

Президент     Гурбангулы

Туркменистана    Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

12 марта 2010 года

№ 94-IV.