TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Syýahatçylyk hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2010 ý., № 2, 31-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 22.06.2013 ý. № 414-IV, 23.11.2016 ý. № 484-V we 02.03.2019 ý.

№ 130-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň çäginde syýahatçylyk işiniň hukuk, ykdysady, durmuş we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

 

I bap. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Şu Kanunyň maksady

 

Ykdysadyýetiň ýokary girdejili pudagy hökmünde syýahatçylygyň emele gelmegi we syýahatçylyk hyzmatlarynyň bazarynyň ösmegi, ilatyň iş bilen üpjünçiligi, altyn puluň gelmeginiň artmagy, syýahatçylaryň we syýahatçylyk işiniň subýektleriniň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagy üçin hukuk esaslaryny döretmek şu Kanunyň maksady bolup durýar.

Şu Kanun işi syýahatçylyk hyzmatlaryny etmek bilen baglanyşykly ýuridik we fiziki şahslara, şeýle hem şol hyzmatlary alýan şahslara degişlidir.

 

2-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

syýahatçylyk – fiziki şahslaryň hemişelik ýaşaýan ýerinden tölegli iş bilen meşgul bolmazdan dynç almak üçin, sagaldyş, öwreniş, professional-işewürlik, bilim, sport, dini we beýleki maksatlar bilen wagtlaýyn bolunýan ýurda (ýere) gezelenji;

syýahatçylyk işigezelençleri we olar bilen baglanyşykly syýahatçylyk hyzmatlaryny guramak boýunça ýuridik şahslaryň we syýahatçylyk hyzmatlaryny edýän (hususy telekeçiler hökmünde bellige alnan) fiziki şahslaryň  işi;

syýahat – belli bir ugur boýunça takyk möhletlerde toplumlaýyn syýahatçylyk hyzmatlary bilen üpjün edilen  gezelenç;

toplumlaýyn syýahatçylyk hyzmaty – buýruja (sarp edijä) edilýän ýa-da teklip edilýän umumy baha üçin düzüminde azyndan iki hyzmat (ýerleşdirmek we daşamak) bolan tehnologik taýdan baglanyşykly hyzmatlaryň toplumy;

syýahatçy – tölenilýän iş bilen meşgul bolmazdan sagaldyş, öwreniş, professional-işewür, bilim, sport, dini we başga maksatlar bilen Türkmenistanyň çäklerinde ýa-da ondan daşarda ýigrimi dört sagatdan alty aýa çenli ýa-da ýigrimi dört sagatdan az, ýöne dynç almak üçin bir gije ýatmak bilen gezelenç edýän fiziki şahs;

syýahatçylyk operatorlyk işi (syýahatoperatorlyk işi) – syýahatçylyk işine ygtyýarnamasy bolan we syýahatçylyk agentlerine hem-de syýahatçylara syýahatçylyk önümini döretmek, öňe sürmek, gitmek we durmuşa geçirmek boýunça işi amala aşyrýan ýuridik şahslaryň işi. Syýahatçylyk operatory çykyş syýahatçylygyny guramak boýunça hyzmatlary etmekde aýratyn hukuga eýedir;

syýahatçylyk agentlik işi (syýahatagentlik işi) – syýahatçylyk işine ygtyýarnamasy bolan we syýahatçylyk operatory tarapyndan çykyş syýahatçylygy boýunça işlenip taýýarlanylan syýahatçylyk önüminiň öňe sürülmegini we durmuşa geçirilmegini amala aşyrýan ýuridik we fiziki  şahslaryň işi. Syýahatçylyk agenti giriş we içerki syýahatçylyk guralanda özbaşdak işi amala aşyrýar;

syýahatçylyk hyzmatlary – syýahatçylyk işiniň subýektleriniň syýahatçyny ýerleşdirmek, naharlamak, oňa ulag, maglumat-mahabat hyzmatlaryny etmek, şeýle hem syýahatçynyň talaplaryny kanagatlandyrmaga gönükdirilen beýleki hyzmatlar;

syýahatçylyk baýlyklary – syýahatçylyk görkeziş desgalaryny özünde jemleýän tebigy-klimat, şol sanda aýratyn goralýan tebigy ýerlerdäki, şeýle hem taryhy, durmuş-medeni, sagaldyş desgalary, şeýle hem syýahatçylaryň ruhy isleglerini kanagatlandyrmaga, olaryň fiziki güýçlerini dikeltmäge we ösdürmäge ýardam etmäge ukyply beýleki desgalar;

syýahatçylyk önümi – syýahatça ýerlemek üçin niýetlenen syýahatçylyk baýlyklarynyň, sarp ediş närseleriniň we hyzmatlarynyň jemi;

syýahatçylyk industriýasy – ulag serişdeleriniň, ýerleşdiriş (ýaşaýyş) desgalarynyň, naharlanyş desgalarynyň we güýmenje industriýasynyň, öwreniş, professional-işewürlik, sagaldyş, bilim, sport, dini we başga maksatly desgalaryň, syýahat operatorlyk we syýahat agentlik işini amala aşyrýan guramalaryň, şeýle hem gezelenç hyzmatlaryny we gid-terjimeçileriň hyzmatlaryny edýän guramalaryň jemi;

syýahatçylyk industriýasynyň desgalary – eýeçilik hukugynda we gaýry kanuny esasda (şertnama we ş.m. boýunça) syýahatçylyk industriýasynyň subýektlerine degişli bolan we olar tarapyndan hyzmatlary etmek üçin ulanylýan emläk, emläk toplumlary (edaralar), maglumat, intellektual işiniň netijeleri, şeýle hem maddy däl eşretler. Syýahatçylyk industriýasynyň desgalaryna ýerleşdiriş serişdeleri we ulag serişdeleri, söwda kärhanalary, jemgyýetçilik iýmiti kärhanalary, ruhy we maddy medeniýetiň desgalary, maglumat serişdeleri we maglumat ulgamlary, awtomatlaşdyrylan maglumatlar ulgamlarynyň we olaryň tehnologiýasyny üpjün etmek serişdeleri degişlidir;

syýahatçylyk önüminiň öňe sürülmegi – syýahatçylyk hyzmatlaryny etmäge gönükdirilen çäreleriň (mahabat, ýöriteleşdirilen sergilere we ýarmarkalara gatnaşmak, syýahatçylyk önümini ýerlemek boýunça syýahatçylyk maglumat merkezlerini guramak, kataloglary, bukletleri neşir etmek we ýaýratmak) toplumy;

gid-terjimeçi (ýolbelet) – Türkmenistanyň syýahatçylyk baýlyklary bilen tanyşdyrmak boýunça syýahatçylara gezelenç-maglumat we guramaçylyk hyzmatlaryny edýän, hünär taýdan taýýarlanan fiziki şahs. Gid-terjimeçi daşary ýurt syýahatçylarynyň dili ýa-da olar üçin umumy düşnükli dili, ýolbelet bolsa, Türkmenistanyň döwlet dilini ýa-da syýahatçylar  üçin umumy düşnükli dili bilmelidirler;

syýahatçylyk boýunça instruktor – degişli hünäri we Türkmenistan boýunça syýahatçylyk ugurlaryny geçmekde tejribesi bolan, hünär taýdan taýýarlanan fiziki şahs;

ekskursiýa işi - syýahatçylyk industriýasynyň subýektleriniň ekskursiýa hyzmatlaryny etmek boýunça telekeçilik işi;

 ekskursiýa hyzmatlary – fiziki şahslaryň ekskursiýalary geçirmäge hukugy bolan ýolbelediň, gid-terjimeçiniň  ýa-da başga bir adamyň ugratmagyndaky medeni, taryhy, binagärlik we beýleki desgalar bilen tanyşdyrmak maksady bilen dowamlylygy 24 sagatdan köp bolmadyk  gezelenji (ekskursiýany) guramak boýunça hyzmatlar;

ekskursant – 24 sagatdan ýokary geçmeýän döwrüň içinde bolýan ýerindäki sýahatçylyk baýlyklary bilen tanyşmak maksady bilen syýahaty amala aşyrýan fiziki şahs;

myhmanhana işi – syýahatçylyk industriýasynyň subýektleriniň myhmanhana hyzmatlaryny etmek boýunça telekeçilik işi;

myhmanhana hyzmatlary – sarp edijileriň (ýaşaýjylaryň) köpçülikleýin we hususy ýerleşdiriş serişdelerinde ýerleşdirilmegi we wagtlaýyn ýaşamagy boýunça hereketler (amallar), şeýle hem ýerleşdirmek we wagtlaýyn ýaşamak bilen baglanyşykly beýleki hereketler (amallar);

ýerleşdirmäniň köpçülikleýin serişdesi (myhmanhanalar, moteller we ş.m.) – ýeke-täk ýolbaşçylyk astynda bolan we 10 nomerden az bolmadyk, kanunçylyk bilen bellenilen ýagdaýlarda bolsa, şeýle hem edilýän hyzmatlaryň derejesine we bar bolan enjamlara görä derejeler (klaslar) boýunça toparlara bölünen emläk toplumy;

ýerleşdirmäniň hususy serişdesi – syýahatçylary wagtlaýyn ýerleşdirmek boýunça syýahatçylyk hyzmatlaryny etmek üçin kärendesine berilýän kwartiralar, kwartiralardaky otaglar, jaýlar, kottejler;

maliýe kepilligi – syýahatçylyk işiniň subýektleriniň syýahatçylyk önümini ýerlemek hakyndaky şertnamanyň esasynda ýüze çykýan öz borçnamalaryny ýerine ýetirmezligi ya-da göwnejaý ýerine ýetirmezligi netijesinde ýetirilip bilinjek zyýanlaryň öwezini dolmaga üçünji tarapyň resmi taýdan tassyklanan borçnamasy.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň syýahatçylyk hakyndaky kanunçylygy

 

Türkmenistanyň syýahatçylyk hakyndaky kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de syýahatçylygyň meselelerini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan durýar.

Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundakydan başga kadalar göz öňünde tutulan bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

4-nji madda. Syýahatçylygyň kysymlary we görnüşleri

 

1. Halkara we içerki syýahatçylyk syýahatçylygyň kysymlarydyr.

Halkara syýahatçylyk şu aşakdakylary öz içine alýar:

a) giriş syýahatçylygy – Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan adamlary hasap etmezden, daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäklerindäki syýahaty;

b) çykyş syýahatçylygy – Türkmenistanyň raýatlarynyň, şeýle hem Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan daşary ýurtly raýatlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäklerinden daşardaky syýahaty.

Içerki syýahatçylyk – Türkmenistanyň raýatlarynyň, şeýle hem Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan daşary ýurtly raýatlaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäklerindäki syýahaty.

2. Şu Kanun bilen syýahatçylygyň dynç alyş-sagaldyş, medeni-öwrenijilik, professional-işewürlik, bilim, durmuş, ekologik, sport, işjeň, zyýarat we beýleki görnüşleri bellenýär.

Dynç alyş-sagaldyş syýahatçylygy diýlip dynç almak, adamyň zähmetiň dowamynda sarp eden güýjüni dikeltmek maksady bilen amala aşyrylýan syýahatçylyga düşünilýär.

Medeni-öwrenijilik syýahatçylygy diýlip taryhy-medeni ähmiýetli desgalara baryp görmek we medeni çärelere gatnaşmak maksady bilen amala aşyrylýan syýahatçylyga düşünilýär.

Professional-işewürlik syýahatçylygy diýlip kongreslere, konferensiýalara, gepleşiklere, maslahatlara, mejlislere, söwda ýarmarkalaryna, sergilere we beýleki işewürlik çärelerine gatnaşmak maksady bilen amala aşyrylýan syýahatçylyga düşünilýär.

Bilim syýahatçylygy diýlip öwredijilik we ylmy maksatly amala aşyrylýan syýahatçylyga düşünilýär: adamyň işi ýa-da hünäri bilen baglanyşykly hünäri ýokarlandyryş; bilim almak; barlag işi we ylmy rugsatlar; şeýle hem okuw prosesini guramazdan bilim edaralarynda, şeýle-de tomusky dynç alyş merkezlerinde ulular hem çagalar üçin dil maksatnamalary.

Durmuş syýahatçylygy diýlip Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň durmuş maksatlary üçin goýberilýän serişdeleriniň, şeýle hem ýuridik şahslaryň, hususy telekeçileriň we fiziki şahslaryň serişdeleriniň hasabyna dolulygyna ýa-da bölekleýin amala aşyrylýan syýahatçylyga düşünilýär. Durmuş syýahatçylygyna çagalar we ýetginjekler syýahatçylygy; maşgala syýahatçylygy; gartaşan adamlaryň, maýyplaryň we weteranlaryň syýahatçylygy; bejeriş-sagaldyş syýahatçylygy, tanyşlaryňa we garyndaşlaryňa barmak we beýlekiler girýär.

Ekologik syýahatçylygy diýlip seýrek duş gelýän tebigy desgalara, goraghanalara, milli tebigy seýilgählere, şeýle hem tebigaty goraýyş maksatly çärelere gatnaşmak maksady bilen amala aşyrylýan syýahatçylyga düşünilýär.

Sport syýahatçylygy diýlip höwesjeňleriň we professionallaryň sport ýaryşlaryna (täjirçilik häsiýetlilerinden başgalary) gatnaşmaklygy bilen, şeýle hem sport çärelerine tomaşaçy hökmünde barmaklygy bilen baglanyşykly syýahatçylyga düşünilýär.

Işjeň syýahatçylyk diýlip  belli bir ugur boýunça hereket etmegiň işjeň ýollary bilen baglanyşykly (pyýada, dagdaky, welosipedli, atly, düýeli, suwdaky, trekli we beýleki) syýahatçylyga düşünilýär.

Zyýarat syýahatçylygy diýlip mukaddes ýerlere baryp görmek we dini çärelere gatnaşmak maksatly syýahatçylyga düşünilýär.

3. Syýahatçylyk gezelenji ýekebara ýa-da syýahatçylar toparynyň düzüminde amala aşyrylýar.

 

5-nji madda. Syýahatçylyk işiniň subýektleri we desgalary

 

1. Syýahatçylyk işiniň subýektlerine şu aşakdakylar degişlidir:

- syýahatçylyk operatorlary (syýahatoperatorlary);

- syýahatçylyk agentleri (syýahatagentleri);

- gid-terjimeçiler, ýolbeletler;

- syýahatçylyk boýunça instruktorlar;

- ýerleşdirilýän (ýaşalýan) ýerleri bermek, naharlamak boýunça hyzmatlary, ulag, ekskursiýa, güýmenje we beýleki syýahatçylyk hyzmatlaryny edýän telekeçilik işiniň beýleki subýektleri.

2. Syýahatçylyk işiniň desgalary – tebigy desgalar we tebigy-howa zolaklary (şol sanda aýratyn goralýan tebigy ýerler), gözel ýerler, taryhy, etnografik we görkezilýän durmuş-medeni desgalar hem-de gezelenç wagtynda syýahatçynyň isleglerini kanagatlandyrmaga ukyply beýleki desgalar.

 

6-njy madda. Syýahatçylyk hyzmatlary

 

Şu aşakdakylar syýahatçylyk hyzmatlarynyň görnüşleridir:

1) syýahatlary guramak boýunça hyzmatlar;

2) ýerleşdirilýän ýerleri (ýerleşdirmegiň köpçülikleýin, ýöriteleşdirilen, hususy desgalary) bermek boýunça hyzmatlar;

3) naharlamak boýunça hyzmatlar;

4) habarlar, mahabat hyzmatlary (habarlar, mahabat agentlikleriniň we mahabat býurolarynyň hyzmatlary);

5) ulag hyzmatlary (awtomobil, demir ýol, howa, suw we ulagyň beýleki görnüşleri bilen daşamak boýunça hyzmatlar);

6) güýmenje hyzmatlary;

7) beýleki syýahatçylyk hyzmatlary.

 

7-nji madda. Syýahatçylyk baýlyklary

 

1. Türkmenistanyň syýahatçylyk baýlyklarynyň klassifikasiýasy we olara baha bermek, olary goramagyň, bütewiligini aýap saklamagyň düzgüni, olary dikeltmek boýunça çäreler, şeýle hem daşky tebigy gurşawa aňryçäk ýol berilýän agramy hasaba almak bilen peýdalanmagyň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenilýär.

2. Syýahatçylyk baýlyklaryny peýdalanmak syýahatçylygyň durnukly ösüşini hasaba almak bilen syýahatçylyk işiniň ähli subýektleri tarapyndan amala aşyrylýar.

Syýahatçylygyň durnukly ösüşi baýlyklaryň ýaşaýyş ukyplylygyny üpjün etmek, şeýlelik bilen Türkmenistanyň tebigy we medeni mirasyny aýap saklamaga mümkinçiligi döretmek maksady bilen baýlyklaryň global dolandyryşyny göz öňünde tutýan gözegçilik edilýän proses bolup durýar.

Syýahatçylar goragyň aýratyn düzgüninde durýan syýahatçylyk baýlyklaryndan peýdalananlarynda şu Kanunda göz öňünde tutulan hukuklary durmuşa geçirmekde çäklendirilmeli däldir.

 

8-nji madda. Türkmenistanyň syýahatçylyk baýlyklarynyň döwlet kadastry

 

1. Türkmenistanda syýahatçylyk baýlyklarynyň döwlet kadastry ýöredilýär, onda şol baýlyklaryň hukuk derejesi, olaryň geografik ýerleşişi we serhetleri, tebigaty ulanyjylar, ylmy, ykdysady, ekologik we medeni gymmatlyklar, şeýle hem olaryň goragynyň düzgüni hakyndaky maglumatlar bardyr.

2. Türkmenistanyň syýahatçylyk baýlyklarynyň döwlet kadastryny alyp barýan jogapkär edara, ony alyp barmagyň tertibi, şeýle hem şol baýlyklary syýahatçylyga degişli etmegiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

9-njy madda. Syýahatçylyk hyzmatlarynyň eksporty we importy

 

1. Türkmenistanyň çägine giriş syýahatçylygyny guramak bilen baglanyşykly syýahatçylyk hyzmatlaryny etmek syýahatçylyk hyzmatlarynyň eksporty bolup durýar.

2. Türkmenistanyň çäkleriniň daşyna çykyş syýahatçylygyny guramak bilen baglanyşykly syýahatçylyk hyzmatlaryny etmek syýahatçylyk hyzmatlarynyň importy bolup durýar.

 

II bap. Syýahatçylyk çygryndaky döwlet düzgünleşdirmesi

 

10-njy madda. Syýahatçylyk çygryndaky döwlet düzgünleşdiriş edaralary

 

Türkmenistanda syýahatçylyk çygryndaky döwlet düzgünleşdirişi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, Türkmenistanda syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan olaryň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

11-nji madda. Syýahatçylyk çygryndaky döwlet düzgünleşdirmesiniň ýörelgeleri

 

Şu aşakdakylar Türkmenistanda syýahatçylyk çygrynda döwlet  düzgünleşdirmesiniň esasy ýörelgeleridir:

- syýahatçylyk işine ýardam etmek we halkara hem içerki syýahatçylygyň  ösmegi üçin amatly şertleri döretmek;

- Türkmenistanyň döwlet durmuş-ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde syýahatçylyk industriýasynyň ösmegi;

- Türkmenistan hakynda syýahatçylygy ösdürmek üçin amatly bolan ýurt hökmündäki düşünjäni kemala getirmek;

- Türkmenistanyň çäginde syýahatçylygyň durnukly ösüşini üpjün etmek;

- içerki syýahatçylyk baýlyklaryny meşhur etmek;

- syýahatçylyk çygryndaky kiçi we orta telekeçiligi ileri tutup goldamak;

- Türkmenistanyň syýahatçylyk bazarynda bäsdeşligi ösdürmek we döwlet monopoliýasyna ýol bermezlik;

- syýahatçylyk çygrynda döwlet düzgünleşdirmesiniň çäreleri işlenip taýýarlananda, kabul edilende we ulanylanda aýdyňlyk we açyklyk;

- syýahatçylyk çygrynda döwlet düzgünleşdirmesiniň çärelerini ulanmagyň esaslylygy we hakykatçyllygy;

- syýahatçylyk çygrynda döwlet düzgünleşdirmesi ulgamynyň bütewiligi.

 

12-nji madda. Syýahatçylyk çygryndaky döwlet düzgünleşdirmesiniň maksatlary, ileri tutulýan ugurlary we usullary

 

1. Şu aşakdakylar syýahatçylyk çygrynda döwlet düzgünleşdirmesiniň esasy maksatlarydyr:

- boş wagty rejeli peýdalanmak, syýahatçylaryň ähli derejeleri üçin syýahatçylygyň elýeterliligi üçin amatly şertleri döretmek;

- täze iş orunlaryny döretmek, syýahatçylaryň wagtlaýyn bolýan ýerlerinde ýaşaýan ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak arkaly Türkmenistanyň syýahatçylygyny we syýahatçylyk industriýasyny ösdürmek;

- daşky gurşawy goramak;

- syýahatçylaryň isleglerini üpjün edýän syýahatçylyk industriýasyny ösdürmek;

- Türkmenistanyň raýatlarynyň we syýahatçylyk industriýasynyň bähbitlerini hasaba almak bilen Türkmenistanyň halkara ylalaşyklaryna we şertnamalaryna laýyklykda syýahatçylyk industriýasy çygrynda harytlary, işleri we hyzmatlary alyşmagyň liberalizasiýasy;

- halkara syýahatçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek;

-syýahatçylyk çygrynda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak.

2. Şu aşakdakylar syýahatçylyk çygrynda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegiň ileri tutulýan ugurlarydyr:

- syýahatçylygyň Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ýokary düşewüntli pudagy hökmünde emele gelmegi;

- Türkmenistanyň çäginde syýahatçylyk guramalaryny we kärhanalaryny goldamak we ösdürmek, şeýle hem giriş we/ýa-da içerki syýahatçylyk bilen meşgullanýan fiziki şahslary goldamak;

- syýahatçylyk industriýasynyň desgalaryna maýa goýmak üçin amatly şertleri döretmek.

3. Syýahatçylyk çygrynda döwlet düzgünleşdirmesi şu aşakdakylar arkaly amala aşyrylýar:

- Türkmenistanda syýahatçylyk çygrynda döwlet düzgünleşdirişi amala aşyrmaga ygtyýarly döwlet edaralarynyň döredilmeginiň we işiniň tertibini bellemek;

- syýahatçylyk industriýasynyň subýektleriniň telekeçilik we gaýry ykdysady işiniň dürli görnüşlerini amala aşyrmagyň we olaryň amala aşyrylyşyna gözegçiligi  üpjün etmegiň umumy kadalaryny bellemek;

- Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda syýahatçylyk işini ygtyýarlylandyrmak, syýahatçylyk industriýasynyň hyzmatlaryny standartizasiýalaşdyrmak we güwälendirmek;

- syýahatçylyk çygrynda maksatlaýyn, maýa goýum we beýleki maksatnamalary, konsepsiýalary we taslamalary işläp taýýarlamak hem-de durmuşa geçirmek;

- Türkmenistanyň çäginde ýokary syýahatçylyk mümkinçiligi bolan milli syýahatçylyk zolaklaryny döretmek;

- syýahatçylygy ösdürmek üçin amatly şertleri döretmek;

- milli we daşary ýurt maýa goýumlaryny syýahatçylyk industriýasynyň ösüşine çekmek;

- syýahatçylygyň ileri tutulýan görnüşlerini we syýahatçylyk  industriýasynyň subýektleriniň işini döwlet tarapyndan goldamak;

- Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda syýahatçylygy ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmegi döwlet tarapyndan goldamak;

- syýahatçylyk çygrynda statistik hasaby ýöretmek;

- syýahatçylyk industriýasynyň ösüşine bilermenler-serjerme bahasyny bermek;

- syýahatçylyk çygrynda işgärleri taýýarlamaga hünär talaplaryny bellemek;

- syýahatçylyk we syýahatçylyk industriýasy çygryndaky gatnaşyklaryň gatnaşyjylarynyň hukuklaryny we bähbitlerini goramak.

 

13-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň syýahatçylyk çygryndaky ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti syýahatçylyk çygrynda:

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň, şu Kanunyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararlarynyň, syýahat çygry bilen baglanyşykly halkara şertnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär;

2) syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň işiniň kadalaýyn düzgünleşdirmesini amala aşyrýar;

3) syýahatçylyk çygryndaky döwlet syýasatyny işläp taýýarlaýar;

4) adamyň we raýatyň syýahatçylyk çygryndaky hukuklarynyň we azatlyklarynyň goragyny we durmuşa geçirilmegini üpjün edýär;

5) syýahatçylyk çygrynda döwlet düzgünleşdirişini amala aşyrýar;

6) halkara standartlarynyň we tejribesiniň, milletiň taryhynyň we mentalitetiniň esasynda syýahatçylyk çygrynda özgertmäniň geçirilmegini guraýar;

7) syýahatçylyk ulgamyny kämilleşdirmegiň we ösdürmegiň maksatlaýyn maksatnamalaryny işläp taýýarlaýar, kabul edýär we ýerine ýetirilmegini üpjün edýär;

 8) syýahatçylyk çygrynda ylmy barlaglary ösdürmek boýunça çäreleri amala aşyrýar;

9) syýahatçylyk çygrynda daşary ýurtlar we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy üpjün edýär;

10) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen onuň ygtyýaryna degişli edilen beýleki meseleleri çözýär.

 

14-nji madda. Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň ygtyýarlyklary

 

Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

- syýahatçylyk çygrynda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek;

- syýahatçylygy ösdürmegiň perspektiw ugurlaryny, olaryň mazmunyna, derejesine we möçberine bolan talaplary işläp taýýarlamak;

- Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň maksatnamalarynyň taýýarlanylmagyna gatnaşmak we  olary ýerine ýetirmek;

- syýahatçylyk çygrynda Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň görkezijilerini işläp taýýarlamak;

- Türkmenistanda syýahatçylara hyzmat etmegiň kadalaşdyrmalaryny işläp taýýarlamak we döwlet standartlaryny kesgitlemek;

- syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň, şonuň ýaly-da syýahatçylyk işiniň subýektleriniň işine kadalaşdyryş-usuly ýolbaşçylygy, gözegçiligi we utgaşdyrmagy amala aşyrmak;

- Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda syýahatçylyk işini ygtyýarlylandyrmak, syýahatçylyk hyzmatlaryny güwälendirmek;

- syýahatçylyk hyzmatlarynyň bazarynda bäsdeşligiň ösmegine, onda syýahatçylyk işiniň ähli subýektleri üçin deň şertleriň döredilmegine ýardam etmek;

- beýleki döwletler bilen halkara aragatnaşygyny üpjün etmek, öňdebaryjy tejribäni öwrenmek we ýaýratmak, halkara syýahatçylyk guramalarynda Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik etmek;

- işgärleri taýýarlamagy, gaýtadan taýýarlamagy we olaryň hünärini ýokarlandyrmagy amala aşyrmak;

- syýahatçylyk çygrynyň işgärleriniň hünär synagynyň we hünärini ýokarlandyrmagyň tertibini işläp taýýarlamak;

- syýahatçylyk çygrynda ylmy-barlag işlerini geçirmek;

- syýahatçylyk işiniň meseleleri boýunça şu Kanunyň we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmak;

- Türkmenistanyň kanunçylygy bilen onuň ygtyýaryna degişli edilen beýleki meseleleri çözmek.

Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşylyp kabul edilýär.

 

15-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralarynyň syýahatçylyk çygryndaky ygtyýarlyklary

 

Ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralarynyň syýahatçylyk çygryndaky ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

- Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça çäreleriň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek;

- syýahatçylygy ösdürmegiň ýerli sebit maksatnamalaryny işläp taýýarlamak we amala aşyrmak;

- syýahatçylygyň infrastrukturasyny döretmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmek;

- syýahatçylyk çygrynda telekeçiligi goldamak we ösdürmek;

- syýahatçylyk çygrynda edara tabynlygyndaky çäkde kanunçylygyň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmak;

- edara tabynlygyndaky çäkde syýahatçylygyň maddy-tehniki binýadynyň pugtalandyrylmagyna ýardam bermek;

- syýahatçylyk çygryndaky işgärleri durmuş taýdan goramak, şeýle hem maddy-tehniki we maliýe üpjünçiliginiň kadalaryna laýyklykda olaryň işi üçin şertleri döretmek;

- syýahatçylyk çygrynda işgärlere bolan islegleri kesgitlemek we buýurmany emele getirmek, olary taýýarlamak baradaky şertnamalary baglaşmak;

- Türkmenistanyň kanunçylygy bilen olaryň ygtyýaryna degişli edilen beýleki meseleleri çözmek.

 

16-njy madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky syýahatçylyk boýunça edaraara bilermenler-utgaşdyryş geňeşi

 

1. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky syýahatçylyk boýunça edaraara bilermenler-utgaşdyryş geňeşi Türkmenistanda syýahatçylygy durnukly ösdürmek üçin amatly şertleri döretmek meseleleri boýunça döwlet edaralarynyň, syýahatçylyk işiniň subýektleriniň özara hereketini kämilleşdirmek, syýahatçylygyň ykdysady netijeliligini ýokarlandyrmak, bäsdeşlik gurşawyny kemala getirmek, syýahatçylyk hyzmatlarynyň milli bazaryny goramak maksady bilen, şeýle hem şu aşakdakylar boýunça maslahatlary işläp çykarmak üçin döredilýär:

a) syýahatçylyk çygrynda döwlet syýasatyny geçirmek we degişli maksatlaýyn maksatnamalary, taslamalary, çäreleri durmuşa geçirmek üçin maliýe serişdelerini çekmek we netijeli peýdalanmak arkaly bäsdeşligi ösdürmek;

b) syýahatçylygy goldamagyň we ösdürmegiň meseleleri boýunça Türkmenistanyň halkara şertnamalaryny we halkara maksatnamalary durmuşa geçirmek;

ç) syýahatçylyk işiniň subýektleriniň bähbitlerini üpjün etmek we goramak.

2. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky syýahatçylyk boýunça edaraara bilermenler-utgaşdyryş geňeşi hakyndaky Düzgünnama, şeýle hem onuň düzümi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

 

17-nji madda. Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň maksatnamalary

 

1. Türkmenistanda syýahatçylygy maksada gönükdirip ösdürmek üçin syýahatçylygy ösdürmegiň döwlet we ýerli maksatnamalary işlenip taýýarlanylýar.

2. Syýahatçylygy ösdürmegiň maksatnamalary gysga möhletli (3 ýyla çenli), orta möhletli (3-5 ýyl) we uzak möhletli (5 ýyldan köp) döwürler üçin işlenip taýýarlanylyp bilner.

3. Syýahatçylygy ösdürmegiň maksatnamalarynda olaryň maksatlary, wezipeleri, durmuşa geçirmegiň möhletleri, maksatnamalaýyn çäreleriň ulgamy, serişde üpjünçiligi, durmuşa geçirmegiň we gözegçilik etmegiň mehanizmi, garaşylýan durmuş-ykdysady netijeleri kesgitlenilýär.

4. Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň döwlet maksatnamasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

5. Ýerli maksatnamalar welaýatlarda, welaýat hukukly şäherlerde, etraplarda, etrap hukukly şäherlerde syýahatçylygy ösdürmegiň guramaçylyk we maliýe esasydyr. Olar ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary tarapyndan işlenip taýýarlanylýar we tassyklanylýar.

6. Maksatnamalarda şu aşakdakylar göz öňünde tutulýar:

1) syýahatçylygyň maddy-tehniki binýadyny ösdürmek we täzelemek üçin, şol sanda giriş we içerki syýahatçylygy ösdürmek bilen meşgullanýan ýuridik şahslara we hususy telekeçilere subsidiýalaryň we subwensiýalaryň berilmeginiň üsti bilen şertleri döretmek;

2) Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek we syýahatçylyk industriýasynyň bar bolan maddy-tehniki binýadynyň netijeli peýdalanylmagyny ýokarlandyrmak;

3) syýahatçylyk çygrynda we syýahatçylyk industriýasynyň subýektleriniň işinde kadalaşdyryjy hukuk namalary işläp taýýarlamak we kabul etmek;

4) giriş we içerki syýahatçylygyň ösüşini höweslendirýän maýa goýum, nyrh we salgyt syýasatyny geçirmek;

5) syýahatçylyk çygrynda pudagara we sebitara utgaşdyrmasyny, şeýle hem daşary ýurt döwletleri bilen gatnaşyklary giňeltmek;

6) syýahatçylygyň ylmy we habarlar üpjünçiligi;

7) syýahatçylyk çygryndaky kiçi we orta telekeçiligi goldamak;

8) syýahatçylara hyzmat etmek bilen meşgullanýan işgärleriň hünärini ýokarlandyrmak we hünär taýýarlygy üçin şertleri döretmek.  

 

III bap. Milli syýahatçylyk zolagy

 

18-nji madda. Milli syýahatçylyk zolagyny döretmek

 

1. Milli syýahatçylyk zolagy – munuň özi Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy bilen kesgitlenen edara ediş-çäk serhetleri anyk görkezilen we aýratyn hukuk, salgyt we gümrük düzgünli ýörite bölünip berlen ýerdir.

2. Milli syýahatçylyk zolagy halkara ülňülerine laýyk gelýän syýahatçylyk industriýasynyň desgalaryny döretmek, syýahatçylyk infrastrukturasyny ösdürmek we durkuny täzelemek hem-de syýahatçlygy ösdürmek boýunça wezipeleriň toplumlaýyn çözülmegine gönükdirilen maýa goýum işini höweslendirmek maksady bilen döredilýär.

3. Syýahatçylyk industriýasynyň desgalaryny döretmek we syýahatçylyk zolagynyň infrastrukturasyny ösdürmek daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek bilen amala aşyrylyp bilner.

4. Milli syýahatçylyk zolaklarynyň çäginde hojalyk işini amala aşyrýan taraplar tarapyndan şu Kanunyň we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň berjaý edilişine milli syýahatçylyk zolagynyň meseleleri boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy we syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy gözegçilik edýärler.

 

19-njy madda. Milli syýahatçylyk zolagynyň meseleleri boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň ygtyýarlyklary

 

Milli syýahatçylyk zolagynyň meseleleri boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy şu ygtyýarlyklary ýerine ýetirýär:

- syýahatçylyk zolagynyň edara ediş-çäk dolandyrmasyny amala aşyrýar;

- syýahatçylyk zolagynyň ösüşiniň geljekki we häzirki maksatnamalaryny işläp taýýarlaýar;

- işiniň esasy ugurlaryny, maýa goýum çekilmeleriniň çelgilerini, Türkmenistanyň uzak möhletli durmuş-ykdysady bähbitleriniň döredilmegine maksatlarynyň laýyklygyny kesgitleýär;

- syýahatçylyk industriýasynyň desgalarynyň we syýahatçylyk zolagynyň infrastrukturasynyň ösüşi boýunça iň gowy tehniki we maliýe teklipleri göz öňünde tutmak bilen maýadarlary çekýär;

- maýa goýum taslamalarynyň seljermesini geçirýär;

- syýahatçylyk zolagynyň subýektleri bilen raýat-hukuk häsiýetli şertnamalary baglaşýar;

- syýahatçylyk zolagynyň binýatlyk infrastrukturasynyň döredilmegini guraýar we gözegçilik edýär;

- syýahatçylyk zolagynyň we onuň infrastrukturasynyň desgalaryny döretmek we abadanlaşdyrmak boýunça işleri utgaşdyrýar;

- tebigaty goramak baradaky ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen bilelikde syýahatçylyk zolagynyň çäklerinde daşky gurşawyň desgalarynyň goragyny we abatlygyny üpjün edýär;

- syýahatçylyk zolagynyň subýektlerine hukuk derejesini berýär we olaryň hasabyny ýöredýär;

- syýahatçylyk zolagynyň subýektleriniň işine, baglaşylan şertnamalaryň olar tarapyndan ýerine ýetirilişine we berilýän syýahatçylyk hyzmatlarynyň hiline gözegçiligi üpjün edýär;

- Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda özüniň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde gaýry wezipeleri amala aşyrýar.

 

20-nji madda. Milli syýahatçylyk zolagynyň subýektleri

 

1. Milli syýahatçylyk zolagynyň subýektleri diýlip milli syýahatçylyk zolagynyň meseleleri boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen syýahatçylyk zolagynyň çäginde aşakdakylary amala aşyrmak babatda şertnamalary baglaşan Türkmenistanyň fiziki we ýuridik şahslary, daşary ýurtly ýuridik şahslar ykrar edilýär:

- maýa goýum işi;

- milli syýahatçylyk zolagynda ýa-da onuň çäklerinden daşarda diňe milli syýahatçylyk zolagynyň işiniň maksatlary üçin syýahatçylary kabul etmek boýunça täze desgalary we olaryň infrastrukturalaryny gurmak bilen baglanyşykly gurluşyk we gurluşyk-gurnama  işlerini ýerine ýetirmek;  

- milli syýahatçylyk zolagynyň çäklerinde syýahatçylary ýerleşdirmek, söwda işi, jemgyýetçilik iýmiti, hususy-durmuş we bejeriş-sagaldyş hyzmatlaryny, güýmenjeleri guramaklygy we syýahatçylara edilýän beýleki hyzmatlary goşmak bilen syýahatçylary kabul etmek boýunça hyzmatlar, şeýle hem milli syýahatçylyk zolaklarynyň çäklerinde syýahatçylyk industriýasynyň desgalarynyň dolandyrylyşy we ulanylyşy bilen baglanyşykly hyzmatlar.

Syýahatçylyk zolagynyň çäginden daşarda işleri we hyzmatlary ýerine ýetirýän şahslar milli syýahatçylyk zolagynyň subýektleri diýlip ykrar edilip bilner, ýöne bu işleriň we hyzmatlaryň diňe milli syýahatçylyk zolagynyň işi üçin ýerine ýetirilmegi zerurdyr.

2. Milli syýahatçylyk zolagynyň subýekti diýen hukuk ýagdaýyny bermegiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

3. Şertnamanyň hereket ediş möhletiniň bes edilen pursadyndan başlap, milli syýahatçylyk zolagynyň subýekti öz hukuk ýagdaýyny ýitirýär hem-de Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda milli syýahatçylyk zolagynyň çäginde telekeçilik we maýa goýum işini umumy esaslarda amala aşyrmaga haklydyr.

 

21-nji madda. Milli syýahatçylyk zolagynyň işiniň tertibi

 

1. Milli syýahatçylyk zolagynyň subýektleriniň hukuklary we borçlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda baglaşylýan şertnamalaryň şertleri bilen bellenilýär.

2. Milli syýahatçylyk zolagynyň çäginde syýahatçylyk zolagynyň subýektlerine ýer böleklerini bermek "Ýer hakynda" Türkmenistanyň Bitewi kanunynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

22-nji madda. Milli syýahatçylyk zolagynyň çäginde telekeçilik işiniň ýörite hukuk düzgüni

 

Milli syýahatçylyk zolagynyň çäginde syýahatçylyk zolagynyň subýektleri üçin telekeçilik işiniň ýörite hukuk düzgüni ulanylýar, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen salgyt, gümrük we beýleki ýeňillikler berilýär.

 

IV bap. Syýahatçylyk işi

 

23-nji madda. Syýahatçylyk işiniň ygtyýarlylandyrylmagy

 

1. Syýahatçylyk işini ygtyýarlylandyrmak "Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna we şu Kanuna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanda syýahatçylyk işini ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnama Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

 

24-nji madda. Syýahatçylyk hyzmatlarynyň güwälendirilmegi

 

1. Ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan syýahatçylyk we syýahatçylyk industriýasy çygrynda edilýän hyzmatlaryň güwälendirilmegi "Önümleriň we hyzmatlaryň sertifikasiýasy hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda, şu Kanunda we şolara laýyklykda kabul edilen Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan tertipde amala aşyrylýar.

2. Güwälendirmäniň barşynda syýahatoperatorlaryna we syýahatagentlerine şu aşakdakylar babatdaky talaplar bildirilýär:

a) syýahatçylyk işiniň subýektiniň maddy-tehniki binýady;

b) syýahatçylyk işiniň subýektiniň işgärleri.

3. Derejeler (klaslar) boýunça ýerleşdiriş ýerlerine şu aşakdakylar babatdaky talaplar bildirilýär:

a) jaýlar we oňa ýanaşyk ýerler;

b) nomerler gaznasy;

ç) edilýän hyzmatlar;

d) işgärler we olaryň taýýarlyk derejesi.

4. Güwälendirmegiň netijeleri boýunça syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan laýyklyk güwänamasy berilýär.

5. Türkmenistanyň çäginde syýahatçylyk hyzmatlaryny güwälendirmegiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

 

25-nji madda. Syýahatçylyk işiniň subýektleriniň sanawy

 

1. Türkmenistanda syýahatçylyk hyzmatlarynyň sarp edijileriniň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak, syýahatçylygyň howpsuzlygyny, tebigy, taryhy we medeni gymmatlyklaryň goragyny üpjün etmek maksady bilen syýahatçylyk işiniň subýektleriniň sanawy ýöredilýär.

2. Syýahatçylyk işiniň subýektleriniň sanawyny ýöretmek syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Syýahatçylyk işiniň subýektleriniň sanawyny ýöretmegiň tertibi, şol sanda syýahatçylyk boýunça gid-terjimeçileriň (ýolbeletleriň) we instruktorlaryň hünär synagynyň şertleri we tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşylyp, syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

 

26-njy madda. Syýahatçylyk işiniň subýektleriniň hukuklary we borçlary

 

1. Syýahatçylyk işiniň subýektleriniň hukuklary we borçlary şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýär.

2. Syýahatçylyk işiniň subýektleri şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda syýahaty amala aşyrmaga;

Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertipde özleriniň işlerini amala aşyrmak üçin zerur bolan maglumatlary döwlet edaralaryndan we beýleki edaralardan almaga;

syýahatçylygy ösdürmegiň maksatnamalarynyň işlenip taýýarlanmagyna gatnaşmaga;

gezelenji guramak  bilen baglanyşykly maslahat-habar beriş hyzmatlaryny etmäge.

Syýahatoperatorlar we syýahatagentler görkezilen hukuklara goşmaça şu hukuklara eýedirler:

öz islegine görä, syýahatçylyk işiniň subýektleriniň ýa-da gatnaşyjylarynyň buýurmasy boýunça  syýahaty guramaga;

syýahaty amala aşyrmak üçin zerur bolan syýahatçylaryň iň az sanyny kesgitlemäge;

3. Syýahatçylyk işiniň subýektleri şu aşakdakylara borçludyrlar:

a) syýahatçylara syýahatyň guralyşy we geçirilişi barada anyk we doly maglumatlary bermäge;

b) berlen maglumata laýyklykda syýahatçylyk hyzmatlaryny etmegi guramaga;

ç) syýahatçynyň ömrüniň, saglygynyň howpsuzlygyny we emläginiň abat saklanmagyny üpjün etmäge;

d) syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli edaralaryna statistiki hasabaty bermäge.

 Syýahatoperatorlar we syýahatagentler görkezilen borçlaryndan daşary syýahatçylara syýahatçylyk ýollama hatlaryny (wauçerleri) ýerleýärler we olar bilen syýahatçylyga gitmek we syýahatçylyk hyzmatlaryny etmek baradaky şertnamany baglaşýarlar.

Özlerinde degişli resminamalary bar bolan fiziki şahslar: syýahatçylyk boýunça gid-terjimeçileriň, instruktorlaryň, ýolbeletleriň wezipelerini amala aşyryp; naharlanmagy, ýaşamagy, ulag üpjünçiligini guramak boýunça hyzmatlary bermek, ýol biletlerini öňünden belledip goýmak we almak; syýahatçylygy guramak boýunça beýleki goşmaça hyzmatlary edip bilerler.

4. Syýahatçylyk işiniň subýektleri syýahat guralanda we amala aşyrylanda öz hususy hereketleri üçin, şonuň ýaly-da öz hyzmatdaşlarynyň syýahaty guramak (ýerleşdirmek (ýaşamak), iýmit, ulag we syýahatçylyk gezelenjiniň maksatnamasyna goşulan we ýollama hatynda görkezilen beýleki hyzmatlary üçin) we satmak boýunça (ýollama hatynda görkezilen agentler) hereketleri üçin müşderiniň öňünde jogap berýärler.

 

27-nji madda. Syýahatyň guralmagy

 

1. Syýahatyň guralmagy syýahatyň maksatnamalarynyň düzülmegini we syýahatyň maksatnamasyna laýyklykda gezelenji amala aşyrmak üçin zerur bolan syýahatçylyk hyzmatlarynyň toplumynyň (ikiden az bolmadyk) döredilmegini öz içine alýar.

Şeýle hem syýahatçylygyň guralmagyna Türkmenistanyň dahylly bolmadygy tarapyndan döredilen syýahatçylygy ýa-da syýahatçylyk hyzmatlarynyň toplumyny durmuşa geçirmek hukugyny edinmek degişlidir.

Syýahatoperatorlarynyň we syýahatagentleriniň edýän şahsy hyzmatlary we (ýa-da) üçünji şahslar bilen şertnamalar esasynda eýe bolýan hukuklary syýahatçylyk hyzmatlarynyň toplumyny düzýär.

2. Syýahatyň maksatnamalaryna şu aşakdakylar girýär:

syýahatyň ugry, syýahatyň başlanýan we tamamlanýan möhleti we wagty;

garşylamalaryň we ugratmalaryň, syýahatçynyň ýany bilen gitmegiň tertibi;

syýahatçylary gatnatmagy amala aşyrýan ulag serişdeleriniň häsiýetnamalary, gatnawlaryň birikmeleriniň (utgaşmalarynyň) möhletleri, Türkmenistanyň ulag işi hakyndaky kanunçylygy bilen göz öňünde tutulan beýleki möhüm maglumatlar;

syýahatçylary ýerleşdirmek üçin desgalaryň häsiýetnamasy, şol sanda olaryň bolýan ýerleri, wagtlaýyn ýaşamak kadalary, şeýle hem wagtlaýyn bolýan döwletiniň (ýeriniň) kanunçylygy bilen bellenilen beýleki möhüm maglumatlar;

syýahatçylygyň amala aşyrylýan wagtynda syýahatçynyň naharlanmagyny üpjün etmegiň tertibi;

edilýän beýleki syýahatçylyk hyzmatlarynyň sanawy we häsiýetnamasy.

 

28-nji madda. Syýahatyň durmuşa geçirilmegi

 

Syýahatçylyk işiniň subýektine syýahatyň durmuşa geçirilmegi (ýerlenmegi) şu Kanuna laýyklykda baglaşylýan şertnamanyň esasynda amala aşyrylýar.

Syýahatça syýahatyň durmuşa geçirilmegi syýahatçylyk hyzmatlaryny etmek baradaky şertnamanyň esasynda amala aşyrylýar.

 

V bap. Syýahatçylyk işiniň subýektleri tarapyndan şertnamalary baglaşmagyň we ýerine ýetirmegiň şertleri

 

29-njy madda. Syýahatçylyk önüminiň emele gelmeginiň, öňe sürülmeginiň we ýerlenmeginiň umumy şertleri

 

1. Syýahatçylyk önümi syýahatoperatory we syýahatagenti tarapyndan syýahatçylyk bazarynyň ýagdaýyndan ýa-da syýahatçynyň ýa-da daşary ýurtly hyzmatdaşyň takyk buýurmasy boýunça döredilýär.

2. Syýahatoperatory syýahatçylara syýahatçylyk önümine girýän ähli hyzmatlary ýerine ýetirmegi özbaşdak ýa-da üçünji adamlary çekmek bilen üpjün edýär.

3. Syýahatagenti tarapyndan çykyş syýahaty boýunça syýahatçylyk önüminiň öňe sürülmegi we ýerlenmegi syýahatoperatory bilen baglaşylýan şertnamanyň esasynda amala aşyrylýar. Görkezilen şertnamada syýahatagenti tarapyndan syýahatçylyk önüminiň öňe sürülmeginiň we ýerlenmeginiň şertleri, şeýle hem taraplaryň özara jogapkärçiligi görkezilmelidir.

4. Syýahatoperatory we syýahatagenti syýahatçylyk önüminiň ýerlenmeginde onuň üçin bolan bahalary özbaşdak belleýärler.

 

30-njy madda. Syýahatçylyk hyzmaty üçin şertnama

 

1. Syýahatçylyk hyzmaty üçin şertnama ýazmaça görnüşde baglaşylýar. Daşary ýurt syýahatçylaryna Türkmenistanyň çäginde syýahatçylyk hyzmaty üçin hususy syýahatçylyk gezelenjini amala aşyrýan daşary ýurt syýahatçylary we daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen şertnama syýahatçylyk ýollama haty (wauçer) bermek arkaly düzülip bilner.

2. Syýahatçylyk hyzmaty üçin şertnamanyň görnüşi, onuň mazmuny we şertleri syýahatçylyk işiniň subýektleri tarapyndan bellenilýär.

3. Syýahatçylyk hyzmaty baradaky hyzmatlary etmegiň şertnamasy boýunça Ýerine ýetiriji Buýruja Ýerine ýetiriji tarapyndan öňünden guralan ýa-da Buýrujynyň hususy tabşyrygy boýunça syýahatçylyk hyzmatlarynyň toplumyny etmäge borçlanýar, Buýrujy bolsa görkezilen hyzmatlary tölemäge borçlanýar.

4. Syýahatçylyk hyzmatlary boýunça hyzmatlary etmek baradaky şertnamany baglaşan syýahatoperatory we syýahatagenti syýahatçylyk hyzmatlary boýunça hyzmatlaryň (ýa-da olaryň belli bir böleginiň) syýahatoperatory we syýahatagenti ýa-da üçünji bir şahs – syýahatçylyk industriýasynyň subýektiniň edenligine garamazdan Ýerine ýetiriji bolup durýar.  

5. Syýahatçylyk hyzmatlary boýunça hyzmatlary buýurýan sarp ediji (syýahatçy) Buýrujy bolup durýar.

6. Syýahatoperatory we syýahatagenti tarapyndan syýahatçylyk hyzmatlary boýunça hyzmatlary etmek baradaky şertnama boýunça özleriniň borçlarynyň bir bölegini ýa-da hemmesini üçünji şahslara – syýahatçylyk işiniň subýektlerine ýüklemek mümkinçiligi şertnamada göz öňünde tutulyp bilner. Syýahatoperatory we syýahatagenti  tarapyndan borçlaryň ýerine ýetirilmeginiň üçünji şahslara ýüklenmeginiň özi syýahatoperatoryny we syýahatagentini syýahatçynyň öňündäki syýahatçylyk hyzmatlarynyň toplumyna girýän ähli hyzmatlary etmek jogapkärçiliginden boşatmaýar.

7. Şertnama syýahatçy üçin düşnükli görnüşde düzülmelidir. Syýahatoperatory we syýahatagenti şertnamanyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykdaky doldurylan bir nusgasyny syýahatça bermäge borçludyrlar.

8. Türkmenistanyň raýat kanunçylygy, şu Kanun bilen düzgünleşdirilmedik buýrujynyň – alyjynyň gatnaşmagyndaky syýahatçylyk hyzmatlarynyň edilmegine baglaşylan şertnama boýunça gatnaşyklar babatda «Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny we olara laýyklykda kabul edilen gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalary ulanylýar.

 

31-nji madda. Syýahatçylyk ýollama haty (wauçer)

 

1. Syýahatçylyk ýollama haty (wauçer) syýahatçylyk hyzmatlaryna şertnamanyň baglaşylanlygyny tassyk edýär.

2. Syýahatçylyk ýollama hatynda (wauçerde) şu aşakdakylar bolmalydyr:

a) syýahatçylygyň guramaçysynyň we satyjynyň ady, salgysy, ygtyýarnamanyň belgisi, senesi we ygtyýarnamanyň berlen ýeri;

b) syýahatçynyň familiýasy, ady we atasynyň ady, pasportynyň ýa-da şahsyýetnamasynyň belgisi;

ç) ýerleşdiriş, iýmit, ulag hyzmatlarynyň we syýahatyň (gezelenjiň) bahasyna goşulan beýleki hyzmatlaryň häsiýetnamasy we standartlary;

d) syýahat maksatnamasynyň ýazgysy (wagty, geçirilýän ýeri) we syýahatçy üçin onuň gezelenjiniň günleri boýunça çäreleriň atlary;

e) syýahatyň (gezelenjiň) umumy bahasy we müşderi tarapyndan ony tölemeginiň şertleri – doly öňünden töleg, kem-käsleýin öňünden töleg/hakujy, syýahat gutarandan soň alnan hyzmatlaryň fakty boýunça töleg;

ä) syýahatçynyň syýahatdan boýun gaçyryp biljek şertleriniň we ýagdaýlarynyň beýany (syýahatçylyk işiniň subýekti tarapyndan zyýany tölemezden, ýitgileri kem-käsleýin tölemek bilen ýa-da doly tölemek bilen);

f) syýahatçynyň syýahatynyň ýollama hatynda (wauçerde) kesgitlenen şertleriň we syýahatçylyk işiniň subýektleriniň günäsi boýunça ýol berlen düzgün bozulma üçin oňa öwez pulunyň görnüşleriniň we möçberleriniň beýany;  

g) eger zerur hasap edilse, syýahatçy we syýahat kärhanasy tarapyndan beýleki şertler.

3. Syýahatçylyk ýollama haty (wauçer) syýahatçylyk işiniň subýektleri tarapyndan syýahatça berilýär we ol berk hasabatlylygyň  resminamasy, şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet serhedinden geçilende  syýahatçylyk dolanyşygyny hasaba almagyň resminamasy bolup durýar.

4. Syýahatçylyk ýollama hatynyň (wauçeriň) nusgasy syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylýar we tassyklanylýar.

 

32-nji madda. Syýahatçylyk şertnamasynyň şertlerini berjaý etmekde syýahatçynyň hukuklary we borçlary

 

1. Syýahatçy syýahata taýýarlananda we ony amala aşyrýan wagty şu aşakdaky hukuklara eýedir:

1) wagtlaýyn bolýan ýurduna (ýerine) barmagyň we onda bolmagyň düzgünleri, ýerli ilatyň däpleri, dini dessurlary, mukaddes ýerleri, medeni mirasyň desgalary we aýratyn gorag astynda bolan syýahatçylygyň görkezilýän beýleki desgalary, daşky tebigy gurşawyň ýagdaýy hakyndaky zerur we takyk maglumatlary almaga;

2) wagtlaýyn bolunýan ýurduň (ýeriň) kanunçylygy bilen bellenen wagtlaýyn bolýan ýurdunda (ýerinde) kabul edilen çäklendiriş çärelerini göz öňünde tutmak bilen syýahatçylyk baýlyklaryna erkin elýeterlilige, erkin hereket etmäge;

3) şahsy howpsuzlygynyň, özüniň sarp edijilik hukuklarynyň we emläginiň aýawly saklanylmagyna, gaýragoýulmasyz lukmançylyk kömegini päsgelçiliksiz almagynyň üpjün edilmegine;

4) syýahatçylyk hyzmatlary boýunça şertnamanyň şertleriniň ýerine ýetirilmedik halatynda çykdajylaryň öweziniň dolunmagyna;

5) hukuk we gaýragoýulmasyz kömekleriň beýleki görnüşlerini almakda wagtlaýyn bolýan ýeriniň döwlet häkimiýeti edaralarynyň ýardamyna;

6) aragatnaşyk serişdelerine päsgelçiliksiz elýeterlilige;

7) ýokanç keselleriň we betbagtçylykly ýagdaýlaryň öňüni almagyň netijeli çäreleri barada maglumaty almaga.

2. Syýahatçylygy amala aşyrýan wagtynda syýahatçy şu aşakdakylara borçludyr:

1) wagtlaýyn bolýan ýurdunyň (ýeriniň) kanunçylygyny berjaý etmäge, onuň syýasy we durmuş gurluşyna, däplerine, dessurlaryna, ýerli ilatyň dini ynançlaryna hormat goýmaga;

2) wagtlaýyn bolýan ýurdunyň (ýeriniň) daşky tebigy gurşawyna we onuň medeni mirasynyň desgalaryna, aýratyn gorag astyndaky mukaddes ýerlere we desgalara aýawly garamaga;

3) wagtlaýyn bolýan ýurduna (ýerine) girmegiň we ýurtdan (ýerden) çykmagyň düzgünlerini berjaý etmäge;

4) arassaçylyk-gigiýena  düzgünlerini we Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksi bilen bellenilen kadalary berjaý etmäge;

5) syýahatçylyk hyzmatlarynyň şertnamasynyň şertlerini berjaý etmäge;

6) ýurtda (ýerde) bolmagyň syýahatçylyk ýollama hatynda görkezilen bellenilen möhletlerini berjaý etmäge.

 

33-nji madda. Syýahatçylyk şertnamasynyň şertlerini ýerine ýetirmek boýunça syýahatçylyk işiniň subýektleriniň hukuklary we borçlary

 

1. Syýahatçylyk işiniň subýektleri syýahatçylara syýahatçylyk hyzmatlaryny edenlerinde şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

a) diňe syýahatçynyň islegi we razyçylygy boýunça syýahatyň ugruny we dowamlylygyny, hyzmatyň derejesini, ulag hyzmatynyň görnüşini, syýahatçynyň howpsuzlygyny we onuň emläginiň goragyny üpjün etmegiň usullaryny üýtgetmäge;

b) syýahatyň başlanmazyndan öň  ýigrimi günden az bolmadyk döwürde syýahatça duýdurylan şertinde we onuň razyçylygy bilen syýahatyň şertleşilen bahasyny ýokarlandyrmaga;

ç) fors-mažor ýagdaýlaryň ýüze çykyp, hyzmatlaryň edilmegi mümkin bolmadyk halatlarynda, şeýle hem topar döretmek üçin zerur bolan syýahatçylaryň talap edilýän sany ýygnalmadyk halatynda we bu barada syýahatçylara syýahatyň başlamazyndan öň ýigrimi günden gijä galman duýdurylan bolsa, syýahatçylyk hyzmatlarynyň şertnamasyny ýatyrmaga;

d) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde syýahatçylar ýa-da syýahatçylara hyzmat etmegi guramak boýunça hyzmatdaşlar tarapyndan ýetirilen çykdajylaryň öweziniň dolunmagyny talap etmäge;

e) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen göz öňünde tutulan beýleki hukuklara.

2. Syýahatçylyk işiniň subýektleri şu aşakdakylara borçludyrlar:

a) syýahatçylara syýahatçylyk hyzmatlarynyň şertnamasynda şertleşilen hyzmatlary etmäge;

b) syýahatçylara syýahatçylyk hyzmatlarynyň edilmedik ýa-da doly edilmedik ýa-da bolmalysyndan pes hilde edilen ýagdaýynda olara ýetirilen çykdajynyň öwezini dolmaga;

ç) syýahatçylara syýahatyň guralyşy, olaryň hukuklary we borçlary hakyndaky doly maglumaty bermäge;

d) görkezilýän desgalaryň (taryhy-binagärlik, medeni ýadygärlikleriň, tebigat desgalarynyň we beýlekileriň) syýahatçylyk baýlyklarynyň aýawly saklanylmagyna ýardam etmäge;  

e) syýahatçylar tarapyndan wagtlaýyn bolýan ýurdunyň (ýeriniň) kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmaga.

 

34-nji madda. Syýahatçylara ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak we çykdajylary tölemek

 

1. Syýahatçylara ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak we çykdajylary tölemek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

2. Syýahatçylyk işiniň subýektleri syýahatça zeper ýetirilmegi netijesinde ýüze çykan çykdajylaryň öwezini dolýar.

3. Özüne zeper ýetirilmegi netijesinde ýüze çykan çykdajylary tölemekden ýüz dönderilende ýa-da çykdajy üçin özüne tölenjek serişdäniň möçberi ýa-da görnüşi bilen razy bolmadyk ýagdaýynda syýahatçy talap arza bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

4. Syýahatçynyň özüni alyp barmak kadalaryny berjaý etmänligi sebäpli we wagtlaýyn bolýan ýurdunyň (ýeriniň) düzgün-tertibini we hereket edýän kanunlaryny berjaý etmänligi sebäpli dörän ýagdaýlar üçin syýahatçylyk işiniň subýektleri jogapkärçilik çekmeýärler.

5. Syýahat wagtynda (syýahatda, gezelençde) öňüni alyp bolmajak güýjüň täsiri zerarly syýahatçynyň çeken ýitgisi üçin syýahatçylyk işiniň subýektleri jogapkärçilik çekmeýärler.

 

35-nji madda. Syýahatçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek

 

1. Türkmenistanyň çäginde syýahatçylaryň howpsuzlygy döwlet tarapyndan kepillendirilýär. Türkmenistan öz raýatlaryna özüniň çäklerinden daşardaky goragy we penakärligi kepillendirýär.

2. Syýahatçylaryň howpsuzlygy diýlip syýahatçylaryň şahsy howpsuzlygyna, olaryň emläkleriniň goraglylygyna we syýahatçylyk edýän wagtlary olaryň daşky gurşawa zyýan ýetirmezligine, şeýle hem syýahatçylygyň bikanun migrasiýasy maksady bilen ulanylmagynyň we syýahatçylaryň üçünji ýurda üstaşyr geçirilmeginiň we olary işletmek üçin ulanmagynyň öňüni almaga gönükdirilen çärelere düşünilýär.

3. Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy syýahatoperatorlaryny, syýahatagentlerini we syýahatçylary wagtlaýyn bolýan ýurtlarynda (ýerlerinde) syýahatçylar üçin bolup biljek howplar barada habarly edýär.

4. Syýahatçylyk işiniň subýektleri syýahatçylaryň öz günäsi bilen ýüze çykan düzgün bozmalardan başga ýagdaýlarda syýahatçylar tarapyndan howpsuzlyk çäreleriniň ählisiniň ýerine ýetirilmegi üçin jogapkärçilik çekýärler.

5. Syýahatçylyk işiniň subýektleri syýahatçylyk wagtynda syýahatçylar tarapyndan düzgün bozmalar ýa-da olar bilen bolup geçen adatdan daşary ýagdaýlar barada gyzyklanýan adamlary we degişli döwlet edaralaryny gaýragoýmazdan habarly etmäge borçludyrlar.

6. Wagtlaýyn bolunýan ýurda (ýere) syýahatçylygy amala aşyrmagy göz öňünde tutýan syýahatçylar öňüni alyş gözegçiligini we çäreleri halkara lukmançylyk talaplaryna laýyklykda geçmäge borçludyr.

7. Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan degişlilikdäki edaralar we guramalar bilen bilelikde syýahatçylaryň howpsuzlygyny we goragyny üpjün edýän maksatnamalary işläp düzýärler we olaryň ýerine ýetirilişini guraýarlar.

8. Türkmenistanyň çäginde betbagtçylyga uçran syýahatçylara zerur bolan kömegi bermek  ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

36-njy madda. Syýahatçylyk ätiýaçlandyrmasy

 

1. Syýahatçylyk ätiýaçlandyrmasy Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

2. Syýahatçylyk ätiýaçlandyrmasy syýahatçylyk gezelenji döwründe ätiýaçlandyrylan şahslara betbagtçylykly ýagdaýlarda ýetirilen maddy zyýanyň öwezini dolmagy maksat edinýär.

3. Syýahatçylyk ätiýaçlandyrmasy üçin niýetlenen serişdeler bellenilen kadalaşdyrmalar boýunça şertnama esasynda syýahatçylaryň ätiýaçlandyrma tölegleriniň we Türkmenistanyň syýahatçylyk işiniň subýektleriniň ätiýaçlandyrma tölegleriniň hasabyna döredilýär.

 

VI bap. Syýahatçylygyň ykdysadyýeti

 

37-nji madda. Syýahatçylyk çygryndaky ykdysady iş

 

1. Syýahatçylyk çygryndaky ykdysady iş syýahatçylygyň bar bolan  maddy-tehniki binýadynyň netijeli peýdalanylmagyny üpjün etmekden we onuň täzesini döretmekden, döwletiň býujetine altyn puluň gelmegini artdyrmakdan, syýahatçylyk işiniň subýektleriniň serişdelerini  birikdirmekden, ilatyň iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmakdan we onuň dürli talaplaryny  kanagatlandyrmakdan ybaratdyr.

2. Syýahatçylyk işiniň subýektleriniň ykdysady işiniň esasy wezipeleri aşakdakylardan ybaratdyr:

syýahatçylyk önümini döretmekden;

syýahatçylyk hyzmatlarynyň bazaryny kemala getirmekden;

syýahatçylyk infrastrukturasyny kämilleşdirmekden;

syýahatçylyk hyzmatlaryny etmekden;

halkara we içerki syýahatçylygy ösdürmekden.

 

38-nji madda. Syýahatçylyk we syýahatçylyk infrastrukturasy çygryndaky maýa goýum syýasaty

 

1. Döwletiň syýahatçylyk çygryndaky maýa goýum syýasaty onuň durnukly ösüşini üpjün etmäge gönükdirilendir we syýahatçylyk industriýasynyň ähli ugurlaryna maýa goýumlary çekmegi, syýahatçylyk industriýasyna maýa goýumlarynyň bolan netijeliligine döwlet tarapyndan gözegçiligi güýçlendirmegi göz öňünde tutýar.

2. Amatly maýa goýum klimatyny kemala getirmek, telekeçilik işini amala aşyrmak üçin durnukly şertleri döretmek, hususy eýeçiligiň eldegrilmesizligini üpjün etmek, syýahatçylyk maksatly harytlaryň we hyzmatlaryň hereket etmek erkinligini, Watanymyzyň haryt öndürijilerini goldamak we olaryň goragyny üpjün etmek, maýa goýumlary çekmegiň innowasion gurallaryny ulanmak, syýahatçylyk industriýasy çygryna täze ýokary netijeli tehnologiýalaryň ornaşdylmagynyň ykdysady taýdan höweslendirilmegini üpjün etmek maýa goýum syýasatynyň esasy bolup durýar.

 

39-njy madda. Syýahatçylyk işini maliýeleşdirmegiň çeşmeleri

 

1. Syýahatçylyk işi şu aşakdakylaryň:

syýahatçylyk işiniň subýektleriniň hususy serişdeleriniň;

ýuridik we fiziki şahslaryň pul gatançlarynyň;

karz serişdeleriniň (obligasiýa we beýleki karzlar, bank we gaýry karzlar);

daşary ýurt maýa goýumlarynyň;

Türkmenistanyň kanunçylygy bilen gadagan edilmedik beýleki çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

2. Syýahatçylygy ösdürmek maksady bilen syýahatçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýän telekeçilik subýektlerine syýahatçylyk işine salgyt salmak, karzlaşdyrmak we ätiýaçlandyrmak boýunça ýeňillikler Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenilip bilner.

 

40-njy madda. Syýahatçylyk hyzmaty boýunça hyzmatlaryň bahasy we tölegi

 

1. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, syýahatçylyk hyzmaty boýunça hyzmatlar üçin  taraplaryň ylalaşygy bilen bellenilen töleg alynýar.

Haçanda kanunçylyga laýyklykda syýahatçylar üçin syýahatçylyk hyzmaty boýunça hyzmatyň tölegine ýeňillikler we artykmaçlyklar bellenilen halatlarynda onuň bilen baglanyşykly çekilen çykdajylaryň öwezi syýahatoperatoryna Türkmenistanyň degişlilikdäki kanunçylygynda göz öňünde tutulan serişdeleriň hasabyna dolunýar.

2. Syýahatçy özüne edilen hyzmatlary şertnamada görkezilen tertipde we möhletde tölemäge borçludyr.

Çykyş syýahatçylygy boýunça syýahatçylyk hyzmatlarynyň we önümleriniň tölegi syýahatçy tarapyndan milli pulda bolşy ýaly daşary ýurt pulunda hem amala aşyrylyp bilner. Şunda syýahatçylyk ugurlarynyň maksatnamasyna laýyklykda göz öňünde tutulan Türkmenistanyň çäklerinden daşardaky hyzmatlaryň toplumy (ýaşaýyş, iýmit, ulag, ekskursiýa we beýlekiler) boýunça çykdajylar, şeýle hem daşary ýurtly syýahaty üpjün edijileriň agentlik höweslendirmeleri daşary ýurt pulunda tölenip bilner.

Eger şertnamada başgaça bellenilmedik bolsa, syýahatçy syýahatçylyk hyzmatyna girýän hyzmatlar üçin syýahatoperatoryna  töleg etmäge borçludyr. Syýahatoperatory bilen baglaşylan şertnamada üçünji şahsa belli bir hyzmatlar üçin töleg etmek mümkinçiligi göz öňünde tutulan bolsa, bu töleg şertnama boýunça umumy tölegiň düzüm bölegi bolup durýar.

3. Eger taraplaryň ylalaşygynda başga ýagdaý göz öňünde tutulmadyk bolsa, haçan-da şertnama boýunça syýahatoperatorynyň hyzmatlarynyň öňünden tölegi göz öňünde tutulan ýagdaýynda, syýahatçynyň şol hyzmatlar üçin şertnamada bellenilen möhletde tölemezligi, syýahatçy şertnamany ýerine ýetirmekden boýun gaçyran diýlip hasap edilýär.

4. Şu Kanunda göz öňünde tutulan halatlardan başga, şertnamada göz öňünde tutulan bahanyň syýahatoperatory tarapyndan birtaraplaýyn tertipde täzeden seredilip bilinjekdigi hakyndaky şertnamanyň islendik şerti hakyky däl diýlip  hasap edilýär.

 

41-nji madda. Syýahatçylyk işinden gelýän girdejiler

 

1. Syýahatçylyk işinden gelýän girdejiler şu aşakdakylardan emele gelýär:

esasy syýahatçylyk işinden;

syýahatçylaryň myhmanhanalarda, motellerde, kempinglerde we ş.m. ýaşanlygy üçin;

ekskursiýa hyzmatlaryndan;

iýmit kärhanalarynyň hyzmatlaryndan;

ulag hyzmatyndan;

işiň beýleki görnüşleriniň goşmaça hyzmatlaryndan.

2. Syýahatçylyk işiniň subýektleriniň girdejisine Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda umumy esaslarda salgyt salynmaga degişlidir. Şu subýektler tarapyndan tebigy we taryhy- medeni gurşawy aýap saklamak maksady bilen girdejiniň bir bölegi maksatlaýyn ulanmak üçin ýerli býujete berlip bilner.

 

42-nji madda. Maliýe kepillikleri

 

1. Maliýe kepillikleri hökmünde ýitgileriň öwezini dolmagyň bank kepilligi ulanylýar. Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan  bellenilen talaplara laýyk gelýän Türkmenistanyň ygtyýarly edilen banky ýa-da birinji derejeli daşary ýurt banky kepil bolup çykyş edip biler.

2. Syýahatçylyk işiniň subýektiniň borçnamalaryny üpjün etmekde berlen ýitgileriň öwezini dolmagyň bank kepilligi yzyna alnyp bilinmez.

3. Maliýe kepilliginiň hereket ediş möhleti kepillik borçnamalaryny özünde saklaýan resminamalarda görkezilýär. Täze möhlet üçin maliýe kepilligi syýahat işiniň subýekti tarapyndan hereket edýän maliýe kepilliginiň möhletiniň gutarmagyna çenli üç günden gijä galman alynmalydyr. Täze möhlet üçin maliýe kepilligi öň berlen maliýe kepilliginiň hereket ediş möhletiniň gutaran gününden soň gelýän günden başlap güýje girýär.

4. Syýahatçylyk işiniň subýektinde täze möhlet üçin maliýe kepilliginiň barlygy hakyndaky maglumatlar hereket edýän maliýe kepilliginiň gutarmagyna çenli üç günden gijä galman syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasyna berilýär.

5. Syýahatçylyk işiniň subýektleri öz borçnamalaryny ýerine ýetirmedik ýa-da göwnejaý ýerine ýetirmedik mahalynda syýahatçy maliýe kepilligini beren gös-göni bank edarasyna ýitgileriň öwezini dolmak hakyndaky talaby bildirmäge haklydyr. Şeýle talaby bildirmek şu Kanunyň düzgünlerini hasaba almak bilen Türkmenistanyň raýat kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

6. Ýitgileriň öwezini dolmagyň kepilligi boýunça pul möçberini tölemek hakynda syýahatçynyň talaby bank kepilligini beren bank edarasyna ýazmaça görnüşde berilýär. Şu talapda syýahatçynyň familiýasy, ady we atasynyň ady, bank kepilliginiň belgisi, onuň berlen senesi we hereket ediş möhleti, borçnamalary üpjün etmekde bank kepilligi berlen syýahatçylyk işiniň subýektiniň ady, syýahatçylyk önümini ýerlemek hakynda şertnamanyň belgisi we senesi, şeýle hem tölenmäge degişli pul möçberi görkezilýär. Syýahatçy öz pasportynyň ýa-da pasporty çalyşýan beýleki resminamasynyň nusgasyny, şeýle hem tölenmäge degişli pul möçberini görkezmek bilen şeýle talabyň kanagatlandyrylmagy üçin syýahatçylyk işiniň subýektiniň ýazmaça görnüşindäki razylygyny talaba goşýar, ol bank kepilligi bilen üpjün edilmelidir we talapda görkezilen pul möçberine laýyk gelmelidir.

7. Syýahatçylyk işiniň subýekti syýahatçynyň talaplaryny kanagatlandyrmaga razylyk bermekden boýun gaçyranda bank kepilligi boýunça pul möçberini tölemek kanuny güýje giren kazyýet çözgüdiniň esasynda amala aşyrylýar. Şu ýagdaýda talapda şu maddanyň altynjy böleginde göz öňünde tutulan maglumatlar bilen bir hatarda kazyýet çözgüdiniň senesi, ony çykaran kazyýet edarasynyň ady we şol raýat işi boýunça çykarylan çözgüdiň belgisi hem görkezilýär, tölenmäge degişli pul möçberi bolsa, bu kazyýet çözgüdinde kesgitlenen möçberde görkezilýär. Talaba kazyýet çözgüdiniň kazyýet tarapyndan tassyklanan nusgasy goşulýar. Bank kepilligini beren ygtyýarly bank edarasynyň kepillik boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin başga resminamalary talap etmäge haky ýokdur.

8. Maliýe kepilliginiň serişdeleriniň hasabyna ýitgileriň öwezini dolmak maliýe kepilligini beren bank edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

 

VII bap. Ekskursiya we myhmanhana işi

 

43-nji madda. Ekskursiya işi

 

1. Syýahatçylyk işiniň subýektleri ekskursiya hyzmatlaryny etmegi guramak üçin syýahatçylyk işiniň subýektleriniň sanawyna girizilen ýokary hünärli hünärmenleriň – ýolbeletleriň (gid-terjimeçileriň) hyzmatlaryndan peýdalanmaga borçludyrlar.

Ýolbeletleriň hyzmatlary etmeginiň düzgünleri ýolbeletleriň hyzmatlaryny ýerine ýetirýän syýahatçylyk industriýasynyň subýektleriniň ýa-da fiziki şahslaryň şertnamalarynda kesgitlenilýär. Syýahatçylyk hyzmatlary boýunça hyzmatlary etmegiň şertnamasy baradaky umumy düzgünnamalar ekskursiya hyzmatlary ýerine ýetirilende ulanylýar.

2. Syýahatçylyk hyzmatlaryny edýän şahs ekskursiya  başlamazyndan öň ýolbelede hyzmatlar baradaky zerur we dogry maglumatlary, olaryň görnüşleri we aýratynlyklary, ýolbelediň hünär derejesi, hyzmatlaryň töleginiň tertibi we möhletleri, şeýle hem ýolbelede onuň haýyşy boýunça ekskursiya hyzmatlaryna girýän beýleki maglumatlary habar bermäge borçludyr.

 

44-nji madda. Myhmanhana hyzmatlarynyň guralyşy

 

1. Syýahatoperatory, syýahatagenti we myhmanhana syýahatçylara myhmanhana hyzmatyny yzygiderli amala aşyrmak zerurlygy ýüze çykanda myhmanhana hyzmatyny guramak barada uzak möhletli şertnamany baglaşyp bilerler.

Myhmanhana hyzmatyny guramak baradaky şertnama boýunça bellenilen tertipde we (ýa-da) myhmanlaryň gelmegi baradaky öňünden kesgitlenilen maksatnama laýyklykda myhmanhana hyzmatyny etmäge borçlanýar, syýahatoperatory, syýahatagenti bolsa, syýahatçylaryň görkezilen sanyny ugratmaga we olara edilen hyzmatlary tölemäge borçludyrlar.

Myhmanhana hyzmatyny guramak baradaky şertnamada syýahatçylaryň sany, edilýän hyzmatlaryň görnüşleri we sanawy, nomerleriň sany we derejeleri (klaslary), şeýle hem taraplaryň ylalaşygynda göz öňünde tutulan myhmanhana hyzmatlaryny guramagyň beýleki şertleri kesgitlenilýär.

2. Myhmanhana hyzmatyny guramagyň şertnamasyna laýyklykda myhmanhana syýahatoperatoryna we syýahatagentine syýahatçylara edilýän hyzmatlaryň hiliniň we möçberiniň myhmanhananyň öz ýaşaýjylaryna edýän hyzmatlarynyň möçberine we hiline laýyk gelmegini kepillendirmäge borçludyr.

3. Myhmanhana hyzmatlarynyň satylmagy (bronlanmagy) netijesinde ýüze çykan myhmanhananyň hakyky bar bolan nomerleriniň (ýerleriniň) sanyndan artyk myhmanhana hyzmatlaryny ýerine ýetirip bilmeýänligi üçin jogapkärdir.

Şeýle ýagdaýda myhmanhana ýaşaýjynyň başga bir myhmanhanada myhmanhananyň öz hasabyna ýerleşdirilmegi üçin – şoňa meňzeş ýa-da has ýokary derejedäki (klasdaky) we şol ýerlerde (golaýynda), şeýle hem ýaşaýjynyň täze myhmanhana geçmegi bilen baglanyşykly zerur bolan çykdajylaryň öwezini dolmaga borçludyr.

Şol ýerlerde (golaýynda) başga bir myhmanhananyň ýok ýagdaýynda ýa-da ýaşaýjynyň myhmanhana hyzmatlarynyň şertnamasyndan ýüz öwren mahalynda myhmanhana şertnamanyň bolmalysy ýaly ýerine ýetirilmänligi bilen baglanyşykly çykdajylaryň öwezini dolmaga, şeýle hem taraplaryň ylalaşygy boýunça kesgitlenilen, emma bir gije-gündiziň dowamynda ýerleşdirmek hyzmatlarynyň bahasyndan az bolmadyk boş geçirilen wagty (jerimäni) tölemäge borçludyr.

4. Myhmanhana hyzmatlary etmegiň şertnamasyndan şu aşakdaky ýagdaýlarda ýüz öwürmäge haklydyr:

a) eger ýaşaýjynyň saglygy lukmançylyk resminamalary bilen tassyklanylan ýaşaýjynyň özüne we beýleki adamlaryň howpsuzlygyna howp döredýän bolsa, şeýle hem beýleki adamlar üçin düzedip bolmajak amatsyzlyklary we bitertipligi döredýän bolsa;

b) ýaşaýjynyň şertnamada bellenilen möhletlerde we tertipde myhmanhana hyzmatlaryny tölemekden ýüz öwren halatynda;

ç) ýaşaýjy tarapyndan beýleki adamlaryň saglygyna we ömrüne howp döredýän myhmanhanada ýaşamagyň kadalaryny bozan halatynda;

d) ýaşaýjynyň goşlarynda beýleki adamlaryň saglygyna we ömrüne howp döredýän zatlaryň we serişdeleriň bar bolan halatynda;

e) syýahatçy tarapyndan onuň wagtlaýyn bolýan ýurdundaky (ýerindäki) ýurda girmegiň, çykmagyň we bolmagyň kadalarynyň berjaý edilmedik halatynda.

Myhmanhananyň şertnamadan ýüz öwren halatynda ýaşaýjynyň myhmanhanada wagtlaýyn ýaşanlygy we ýerleşdirilenligi baradaky tölegini şertnamadan ýüz öwrülen pursadyna çenli myhmanhana tarapyndan hakyky edilen hyzmatlaryň bahasyny aýyrmak bilen ýaşaýja gaýtaryp berilýär.

 

VIII bap. Syýahatçylygyň işgärler üpjünçiligi

 

45-nji madda. Syýahatçylyk çygrynda hünär bilimi we hünär talaplary

 

1. Syýahatçylyk çygrynda işgärleri taýýarlamak Türkmenistanyň başlangyç, orta we ýokary hünär bilimiň döwlet bilim edaralary, şeýle hem degişlilikdäki bilim işine ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň beýleki görnüşindäki bilim edaralary tarapyndan amala aşyrylýar. Hünär biliminiň ugurlary we hünärleri, okatmagyň görnüşi we usullary, şeýle hem syýahatçylyk çygrynda hünär bilimi hakyndaky resminamalaryň görnüşleri "Bilim hakynda" Türkmenistanyň Kanuny we Türkmenistanyň bilim babatdaky beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýär.

2. Syýahatçylyk, ekskursiýa we myhmanhana işini amala aşyrýan ýuridik şahslaryň ýolbaşçylarynyň ýokary bilimi we syýahatçylyk çygrynda üç ýyldan az bolmadyk iş döwri ýa-da syýahatçylyk çygrynda orta hünär bilimi we bäş ýyldan az bolmadyk iş döwri bolmalydyr.

3. Ýolbeletler (gid-terjimeçiler), syýahatçylyk boýunça instruktorlar we syýahatçylyk, ekskursiýa we myhmanhana işini amala aşyrýan ýuridik şahslaryň ýolbaşçylary syýahatçylyk çygrynda goşmaça hünär biliminiň maksatnamalary boýunça üç ýylda bir gezekden az bolmadyk okuwy geçmäge borçludyrlar.

Syýahatçylyk çygrynda hünäri ýokarlandyrmagy geçmegiň tertibi, şeýle hem maksatnamalaryň möhletleri we görnüşleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenen tertipde kesgitlenilýär.

4. Syýahatçylyk boýunça ýolbelediň (gid-terjimeçiniň), instruktoryň hyzmatlaryny etmegi niýet edinýän fiziki şahs özüniň hünär derejesiniň barlanmagyndan – hünär synagyndan geçmäge borçludyr. Hünär synagy syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapynda hünär derejesiniň synagy görnüşinde amala aşyrylýar. Hünär derejesiniň synagyny üstünlikli tabşyran adamlara işiň degişlilikdäki görnüşini ýerine ýetirmek üçin hünär derejesi baradaky resminama berilýär. Hünär derejesiniň resminamasy üç ýyl möhlet bilen berilýär. Hünär derejesiniň resminamasynyň eýesi syýahatçylyk industriýasynyň desgalarynyň sanawyna girizilýär.

Hünär synagyndan geçmegiň we hünär resminamasynyň berilmeginiň tertibi syýahatçylyk çygrynda ygtyýarly döwlet dolandyryş edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

 

IX bap. Syýahatçylyk işiniň dowamynda daşky gurşawy,

tebigy, taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak

 

46-njy madda. Daşky gurşawy, tebigy, taryhy we medeni  ýadygärlikleri goramak

 

1. Döwlet tebigy gurşawy, taryhy we medeni ýadygärlikleri goramagy we abat saklamagy üpjün edip, öz ygtyýarly edaralarynyň üsti bilen şol ýadygärliklere ýaramaz täsirini ýetirýän syýahatçylyk çygryndaky işi wagtlaýyn togtadýar, çäklendirýär we ýatyrýar, Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda şolary goramagyň başga çärelerini kesgitleýär.

2. Syýahatçylyk işiniň subýektleri syýahatçylyk desgalaryny taslamalaşdyranlarynda, ýerleşdirenlerinde, guranlarynda we olaryň durkuny täzelänlerinde ekologik howpsuzlygyň talaplaryny, tebigat, taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak baradaky talaplary ýerine ýetirýärler.

 

47-nji madda. Daşky gurşawa, tebigy, taryhy we medeni ýadygärliklere zeper ýetirilmegi üçin jogapkärçilik

 

1. Syýahatçylyk işiniň subýektleri tebigy we medeni desgalaryň syýahatçylar üçin özleşdirilýän we ulanmaga berilýän şertlerinde şol desgalaryň abat saklanylmagy üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

2. Daşky gurşawy, tebigy, taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak baradaky kanunçylygy we kadalary bozmakda günäkär syýahatçylar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

X bap. Türkmenistanyň syýahatçylyk baradaky halkara işi

 

48-nji madda. Halkara syýahatçylyk guramalarynda agzalyk

 

1. Türkmenistan syýahat babatda halkara, sebitara guramalaryň işine Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertibe laýyklykda şu aşakdaky maksatlary amala aşyrmak üçin gatnaşýar:

a) halkara syýahat alyş-çalşy giňeltmek;

b) syýahatyň maddy-tehniki binýadyny we infrastrukturasyny pugtalandyrmak boýunça ykdysady we tehniki hyzmatdaşlygy ösdürmek;

ç) syýahatçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerinde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek;

d) syýahat boýunça maglumatlary alyşmagy üpjün etmek;

e) halkara syýahatynyň dürli pudaklarynda bilelikdäki ylmy barlaglary geçirmek;

ä) syýahatçylyk çygryndaky halkara hyzmatdaşlygynyň beýleki meselelerini çozmek.

2. Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy halkara guramalarynda we edaralarynda Türkmenistana wekilçilik edýär.

 

49-njy madda. Syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň daşary ýurtlardaky wekilhanalary

 

Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertipde syýahatçylyk çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň daşary ýurtlardaky wekilhanalary degişli ýurtlarda Türkmenistanyň syýahatçylyk bähbitlerine wekilçilik edýärler we Türkmenistan bilen beýleki döwletleriň arasynda syýahatçylyk çygrynda hyzmatdaşlygy ösdürmek we maglumat alyşmak boýunça wezipeleri amala aşyrýarlar.

 

XI bap. Jemleýji düzgünler

 

50-nji madda. "Syýahatçylyk hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Şu Kanunyň güýje giren gününden aşakdakylary güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli:

1) Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan 1995-nji ýylyň 24-nji noýabrynda kabul edilen "Syýahat hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1995 ý., № 3, 41-nji madda);

2) Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan 2007-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda kabul edilen "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň üçünji bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007 ý., № 4, 68-nji madda).

 

 

     Türkmenistanyň                                                    Gurbanguly

          Prezidenti                                                     Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2010-njy ýylyň 10-njy maýy.

№ 107-IV.


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О туризме

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 2, ст. 31)

 

(С изменениями внесенным Законами Туркменистана

от 22.06.2013 г. № 414-IV, 23.11.2016 г. № 484-V и 02.03.2019 г. № 130-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы туристической деятельности на территории Туркменистана.

 

Глава I. Общие положения

 

Статья 1. Цель настоящего Закона

 

Целью настоящего Закона является создание правовой основы для становления туризма как высокорентабельной отрасли экономики и развития рынка туристических услуг, обеспечения занятости населения, увеличения валютных поступлений, защиты прав и законных интересов туристов и субъектов туристической деятельности, определение их обязанностей и ответственности.

Действие настоящего Закона распространяется на юридические и физические лица, деятельность которых связана с предоставлением туристических услуг, а также на лица, которые их получают.

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

туризм – путешествие физических лиц с постоянного места жительства в страну (место) временного пребывания для отдыха, в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, образовательных, спортивных, религиозных и иных целях, без занятия оплачиваемой деятельностью;

туристическая деятельность – деятельность юридических лиц по организации путешествий и связанных с ними туристических услуг, а также физических лиц (зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей), оказывающих туристические услуги;

тур – путешествие по определённому маршруту в конкретные сроки, обеспеченное комплексом туристических услуг;

комплексная туристическая услуга – комплекс технологически связанных услуг, который оказывается или предлагается для оказания заказчику (потребителю) за общую цену в составе, как минимум, двух услуг (размещение и перевозка);

турист – физическое лицо, совершающее путешествие по территории Туркменистана или за ее пределами на период от двадцати четырёх часов до шести месяцев, либо менее двадцати четырёх часов, но с одной ночевкой для отдыха в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, образовательных, спортивных, религиозных и иных целях, без занятия оплачиваемой деятельностью;

туристическая операторская деятельность (туроператорская деятельность) – деятельность юридических лиц, имеющих лицензию на туристическую деятельность и осуществляющих деятельность по формированию, продвижению и реализации туристического продукта туристическим агентам и туристам. Туроператор имеет исключительное право на предоставление услуг по организации выездного туризма;

туристическая агентская деятельность (турагентская деятельность) – деятельность юридических и физических лиц, имеющих лицензию на туристическую деятельность и осуществляющих продвижение и реализацию туристического продукта по выездному туризму, разработанного туроператором. Турагент осуществляет самостоятельную деятельность при организации въездного и внутреннего туризма;

туристические услуги – услуги субъектов туристической деятельности по размещению, питанию, транспортному, информационно-рекламному обслуживанию, а также другие услуги, направленные на удовлетворение потребностей туриста;

туристические ресурсы – природно-климатические, в том числе в особо охраняемых природных территориях, а также исторические, социально-культурные, оздоровительные объекты, включающие объекты туристического показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил;

туристический продукт – совокупность туристических ресурсов, предметов потребления и услуг, предназначенных для реализации туристу;

туристическая индустрия – совокупность средств транспорта, объектов размещения (проживания), объектов питания и индустрии развлечений, объектов познавательного, профессионально-делового, оздоровительного, образовательного, спортивного, религиозного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков;

объекты туристической индустрии – имущество, имущественные комплексы (предприятия), информация, результаты интеллектуальной деятельности, а также нематериальные блага, принадлежащие субъектам туристической индустрии на праве собственности и ином законном основании (по договору и т.д.) и используемые ими для оказания услуг. К объектам туристической индустрии относятся средства размещения и средства транспорта, предприятия торговли, предприятия общественного питания, объекты духовной и материальной культуры, информационные ресурсы и информационные системы, средства обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий;  

продвижение туристического продукта – комплекс мер (реклама, участие в специализированных выставках и ярмарках, организация туристических информационных центров по реализации туристической продукции, издание и распространение каталогов, буклетов), направленных на оказание туристических услуг;

гид-переводчик (экскурсовод) – профессионально подготовленное физическое лицо, оказывающее экскурсионно-информационные и организационные услуги туристам по ознакомлению с туристическими ресурсами Туркменистана. Гид-переводчик владеет языком иностранных туристов или общепонятным для них языком, экскурсовод владеет государственным языком Туркменистана или общепонятным для туристов языком;

инструктор по туризму – профессионально подготовленное физическое лицо, имеющее соответствующую квалификацию и опыт прохождения туристических маршрутов по Туркменистану;

экскурсионная деятельность - предпринимательская деятельность  субъектов туристической  индустрии по оказанию экскурсионных услуг;

экскурсионные услуги – услуги по организации путешествия физических лиц продолжительностью не более 24 часов (экскурсия) с целью ознакомления с культурными, историческими, архитектурными и другими объектами туризма в сопровождении экскурсовода, гида-переводчика, иного лица, наделённого правом проведения экскурсий;

экскурсант – физическое  лицо, совершающее тур в целях ознакомления с туристическими ресурсами в месте пребывания в течение периода, не превышающего 24 часов;

гостиничная деятельность - предпринимательская деятельность  субъектов туристической  индустрии по оказанию гостиничных услуг;

гостиничные услуги - действия (операции) по размещению и временному проживанию потребителей (постояльцев) в коллективных и индивидуальных средствах размещения, а также иные действия (операции), связанные с размещением и временным проживанием;

коллективное средство размещения (гостиницы, мотели и др.) - имущественный комплекс, находящийся под единым руководством и состоящий, как минимум, из 10 номеров, а в случаях, установленных законодательством, также классифицированный по категории (классу) в зависимости от уровня оказываемых услуг и имеющегося оборудования;

индивидуальное средство размещения – квартиры, комнаты в квартирах, дома, коттеджи, сдаваемые в наём для оказания туристических услуг по временному размещению туристов;

финансовая гарантия – документально подтверждённое обязательство третьего лица возместить убытки, которые могут быть причинены вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектами туристической деятельности своих обязательств, возникающих на основании договора о реализации туристического продукта.

 

Статья 3. Законодательство Туркменистана о туризме

 

Законодательство Туркменистана о туризме основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих вопросы туризма.

Если международным договором Туркменистана предусмотрены иные правила, чем те, которые установлены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 4. Типы и виды туризма

 

1. Типами  туризма  являются  международный  и внутренний туризм.

Международный туризм включает:

а) въездной туризм - путешествие иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Туркменистане, в пределах территории Туркменистана;

б) выездной туризм - путешествие граждан Туркменистана, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Туркменистане, за пределы территории Туркменистана.

Внутренний туризм - путешествие граждан Туркменистана, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Туркменистане, в пределах территории Туркменистана.

2. Настоящим Законом устанавливаются рекреационный, культурно-познавательный, профессионально-деловой, образовательный, социальный, экологический, спортивный, активный, паломнический и другие виды туризма.

Под рекреационным туризмом понимается туризм, осуществляемый с целью отдыха, восстановления сил человека, израсходованных в процессе труда.

Под культурно-познавательным туризмом понимается туризм, осуществляемый с целью посещения объектов историко-культурного назначения и участия в культурных мероприятиях.

Под профессионально-деловым туризмом понимается туризм, осуществляемый с целью участия в конгрессах, конференциях, переговорах, семинарах, совещаниях, торговых ярмарках, выставках и других деловых мероприятиях.

Под образовательным туризмом понимается туризм, осуществляемый с обучающими и научными целями: повышение квалификации, связанное с работой или профессией посетителя; получение образования; исследовательская деятельность и научные отпуска; языковые программы для взрослых и детей как в образовательных учреждениях, так и летних лагерях без организации учебного процесса.

Под социальным туризмом понимается туризм, осуществляемый полностью или частично за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, выделяемых на социальные цели, а также средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. К социальному туризму относятся: детско-юношеский туризм; семейный туризм; туризм пожилых людей, инвалидов и ветеранов; лечебно-оздоровительный туризм; посещение знакомых и родственников и другое.

Под экологическим туризмом понимается туризм, осуществляемый с целью посещения уникальных природных объектов, заповедников, национальных природных парков, а также участия в мероприятиях природоохранного назначения.

Под спортивным туризмом понимается туризм, связанный с участием в спортивных состязаниях любителей или профессионалов (за исключением коммерческого характера), а также посещением спортивных мероприятий в качестве зрителя.

Под активным туризмом понимается туризм, связанный с активными способами передвижения по маршруту (пешим, горным, велосипедным, конным, верблюжьим, водным, трековым и другими).

Под паломническим туризмом понимается туризм с целью посещения святых мест и участия в религиозных мероприятиях.

3. Туристическое путешествие осуществляется индивидуально или в составе группы туристов.

 

Статья 5. Субъекты и объекты туристической деятельности

 

1. К субъектам туристической деятельности относятся:

- туристические операторы (туроператоры);

- туристические агенты (турагенты);

- гиды-переводчики, экскурсоводы;

- инструкторы по туризму;

- другие субъекты предпринимательской деятельности, оказывающие услуги по предоставлению мест размещения (проживания), питания, а также транспортные, экскурсионные, развлекательные и другие туристические услуги.

2. Объекты туристической деятельности – природные объекты и природно-климатические зоны (в том числе особо охраняемые природные территории), достопримечательности, исторические, этнографические и социально-культурные объекты показа и иные объекты, способные удовлетворить потребности туриста во время путешествия.

 

Статья 6. Туристические услуги

 

Основными видами туристических услуг являются:

1) услуги по предоставлению туров;

2) услуги по предоставлению мест размещения (коллективные,  специализированные, индивидуальные объекты размещения);

3) услуги по предоставлению питания;

4) информационные, рекламные услуги (услуги информационных, рекламных агентств и рекламных бюро);

5) транспортные услуги (услуги по перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным, водным и другими видами транспорта);

6) услуги развлечения;

7) иные туристические услуги.

 

Статья 7. Туристические ресурсы

 

1. Классификация и оценка туристических ресурсов Туркменистана, режим их охраны, сохранения целостности, меры по их восстановлению, а также порядок использования с учётом предельно допустимых нагрузок на окружающую природную среду определяются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Использование туристических ресурсов осуществляется всеми субъектами туристической деятельности с учётом устойчивого развития туризма.

Устойчивое развитие туризма является контролируемым процессом, предусматривающим глобальное управление ресурсами с целью обеспечения их жизнеспособности, создание, таким образом, возможности сохранения природного и культурного наследия Туркменистана.

При пользовании туристическими ресурсами, находящимися на особом режиме охраны, туристы не должны ограничиваться в реализации прав, предусмотренных настоящим Законом.

 

Статья 8. Государственный кадастр туристических ресурсов Туркменистана

 

1. В Туркменистане ведётся Государственный кадастр туристических ресурсов Туркменистана, в котором содержатся сведения о статусе этих ресурсов, их географическом положении и границах, природопользователях, научной, экономической, экологической и культурной ценности, а также режиме их охраны.

2. Орган, ответственный за ведение Государственного кадастра туристических ресурсов Туркменистана, порядок его ведения, а также порядок отнесения ресурсов к туристическим определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 9. Экспорт и импорт туристических услуг

 

1. Оказание туристических услуг, связанных с организацией въездного туризма на территорию Туркменистана, является экспортом туристических услуг.

2. Оказание туристических услуг, связанных с организацией выездного туризма за пределы Туркменистана, является импортом туристических услуг.

 

Глава II. Государственное регулирование в сфере туризма

 

Статья 10. Органы государственного регулирования в сфере туризма

 

Государственное регулирование в сфере туризма в Туркменистане осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, уполномоченным органом исполнительной власти в сфере туризма, местными органами исполнительной власти в пределах их полномочий в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 11. Принципы государственного регулирования в сфере туризма

 

Основными принципами государственного регулирования в сфере туризма в Туркменистане являются:

 - содействие туристической деятельности и создание благоприятных условий для развития международного и внутреннего туризма;

- развитие индустрии туризма как приоритетного направления государственной социально-экономической политики Туркменистана;

- формирование представления о Туркменистане как о стране, благоприятной для развития туризма;

- обеспечение устойчивого развития туризма на территории Туркменистана;

- популяризация внутренних туристических ресурсов;

- приоритетная поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма;

- развитие конкуренции и недопущение государственного монополизма на туристическом рынке Туркменистана;

- гласность и открытость в разработке, принятии и применении мер государственного регулирования в сфере туризма;

- обоснованность и объективность применения мер государственного регулирования в сфере туризма;

- единство системы государственного регулирования в сфере туризма.

 

Статья 12. Цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования в сфере туризма

 

1. Основными целями государственного регулирования в сфере туризма являются:

- создание благоприятных условий для рационального использования свободного времени, доступности туризма для всех категорий туристов;

- развитие туризма и туристической индустрии Туркменистана путём создания новых рабочих мест, повышения жизненного уровня населения, проживающего в местах временного пребывания туристов;

- охрана окружающей среды;

- развитие туристической индустрии, обеспечивающей потребности туристов;

- либерализация обмена товарами, работами и услугами в сфере туристической индустрии в соответствии с международными соглашениями и договорами Туркменистана с учётом интересов граждан и туристической индустрии Туркменистана;

- развитие международных туристических контактов;

- подготовка высококвалифицированных кадров в сфере туризма.

2. Приоритетными направлениями государственного регулирования в сфере туризма являются:

- становление туризма как высокорентабельной отрасли экономики Туркменистана;

- поддержка и развитие туристических организаций и предприятий, а также поддержка физических лиц, занимающихся въездным и/или внутренним туризмом на территории Туркменистана;

- создание благоприятных условий для инвестирования в объекты туристической индустрии.

3. Государственное регулирование в сфере туризма осуществляется посредством:

- установления порядка создания и деятельности государственных органов, уполномоченных осуществлять государственное регулирование в сфере туризма в Туркменистане;

- установления общих правил осуществления различных видов предпринимательской и иной экономической деятельности субъектов туристической индустрии и обеспечения контроля за её осуществлением;

- лицензирования туристической деятельности, стандартизации и сертификации услуг туристической индустрии в соответствии с законодательством Туркменистана;

- разработки и реализации целевых, инвестиционных и других программ, концепций и проектов в сфере туризма;

- образования на территории Туркменистана национальных туристических зон с высоким туристическим потенциалом;

- создания благоприятных условий для развития туризма;

- привлечения национальных и иностранных инвестиций в развитие туристической индустрии;

- государственной поддержки приоритетных видов туризма и деятельности субъектов туристической индустрии;

- государственной поддержки разработки и реализации государственных программ развития туризма в соответствии с законодательством Туркменистана;

- ведения статистического учёта в сфере туризма;

- экспертно-аналитической оценки динамики туристической индустрии;

- установления квалификационных требований к подготовке кадров в сфере туризма;

- защиты прав и интересов участников отношений в сфере туризма и туристической индустрии.  

 

Статья 13. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в сфере туризма

 

Кабинет Министров Туркменистана в сфере туризма:

1) обеспечивает исполнение Конституции Туркменистана, настоящего Закона, актов Президента Туркменистана и постановлений Кабинета Министров Туркменистана, международных договоров, связанных со сферой туризма;

2) осуществляет нормативное регулирование деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма;

3) разрабатывает государственную политику в сфере туризма;

4) обеспечивает реализацию и защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере туризма;

5) осуществляет государственное регулирование в сфере туризма;

6) организует проведение реформы в сфере туризма на основе международных стандартов и опыта, истории и менталитета нации;

7) разрабатывает, принимает и обеспечивает исполнение целевых программ развития и совершенствования системы туризма;

8) осуществляет меры по развитию научных исследований в сфере туризма;

9) обеспечивает сотрудничество с зарубежными странами и международными организациями в сфере туризма.

10) решает иные вопросы, отнесённые к его компетенции законодательством Туркменистана.

 

Статья 14. Компетенция уполномоченного органа исполнительной власти в сфере туризма

 

В компетенцию уполномоченного органа исполнительной власти в сфере туризма входят:

- реализация государственной политики в сфере туризма;

- разработка перспективных направлений развития туризма, требований к его содержанию, уровню и объёму;

- участие в разработке программ развития туризма в Туркменистане и их исполнение;

- разработка показателей Государственного бюджета Туркменистана в сфере туризма;

- разработка нормативов и определение государственных стандартов обслуживания туристов в Туркменистане;

- осуществление нормативно-методического руководства, контроля и координации деятельности местных органов исполнительной власти в сфере туризма, а также субъектов туристической деятельности;  

- лицензирование туристической деятельности, сертификация туристических услуг в соответствии с законодательством Туркменистана;

- содействие развитию конкуренции на рынке туристических услуг, созданию на нём равных условий для всех субъектов туристической деятельности;

- обеспечение международных связей с другими государствами, изучение и распространение передового опыта, представление интересов Туркменистана в международных туристических организациях;

- осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

- разработка порядка аттестации и повышения квалификации работников сферы туризма;

- проведение научно-исследовательских работ в сфере туризма;

- осуществление контроля за соблюдением настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана по вопросам туристической деятельности;

- решение других вопросов, отнесённых к его ведению законодательством Туркменистана.

Нормативные правовые акты органа исполнительной власти в сфере туризма принимаются по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 15. Компетенция местных органов исполнительной власти в сфере туризма

 

К компетенции местных органов исполнительной власти в сфере туризма относятся:

- обеспечение реализации мероприятий по выполнению государственных программ развития туризма в Туркменистане;

- разработка и осуществление местных региональных программ развития туризма;

- реализация мер по созданию инфраструктуры туризма;

- развитие и поддержка предпринимательства в сфере туризма;

- осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере туризма на подведомственной территории;

- содействие укреплению материально-технической базы туризма на подведомственной территории;

- социальная защита работников сферы туризма, а также создание условий для их работы в соответствии с нормативами материально-технического и финансового обеспечения;

- определение потребностей и формирование заказа на кадры в сфере туризма, заключение договоров на их подготовку;

- решение других вопросов, отнесённых к их ведению законодательством Туркменистана.

 

Статья 16. Межведомственный экспертно-координационный совет по туризму при Кабинете Министров Туркменистана

 

1. Межведомственный экспертно-координационный cовет по туризму при Кабинете Министров Туркменистана создается в целях совершенствования взаимодействия государственных органов, субъектов туристической деятельности по вопросам создания благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Туркменистане, повышения его экономической эффективности, формирования конкурентной среды, защиты национального рынка туристических услуг, а также для выработки рекомендаций по:

а) проведению государственной политики в сфере туризма и развитию конкуренции путём привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации соответствующих целевых программ, проектов, мероприятий;

б) реализации международных договоров Туркменистана и международных программ по вопросам поддержки и развития туризма;

в) обеспечению и защите интересов субъектов туристической деятельности.

2. Положение о Межведомственном экспертно-координационном совете по туризму при Кабинете Министров Туркменистана, а также его состав утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 17. Программы развития туризма в Туркменистане

 

1. Для целенаправленного развития туризма в Туркменистане разрабатываются государственные и местные программы развития туризма.

2. Программы развития туризма могут разрабатываться на краткосрочные (до 3 лет), среднесрочные (3-5 лет) и долгосрочные (более 5 лет) периоды.

3. В программах развития туризма определяются цели, задачи, сроки реализации, системы программных мероприятий, ресурсное обеспечение, механизм реализации и контроля, ожидаемые социально-экономические результаты.

4. Государственная программа развития туризма в Туркменистане утверждается Президентом Туркменистана.

5. Местные программы являются организационной и финансовой основой развития туризма в велаятах, городах с правами велаята, этрапах, городах с правами этрапа. Они разрабатываются и утверждаются местными органами исполнительной власти.

6. В программах предусматриваются:

1) создание условий для развития и обновления материально-технической базы туризма, в том числе посредством предоставления субсидий и субвенций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся развитием внутреннего и въездного туризма;

2) определение приоритетных направлений развития туризма в Туркменистане и повышение эффективности использования существующей материально-технической базы туристической индустрии;

3) разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере туризма и деятельности субъектов туристической индустрии;

4) проведение инвестиционной, ценовой и налоговой политики, стимулирующих развитие въездного и внутреннего туризма;

5) расширение межотраслевой и межрегиональной координации в области туризма, а также контактов с иностранными государствами;

6) научное и информационное обеспечение туризма;

7) поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере туризма;

8) создание условий для профессиональной подготовки и повышения квалификации работников, занимающихся обслуживанием туристов.

 

Глава III. Национальная туристическая зона

 

Статья 18. Создание национальной туристической зоны

 

1. Национальная туристическая зона - это определённая актом Президента Туркменистана территория с чётко указанными административно-территориальными границами и особыми правовым, налоговым и таможенным режимами.

2. Национальная туристическая зона создаётся с целью стимулирования инвестиционной деятельности, направленной на комплексное решение задач по созданию объектов туристической индустрии, отвечающих международным стандартам, развитию и модернизации туристической инфраструктуры и развития туризма.

3. Создание объектов туристической индустрии и развитие инфраструктуры национальной туристической зоны может осуществляться с привлечением иностранных инвестиций.

4. Контроль за соблюдением настоящего Закона и других нормативных правовых актов Туркменистана лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории национальных туристических зон, осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам национальной туристической зоны и уполномоченный орган исполнительной власти в сфере туризма.

 

Статья 19. Компетенция уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам национальной туристической зоны

 

Уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам национальной туристической зоны исполняет следующие полномочия:

- осуществляет административно-территориальное управление туристической зоной;

- разрабатывает перспективные и текущие программы развития туристической зоны;

- определяет основные направления деятельности, критерии инвестиционной привлекательности, соответствие целей её создания долгосрочным социально-экономическим интересам Туркменистана;

- привлекает инвесторов с учётом наилучших технических и финансовых предложений по развитию объектов туристической индустрии и инфраструктуры туристической зоны;

- проводит экспертизу инвестиционных проектов;

- заключает договоры гражданско-правового характера с субъектами туристической зоны;

- организует и контролирует создание базовой инфраструктуры туристической зоны;

- координирует деятельность по созданию и благоустройству туристической зоны и объектов её инфраструктуры;

- совместно с уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны природы обеспечивает защиту и сохранность объектов природной среды на территории туристической зоны;

- предоставляет статус субъектов туристической зоны и ведёт их учёт;

- обеспечивает контроль за деятельностью субъектов туристической зоны, выполнением ими заключённых договоров и качеством предоставляемых туристических услуг;

- осуществляет иные функции в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Субъекты национальной туристической зоны

 

1. Субъектами национальной туристической зоны признаются физические и юридические лица Туркменистана, иностранные юридические лица, заключившие договоры с уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам национальной туристической зоны для осуществления на территории туристической зоны:

- инвестиционной деятельности;

- выполнения строительных и строительно-монтажных работ, связанных с возведением новых объектов по приёму туристов и их инфраструктуры в национальных туристических зонах или за их пределами, исключительно для целей деятельности национальных туристических зон;

- услуг по приёму туристов, включая их размещение, торговая деятельность, общественное питание, предоставление индивидуальных бытовых и лечебно-оздоровительных услуг, организацию развлечений и иного обслуживания туристов на территории национальных туристических зон, а также услуги, связанные с управлением и эксплуатацией объектов туристической индустрии на территории национальных туристических зон.

Субъектами национальной туристической зоны могут быть  признаны лица, выполняющие работы и услуги вне территории туристической зоны, при условии, что эти работы и услуги необходимы исключительно в целях функционирования деятельности национальной туристической зоны.

2. Порядок предоставления статуса субъекта национальной туристической зоны устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.  

3. С момента прекращения действия договора субъект национальной туристической зоны утрачивает свой статус и в соответствии с законодательством Туркменистана вправе осуществлять предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории национальной туристической зоны на общих основаниях.  

Статья 21. Порядок функционирования национальной туристической зоны

 

1. Права и обязанности субъектов национальной туристической зоны устанавливаются условиями заключаемых договоров в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Предоставление земельных участков на территории национальной туристической зоны субъектам национальной туристической зоны осуществляется в порядке, установленном Кодексом Туркменистана «О земле».

 

Статья 22. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности на территории национальной туристической зоны

 

На территории национальной туристической зоны к субъектам национальной туристической зоны применяется специальный правовой режим предпринимательской деятельности, предоставляются налоговые, таможенные и другие льготы, установленные законодательством Туркменистана.

 

Глава IV. Туристическая деятельность

 

Статья 23. Лицензирование туристической деятельности

 

1. Лицензирование туристической деятельности осуществляется в соответствии с Законом Туркменистана «О лицензировании отдельных видов деятельности» и настоящим Законом.

2. Положение о лицензировании туристической деятельности в Туркменистане утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 24. Сертификация туристических услуг

 

1. Сертификация услуг в сфере туризма и туристической индустрии, оказываемых юридическими и физическими лицами, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Туркменистана «О сертификации продукции и услуг», настоящим Законом и нормативными правовыми актами Туркменистана, принятыми в соответствии с ними.

2. В ходе сертификации услуг туроператорам и турагентам предъявляются требования:

а) к материально-технической базе субъекта туристической деятельности;

б) к персоналу субъекта туристической деятельности.

3. В отношении мест размещения по категориям (классам) предъявляются требования:

а) к зданию и прилегающей к нему территории;

б) к номерному фонду;

в) к предоставляемым услугам;

г) к персоналу и уровню его подготовки.

4. По результатам сертификации уполномоченным органом исполнительной власти в сфере туризма выдаётся сертификат соответствия.

5. Порядок сертификации туристических услуг на территории Туркменистана определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 25. Реестр субъектов туристической деятельности

 

1. В целях защиты прав и законных интересов потребителей туристических услуг, обеспечения безопасности туризма, охраны природных, исторических и культурных ценностей в Туркменистане осуществляется ведение реестра субъектов туристической деятельности.

2. Ведение реестра субъектов туристической деятельности осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в сфере туризма.

3. Порядок ведения реестра субъектов туристической деятельности, в том числе условия и порядок профессиональной аттестации гидов-переводчиков (экскурсоводов) и инструкторов по туризму, определяется уполномоченным органом исполнительной власти в сфере туризма по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 26. Права и обязанности субъектов туристической деятельности

 

1. Права и обязанности субъектов туристической деятельности определяются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Субъекты туристической деятельности имеют право на:

реализацию тура в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана;

получение в государственных органах, иных органах информации, необходимой для осуществления их деятельности в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

участие в разработке программ развития туризма;

оказание консультационно-информационных услуг, связанных с организацией путешествия.

Туроператоры и турагенты дополнительно к указанным правам имеют право на:

формирование тура по своему усмотрению, по заказу участников или субъектов туристической деятельности;

определение минимального количества туристов, необходимое для совершения тура.

3. Субъекты туристической деятельности обязаны:

а) предоставлять туристам полную и достоверную информацию об организации и проведении тура;

б) организовывать предоставление туристических услуг в соответствии с предоставленной информацией;

в) обеспечивать безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества туристов;

г) предоставлять статистическую отчётность в соответствующие органы исполнительной власти в сфере туризма.

Туроператоры и турагенты дополнительно к указанным обязанностям реализовывают туристические путёвки (ваучеры) туристам и заключают с ними договор на туристическую поездку и оказание туристических услуг.

Физические лица при наличии у них соответствующих документов могут: осуществлять функции гидов-переводчиков, инструкторов по туризму, экскурсоводов; предоставлять услуги по организации питания, проживания, транспортного обеспечения, бронирования и приобретения дорожных билетов; предоставлять другие дополнительные услуги по организации туризма.

4. Субъекты туристической деятельности при организации и осуществлении тура отвечают перед клиентом как за свои собственные действия, так и за действия своих партнёров по организации тура (предоставляющих услуги размещения (проживания), питания, транспортные и другие услуги, включённые в программу туристической поездки и указанные в туристической путёвке), и его продаже (агентов, указанных в туристической путёвке).

 

Статья 27. Формирование тура

 

1. Формирование тура включает в себя составление программы тура и формирование комплекса туристических услуг (не менее двух), необходимых для совершения путешествия в соответствии с программой тура.

К формированию тура также относится приобретение права на реализацию тура либо комплекса туристических услуг, сформированных нерезидентом Туркменистана.

Комплекс туристических услуг составляют услуги, которые оказывают туроператоры и турагенты лично и (или) права, которые они приобретают на основе договоров с третьими лицами.

2. В программу тура включаются:

маршрут тура, дата и время начала и окончания тура;

порядок встречи и проводов, сопровождения туриста;

характеристика транспортных средств, осуществляющих перевозку туриста, сроки стыковок (совмещений) рейсов, иная обязательная информация, предусмотренная законодательством Туркменистана о транспортной деятельности;

характеристика объектов для размещения туристов, в том числе их местоположение, правила временного проживания, а также иная обязательная информация, установленная законодательством государства (места) временного пребывания;

порядок обеспечения питания туриста во время осуществления тура;

перечень и характеристика иных оказываемых туристических услуг.

 

Статья 28. Реализация тура

 

Реализация тура субъекту туристической деятельности осуществляется на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящим Законом.

Реализация тура туристу осуществляется на основании договора на оказание туристических услуг.

 

Глава V. Порядок заключения и условия исполнения договоров субъектами туристической деятельности

 

Статья 29. Общие условия формирования, продвижения и реализации туристического продукта

 

1. Туристический продукт формируется туроператором и турагентом исходя из конъюнктуры туристического рынка или по конкретному заказу туриста или иностранного партнера.

2. Туроператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, входящих в туристический продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

3. Продвижение и реализация туристического продукта по выездному туризму турагентом осуществляется на основании договора, заключаемого  с туроператором. В указанном договоре должны содержаться условия продвижения и реализации турагентом туристического продукта, а также взаимная ответственность сторон.

4. Туроператор и турагент при реализации туристического продукта самостоятельно устанавливают цены на него.

 

Статья 30. Договор на туристическое обслуживание

 

1. Договор на туристическое обслуживание заключается в письменной форме. На туристическое обслуживание иностранных туристов на территории Туркменистана договор с иностранными туристами, совершающими индивидуальную туристическую поездку, и иностранными партнёрами может составляться путём выдачи туристической путевки (ваучера).

2. Форма договора на  оказание услуг по туристическому обслуживанию и его содержание и условия устанавливаются субъектами туристической деятельности.

3. По договору на оказание услуг по туристическому обслуживанию Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексную туристическую услугу, организованную Исполнителем заранее, либо по индивидуальному заданию Заказчика, а Заказчик обязуется указанную услугу оплатить.

4. Исполнителем является туроператор и турагент, которые заключили договор оказания услуг по туристическому обслуживанию, независимо от того, предоставляются услуги по туристическому обслуживанию (или часть их) туроператором и турагентом либо третьим лицом – субъектом туристической индустрии.

5. Заказчиком является потребитель (турист), заказывающий услуги по туристическому обслуживанию.

6. Договором может быть предусмотрена возможность возложения исполнения туроператором и турагентом части или всех своих обязательств по договору на оказание услуг по туристическому обслуживанию на третьих лиц – субъектов туристической деятельности. Возложение туроператором и турагентом исполнения обязательств на третьих лиц не освобождает туроператора и турагента от ответственности перед туристом за оказание всех услуг, входящих в комплексную туристическую услугу.

7. Договор должен быть составлен в доступной для понимания туриста форме. Туроператор и турагент обязаны передать туристу один экземпляр договора, оформленного в соответствии с законодательством Туркменистана.

8. К отношениям по договору на туристическое обслуживание с участием заказчика – потребителя, не урегулированным гражданским законодательством Туркменистана, настоящим Законом, применяется Закон Туркменистана «О защите прав потребителей» и иные нормативные правовые акты, принятые в соответствии с ним.

 

Статья 31. Туристическая путевка (ваучер)

 

1. Туристическая путевка (ваучер) подтверждает факт заключения договора на туристическое обслуживание.

2. Туристическая путевка (ваучер) должна содержать:

а) название, адрес организатора путешествия и продавца, номер лицензии, дату и место выдачи лицензии;

б) фамилию, имя и отчество, номер паспорта или удостоверения личности туриста;

в) характеристику и стандарты услуг размещения, питания, транспортных и других услуг, включённых в стоимость тура (поездки);

г) описание программы тура (время, место проведения) и название мероприятий для туриста по дням его поездки;

д) общую стоимость тура (поездки) и условия оплаты его клиентом - полная предоплата, частичная предоплата/аванс, оплата по факту полученных услуг после окончания поездки;

е) описание условий и обстоятельств, при которых турист может отказаться от тура (без возмещения ущерба, с частичным возмещением или полным возмещением убытков субъектом туристической деятельности);

ж) описание форм и размеров компенсации туристу за нарушение условий его тура, оговорённых в путёвке (ваучере) и допущенных по вине субъектов туристической деятельности;

з) другие условия, если сочтут нужным, указываются туристом и туристическим предприятием.

3. Туристическая путевка (ваучер) выдаётся туристу субъектами туристической деятельности и является документом строгой отчётности, а также документом учёта туристического оборота при пересечении Государственной границы Туркменистана.

4. Образец туристической путёвки (ваучера) разрабатывается и утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в сфере туризма.

 

Статья 32. Права и обязанности туриста по выполнению условий туристического договора

 

1. При подготовке к туру, а также во время его совершения турист имеет право:

1) на необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и правила пребывания в ней (в нём), об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, объектах культурного наследия и других объектах туристического показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной среды;

2) на свободу передвижения, свободный доступ к туристическим ресурсам с учётом принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер, установленных законодательством страны (места) временного пребывания;

3) на обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранность своего имущества, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи;

4) на возмещение убытков в случае невыполнения условий договора по туристическому обслуживанию;

5) на содействие органов государственной власти места временного пребывания в получении правовой и различных видов неотложной помощи;

6) на беспрепятственный доступ к средствам связи;

7) на получение информации об эффективных мерах предупреждения инфекционных заболеваний и несчастных случаев.

2.  Во время совершения тура туристы обязаны:

1) соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать её политическое и социальное устройство, традиции, обычаи, религиозные верования местного населения;

2) бережно относиться к окружающей природной среде страны (места) временного пребывания и объектам её культурного наследия, святыням и объектам, находящимся под особой охраной;

3) соблюдать правила въезда в страну (место) и выезда из страны (места) временного пребывания;

4) соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормативы, установленные Санитарным кодексом Туркменистана;

5) соблюдать условия договора на туристическое обслуживание;

6) соблюдать установленные сроки пребывания в стране (месте), указанные в туристической путевке.

 

Статья 33. Права и обязанности субъектов туристической деятельности по выполнению условий туристического договора

 

1. Субъекты туристической деятельности при предоставлении услуг туристам имеют право:

а) изменять продолжительность и маршрут тура, класс обслуживания, вид транспортного обслуживания, способ обеспечения безопасности туриста и охраны его имущества только с согласия и по желанию туриста;

б) увеличивать обусловленную стоимость тура с согласия туриста и при условии уведомления его об этом не позднее чем за двадцать дней до начала тура;

в) расторгать договор на туристическое обслуживание в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, при которых предоставление услуг невозможно, а также в случае, если не было собрано требуемое количество туристов, необходимое для создания группы, о чём туристы должны быть уведомлены не позднее чем за двадцать дней до начала тура;

г) требовать возмещения убытков, причинённых туристами или партнёрами по организации обслуживания туристов, в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

д) другие права, предусмотренные законодательством Туркменистана.  

2. Субъекты туристической деятельности обязаны:

 а) предоставлять туристам услуги, обусловленные договором на туристическое обслуживание;

 б) возмещать убытки, причинённые туристам, в случае непредоставления или предоставления в неполном объеме, либо ненадлежащего качества туристических услуг;

 в) предоставлять туристам полную информацию об организации тура, их правах и обязанностях;

 г) содействовать сохранению туристических ресурсов, объектов показа (историко-архитектурных, культурных памятников, объектов природы и других);

 д) осуществлять контроль за соблюдением туристами законодательства страны (места) временного пребывания.

 

Статья 34. Компенсация и возмещение убытков туристам

 

1. Компенсация и возмещение убытков туристам производится в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Субъекты туристической деятельности возмещают туристу убытки, понесённые в результате причинения ему ущерба.

3. В случае отказа возместить причиненный ущерб либо при несогласии туриста с размером или формой возмещения понесённых убытков он вправе обращаться с иском в суд.

4. Субъекты туристической деятельности не несут ответственность за случаи и последствия несоблюдения туристом норм поведения, порядка и законов, действующих в стране (месте) временного пребывания.

5. Субъекты туристической деятельности не несут ответственность за ущерб, понесённый туристом в туристической поездке (туре, путешествии) вследствие действия непреодолимой силы.

 

Статья 35. Обеспечение безопасности туристов

 

1. Безопасность туристов на территории Туркменистана гарантируется государством. Туркменистан гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за его пределами.

2. Под безопасностью туристов понимается личная безопасность туристов, сохранность их имущества и непричинение ущерба ими окружающей среде во время путешествий, а также меры, направленные на предотвращение использования туризма в целях незаконной миграции и транзита в третьи страны туристов и их эксплуатации.

3. Уполномоченный орган исполнительной власти в сфере туризма информирует туроператоров, турагентов и туристов о возможных опасностях для туристов в стране (месте) временного пребывания.

4. Субъекты туристической деятельности несут ответственность за исполнение всех мер безопасности туристов, кроме случаев, когда их нарушения произошли по вине самих туристов.

5. Субъекты туристической деятельности обязаны незамедлительно информировать соответствующие государственные органы и заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях с туристами во время путешествий или нарушениях, совершённых ими.

6. Туристы, предполагающие совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, обязаны проходить профилактический осмотр и мероприятия в соответствии с международными медицинскими требованиями.

7. Уполномоченный орган исполнительной власти в сфере туризма совместно с соответствующими учреждениями и организациями разрабатывает и организует выполнение программы обеспечения защиты и безопасности туристов.

8.  Оказание необходимой помощи туристам, терпящим бедствие на территории Туркменистана, осуществляется компетентными государственными органами.

 

Статья 36. Туристическое страхование

 

1. Туристическое страхование осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана о страховании.

2. Туристическое страхование имеет целью возмещение ущерба застрахованным лицам при несчастных случаях, в случае нанесения им материального ущерба в период туристической поездки.

3. Средства, предназначенные для туристического страхования, формируются на договорной основе по установленным нормативам за счёт страховых платежей туристов и страховых платежей субъектов туристической деятельности Туркменистана.

 

Глава VI. Экономика туризма

 

Статья 37. Экономическая деятельность в сфере туризма

 

1. Экономическая деятельность в сфере туризма состоит в обеспечении эффективного использования имеющейся и создании новой материально-технической базы туризма, увеличении валютных поступлений в бюджет государства, кооперировании средств субъектов туристической деятельности, повышении уровня трудовой занятости населения, удовлетворении его разнообразных потребностей.

2. Основными задачами экономической деятельности субъектов туристической деятельности являются:

создание туристического продукта;

формирование рынка туристических услуг;

совершенствование инфраструктуры туризма;

предоставление туристических услуг;

развитие международного и внутреннего туризма.

 

Статья 38. Инвестиционная политика государства в сфере туризма и туристической индустрии

 

1. Инвестиционная политика государства в сфере туризма направлена на обеспечение его устойчивого развития и предусматривает привлечение инвестиций во все сферы туристической индустрии, усиление государственного контроля за эффективностью капиталовложений в туристическую индустрию.

2. Основой инвестиционной политики является формирование благоприятного инвестиционного климата, создание стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности обеспечения неприкосновенности частной собственности, свободы перемещения услуг и товаров туристического назначения, обеспечения защиты и поддержки отечественных товаропроизводителей, использования инновационных инструментов привлечения инвестиций, обеспечения экономического стимулирования внедрения новых высокоэффективных технологий в сфере туристической индустрии.

 

Статья 39. Источники финансирования туристической деятельности

 

1. Туристическая деятельность осуществляется за счёт:

собственных средств субъектов туристической деятельности;

денежных взносов юридических и физических лиц;

заёмных средств (облигационные и другие займы, банковские и иные кредиты);

иностранных инвестиций;

других источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

2. С целью развития туризма субъектам предпринимательства, которые предоставляют туристические услуги, могут устанавливаться льготы по налогообложению, кредитованию и страхованию туристической деятельности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 40. Цена и оплата услуг по  туристическому обслуживанию

 

1. За услуги по туристическому обслуживанию взимается плата, установленная соглашением сторон, если иное не установлено законодательством Туркменистана.

В случаях, когда в соответствии с законодательством установлены льготы или преимущества для туристов по оплате услуг по туристическому обслуживанию, понесённые в связи с этим расходы возмещаются  туроператору за счёт источников, предусмотренных соответствующим законодательством Туркменистана.

2. Турист обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре.

Оплата туристических услуг и продуктов по выездному туризму может производиться туристом как в национальной, так и в иностранной валюте. При этом в иностранной валюте могут оплачиваться расходы по комплексу услуг (проживание, питание, транспорт, экскурсии и другие) за пределами Туркменистана, предусмотренные в соответствии с программой туристического маршрута, также агентское вознаграждение иностранных поставщиков тура.

Если иное не установлено договором, турист обязан оплатить услуги, входящие в туристическое обслуживание, туроператору. В случае, когда договором с туроператором предусмотрена возможность оплаты отдельных услуг непосредственно третьим лицам, такая оплата является составной частью общей оплаты по договору.

3. В случае, когда договором  предусмотрена предварительная оплата услуг туроператора, неоплата туристом таких услуг в установленный договором срок признаётся отказом туриста от исполнения договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

4. Считается недействительным любое условие договора о том, что предусмотренная в нём цена может быть пересмотрена туроператором в одностороннем порядке за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

 

Статья 41. Доходы от туристической деятельности

 

1. Доходы от туристической деятельности формируются за счёт поступлений от:

основной туристической деятельности;

проживания туристов в отелях, мотелях, кемпингах и т.п.;

экскурсионных услуг;

обслуживания предприятиями питания;

транспортного обслуживания;

дополнительных услуг, других видов деятельности.

2. Прибыль (доход) субъектов туристической деятельности подлежит налогообложению на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством Туркменистана. С целью сохранения естественной и историко-культурной среды этими субъектами может передаваться местным бюджетам часть прибыли для её целевого использования.

 

Статья 42. Финансовые гарантии

 

1. В качестве финансовых гарантий применяются банковские гарантии возмещения убытков. Гарантом может выступать уполномоченный банк Туркменистана или первоклассный зарубежный банк, соответствующий установленным Центральным банком Туркменистана требованиям.

2.  Банковская гарантия возмещения убытков, выданная в обеспечение обязательств субъекта туристической деятельности, не может быть отозвана.

3. Срок действия финансовой гарантии указывается в документах, содержащих гарантийные обязательства. Финансовая гарантия на новый срок должна быть получена субъектом туристической деятельности не позднее чем за три дня до истечения срока действующей финансовой гарантии. Финансовая гарантия на новый срок вступает в силу со дня, следующего за днём истечения срока действия ранее выданной финансовой гарантии.

4. Сведения о наличии у субъекта туристической деятельности финансовой гарантии на новый срок представляются в уполномоченный орган исполнительной власти в сфере туризма не позднее чем за три дня до истечения действующей финансовой гарантии.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субъектами туристической деятельности своих обязательств турист вправе предъявить требование о возмещении убытков непосредственно к банковскому учреждению, предоставившему финансовую гарантию. Предъявление такого требования осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Туркменистана с учетом положений настоящего Закона.

6. Требование туриста об уплате денежной суммы по гарантии возмещения убытков представляется банковскому учреждению, выдавшему банковскую гарантию, в письменной форме. В этом требовании указываются фамилия, имя и отчество туриста, номер банковской гарантии, дата её выдачи и срок действия, наименование субъекта туристической деятельности, в обеспечение обязательств которого выдана банковская гарантия, номер и дата договора о реализации туристического продукта, а также подлежащая уплате денежная сумма. К требованию турист прилагает копию своего паспорта или иного заменяющего паспорт документа, а также согласие субъекта туристической деятельности в письменной форме на удовлетворение такого требования с указанием денежной суммы, подлежащей уплате, которая должна быть обеспечена банковской гарантией и соответствовать денежной сумме, указанной в требовании.

7. При отказе субъекта туристической деятельности  дать согласие на удовлетворение требований туриста, уплата денежной суммы по банковской гарантии осуществляется на основании вступившего в законную силу судебного решения. В этом случае в требовании наряду со сведениями, предусмотренными частью шестой настоящей статьи, указываются также дата судебного решения, вынесший его судебный орган и номер гражданского дела, по которому вынесено это решение, а подлежащая уплате денежная сумма указывается в размере, определённом этим судебным решением. К требованию прилагается заверенная судом копия судебного решения. Для исполнения своих обязательств по гарантии уполномоченное банковское учреждение, выдавшее банковскую гарантию, не вправе требовать представление иных документов.

8. Возмещение убытков за счёт средств финансовой гарантии осуществляется банковским учреждением, предоставившим финансовую гарантию.

 

Глава VII. Экскурсионная и гостиничная деятельность

 

Статья 43. Экскурсионная деятельность

 

1. Для организации оказания экскурсионных услуг субъекты туристической деятельности обязаны пользоваться услугами квалифицированных специалистов - экскурсоводов (гидов-переводчиков), включённых в реестр субъектов туристической деятельности.

Правила оказания услуг экскурсоводов определяются в договорах субъектов туристической индустрии или физических лиц, оказывающих услуги экскурсовода. Общие положения о договоре оказания услуг по туристическому обслуживанию применяются при оказании экскурсионных услуг.

2. Лицо, оказывающее экскурсионные услуги, обязано до начала экскурсии предоставить экскурсанту необходимую и достоверную информацию об услугах, их видах и особенностях, квалификации экскурсовода, о порядке и сроках оплаты услуг, а также сообщить экскурсанту по его просьбе другие сведения, относящиеся к экскурсионным услугам.

 

Статья 44. Организация гостиничных услуг

 

1. Туроператор, турагент и гостиница при необходимости систематического осуществления гостиничного обслуживания туристов могут заключать долгосрочные договоры об организации гостиничного обслуживания.

По договору об организации гостиничного обслуживания гостиница обязуется в установленном порядке и/или в соответствии с заранее определённой программой пребывания осуществлять гостиничное обслуживание, а туроператор и турагент - направлять указанное количество туристов и оплачивать  предоставленное им обслуживание.

В договоре об организации гостиничного обслуживания определяются количество туристов, перечень и виды предоставляемых услуг, количество и категории (классы) номеров, сроки и порядок расчётов, а также другие условия организации гостиничного обслуживания, предусмотренные соглашением сторон.

2. В соответствии с договором на организацию гостиничного обслуживания гостиница обязана гарантировать туроператору и турагенту соответствие качества и объёма услуг, предоставляемых туристам, качеству и объёму услуг, предоставляемых гостиницей своим постояльцам.

3. Гостиница  отвечает перед постояльцами за невозможность оказания гостиничных услуг, возникшую в результате продажи (бронирования) услуг в количестве, превышающем реальное число номеров (мест) в гостинице, необходимых для  их оказания.

В этом случае гостиница обязана за свой счёт оказать услуги по размещению постояльца в другой гостинице - аналогичной или более высокой категории (класса) и находящейся в этой же местности (районе), а также возместить постояльцу необходимые расходы по его переезду в новую гостиницу.

В случае отсутствия иных гостиниц в данной местности (районе) или отказе постояльца от договора на гостиничные услуги, гостиница обязана возместить постояльцу убытки, связанные с ненадлежащим исполнением договора, а также уплатить неустойку (штраф), определяемую по соглашению сторон, но не менее  стоимости услуг по размещению за одни сутки.

4. Гостиница вправе отказаться от договора оказания гостиничных услуг в следующих случаях:

а) если состояние здоровья постояльца угрожает безопасности самого постояльца или других лиц, что подтверждается медицинскими документами, а равно создаёт беспорядок и неустранимые неудобства для других лиц;

б) отказа постояльца оплатить гостиничные услуги в  порядке и сроки, установленные договором;

в) нарушения постояльцем правил проживания в гостинице, создающего угрозу жизни или здоровью других лиц;

г) наличия в вещах, находящихся при постояльце, предметов или веществ, создающих угрозу жизни или здоровью других лиц;

д) несоблюдения туристом правил въезда, выезда и пребывания в стране (месте) временного пребывания.

В случае отказа гостиницы от договора постояльцу возвращается сумма, уплаченная за размещение и временное проживание в гостинице, за вычетом стоимости реально предоставленных гостиницей услуг до момента отказа от договора.

 

Глава VIII. Кадровое обеспечение туризма

 

Статья 45. Профессиональное образование и квалификационные требования  в сфере туризма

 

1. Подготовка кадров в сфере туризма осуществляется государственными образовательными учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования Туркменистана, а также образовательными учреждениями другой формы собственности при наличии лицензии на соответствующую образовательную деятельность. Направления и специальности профессионального образования, формы и методы обучения, а также виды документов о профессиональном образовании в сфере туризма определяются Законом Туркменистана «Об образовании» и другими нормативными правовыми актами Туркменистана в области образования.

2. Руководители юридических лиц, осуществляющих туристическую, экскурсионную и гостиничную деятельность, должны иметь высшее образование и стаж работы в сфере туризма не менее трёх лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в сфере туризма не менее пяти лет.

3. Экскурсоводы (гиды-переводчики), инструкторы по туризму и руководители юридических лиц, осуществляющих туристическую, экскурсионную и гостиничную деятельность, обязаны проходить обучение по программам дополнительного профессионального образования в области туризма не реже одного раза в три года.

Порядок прохождения повышения квалификации в сфере туризма, а также сроки и виды программ определяются в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

4. Физическое лицо, имеющее намерение оказывать услуги экскурсовода (гида-переводчика), инструктора по туризму, обязано пройти проверку его квалификации – аттестацию. Аттестация осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в сфере туризма в форме квалификационного экзамена. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдаётся квалификационный документ на занятие соответствующим видом деятельности. Квалификационный документ выдаётся сроком на три года. Владелец квалификационного документа вносится в реестр субъектов туристической индустрии.

Порядок прохождения аттестации и выдачи квалификационного документа определяется уполномоченным органом государственного управления в сфере туризма.

 

Глава IX. Защита окружающей среды, памятников природы, истории и культуры в процессе осуществления туристической деятельности

 

Статья 46. Охрана окружающей среды, памятников природы, истории и культуры

 

1. Государство, обеспечивая защиту и сохранность природной среды, памятников истории и культуры, через уполномоченные на то органы, приостанавливает, ограничивает и прекращает деятельность в сфере туризма, оказывающую вредное воздействие на них, определяет иные меры их защиты в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Субъекты туристической деятельности выполняют требования экологической безопасности и охраны памятников природы, истории и культуры при проектировании, размещении, строительстве и реконструкции туристических объектов.

 

Статья 47. Ответственность за нанесение ущерба окружающей среде,  памятникам природы,  истории и культуры

 

1. Субъекты туристической деятельности несут ответственность за сохранность природных, исторических и культурных объектов в условиях их туристического освоения и эксплуатации в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Туристы, виновные в нарушении законодательства и правил об охране окружающей среды, памятников природы, истории и культуры, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава X. Международная деятельность Туркменистана   

в сфере туризма

 

Статья 48. Членство в международных туристических организациях

 

1. Туркменистан участвует в деятельности международных, межрегиональных организаций в сфере туризма в соответствии с порядком, установленным законодательством Туркменистана, в целях:

а) расширения международного туристического обмена;

б) развития экономического и технического сотрудничества по укреплению материально-технической базы и инфраструктуры туризма;

в) развития международного сотрудничества в вопросах обеспечения безопасности туристов;

г) обеспечения обмена информацией по туризму;

д) проведения совместных научных исследований в различных областях международного туризма;

е) решения других вопросов международного сотрудничества в сфере туризма.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти в сфере туризма представляет Туркменистан в международных учреждениях и организациях.

 

Статья 49. Представительства уполномоченного органа исполнительной власти в сфере туризма за рубежом

 

В порядке, установленном законодательством Туркменистана, представительства уполномоченного органа исполнительной власти в сфере туризма за рубежом представляют интересы Туркменистана в соответствующих странах и осуществляют функции по развитию сотрудничества и обмену информацией в сфере туризма между Туркменистаном и другими государствами.

 

Глава XI. Заключительные положения

 

Статья 50. Вступление в силу Закона Туркменистана «О туризме»

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Туркменистана «О туризме», принятый Меджлисом Туркменистана 24 ноября 1995 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1995г., №3, ст. 41);

2) Часть третью Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана», принятого Меджлисом Туркменистана 1 октября 2007 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007г., № 4, ст. 68).

 

 

     Президент                                                           Гурбангулы

Туркменистана                                                  Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

10 мая 2010 года

№ 107-IV.