О питьевой воде

TÜRKMENISTANYŇ

 K A N U N Y

 

Agyz suwy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3, 60-njy madda)

 

(Türkmenistanyň 03.06.2017 ý. № 578-V we 01.12.2018 ý. № 104-VI Kanunlary

esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun ilaty agyz suwy bilen üpjün etmegiň döwlet kepilliklerini döretmäge gönükdirilendir; agyz suwunyň hiline we onuň adamyň saglygy üçin howpsuzlygyna, agyz suwunyň çeşmeleriniň goralmagyna we olardan peýdalanylyşyna gözegçiligi amala aşyrmaga bolan döwlet talaplaryny kesgitleýär; agyz suw üpjünçiliginiň ulgamlarynyň rejeli peýdalanylmagynyň we hapalanmakdan, zaýalanmakdan hem-de azalmakdan ekologik taýdan goralmagynyň, şeýle-de işlemeginiň we agyz suw üpjünçiligi babatda subýektleriň özara gatnaşyklarynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär.

 

I bap. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

agyz suwy – tebigy ýagdaýda ýa-da arassalanylandan soň (arassalamak, zyýansyzlandyrmak, ýetmeýän maddalary goşmak) özüniň hili boýunça kadalaşdyryjy talaplara jogap berýän we adamyň içimlik we durmuş zerurlygy üçin we (ýa-da) iýmit önümleri öndürilende ulanmak üçin ýaramly suwdur;

agyz suwunyň hiliniň kadalary (kadalaşdyryjy talaplar) – adamyň saglygy üçin agyz suwunyň howpsuzlygyny we zyýansyzlygyny kepillendirýän, agyz suwunyň himiki we mikrobiologik (biologik) düzüminiň we organoleptiki häsiýetleriniň ýol berilýän görkezijileriniň ylmy-barlag usullar bilen  bellenilen we sanitariýa kadalary bilen kadalaşdyrylan jemi;

agyz suw üpjünçiligi – Türkmenistanyň ilatynyň agyz suwuna bolan zerurlygyny üpjün etmäge gönükdirilen iş;

agyz suw üpjünçiliginiň çeşmesi – bellenilen kadalaşdyryjy talaplara jogap berýän, zerur mukdarda suwy saklaýan we işläp taýýarlamagyň ol ýa-da beýleki tehnologiýasyny ulanmak bilen agyz suw üpjünçilik ulgamlaryna almak üçin ulanylýan (ýa-da ulanyp bolýan) suw desgasy ýa-da onuň bir bölegi;

agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen ulgamy – agyz suwuny almak, taýýarlamak, saklamak, ony sarp edilýän ýerlerine bermek, fiziki hem ýuridik şahslaryň umumy ulanmagy üçin açyk bolan enjamlaryň we desgalaryň toplumy (gatlalar, açyk we ýerasty çeşmeler);

agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilmedik ulgamy – agyz suwuny sarp edilýän ýerine ibermezden almak we taýýarlamak hem-de fiziki hem ýuridik şahslaryň umumy ulanmagy üçin açyk bolan enjamlar we desgalar (guýular, dik guýular, suw arassalaýjy enjamlar, gözbaş, kärizler we beýlekiler);

agyz suw üpjünçiliginiň özbaşdak ulgamy – agyz suwuny hususy ulanyşda durýan (aýratyn jaý, şahsy kömekçi hojalyk ýa-da başga aýratyn desga üçin), harçlanylýan ýerine berip ýa-da bermän, ony ýerasty çeşmelerden almak üçin enjamlar ýa-da desgalar (dik guýy, guýy);

ulag serişdesindäki agyz suw üpjünçilik ulgamy – ýolagçy ýa-da beýleki maksatlarda ulanylýan ulag serişdeleriniň gidýän ýolunda ýolagçylary, ekipažlary we ýolagçylara hyzmat edýän işgärleri agyz suwy bilen üpjün etmek üçin ulag serişdelerinde ýerleşdirilen desgalar we enjamlar;

agyz suw üpjünçilik ulgamy (ulgamlary) agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen, merkezleşdirilmedik, özbaşdak we ulag serişdesindäki ulgamlary üçin umumy kadalar bolan mahalynda ähli ulgamlary sanap geçmezlik üçin şu Kanunda ulanylýan düşünje;

agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen ulgamlarynyň abonentleri bu ulgamlaryň agyz suwundan peýdalanýan we suw üpjünçilik guramalary tarapyndan bellenilen tertipde bellige alnan fiziki we ýuridik şahslar;

agyz suw üpjünçilik ulgamynyň ygtybarlylygy – agyz suwuny sarp etmegiň bellenilen kadalaryna we agyz suwunyň hiline bolan kadalaşdyryjy talaplara laýyklykda sarp edijilere agyz suwuny bermegiň kesgitlenen düzgünini (üznüksiz, grafik boýunça sagatlaýyn) üpjün etmeli ulgamyň häsiýeti;

sanitariýa gorag zolagy – agyz suw üpjünçiligiň çeşmesini we suw geçirijini öz içine alýan we üç guşakdan durýan çäk (akwatoriýa), olarda hojalyk işiniň we suwy hapalanmakdan, zaýalanmakdan goramagyň düzgünleri bellenilýär;

agyz suwuny sarp etmegiň möçberleri – agyz suw üpjünçilik ulgamlary kadaly işlände, olaryň işi bozulanda we adatdan daşary ýagdaýlarda anyk ilatly ýerde, aýratyn desgada ýa-da ulag serişdesinde gije-gündiziň dowamynda bir adamyň fiziologik we durmuş hajatlary üçin, şeýle hem ýuridik şahslaryň tertipnamalarynda we beýleki kadalaşdyryjy resminamalarynda göz öňünde tutulan işi amala aşyrmak maksady bilen olaryň önümçilik-hojalyk hajatlary üçin gerek bolan agyz suwunyň hasaplama (ortaça) mukdary;

agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň eýeleridegişli agyz suw üpjünçilik ulgamyna eýeçilik hukugy bolan fiziki we ýuridik şahslar;

agyz suw üpjünçilik guramalary (suwdan peýdalanyjylar) agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen ýa-da merkezleşdirilmedik ulgamlaryny ulanýan ýuridik şahslar;

agyz suw üpjünçilik ulgamlaryny peýdalanyjylar agyz suwuny öz hajatlary üçin almak ýa-da ony başga adamlara bermek maksady bilen agyz suw üpjünçilik ulgamlaryny bellenilen tertipde peýdalanýan fiziki we ýuridik şahslar;

agyz suwuny öndürijiler sarp edijileri agyz suwy bilen üpjün edýän agyz suw üpjünçilik ulgamlaryny peýdalanyjylar;

agyz suwuny sarp edijiler – agyz suwuny öz hajatlary üçin harçlaýan fiziki we ýuridik şahslar;

ulanyş jogapkärçiliginiň araçägi – taraplaryň ylalaşygy bilen bellenilýän agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň (suw geçiriji ulgamlaryň we olardaky gurluşlaryň) olaryň ulanylyşy üçin borç (jogapkärçilik) alamatlary boýunça elementleri bölüş çyzygy;

agyz suw üpjünçiliginiň öýler boýunça paýlaýyş ulgamy – agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we özbaşdak ulgamlaryndan sarp edijilere agyz suwunyň berilmegini üpjün edýän enjamlaryň, desgalaryň we turba geçirijileriň jaýdaky toplumy;

reagentler – suwy taýýarlamakda, arassalamakda we zyýansyzlandyrmakda ulanylýan himiki maddalar;

suwy süýjetme– agyz suwunyň häsiýetlerini bermek üçin tebigy suwlarda duzlaryň saklanylyşyny azaltmak.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda kanunçylygy we onuň wezipeleri

 

1. Türkmenistanyň agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan, suw goruny goramak we ulanmak, saglygy goramak, epidemiýalara garşy göreşmek, tebigy betbagtçylyklaryň we heläkçilikleriň netijelerini ýok etmek, daşky gurşawy goramak we ekologik howpsuzlygy üpjün etmek çygryndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan, şeýle hem agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryndan durýar.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulan kadalardan başga kadalar bellenen bolsa‚ onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

3. Şu Kanunyň wezipeleri aşakdakylardan ybaratdyr:

- fiziki we ýuridik şahslaryň agyz suwuna bolan zerurlygyny kanagatlandyrmagyň hukuk kepilliklerini, şeýle hem agyz suw üpjünçiligi babatda hukuk bozulmalary üçin jogapkärçiligiň gelip ýetmeginiň esaslaryny bellemek;

- agyz suw üpjünçiliginiň ykdysady we tehnologik esaslaryny döretmek.

 

3-nji madda. Agyz suw üpjünçiligi babatda döwlet syýasatynyň esasy ýörelgeleri

 

Agyz suw üpjünçiligi babatda döwlet syýasaty şu ýörelgelere esaslanýar:

ilatyň durmuş isleglerini kanagatlandyrmak, saglygyny saklamak we goramak maksady bilen ony agyz suwy bilen ilkinji nobatda üpjün etmegiň döwlet kepilliklerini üpjün etmek;

agyz suw üpjünçiliginiň meseleleriniň döwlet gözegçiligi we kadalaşdyryjy hukuk düzgünleşdirilmegi;

agyz suw üpjünçilik guramalarynyň agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birliklerine, şeýle hem döwlet gözegçilik barlagynyň we gözegçiliginiň, raýat goranyş we adatdan daşary ýagdaýlar boýunça müdirliginiň edaralaryna olaryň Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenilen ygtyýarlyklarynyň çäklerinde hasabat berijiligi;

Türkmenistanyň çäginde hereket edýän ýeke-täk standartlaryň we kadalaryň esasynda agyz suw üpjünçiliginiň tehnologik aýratynlyklaryny we agyz suw üpjünçiliginiň çeşmesini saýlap almagy hasaba almak bilen, olaryň ulgamlarynyň howpsuzlygyny, ygtybarlylygyny we dolandyrylyşyny üpjün etmek;

içmek maksady bilen ýerasty suw çeşmelerini ileri tutup ulanmak;

agyz suw üpjünçilik çeşmelerini hapalanmakdan we azalmakdan goramak;

agyz suw üpjünçiliginde hasaba almagy guramak we amala aşyrmak;

agyz suw üpjünçiligi üçin maddy-tehniki baýlyklara we tehnologiýalara bildirilýän, häzirki zaman talaplara laýyk gelýän agyz suw üpjünçiligi üçin enjamlar, materiallar we reagentler öndürilende we üpjün edilende döwlet goldawy;

agyz suw üpjünçilik ulgamlaryny ilatyň ýaşaýşyny  üpjün etmegiň möhüm strategik desgalaryna degişli etmek.

 

4-nji madda. Agyz suw üpjünçiligi babatda hukuk gatnaşyklarynyň subýektleri

 

Agyz suw üpjünçiligi babatda hukuk gatnaşyklarynyň subýektleri şulardan ybaratdyr:

Türkmenistanyň döwlet häkimiýetiniň edaralary, döwlet gözegçilik barlagy we gözegçilik edaralary hem-de agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleri we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary;

agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň eýeleri;

agyz suw üpjünçilik guramalary;

agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň ulanyjylary;

agyz suwuny sarp edijiler;

agyz suwuny öndürijiler.

 

II bap. Agyz suw üpjünçiligi babatda döwlet

düzgünleşdirmesi

 

5-nji madda. Döwlet düzgünleşdiriş edaralary

 

1. Agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda döwlet düzgünleşdirmesi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde amala aşyrylýar.

2. Agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ygtyýarly döwlet edaralaryna şu aşakdakylar degişlidir:

agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleri;

sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy;

standartizasiýa we metrologiýa boýunça ygtyýarly döwlet edarasy;

tebigaty goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy;

oba we suw hojalygy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy;

geologiýa babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy.

 

6-njy madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ygtyýarlyklary

 

Agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

- Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň, şu Kanunyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararlarynyň, agyz suw üpjünçiligi babatda hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär;

- Türkmenistanyň ilatynyň kadalaşdyryjy talaplara laýyk gelýän oňat hilli agyz suwuna bolan hukugynyň durmuşa geçirilişini we goragyny üpjün edýär;

- agyz suw üpjünçiligi babatda döwlet syýasatyny kesgitleýär;

- agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýeti amala aşyrýar;

- ygtyýarly döwlet edaralarynyň, beýleki hojalygy ýörediji subýektleriň agyz suw üpjünçiligi babatda işleriniň, agyz suw üpjünçiligi ulgamlarynyň we agyz suw çeşmeleriniň kadalaşdyryjy düzgünleşdirmesini amala aşyrýar;

- agyz suw üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmek we kämilleşdirmek, agyz suw üpjünçiliginiň çeşmeleriniň dikeldilmegi we goragy, agyz suwunyň hiliniň gowulandyrylmagy boýunça (döwletara, döwlet, sebitara) maksatlaýyn maksatnamalaryny kabul edýär we olaryň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär;

- adatdan daşary ýagdaýlaryň netijesinde ilaty agyz suwy bilen üpjün etmekde kynçylyklaryň ýüze çykan ýerlerinde agyz suw üpjünçiligi ulgamlarynyň dikeldilmegi boýunça guramaçylyk, maliýe we maddy-tehniki üpjünçilik işleriniň meselelerini çözýär;

- awariýalarda we adatdan daşary ýagdaýlarda ilatyň hajatlary üçin suwuň ätiýaçlyk we strategik zerurlyk üçin goruny guramagyň we ondan peýdalanmagyň meselelerini alyp barýar;

 - agyz suw üpjünçilik ulgamlary babatda ylmy barlaglaryny we agyz suw üpjünçiligi üçin ýokary netijeli materiallaryň we reagentleriň öndürilişini ösdürmek boýunça çäreleri amala aşyrýar;

- agyz suw üpjünçiligi babatda halkara hyzmatdaşlygyny üpjün edýär;

- Türkmenistanyň kanunçylygy bilen onuň ygtyýarlyklaryna degişli edilen beýleki meseleleri çözýär.

 

7-nji madda. Agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ygtyýarly döwlet edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

1. Agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleriniň ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

- degişli çäklerde ilaty agyz suwy bilen üpjün etmek üçin suw üpjünçilik ulgamlarynyň ösüşiniň esasy ugurlaryna toplumlaýyn seljermäni we çaklamany geçirmek;

- agyz suwuna pudaklaryň we çäkleriň zerurlyklaryny üpjün etmek maksady bilen suw geçiriji-lagym hojalygynyň birleşikleriniň we kärhanalarynyň işlerini utgaşdyrmak;

- agyz suw üpjünçilik we suw sowujy ulgamlaryndan peýdalanmagyň hyzmatlaryna nyrhlary emele getirmek üçin usuly düzgünnamalary (gollanmalary), şeýle hem agyz suw üpjünçiligi we suw sowujy desgalarynyň ulanylyşynyň hiline, düýpli abatlanylyşyna we durkunyň täzelenilişine tehniki şertleri hem-de döwlet talaplaryny işläp taýýarlamak we bellenen tertipde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň  garamagyna bermek;

- agyz suw üpjünçiliginiň inženerçilik ulgamlarynyň durnukly işlemegini üpjün etmäge ýardam etmek;

- öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň suw kanunçylygynyň ýerine ýetirilmegini guramak, tebigaty goraýyş çärelerini işläp taýýarlamak, olary durmuşa geçirmek, inženerçilik ulgamlaryna we gurluşlaryna zeper ýeten mahalynda tebigy betbagtçylyklaryň we heläkçilikleriň zyýanly netijelerini ýok etmäge gatnaşmak;

- ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryny agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň gurluşygyna, durkunyň täzelenilişine we ulanylyşyna ornaşdyrmak;

- agyz suwunyň hiliniň döwlet standartlarynyň talaplaryna, sanitariýa kadalaryna we düzgünlerine laýyklygyna gözegçiligi üpjün etmek we kämilleşdirmek;

- agyz suw üpjünçiliginiň maliýeleşdirilmegini kämilleşdirmegiň meseleleri boýunça teklipleri işläp taýýarlamak we bellenen tertipde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň  garamagyna bermek;

- Türkmenistanyň içinde hem-de onuň çäkleriniň daşynda üpjün edijiler bilen göni aragatnaşyklary ýola goýmak we maddy-tehniki serişdeler we reagentler bilen üpjün etmek barada şertnamalary baglaşmak;

- agyz suw üpjünçilik guramalary üçin hünärmenleriň taýýarlanylmagyny, işgärleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny we olaryň gaýtadan taýýarlanylmagyny guramak;

- degişli ugurly daşary ýurtly ýuridik şahslary we halkara guramalary bilen ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy amala aşyrmak;

- agyz suwunyň hilini gowulandyrmak maksady bilen ylmy barlaglaryň we tehnologik işläp taýýarlamalaryň netijeleriniň ulanylmagyny utgaşdyrmak, ýardam etmek we olary ýaýratmak;

- agyz suw üpjünçiliginiň guramalary üçin reagentleri, enjamlary, abzallary we materiallary öndürmegiň geljekki ösüşi boýunça teklipleri taýýarlamak we olaryň durmuşa geçirilmegine ýardam etmek;

- edara tabynlygyndaky çäklerde ilaty sanitariýanyň talaplaryna laýyk gelýän agyz suwy bilen zerur mukdarda üpjün etmek;

- agyz suw üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmek boýunça ýerli shemalary, maksatnamalary we çäreleriň meýilnamalaryny işläp taýýarlamak we tassyklamak;

- suw üpjünçilik çeşmeleriniň bardygy we olaryň ýagdaýy, ilaty agyz suwy bilen talap edilýän mukdarda we hilde kanagatlandyrmak mümkinçilikleri, agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň ygtybarlylygy hakyndaky maglumatlary hasaba almak we olara baha bermek;

- sanitariýa gorag zolaklaryny guramak we suw üpjünçilik çeşmelerini rejeli peýdalanmak boýunça çäreleri geçirmek;

- ilatyň agyz suw üpjünçiligi, agyz suwunyň hilini gowulandyrmak we oňa gözegçilik etmek boýunça işleri meýilleşdirmek, maliýeleşdirmek, maddy-tehniki taýdan üpjün etmek;

- Türkmenistanda suw üpjünçilik ulgamlarynyň ulanylmagyny düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy resminamalaryň esasynda agyz suw üpjünçilik ulgamlaryndan peýdalanmagyň ýerli düzgünlerini tassyklamak;

- agyz suwunyň sarp edilişini hasaba almagy amala aşyrmak;

- agyz suwunda howply hapalanmalar bar bolan mahalynda ondan peýdalanmagy wagtlaýynça gadagan etmek ýaly sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň netijenamalary esasynda çözgütleri kabul etmek, şeýle hem ilaty agyz suwy bilen üpjün etmek ulgamlaryndaky düzgün bozulmalary aradan aýyrmak we agyz suwunyň hiline bolan kadalaşdyryjy talaplary berjaý etmek üçin zerur çäreleri görmek;

- edara tabynlygyndaky çäklerde suw goraýyş çäreleriniň ýerine ýetirilmegini guramak we gözegçilik etmek, suw üpjünçilik çeşmeleriniň we suw geçirijileriniň sanitariýa gorag zolaklarynyň düzgünleriniň bozulma halatlarynyň öňüni almak boýunça çäreleri görmek;

- sanitariýa-epidemiologiýa gözegçilik barlagy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça, adatdan daşary ýagdaýlarda (tebigy betbagtçylyk, suw üpjünçilik çeşmelerinde suwuň hapalanmagynyň howply derejeleriniň ýüze çykmalary we beýlekiler) agyz suw üpjünçilik ulgamlaryny ulanmagyň mümkinçilikleri we şertleri hakynda çözgütleri kabul etmek;

- ilaty agyz suwunyň hili, ony sarp etmegiň kadalary we tygşytlamagyň usullary, tölegiň tertibi hakynda zerur maglumat bilen üpjün etmek;

- Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda beýleki meseleleri çözmek.

2. Agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleriniň önümçilik borçlary:

- baglaşylan şertnamalara laýyklykda abonentleriň suw üpjünçiligini, akdyrylýan lagym suwlaryň kabul edilmegini, sowulmagyny we arassalanmagyny üpjün edýärler;

- agyz suwunyň howpsuzlygyny we zyýansyzlygyny, onuň standartlara we gigiýenanyň talaplaryna laýyklygyny üpjün edýärler;

- suw geçiriş-lagym ulgamlarynyň, suw alyjy kolonkalarynyň we olaryň hasabynda durýan beýleki desgalaryň ýagdaýyna we ulanylyşyna yzygiderli gözegçilik barlagyny amala aşyrýarlar;

- agyz suwunyň ýitgileriniň garşysyna meýilnamalaýyn  göreş alyp barýarlar, daşky ulgamlarda suw syzmalaryny ýüze çykarýarlar, abonentleriň içki ulgamlaryndaky suw syzmalaryna gözegçiligi amala aşyrýarlar, agyz suwunyň goýberiliş nyrhlarynyň berjaý edilişine, lagym suwlaryň akdyrylyşyna we hapalaýjy maddalary dökmegiň kada görkezijilerine  gözegçilik edýärler;

- suw ölçeýji enjamlary (suw ölçeýjileri) bolmadyk abonentlerde suwy sarp edijileriň düzümine we sanyna barlag geçirýärler;

- statistika babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan bellenilen görnüşler boýunça sarp edilýän suwuň mukdarynyň hasabyny we hasabatlylygyny alyp barýarlar.

3. Sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi bilen baglanyşykly ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

- ilaty agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek;

- agyz suw üpjünçiligi çygrynda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşmak;

- agyz suw üpjünçiliginiň  merkezleşdirilen ulgamlarynyň ösüşini, agyz suwunyň howpsuzlygyny üpjün etmek we onuň hilini gowulandyrmak boýunça maksatlaýyn döwlet, döwletara we sebitara maksatnamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşmak;

- suw üpjünçilik çeşmeleriniň we agyz suwunyň zyýansyzlygynyň we howpsuzlygynyň ölçeglerini belleýän gigiýena kadalarynyň we düzgünleriniň, sanitariýa-epidemiologiýa kadalarynyň, şeýle hem agyz suw üpjünçilik ulgamlaryna, materiallara, reagentlere, enjamlara sanitariýa-gigiýena we epidemiologiýa talaplaryny işläp taýýarlamak, tassyklamak we herekete girizmek;

- agyz suw üpjünçilik ulgamlary taslananda, gurlanda we ulanylanda, şeýle hem sanitariýa gorag zolaklarynda suw üpjünçilik çeşmeleriniň hapalanmagynyň öňüni almak we ýok etmek boýunça çäreler geçirilende döwlet sanitariýa-epidemiologiýa gözegçilik barlagyny amala aşyrmak;

- agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlarynda agyz suwunyň hiline döwlet sanitariýa-epidemiologiýa gözegçilik barlagyny amala aşyrmak;

- standartlaryň, sanitariýa kadalarynyň we düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda agyz suwunyň hiline gözegçiligi kämilleşdirmek;

- çüýşä guýulýan agyz suwunyň we standart gaplardaky agyz suwunyň güwälendirilmesini geçirmek;

- agyz suwunyň hilini gowulandyrmak maksady bilen ylmy barlaglaryň we tehnologik işläp taýýarlamalaryň netijelerini peýdalanmagy utgaşdyrmak, ýardam etmek we olary ýaýratmak;

- agyz suw üpjünçilik guramalary üçin hünärmenleriň taýýarlanylmagyna, işgärleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyna we olaryň gaýtadan taýýarlanylmagyna gatnaşmak;

- degişli ugruň daşary ýurtly ýuridik şahslary we halkara guramalary bilen ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy amala aşyrmak;

- agyz suw üpjünçilik ulgamlaryny taslamalaşdyrmak kadalarynyň taslamalary boýunça netijenamalary taýýarlamak;

- agyz suwy öndürilende we gaýtadan işlenilende täze himiki maddalaryň, serişdeleriň we usullaryň ulanylmagyna garamak we rugsat bermek.

4. Standartizasiýa we metrologiýa boýunça ygtyýarly döwlet edarasynyň agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

- ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli edaralary tarapyndan taslamalary bellenilen tertipde berilýän agyz suwy üçin standartlary tassyklamak we herekete girizmek;

- standartizasiýa we agyz suwuna metrologik gözegçiligi üpjün etmek babatda daşary ýurtly ýuridik şahslary we halkara guramalary bilen ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy amala aşyrmak.

5. Tebigaty goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi bilen baglanyşykly ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

- içimlik suw geçirijileriniň we suw üpjünçiliginiň çeşmeleriniň sanitariýa gorag zolaklarynyň hukuk düzgünini bellemek;

- suw serişdeleriniň hapalanmagynyň, azalmagynyň öňüni almak we ýok etmek, olary rejeli we tygşytly peýdalanmak boýunça çäreleri görmek bilen, suw kanunçylygynyň talaplarynyň, suw üpjünçilik çeşmeleriniň sanitariýa gorag zolaklarynyň düzgüniniň berjaý edilişine döwlet gözegçiligini guramak we amala aşyrmak;

- agyz suw üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmek, agyz suwunyň howpsuzlygyny üpjün etmek we hilini gowulandyrmak boýunça maksatlaýyn döwlet, döwletara we sebitara maksatnamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşmak we döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegine ýardam etmek;

- ilatyň agyz suw üpjünçiligi çygrynda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşmak;

- degişli ugruň daşary ýurtly ýuridik şahslary we halkara guramalary bilen ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy amala aşyrmak.

6. Oba we suw hojalygy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi çygrynda ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

- oba ilatyny agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek;

- oba ilatyny agyz suwy bilen üpjün etmegiň merkezleşdirilen ulgamlarynyň ösüşi boýunça maksatlaýyn döwlet, döwletara we sebitara maksatnamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyna we durmuşa geçirilmegine gatnaşmak;

- oba suw üpjünçilik desgalarynyň ýagdaýyny gowulandyrmagyň ykdysady mehanizmini işläp taýýarlamak we kämilleşdirmek;

- sanitariýa gorag zolaklarynda suw üpjünçilik çeşmeleriniň hapalanmagynyň öňüni almak we ony aradan aýyrmak boýunça zerur çäreleri geçirmek;

- agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň durnukly işlemegini üpjün etmek boýunça edara tabynlygyndaky edaralaryň işini utgaşdyrmak;

- Türkmenistanyň Döwlet býujetinden we býujetden daşary gaznalar tarapyndan maliýeleşdirilýän taslama-gözleg we ylmy-barlag işleriniň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek;

- degişli ugruň daşary ýurtly ýuridik şahslary we halkara guramalary bilen ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy amala aşyrmak.

7. Geologiýa babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi bilen baglanyşykly ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

- ýerasty süýji suwlaryň gorlarynyň döwlet hasaba alnyşy;

- ýerasty suwlaryň azalmakdan we hapalanmakdan goralmagyna döwlet gözegçiligi;

- ýerasty süýji suwlaryň hiline we ulanylyşyna birsyhly gözegçilik esasynda olaryň ýagdaýynyň monitoringi;

- ýerasty suwlaryň ýataklaryny Döwlet suw kadastryna girizmek;

- ýerasty süýji suwlary ulanmak we goramak bilen baglanyşykly taslamalary seljermek we ýerasty suwlara degişli beýleki suw hojalyk meseleleriniň çözülmegine gatnaşmak;

- ýerasty süýji suwlaryň ýataklaryny gözlemek, agtarmak we ulanmak bilen baglanyşykly işleri ygtyýarlylandyrmak.

 

8-nji madda. Agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda  ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wezipeleri

 

Agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wezipelerine şu aşakdakylar degişlidir:

- ilaty agyz suwunyň hili we ony ulanmagyň bellenilen kadalary, tölegiň tertibi hakynda zerur maglumat bilen üpjün etmek;

- agyz suwunda howply hapalanmalar bar bolan mahalynda ondan peýdalanmagy wagtlaýynça gadagan etmek barada agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ygtyýarly döwlet edaralaryna we ilata habar bermek;

- agyz suw üpjünçiliginiň oba ýerlerindäki ulgamlaryny taslamalaşdyrmak, gurmak we ulanmak boýunça işler babatda  teklipleri bermek;

- agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlarynyň işi bozulsa we (ýa-da) berilýän agyz suwunyň hili degişli kadalaşdyryjy talaplara laýyk gelmedik mahalynda, agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birliklerine habar bermek we degişli çäreleri görmek;

- agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň we çeşmeleriniň bilkastlaýyn hapalanmagynyň ýa-da olara zyýan ýetirilmeginiň öňüni almak üçin goşmaça gorag çärelerini geçirmek boýunça teklipleri taýýarlamak;

- Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki wezipeleri ýerine ýetirmek.

 

III bap. Agyz suw üpjünçilik ulgamlary

 

9-njy madda. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen ulgamlary

 

1. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen ulgamlary sarp edijileri agyz suwy bilen üpjün etmekde esasy ulgam bolup durýarlar hem-de şäherleriň we beýleki ilatly ýerleriň durmuş üpjünçiliginiň möhüm strategik desgalaryna degişlidirler.

2. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen ulgamlarynyň ulanylmagyny amala aşyrýan agyz suw üpjünçilik guramalary şulara borçludyrlar:

ähli görkezijiler boýunça kadalaşdyryjy talaplara laýyk gelýän, agyz suwuny sarp edijilere bermek üçin ähli tehnologik şertleri ýerine ýetirmäge we bu maksat bilen hereket edýän Türkmenistanyň döwlet standartlarynda bellenilen döwürleýinlikde agyz suwunyň hiline önümçilik gözegçiligini amala aşyrmaga;

suwuň hasabyny ýöretmäge we sanitariýa gorag zolagyny göwnejaý ýagdaýda saklamaga;

adamlaryň köpçülikleýin bolýan edaralaryny (bilim, bejeriş, medeni, sport we beýleki ýerler) we azyk senagaty kärhanalarynyň önümçilik işini goşmak bilen, ilatyň içimlik we durmuş hajatlaryny kanagatlandyrmak üçin agyz suwuny bermegiň bellenilen düzgünini üpjün etmäge. Beýleki kärhanalaryň önümçilik hajatlaryny üpjün etmek üçin agyz suwuny bermek diňe aýratyn ýagdaýlarda we ilatyň hem-de azyk senagatynyň hajatlaryny kanagatlandyrmaga zyýan ýetirmezden ony amala aşyrmagyň tehniki mümkinçilikleri bolan mahalynda ýol berilýär;

eger ilatyň agyz suwy bilen üznüksiz üpjünçiliginiň bozulmagyna getirýän bolsa, ýerüsti suw desgalarynyň hasabyna suwaryş suwlarynyň alternatiw çeşmeleriniň bar ýerlerinde agyz suwunyň suwaryş maksatlary üçin berilmegine ýol bermezlige.

3. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen ulgamlaryny ulanyjy edaralaryň agyz suwuny öndürmek üçin himiki reagentlere, materiallara, enjamlara we abzallara bolan zerurlyklary döwlet zerurlyklarynyň önümler nomenklaturasyna goşulýar we ilkinji nobatda kanagatlandyrylmaga degişlidir.

4. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen ulgamlarynyň abonentleri suwdan peýdalanmagy suw üpjünçilik kärhanalary bilen baglaşylan şertnamalar esasynda amala aşyrýarlar. Şertleşýän taraplar öz gatnaşyklarynda şertnamada görkezilen özara hukuklaryndan we borçlaryndan, şeýle hem agyz suw üpjünçiligi babatda ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan bellenilen düzgünlerden goldanýarlar.

Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen ulgamlarynyň abonentleri gurallar we resminamalar hasaba almasyny, agyz suwundan rejeli peýdalanmagy üpjün etmäge, şeýle hem şertnamalarda göz öňünde tutulan suwuň sarp ediliş mukdarynyň ýokarlandyrylmagy we şertnamalaryň beýleki şertleriniň bozulmagy üçin maddy jogapkärçilik çekmäge borçludyrlar.

5. Agyz suw önümçiliginde ulanylýan himiki reagentleri we beýleki önümleri üpjün ediji kärhanalar döwlet buýurmasyna we şertnamalaýyn borçlaryna laýyklykda olaryň öz wagtynda getirilmänligi, ilatyň saglygyna ýetirilmegi mümkin bolan maddy we ahlak zeperiň öweziniň dolunmagyny hasaba almak bilen olaryň standartlar we tehniki şertler bilen bellenilen hil kadalaryna gabat gelmeýänligi üçin jogapkärçilik çekýärler.

 

10-njy madda. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilmedik, özbaşdak we ulag serişdelerindäki ulgamlary

 

1. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilmedik we özbaşdak ulgamlary agyz suwunyň merkezleşdirilen ulgamynyň ýok ýerinde fiziki we ýuridik şahslary agyz suwy bilen üpjün etmek üçin ulanylýar. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilmedik we özbaşdak ulgamlary üçin agyz suw üpjünçilik çeşmelerini saýlamagyň talaplary sanitariýa kadalary bilen bellenilýär.

2. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilmedik ulgamlarynyň eýeleri ýa-da olary işledýän adamlar şulara borçludyrlar:

ulgamlary kadalaşdyryjy talaplara laýyklykda agyz suwuny almagy üpjün edýän ýagdaýda saklamaga;

agyz suwunyň hiline kadalaşdyryjy gözegçiligi amala aşyrmaga we ony hasaba almaga;

agyz suwunyň hiline gözegçiligiň netijeleri barada sarp edijilere öz wagtynda habar bermäge.

3. Özbaşdak agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň eýeleri ýa-da olary işledýän adamlar ulgamlaryň guratlygyny we agyz suwunyň hiline gözegçiligi üpjün etmek boýunça meseleleri özbaşdak çözýärler.

4. Ulag serişdelerindäki agyz suw üpjünçilik ulgamlary şol serişdeleriň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Ulag serişdelerindäki agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň guratlygyna we bu ulgamlarda agyz suwunyň hiliniň kadalaşdyryjy talaplara laýyklygyna gözegçiligi ulag serişdeleriniň eýeleri üpjün edýärler.

 

11-nji madda. Agyz suw üpjünçiliginiň oba ýerlerindäki ulgamlary

 

1. Oba ýerlerindäki ilaty agyz suwy bilen üpjün etmek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet, jemgyýetçilik we eýeçiligiň beýleki görnüşlerinde bolan suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen, merkezleşdirilmedik we özbaşdak ulgamlary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Agyz suw üpjünçiliginiň oba ýerlerindäki ulgamlarynyň eýeleri olaryň abat ýagdaýda saklanylmagy we sanitariýa talaplaryna laýyklykda agyz suwunyň howpsuzlygy üçin jogapkärçilik çekýärler.

3. Agyz suw üpjünçiliginiň oba ýerlerindäki ulgamlaryny ulanmak ýöriteleşdirilen edaralar tarapyndan şertnamalaýyn esasda ýa-da şol ulgamlaryň eýeleri bolup durýan edaralaryň ýöriteleşdirilen bölümleri tarapyndan amala aşyrylyp bilner.

4. Agyz suw üpjünçiliginiň oba ýerlerindäki ulgamlaryny taslamalaşdyrmak, gurmak we ulanmak boýunça işler agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleriniň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň üstüne ýüklenýär.

5. Agyz suw üpjünçiliginiň oba ýerlerindäki ulgamlarynyň gözleg işleri, taslamalary we gurluşygy ýerine ýetirilende karz bermek we zerur ýardamy üpjün etmek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda we zerur bolan materiallary we enjamlary ilkinji nobatda bermek bilen amala aşyrylýar.

6. Agyz suw üpjünçiliginiň oba ýerlerindäki ösüş maksatnamalaryny maliýeleşdirmek üçin halkara guramalarynyň we hususy telekeçileriň maýa goýumlaryny hem goşmak bilen maýa goýumlarynyň islendik görnüşini çekmäge ýol berilýär.

 

12-nji madda. Türkmenistanda agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň ösüşiniň üpjün edilişi we olaryň taslamalaşdyrylyşyna bolan umumy talaplar

 

1. Agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň ösüşi ilaty agyz suwy bilen üpjün etmek baradaky döwlet we sebitara maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen üpjün edilýär. Agyz suw üpjünçiligi çäkleriň (welaýatlaryň, etraplaryň, şäherleriň) durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalaryna hökmany suratda girizilmäge degişlidir.

2. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlaryny taslamak, gurmak we durkuny täzelemek çäkleri ösdürmek meýilnamalarynyň hasaplanyş görkezijilerine, şeýle hem ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli ygtyýarly edaralary tarapyndan tassyklanylýan gurluşyk kadalaryna we düzgünlerine, sanitariýa düzgünlerine we kadalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

3. Agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň taslamalaşdyrylyşyna bildirilýän umumy talaplar:

ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa abadançylygy, ýerasty baýlyklar, haýwanat dünýäsi, daşky gurşawy goramak, aýratyn goralýan tebigy ýerler, şypahanalar we bejeriş-sagaldyş ýerleri, ilaty we çäkleri tebigy we tehnogen häsiýetdäki adatdan daşary ýagdaýlardan goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň, şeýle hem Türkmenistanyň ýer, tokaý, suw kanunçylygynyň düzgünlerini berjaý etmekden;

adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatynda ilaty agyz suwy bilen üpjün etmek üçin adatdan daşary ýagdaýlaryň kadalary boýunça suw üpjünçiliginiň ätiýaçlyk ulgamlaryny işläp taýýarlamakdan;

agyz suw üpjünçiligi babatda häzirki zaman tehnologiýalaryny, progressiw tehniki çözgütleri, tehnologik prosesleriň awtomatlaşdyrylmagyny ulanmakdan;

sazlamak we ulanmaga goýbermek boýunça işleri goşmak, şeýle hem suw üpjünçilik desgalary boýunça taslama-smeta resminamalarynyň düzüminde ulanyş boýunça tehnologik dessurlaryň işlenilip taýýarlanylmagyndan;

suw sarp ediş desgalaryny ösdürmegiň baş meýilnamasyna laýyklykda agyz suw üpjünçiliginiň gurulýan we durky täzelenýän ulgamlarynyň kuwwatlylygyny kesgitlemekden;

suw üpjünçilik çeşmelerinden suwuň rugsat edilýän saýlap alyş möçberini, agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň kuwwatlylygyny ýokary galdyrmazlykdan;

şu aşakdakylary hasaba almak bilen, suw sarp edilişiniň gije-gündiziň dowamynda iň ýokary möçberinde onuň deň derejede we üznüksiz berilmegini üpjün edýän agyz suwuny taýýarlaýyş stansiýalarynyň kuwwatlylygyny bellemekden:

- öňüni alyş gözden geçirilişleri, arassalamak, meýilnama-duýduryş abatlamalary  üçin olaryň aýry-aýry desgalarynyň birwagtda ýapylmagyndan;

- stansiýanyň öz hajatlary üçin suwy harçlamagyndan;

- stansiýanyň arassa suw howdanlarynda ýangyna garşy üç sagatlyk suw gorunyň saklanýan şertlerinde ýangyny söndürmekden;

agyz suwuny taýýarlaýjy stansiýalary gurmagyň we desgalary bina etmegiň taslamalarynda agyz suw üpjünçilik çeşmesinde  adaty şertlerde  hem-de suwuň hiliniň möwsümleýin üýtgemeleriniň şertlerinde onuň hil kadalaryna laýyk gelmegini üpjün edýän tehnologiýalaryň ulanylmagyny hökmany göz öňünde tutmakdan;

deňeşdirilýän tehnologiýalaryň tehniki-ykdysady görkezijilerini we suw taýýarlaýyş stansiýalarynyň ulanylyşynyň hasaplaýyş möhletine ýerasty suw çeşmeleriniň we ýerüsti suwlaryň hiliniň üýtgemegine çak bilen berilýän bahalary hasaba almak bilen agyz suwy taýýarlaýyş tehnologik çyzgylary esaslandyrmakdan we saýlamany amala aşyrmakdan;

tebigy (daşgynlar we beýlekiler) we antropogen gelip çykyşly durnuksyzlaşdyryjy faktorlaryň agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlaryna täsir etmek mümkinçiligini hasaba almakdan ybaratdyr.

 

13-nji madda. Agyz suw üpjünçilik ulgamlaryndan peýdalanyjylaryň we agyz suwuny sarp edijileriň hukuklary we borçlary

 

1. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlaryndan peýdalanyjylaryň ulgamlardan agyz suwuny sarp etmek üçin agyz suw üpjünçilik edaralary bilen baglanyşylan şertnama esasynda ulanmaga hukugy bardyr.

 Şertleşýän taraplaryň özara hukuklary we borçlary Türkmenistanda agyz suw üpjünçilik we suw sowujy ulgamlaryndan peýdalanmagyň Düzgünleri we şu aşakdaky esasy şertleri göz öňünde tutýan şertnamalar bilen bellenilýär:  

agyz suwuny bermegiň kadasy (üznüksiz ýa-da grafik boýunça sagatlaýyn);

berilýän suwuň mukdary (agyz suwuny sarp etmegiň ýa-da belli bir çäkli sarp etmegiň kadalaryna laýyklykda);

agyz suwunyň hil kepillikleri (hemişe kada gabat gelmegi);

ulanyş jogapkärçiliginiň araçäkleri;

peýdalanýanlara suw bermek kadasynyň üýtgemegi we onuň hili hakynda öz wagtynda habar bermek;

peýdalanyjylaryň agyz suwuny sarp edişleriniň gural we resminama taýdan hasaba alnyşyny amala aşyrmak;

bellenilen nyrha laýyklykda tölegleri öz wagtynda tölemek;

şertnamalaýyn borçnamalary ýerine ýetirmek boýunça özara talaplary bildirmegiň şertleri, şeýle hem şertnamanyň düzgünleriniň bozulmagy üçin taraplaryň jogapkärçiligi.

Türkmenistanda agyz suw üpjünçilik we suw sowujy ulgamlaryndan peýdalanmagyň Düzgünleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

2. Agyz suwuny sarp edijileriň agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlaryndan ilkinji nobatdaky tertipde agyz suwy bilen üpjün edilmäge we peýdalanmaga hukugy bardyr.

Jaýlaryň içindäki agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we özbaşdak ulgamlaryndan sarp edijilere agyz suwuny bermek agyz suw üpjünçiliginiň öýler boýunça paýlanyş ulgamynyň üsti bilen amala aşyrylýar.  

Agyz suwuny sarp edijileriň aýratyn toparlary üçin suw geçirijilerine birikdirmek, ulanmak we agyz suwunyň üpjünçiligi üçin töleg boýunça ýeňillikler Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen sanawa laýyklykda bellenilýär.

Agyz suwuny sarp edijileriň hukuklary şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kepillendirilýär.

 

IV bap. Agyz suw üpjünçiliginiň kepillikleri

 

14-nji madda. Ilaty agyz suwy bilen üpjün etmegiň döwlet kepillikleri

 

1. Türkmenistanyň çäginde her bir adama bellenilen hil kadalaryna jogap berýän, agyz suwuny sarp etmegiň kadalaryna laýyk gelýän mukdarda agyz suwy bilen üpjün etmek kepillendirilýär.

2. Ilatyň ýaşaýan ýerlerindäki agyz suwuna bolan isleglerini kanagatlandyrmak agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen (ileri tutulýan) ýa-da merkezleşdirilmedik ulgamlarynyň ösdürilmegine, ätiýaçlyk agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň döredilmegine gönükdirilen çäreler, şeýle hem şu Kanuna laýyklykda agyz suw üpjünçiligine döwlet goldawy, düzgünleşdirmesi we gözegçiligi arkaly amala aşyrylýar.

3. Fiziki şahslaryň jemgyýetçilik ýerlerinde (menzillerde, seýilgählerde, suwa düşülýän ýerleriň kenarlarynda we beýleki ýerlerde) bolan döwründe, şeýle hem ulag serişdelerinde üç sagatdan artyk ýol geçen mahalynda olar agyz suwy bilen, şol sanda mugt, ady agzalan desgalaryň eýeleri tarapyndan üpjün edilýär.

4. Raýatlaryň aýratyn toparlaryna we olaryň maşgala agzalaryna agyz suwundan ýeňillikli ýa-da mugt peýdalanmaga bolan hukuk Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde berilýär.

 

15-nji madda. Agyz suwunyň hiliniň üpjünçiliginiň kepillikleri

 

Sarp edijileriň alýan agyz suwunyň hili kadalaşdyryjy talaplara laýyk gelmelidir we aşakdakylar bilen üpjün edilmelidir:

agyz suw üpjünçiliginiň çeşmesini we suwy arassalamagyň degişli tehnologiýasyny saýlamak;

çeşmedäki suwuň hiline gündelik gözegçilik geçirmek (şol sanda awtomatizasiýalaşdyrylan);

agyz suw üpjünçilik ulgamlarynda adam üçin howpsuzlygy we zyýansyzlygy tassyklaýan degişli güwanamalary bar bolan enjamlary, materiallary, reagentleri ulanmak;

bellenilen tertipde hünär synagyndan geçen ýa-da akkreditirlenen agyz suw üpjünçilik guramalarynyň barlaghanalary tarapyndan kadalaşdyryjy resminamalar bilen göz öňünde tutulan usullar boýunça agyz suwunyň hiline yzygiderli önümçilik gözegçiligini amala aşyrmak. Öz barlaghanalary bolmadyk guramalar tarapyndan agyz suw üpjünçilik ulgamlary ulanylanda bellenilen tertipde akkreditirlenen barlaghanalar bilen şertnamalaýyn esasda agyz suwunyň hiline gözegçilik edilip bilner;  

agyz suwuna we agyz suw üpjünçilik çeşmelerine kadalaşdyryjy talaplary täze ylmy maglumatlaryň esasynda her bäş ýylda bir gezek bellemek we gaýtadan gözden geçirmek;

sanitariýa gorag zolaklaryny we agyz suwunyň tötänleýin ýa-da bilkastlaýyn hapalanmakdan goragynyň beýleki görnüşlerini bellemek arkaly merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik agyz suw üpjünçilik çeşmelerini we ulgamlaryny goramak;  

ýerli şertleri hasaba almak bilen agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlarynda agyz suwunyň birkysmy we iş maksatnamalaryny hem-de hiline gözegçilik kadalaryny işläp taýýarlamak;

agyz suw üpjünçiliginiň ýerasty suwlarynyň gatlalarynyň gurluşlaryny taslamak we ulanmagyň düzgüni boýunça geologiýa babatda döwlet dolandyryşynyň ygtyýarly edarasynyň gidrogeologik gullugynyň tekliplerini berjaý etmek;

adamlaryň saglygyna howp dörände agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleri we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen ylalaşyp, agyz suwunyň hiline gözegçilik etmegiň wagtlaýyn güýçlendirilen düzgünini girizmek.

 

16-njy madda. Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlarynyň işi bozulan halatynda agyz suwy bilen üpjünçiligiň kepillikleri

 

Sarp edijilere agyz suwuny bermegiň bellenilen düzgüniniň üýtgemegine getiren, agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlarynyň işi bozulan we (ýa-da) olaryň hiliniň agyz suw üpjünçiliginiň bellenilen kadalaryň talaplaryna laýyk gelmedik mahalynda, agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleri we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda, şeýle hem agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň eýeleri we guramalary şular ýaly ýagdaýlar üçin agyz suwuny sarp etmegiň kadalary bilen bellenilen mukdarda agyz suwuny sarp edijilere bermek boýunça çäreleri görmäge borçludyrlar.

Görkezilen çäreleri amala aşyrmak üçin şu aşakdakylar ulanylýar:

ätiýaçlyk çeşmeleri we agyz suw üpjünçilik ulgamlary;

agyz suw üpjünçiliginiň özbaşdak ulgamlarynyň çeşmeleri;

suwy arassalamagyň we zyýansyzlandyrmagyň durmuş we toparlaýyn tehniki serişdeleri;

toparlaýyn ulanmak üçin agyz suwunyň gaplanan görnüşde ýa-da gaplarda (sisternalarda) mugt esasda getirilmegi.

Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlarynyň işiniň bozulmagy bilen baglanyşykly ýagdaýlar üçin çäreleriň sanawy degişli ilatly ýeriň sarp edijilerini agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça derhal hereketleriň meýilnamasy bilen kadalaşdyrylýar.

 

17-nji madda. Agyz suw üpjünçiligi babatda adatdan daşary ýagdaýlarda agyz suwy bilen üpjün etmegiň kepillikleri

 

1. Adatdan daşary ýagdaýlarda (awariýalarda, heläkçiliklerde, tebigy betbagtçylyklarda we beýleki şuňa meňzeş ýagdaýlarda) agyz suw çeşmeleriniň hapalanmagy, suw arassalaýjy we zyýansyzlandyryjy ulgamlaryň hatardan çykmagy, agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň hatardan çykmagy, suw ulgamlarynda şu ýagdaýlar sebäpli sarp edijilere bir günden artyk suw berilmedik ýagdaýynda ilaty agyz suwy bilen üpjün etmegi guramak degişli ygtyýarly döwlet edaralary, şeýle hem agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleri we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Agyz suw üpjünçiligi babatda adatdan daşary ýagdaýlary çaklamak, sarp edijileri agyz suwy bilen kadalaşdyryp üpjün etmek we olary durmuşa geçirmek raýat goranyşy we adatdan daşary ýagdaýlar babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen bilelikde agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleri, şeýle hem agyz suw üpjünçilik guramalary tarapyndan amala aşyrylýar.

Şunda aşakdakylar bellenilýär:

suw üpjünçiliginiň goşmaça çeşmeleri we suwy almak hem-de bermek üçin ätiýaçlyk desgalarynyň we gurluşlarynyň bolmagy;

agyz suw üpjünçilik ulgamlaryny dikeltmek üçin materiallaryň, enjamlaryň we tehnikalaryň kadaly gorunyň bolmagy;

ilata agyz suwuny eltmegiň ýollary we şertleri.

3. Adatdan daşary ýagdaýlarda ilaty agyz suwy bilen kadalaşdyryp üpjün etmek boýunça çykdajylary maliýeleşdirmek Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň, ýerli býujetleriň hem-de adatdan daşary ýagdaýlary we olaryň netijelerini ýok etmek üçin niýetlenen beýleki çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

 

18-nji madda. Agyz suw üpjünçiligi babatda döwlet gözegçilik barlagy, gözegçiligi we hasaba alnyşy

 

1. Agyz suw üpjünçiligi babatda döwlet gözegçilik barlagy we gözegçiligi agyz suw üpjünçiligi babatda ygtyýarly döwlet edaralary we olaryň ýerlerdäki edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Agyz suw üpjünçilik çeşmelerini döwlet tarapyndan hasaba almak Türkmenistanyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan olaryň düzgünnamalaryna laýyklykda Döwlet suw kadastryna girizmek arkaly amala aşyrylýar.

3. Sarp edilýän agyz suwunyň hilini döwlet tarapyndan hasaba almak we onuň bellenilen kadalara laýyklygyna gözegçilik etmek sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

Agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen ulgamlaryndan sarp edilýän suwuň mukdaryny hasaba almak agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleri, şeýle hem degişli edaralar tarapyndan amala aşyrylýar.

4. Agyz suwuna Türkmenistanyň döwlet standartlarynyň talaplarynyň berjaý edilişine, şeýle hem ilatyň agyz suw üpjünçiliginde ulanýan barlaglaryň ýagdaýlaryna we usullaryna döwlet gözegçilik barlagy sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

5. Agyz suw üpjünçilik desgalary taslamalaşdyrylanda we gurlanda gurluşyk kadalarynyň we düzgünleriniň berjaý edilişine döwlet gözegçilik barlagy ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

Agyz suw üpjünçilik desgalary taslamalaşdyrylanda döwlet gözegçilik barlagy ekologiýanyň talaplaryndan, ilatyň saglygyny we daşky gurşawy goramakdan, enjamlaryň we reagentleriň laýyk gelşiniň, suwy arassalamagyň tehnologiýasynyň we ol ýa-da beýleki görnüşiň maksadalaýyklygyndan ugur alnyp amala aşyrylýar. Zerur bolanda taslamanyň garaşsyz barlagy geçirilip bilner.

6. Agyz suw üpjünçiligi babatda döwlet gözegçilik barlagy, gözegçiligi we hasaba alnyşy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

19-njy madda. Agyz suw üpjünçilik çeşmeleriniň we ulgamlarynyň goragy

 

1. Agyz suw üpjünçilik çeşmelerini we ulgamlaryny hapalanmakdan goramak agyz suwunyň howpsuzlygyny we zyýansyzlygyny üpjün etmegiň hökmany şerti bolup durýar. Ol ýerüsti, ýerasty suw desgalarynyň suwunyň hapalanmagynyň we egsilmeginiň öňüni almak boýunça çäreleriň, sanitariýa we ekologik hem-de beýleki talaplaryň ýerine ýetirilmegi bilen, şeýle hem agyz suwunyň çeşmeleriniň we ulgamlarynyň sanitariýa gorag zolaklaryny döretmek we bu zolaklar üçin göz öňünde tutulan düzgünleri berjaý etmek arkaly gazanylýar.

2. Sanitariýa gorag zolaklary hemme suw çeşmelerinde, şeýle hem eýeçiliginiň görnüşine garamazdan agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlarynda olaryň bilkastlaýyn ýa-da tötänleýin hapalanmagynyň öňüni almak maksady bilen gurnalýar.

3. Sanitariýa gorag zolaklarynyň çäklerinde hojalyk, senagat we gurluşyk işlerini geçirmek, agyz suw üpjünçiliginiň çeşmelerine durmuş-hojalyk, oba hojalyk, senagat we beýleki lagym suwlarynyň guýulmagy, şeýle hem oba hojalyk ekinlerini ekmek, awuly himikatlary, mineral dökünleri ulanmak, öý haýwanlaryny we guşlary saklamak hem bakmak gadagandyr.

4. Sanitariýa gorag zolaklaryny guramak, olary taslamalaşdyrmagyň we ulanmagyň tertibi, sanitariýa gorag zolaklaryna girýän çäkleriň (guşaklaryň) serhetlerini we olarda suwy goramaga degişli düzgünleri bellemek, sanitariýa-gorag çäreler toplumyny, şol sanda gorag zolaklarynyň çäklerinde amala aşyrylmagy çäklendirilýän we gadagan edilýän dürli görnüşli işleriň sanawyny kesgitlemek sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy tarapyndan tassyklanylýan sanitariýa kadalary hem-de düzgünleri bilen kadalaşdyrylýar.

Ýerasty suw üpjünçilik çeşmeleriniň sanitariýa gorag zolaklaryny guramak boýunça hasaplama we maslahatlar (süýji suwlaryň ýataklarynda) geologiýa babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň gidrogeologik düzüm birlikleri tarapyndan amala aşyrylýar.

5. Sanitariýa gorag zolaklarynda toplumlaýyn çäreleriň geçirilmegi we düzgünleriň berjaý edilmegi şularyň üstüne ýüklenýär:

birinji guşagyň çäklerinde – agyz suw üpjünçilik guramasynyň;

ikinji we üçünji guşaklaryň çäklerinde – agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleriniň we öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, şeýle hem eýeçiliginiň görnüşlerine garamazdan, şol çäklerde hojalyk işini amala aşyrýan kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň, hususy telekeçileriň we beýleki şahslaryň.

Sanitariýa gorag zolaklarynda toplumlaýyn çäreleriň geçirilişine we düzgünleriň berjaý edilişine gözegçiligi sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy we geologiýa babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasynyň gidrogeologiýa edaralary, şeýle hem daşky gurşawy we tebigy baýlyklary goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy amala aşyrýarlar.

6. Agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleri we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň we çeşmeleriniň bilkastlaýyn hapalanmagynyň ýa-da olara zyýan ýetirilmeginiň öňüni almak üçin goşmaça gorag çäreleri barada çözgüt kabul edip bilýärler.

 

20-nji madda. Agyz suw üpjünçiligi babatda güwälendirme

 

1. Şu aşakdakylar hökmany güwälendirmä degişlidir:

gaplanan görnüşinde (çüýşelerde ýa-da beýleki gaplarda) sarp edijilere ýerlemek üçin niýetlenilen agyz suwy;

suwy arassalamagyň we zyýansyzlandyrmagyň durmuşda ulanylýan hususy we toparlaýyn tehniki serişdeleri;

agyz suw üpjünçilik ulgamlarynda ulanylýan tehnologik prosesler, materiallar, reagentler, enjamlar we beýleki serişdeler.

2. Şu aşakdakylar bolan halatynda çüýşeli agyz suwuny öndürmäge we ýerlemäge rugsat berilýär:

içmek maksatlary bilen ulanmak üçin suw üpjünçilik çeşmeleriniň suwunyň ýaramlylygy hakynda sanitariýa-epidemiologiýa netijenamasy;

gaplamak üçin taýýarlanylan suwuň, gaplamak üçin niýetlenen suwy taýýarlamak we konserwirlemek usullarynyň, suwy gaplamak üçin gaplaryň sanitariýa-epidemiologiýa howpsuzlygynyň talaplaryna laýyklygy hakyndaky sanitariýa-epidemiologiýa netijenamasy;

taýýar önüme we onuň taýýarlanmak prosesine sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen bellenilen tertipde ylalaşylan we tassyklanylan kadalaşdyryjy we tehnologik resminamalary;

sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarly edarasy bilen ylalaşylan gaplanylan agyz suwunyň hiline önümçilik gözegçiliginiň maksatnamalary.

3. Agyz suw üpjünçiligi babatda güwälendirme Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

21-nji madda. Agyz suw üpjünçiligi babatda ygtyýarlylandyrma

 

Sarp edijileri çüýşelere gaplanan agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça iş Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ygtyýarlylandyrylmaga degişlidir.

 

22-nji madda. Agyz suw üpjünçilik meseleleri boýunça maglumatlar

 

1. Agyz suw üpjünçilik guramalary we agyz suwunyň hiliniň kadalaşdyrylan talaplara laýyklygyna gözegçilik edýän edaralar suwuň hiliniň kadalara laýyklygy barada agyz suwuny sarp edijilere maglumat bermäge borçludyrlar.

2. Agyz suwunyň hiliniň kadalaşdyrylan talaplara laýyk gelmedik we netijede ilatyň saglygyna howp döredýän ýagdaýlar ýüze çykarylanda agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň eýeleri, agyz suw üpjünçiliginiň guramalary we agyz suwunyň hiliniň kadalaşdyrylan talaplara laýyklygyna gözegçiligi amala aşyrýan edaralar agyz suwuny sarp edijilere bu hadysalaryň öňüni almak möhletini görkezmek bilen gyssagly habar bermelidirler, şeýle hem agyz suwy ulanylanda ýerine ýetirilmeli ätiýaçlyk çäreleri barada (suwuň goşmaça arassalanmagynyň usullary), kadalaşdyryjy talaplara laýyk gelýän agyz suwunyň berilýän ýeri we wagty barada duýdurmalydyrlar.

3. Agyz suwunyň hili baradaky habar berme hökmany häsiýete eýedir we bu iş agyz suwunyň hiline gözegçiligi amala aşyrýan edaralaryň bermegi esasynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ýa-da beýleki usullar arkaly mugt amala aşyrylýar.

4. Agyz suwunyň sarp edijilere berilmeginde bolmagy mümkin bolan bökdençlikler barada maglumatlar agyz suw üpjünçilik guramalary, agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleri tarapyndan hökmany ýagdaýda köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ýa-da beýleki usullar arkaly mugt berilýär.

5. Agyz suwunyň hili we agyz suwunyň sarp edijilere berilmeginde bökdençlikleriň bolmagy barada maglumatlaryň öz wagtynda berilmegini guramak we gözegçilik etmek agyz suwy we agyz suw üpjünçiligi babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň düzüm birlikleri we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

V bap. Agyz suw üpjünçiliginiň ykdysadyýeti

 

23-nji madda. Agyz suw üpjünçilik ulgamlaryna eýeçilik

 

1. Agyz suw üpjünçilik ulgamlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet, jemgyýetçilik eýeçiliginde we eýeçiligiň beýleki görnüşlerinde bolup biler.

2. Şäherleriň hem-de beýleki ilatly ýerleriň döwlet eýeçiliginde bolan agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlary hususylaşdyrylmaga degişli däldir.

Hojalygy ýörediji döwlet subýektiniň biriniň ygtyýarynda durýan agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlaryny hojalygy ýörediji döwlet subýektiniň başga biriniň ygtyýaryna berilmegine şeýle geçişiň şol ulgamlaryň işleýiş düzgünini we sarp edijileriň agyz suw üpjünçiligini bozmaýan şertlerinde ýol berilýär.

3. Döwlete dahylsyz eýeçilikde durýan agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlaryna eýeçilik hukugynyň geçmegine ýa-da onuň görnüşiniň üýtgemegine şu geçişiň ýa-da üýtgemäniň şol ulgamlaryň işleýiş düzgünini we sarp edijileriň agyz suw üpjünçiligini bozmaýan şertlerinde ýol berilýär.

4. Durmuş üpjünçiliginiň aýratyn möhüm strategik desgalary hökmünde diňe döwlet eýeçiliginde bolmaly agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň sanawy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýär.

 

24-nji madda. Agyz suw üpjünçiliginiň maliýeleşdirilişi

 

1. Agyz suw üpjünçiligini maliýeleşdirmegiň çeşmelerine:

agyz suw üpjünçiligi üçin peýdalanyjylaryň we sarp edijileriň töleginden gelýän serişdeler;

agyz suw üpjünçiligini gowulandyrmagyň we ösdürmegiň maksatnamalarynda göz öňünde tutulan çäreleri durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleri we Türkmenistanyň beýleki döwlet serişdeleri;

ýerli býujetleriň serişdeleri;

agyz suw üpjünçiliginiň ösdürilmegine raýatlaryň we (ýa-da) ýuridik şahslaryň goşýan serişdeleri;

Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeler degişlidir.

Ikinji bölegi Türkmenistanyň 01.12.2018 ý. № 104-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen.

 

25-nji madda. Agyz suw üpjünçiligine nyrhlar

 

1. Agyz suwunyň we lagym ulgamyndan peýdalanmak boýunça hyzmatlaryň nyrhlary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

2. Ilatyň agyz suwunyň möçberleri we ony ulanmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

 

26-njy madda. Agyz suw üpjünçiligi babatda döwlet goldawy

 

Ýeňillikli karzlary, gümrük we beýleki ýeňillikleri bermek görnüşinde döwlet goldawy talap edilýän hil kadalarynda agyz suwuny almak üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny peýdalanmaga, şeýle hem  sarp edijilere suwy sarp edijilik kadalaryna laýyklykda agyz suwuny bermegiň üznüksiz düzgüniniň kepilliklerini bermäge gönükdirilýär.

Ilatly ýerleriň agyz suw üpjünçiliginiň merkezleşdirilen we merkezleşdirilmedik ulgamlarynyň eýelerine, agyz suw üpjünçilik kärhanalaryna, şeýle hem agyz suw üpjünçiliginiň hajatlary üçin enjamlary, materiallary we reagentleri öndürýän kärhanalara ýeňillikli karzlary, gümrük hem-de beýleki ýeňillikleri berilmegiň şertleri we tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

VI bap. Agyz suw üpjünçiligi babatda düzgün

bozulmalar üçin jogapkärçilik we jedelleri çözmek

 

27-nji madda. Agyz suw üpjünçiligi babatda gatnaşyklar bilen baglanyşykly emläk jedellerini çözmek

 

Agyz suw üpjünçiligi babatda gatnaşyklar bilen baglanyşykly emläk jedelleri Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen tertipde Türkmenistanyň kazyýetleri tarapyndan çözülýär.

 

28-nji madda. Ilaty agyz suwy bilen üpjün etmek babatda hukuk bozulmagy üçin jogapkärçilik

 

Agyz suw üpjünçiligi babatda hukuk bozulmalaryny amala aşyrmakda günäkär şahslar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler.

 

29-njy madda. Agyz suwunyň kadalaşdyryjy talaplara laýyk gelmezligi netijesinde ilatyň saglygyna ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak

 

Ilatyň agyz suw üpjünçilik ulgamlaryndan ýa-da agyz suwy üçin niýetlenen gaplardan bellenilen kadalaryň talaplaryna laýyk gelmeýän agyz suwunyň sarp edilmeginiň netijesinde olaryň saglygyna ýetirilen zyýanyň öwezi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda zyýan ýetiriji tarapyndan doly möçberde tölenmäge degişlidir.

 

30-njy madda. Agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň eýelerine we (ýa-da) agyz suw üpjünçilik guramalaryna ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak

 

Аgyz suw üpjünçilik ulgamlaryndan peýdalanmak düzgünlerini, sanitariýa düzgünlerini we kadalaryny berjaý etmezlik, desgalara, enjamlara, suw geçiriji ulgamlara zeper ýetirmek, awariýa-dikeldiş işlerini geçirmekde päsgelçilikleri döretmek, suw üpjünçilik ulgamlarynyň kadaly işini üpjün etmekde ýa-da agyz suw üpjünçilik çeşmelerini hapalamak arkaly agyz suw üpjünçilik ulgamlarynyň eýelerine we (ýa-da) agyz suw üpjünçilik guramalaryna ýetirilen zyýan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda zyýan ýetiriji tarapyndan doly möçberde tölenilmäge degişlidir.

 

VII bap. Jemleýji düzgün

 

31-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                                  Gurbanguly

     Prezidenti                                                          Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2010-njy ýylyň 25-nji sentýabry.

№ 136-IV.


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О питьевой воде

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 3, ст.60)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 03.06.2017 г. № 578-V и 01.12.2018 г. № 104-VI)

 

Настоящий Закон направлен на создание государственных гарантий обеспечения населения питьевой водой; определяет государственные требования к осуществлению контроля за качеством питьевой воды и её безопасностью для здоровья человека, охране источников питьевой воды и их использованию; устанавливает правовые, экономические и организационные основы рационального использования и экологической защиты от загрязнения, засорения и истощения, а также функционирования систем питьевого водоснабжения и взаимоотношений субъектов в области питьевого водоснабжения.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

питьевая вода – вода, отвечающая по своему качеству в естественном состоянии или после обработки (очистка, обеззараживание, добавление недостающих веществ) нормативным требованиям и пригодная для питьевых и бытовых нужд человека и (или) для использования в производстве пищевой продукции;

нормативы качества питьевой воды (нормативные требования) – совокупность установленных научно-исследовательскими методами и регламентированных санитарными правилами допустимых показателей химического и микробиологического (биологического) состава и органолептических свойств питьевой воды, гарантирующих её безопасность и безвредность для здоровья человека;

питьевое водоснабжение – деятельность, направленная на обеспечение потребностей в питьевой воде населения Туркменистана;

источник питьевого водоснабжения - водный объект или его часть, которые содержат в необходимом количестве воду, отвечающую установленным нормативным требованиям, и используются (либо могут быть использованы) для забора воды в системы питьевого водоснабжения с той или иной технологией её обработки;

централизованная система питьевого водоснабжения – комплекс устройств и сооружений (водозаборы, открытые и подземные источники) для забора, подготовки, хранения питьевой воды, её подачи к местам расходования, открытый для общего пользования физическими и юридическими лицами;

нецентрализованная система питьевого водоснабжения – устройства и сооружения (колодец, скважина, водоочистная установка, родник, кяризы и другое) для забора и подготовки питьевой воды без подачи её к местам расходования, открытый для общего пользования физическими и юридическими лицами;

автономная система питьевого водоснабжения – устройства и сооружения (скважина, колодец) для забора и получения питьевой воды из подземных источников с подачей или без подачи её к месту расходования, находящиеся в индивидуальном пользовании (для отдельного дома, личного подсобного хозяйства или иного отдельного объекта);

система питьевого водоснабжения транспортного средства – установки и оборудование, размещённые на транспортном средстве, для обеспечения питьевой водой пассажиров, экипажей и обслуживающего персонала в пути следования транспортного средства пассажирского или иного назначения;

система(ы) питьевого водоснабжения – понятие, применяемое в настоящем Законе для исключения перечисления всех систем при наличии общих норм для централизованных, нецентрализованных, автономных и на транспорте систем питьевого водоснабжения;

абоненты централизованных систем питьевого водоснабжения – физические и юридические лица, пользующиеся питьевой водой из этих систем и зарегистрированные в  установленном  порядке организациями питьевого водоснабжения;

надёжность системы питьевого водоснабжения – свойство системы обеспечивать определённый режим (бесперебойный, почасовой по графику) подачи питьевой воды потребителям в соответствии с установленными нормами питьевого водопотребления и нормативными требованиями к качеству питьевой воды;

зона санитарной охраны – территория (акватория), включающая источник питьевого водоснабжения и водопровод и состоящая из трёх поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны вод от загрязнения и засорения;

нормы питьевого водопотребления – расчётное (среднее) количество питьевой воды, необходимое для физиологических и бытовых нужд одного человека в течение суток в конкретном населённом пункте, на отдельном объекте или транспортном средстве при штатном функционировании систем питьевого водоснабжения, при нарушении их функционирования и при чрезвычайных ситуациях, а также для производственно-хозяйственных нужд юридических лиц в целях осуществления деятельности, предусмотренной их уставами и иными регламентирующими документами;

собственники систем питьевого водоснабжения – физические и юридические лица, обладающие правами собственности на соответствующую систему водоснабжения;

организации питьевого водоснабжения (водопользователи) – юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных или нецентрализованных систем питьевого водоснабжения;

пользователи систем питьевого водоснабжения – физические и юридические лица, использующие системы питьевого водоснабжения в установленном порядке в целях получения питьевой воды для собственных нужд или передачи её иным лицам;

производители питьевой воды – пользователи систем питьевого водоснабжения, обеспечивающие потребителей питьевой водой;

потребители питьевой воды – физические и юридические лица, расходующие питьевую воду для собственных нужд;

граница эксплуатационной ответственности – линия раздела элементов систем питьевого водоснабжения (водопроводных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за их эксплуатацию, устанавливаемая соглашением сторон;

домовая распределительная система питьевого водоснабжения – комплекс устройств, сооружений и трубопроводов в здании, обеспечивающий подачу питьевой воды потребителям из централизованных и автономных систем питьевого водоснабжения;

реагенты – химические вещества, применяемые в процессах подготовки, очистки и обеззараживания воды;

опреснение – уменьшение содержания солей в природных водах для придания им свойств питьевой воды.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и его задачи

 

1. Законодательство Туркменистана в области питьевой воды и питьевого водоснабжения основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения в сфере охраны и использования водного фонда, охраны здоровья, борьбы с эпидемиями, ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также общепризнанных норм международного права в области питьевой воды и питьевого водоснабжения.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

3. Задачами настоящего Закона являются:

- установление правовых гарантий удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в питьевой воде, а также оснований наступления ответственности за правонарушения в области питьевого водоснабжения;

- создание экономической и технологической основ питьевого водоснабжения.  

 

Статья 3. Основные принципы государственной политики в области питьевого водоснабжения

 

Государственная политика в области питьевого водоснабжения основывается на следующих принципах:

обеспечения государственных гарантий первоочередного обеспечения питьевой водой населения в целях удовлетворения его жизненных потребностей, поддержания и охраны здоровья;

государственного контроля и нормативного правового регулирования вопросов питьевого водоснабжения;

подотчётности организаций питьевого водоснабжения структурным единицам местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения, органам государственного надзора и контроля, управления гражданской обороной и по чрезвычайным ситуациям в пределах компетенции, определённой законодательством Туркменистана;

обеспечения безопасности, надёжности и управляемости систем питьевого водоснабжения с учётом их технологических особенностей и выбора источника водоснабжения на основе единых стандартов и нормативов, действующих на территории Туркменистана;

приоритетного использования подземных водоисточников в питьевых целях;

охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения и истощения;

организации и осуществления учёта в питьевом водоснабжении;

государственной поддержки производства и поставки оборудования, материалов и реагентов, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к материально-техническим ресурсам и технологиям для питьевого водоснабжения;

отнесения систем питьевого водоснабжения к важным стратегическим объектам жизнеобеспечения населения.

 

Статья 4. Субъекты правоотношений в области питьевого водоснабжения

 

Субъектами правоотношений в области питьевого водоснабжения являются:

органы государственной власти Туркменистана, органы государственного надзора и контроля, структурные единицы местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и органы местного самоуправления;

собственники систем питьевого водоснабжения;

организации питьевого водоснабжения;

пользователи систем питьевого водоснабжения;

потребители питьевой воды;

производители питьевой воды.

 

Глава II. Государственное регулирование в области питьевого водоснабжения

 

Статья 5. Органы государственного регулирования

 

1. Государственное регулирование в области питьевой воды и питьевого водоснабжения осуществляются Кабинетом Министров Туркменистана, уполномоченными государственными органами в области питьевой воды и питьевого водоснабжения в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. К уполномоченным государственным органам в области питьевой воды и питьевого водоснабжения относятся:

структурные единицы местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения;

уполномоченный орган исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора;

уполномоченный государственный орган по стандартизации и метрологии;

уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны природы;

уполномоченный орган исполнительной власти в области сельского и водного хозяйства;

уполномоченный орган исполнительной власти в области геологии.

 

Статья 6. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области питьевой воды и питьевого  водоснабжения

 

Кабинет Министров Туркменистана в области питьевой воды и питьевого водоснабжения:

- обеспечивает исполнение Конституции Туркменистана, настоящего Закона, актов Президента Туркменистана и постановлений Кабинета Министров Туркменистана, международных договоров Туркменистана, регулирующих правоотношения в области питьевого водоснабжения;

- обеспечивает реализацию и защиту права населения Туркменистана на качественную питьевую воду, отвечающую нормативным требованиям;

- определяет государственную политику в области питьевого водоснабжения;

- осуществляет исполнительной власти в области питьевого водоснабжения;

- осуществляет нормативное регулирование деятельности уполномоченных государственных органов, других хозяйствующих субъектов в области обеспечения населения питьевой водой, содержания источников питьевой воды и систем питьевого водоснабжения;

- принимает и обеспечивает исполнение целевых программ (межгосударственных, государственных, региональных) по развитию и совершенствованию систем питьевого водоснабжения, по охране и восстановлению источников питьевого водоснабжения, улучшению качества питьевой воды;

- решает вопросы организационного, финансового и материально-технического обеспечения работ по восстановлению систем питьевого водоснабжения в населённых пунктах, где вследствие чрезвычайных ситуаций возникли трудности с обеспечением населения питьевой водой;

- ведает вопросами организации и использования резервного и стратегического запаса воды для нужд населения на случаи аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- осуществляет меры по развитию научных исследований в области систем питьевого водоснабжения, производства высокоэффективных материалов и реагентов для питьевого водоснабжения;

- обеспечивает международное сотрудничество в области питьевого водоснабжения;

- решает иные вопросы, отнесённые к его компетенции законодательством Туркменистана.

 

«Статья 7. Компетенция уполномоченных государственных органов в области питьевой воды и питьевого водоснабжения

1. К компетенции структурных единиц местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения относятся:

- проведение комплексного анализа и прогнозирование основных направлений развития систем водоснабжения для обеспечения населения питьевой водой на соответствующей территории;

- координация деятельности объединений и предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в целях обеспечения отраслевых и территориальных потребностей в питьевой воде;

- разработка и внесение на рассмотрение в установленном порядке в Кабинет Министров Туркменистана методических положений (инструкций) для формирования тарифов на услуги пользования системами питьевого водоснабжения и водоотведения, а также технических условий и государственных требований к качеству эксплуатации, капитального ремонта и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения;

- содействие обеспечению устойчивой работы инженерных систем питьевого водоснабжения;

- организация исполнения водного законодательства Туркменистана, разработка природоохранных мероприятий, их реализация, участие в ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий при повреждении инженерных сетей и сооружений в пределах их компетенции;

- внедрение достижений научно-технического прогресса в строительство, реконструкцию и эксплуатацию систем питьевого водоснабжения;

- обеспечение и совершенствование контроля за соответствием качества питьевой воды требованиям государственных стандартов, санитарных норм и правил;

- разработка и внесение на рассмотрение в установленном порядке в Кабинет Министров Туркменистана предложений по вопросам совершенствования финансирования питьевого водоснабжения;

- установление прямых связей и заключение договоров на поставку материально-технических ресурсов и реагентов с поставщиками как внутри Туркменистана, так и за его пределами;

- организация подготовки специалистов, повышения квалификации и их переподготовки для организаций питьевого водоснабжения;

- осуществление научно-технического сотрудничества с иностранными юридическими лицами и международными организациями соответствующего профиля;

- координация, содействие использованию результатов научных исследований и технологических разработок и их распространение в целях улучшения качества питьевой воды;

- подготовка и содействие реализации предложений по перспективному развитию производства реагентов, оборудования, приборов и материалов для организаций питьевого водоснабжения;

- обеспечение населения на подведомственных территориях питьевой водой, соответствующей санитарным требованиям, в необходимом количестве;

- разработка и утверждение местных схем, программ и планов мероприятий по развитию систем питьевого водоснабжения;

- учёт данных о наличии и состоянии источников водоснабжения, возможностей удовлетворения потребностей населения в питьевой воде требуемого количества и качества, надёжности систем питьевого водоснабжения и их оценка;

- проведение мероприятий по организации зон санитарной охраны и рациональному использованию источников водоснабжения;

- планирование, финансирование, материально-техническое обеспечение работ по питьевому водоснабжению населения, улучшению и контролю качества питьевой воды;

- утверждение местных правил пользования системами питьевого водоснабжения на основании нормативных документов, регулирующих пользование системами водоснабжения в Туркменистане;

- осуществление учёта потребления питьевой воды;

- принятие на основании заключений уполномоченного органа исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора решений как о временном запрещении использования питьевой воды при наличии в ней опасных загрязнений, так и принятии необходимых мер для устранения нарушений в системах питьевого водоснабжения населения и соблюдения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- организация и контроль выполнения водоохранных мероприятий на подведомственных территориях, принятие мер по пресечению случаев нарушения режима зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов;

- принятие по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора решений о возможности и условиях эксплуатации систем питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях (стихийное бедствие, выявление опасных уровней загрязнения воды в источниках водоснабжения и другие);

- обеспечение населения необходимой информацией о качестве питьевой воды, нормах её потребления и способах экономии, порядке оплаты;

- решение иных вопросов в области питьевой воды и питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Производственные обязанности структурных единиц местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения:

- обеспечивают водоснабжение абонентов, приём, отвод и очистку канализационных вод в соответствии с заключёнными договорами;

- обеспечивают безопасность и безвредность питьевой воды, её соответствие стандартам и гигиеническим требованиям;

- осуществляют систематический надзор за эксплуатацией и состоянием водопроводно-канализационных сетей, водозаборных колонок и других сооружений, находящихся на их балансе;

- ведут планомерную борьбу с потерями питьевой воды, выявляют утечки на наружных сетях, осуществляют контроль за утечками воды на внутренних сетях абонентов, контролируют соблюдение тарифов на отпуск питьевой воды, отвод канализационных вод и нормативов сброса загрязняющих веществ;

- проводят проверку состава и численности водопотребителей у абонентов, не имеющих водоизмерительных приборов (водомеров);

- ведут учёт количества потребляемой воды и отчётность по формам, установленным уполномоченным органом исполнительной власти в области статистики.

3. К компетенции уполномоченного органа исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора, связанной с питьевой водой и питьевым водоснабжением, относятся:

- реализация государственной политики по обеспечению населения питьевой водой;

- участие в разработке проектов нормативных правовых актов Туркменистана в сфере питьевого водоснабжения;

- участие в разработке целевых государственных, межгосударственных и межрегиональных программ по развитию систем централизованного питьевого водоснабжения, обеспечению безопасности питьевой воды и улучшению её качества;

- разработка, утверждение и введение в действие санитарно-эпидемиологических норм, правил и гигиенических нормативов, устанавливающих критерии безопасности и безвредности питьевой воды и источников водоснабжения, а также санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований к системам питьевого водоснабжения, материалам, реагентам, оборудованию;

-°осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора при проектировании, строительстве и эксплуатации систем питьевого водоснабжения, а также при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения источников водоснабжения в зонах санитарной охраны;

- осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды в централизованных и нецентрализованных системах питьевого водоснабжения;

- совершенствование контроля за качеством питьевой воды в соответствии с требованиями стандартов, санитарных норм и правил;

- проведение сертификации бутилированной питьевой воды и питьевой воды в стандартных ёмкостях;

- координация, содействие использованию результатов научных исследований и технологических разработок и их распространение в целях улучшения качества питьевой воды;

- участие в подготовке специалистов, повышении квалификации и их переподготовке для организаций питьевого водоснабжения;

- осуществление научно-технического сотрудничества с иностранными юридическими лицами и международными организациями соответствующего профиля;

- подготовка заключений по проектам норм проектирования систем питьевого водоснабжения;

- рассмотрение и разрешение применения новых химических веществ, средств и методов при производстве и обработке питьевой воды.

4. К компетенции уполномоченного государственного органа по стандартизации и метрологии в области питьевой воды и питьевого водоснабжения относятся:

- утверждение и введение в действие стандартов на питьевую воду, проекты которых в установленном порядке представляются соответствующими органами исполнительной власти;

- осуществление научно-технического сотрудничества с иностранными юридическими лицами и международными организациями в области стандартизации и метрологического обеспечения контроля за питьевой водой.

5. К компетенции уполномоченного органа исполнительной власти в области охраны природы, связанной с питьевой водой и питьевым водоснабжением, относятся:

- установление правового режима зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- организация и осуществление государственного контроля за соблюдением требований водного законодательства, режимом зон санитарной охраны источников водоснабжения, принятием мер по предупреждению и ликвидации загрязнения, истощения водных ресурсов, их рациональному и экономному использованию;

- участие в разработке и оказание содействия в реализации государственной политики, целевых государственных, межгосударственных и межрегиональных программ по развитию систем питьевого водоснабжения, обеспечению безопасности питьевой воды и улучшению её качества;

- участие в разработке проектов нормативных правовых актов Туркменистана в сфере питьевого водоснабжения населения;

- осуществление научно-технического сотрудничества с иностранными юридическими лицами и международными организациями соответствующего профиля.

6. К компетенции уполномоченного органа исполнительной власти в области сельского и водного хозяйства в сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения относятся:

- реализация государственной политики по обеспечению сельского населения питьевой водой;

- участие в разработке и реализации целевых государственных, межгосударственных и межрегиональных программ по развитию систем централизованного питьевого водоснабжения сельского населения;

- разработка и совершенствование экономического механизма улучшения состояния объектов сельского водоснабжения;

- проведение необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения источников водоснабжения в зонах санитарной охраны;

- координация деятельности подведомственных организаций по обеспечению устойчивого функционирования систем питьевого водоснабжения;

- обеспечение выполнения проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ, финансируемых из Государственного бюджета Туркменистана и внебюджетных фондов;

- осуществление научно-технического сотрудничества с иностранными юридическими лицами и международными организациями соответствующего профиля.

7. К компетенции уполномоченного органа исполнительной власти в области геологии, связанной с питьевой водой и питьевым водоснабжением, относятся:

- государственный учёт запасов пресных подземных вод;

- государственный контроль за охраной подземных вод от истощения и загрязнения;

- мониторинг состояния пресных подземных вод на основе систематических наблюдений за их качеством и  использованием;

- введение в Государственный водный кадастр месторождений подземных вод;

- экспертиза проектов, связанных с использованием и охраной пресных подземных вод, и участие в решении других водохозяйственных вопросов, касающихся подземных вод;

- лицензирование деятельности, связанной с поиском, разведкой и эксплуатацией месторождений пресных подземных вод.»;

 

Статья 8. Функции органов местного самоуправления в области питьевой воды и питьевого водоснабжения

 

К функциям органов местного самоуправления в области питьевой воды и питьевого водоснабжения относятся:

- обеспечение населения необходимой информацией о качестве питьевой воды и установленных нормах её использования, порядке оплаты;

- информирование уполномоченных государственных органов в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и населения о временном запрещении использования питьевой воды при наличии в ней опасных загрязнений;

- предоставление предложений в области работ по проектированию, строительству и эксплуатации систем питьевого водоснабжения в сельской местности;

- информирование структурных единиц местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и принятие соответствующих мер при нарушении работы централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения и (или) в случае несоответствия качества предоставляемой питьевой воды соответствующим нормативным требованиям;

- подготовка предложений по проведению дополнительных охранных мер для предотвращения умышленного загрязнения систем и источников питьевого водоснабжения или нанесения им ущерба;  

- выполнять иные функции в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава III. Системы питьевого водоснабжения

 

Статья 9. Централизованные системы питьевого водоснабжения

 

1. Централизованные системы питьевого водоснабжения являются основными в обеспечении потребителей питьевой водой и относятся к особо важным стратегическим объектам жизнеобеспечения городов и иных населённых пунктов.

2. Организации питьевого водоснабжения, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого водоснабжения, обязаны:

 выполнять все технологические условия для подачи потребителям питьевой воды, отвечающей нормативным требованиям по всем показателям, и осуществлять с этой целью с периодичностью, установленной государственными стандартами Туркменистана, производственный контроль качества питьевой воды;

вести учёт воды и поддерживать в надлежащем состоянии зону санитарной охраны;

обеспечивать установленный режим подачи питьевой воды для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, включая учреждения массового пребывания (образовательные, лечебные, культурные, спортивные и другие), и производственной деятельности предприятий пищевой промышленности. Подача питьевой воды для обеспечения производственных нужд других предприятий допускается только в исключительных случаях и при наличии технической возможности её осуществления без ущерба для удовлетворения нужд населения и пищевой промышленности;

не допускать подачи питьевой воды на ирригационные цели, когда это влечёт нарушение режима бесперебойного обеспечения питьевой водой населения, при наличии альтернативного источника оросительных вод за счёт поверхностных водных объектов.

3. Потребности организаций питьевого водоснабжения, эксплуатирующих централизованные системы питьевого водоснабжения, в химических реагентах,  материалах, оборудовании и приборах для производства питьевой воды включаются в номенклатуру продукции для государственных нужд и подлежат удовлетворению в первоочередном порядке.

4. Абоненты централизованных систем питьевого водоснабжения осуществляют водопользование на основе договоров, заключаемых ими с предприятиями водоснабжения. Договаривающиеся стороны руководствуются в своих отношениях  взаимными правами и обязанностями, отражёнными в договоре, а также правилами, установленными уполномоченными государственными органами в области питьевого водоснабжения.

Абоненты централизованных систем питьевого водоснабжения обязаны обеспечивать инструментальный и документальный учёт, рациональное использование питьевой воды, а также нести материальную ответственность за превышение предусмотренных договорами лимитов её потребления и за нарушение других условий договоров.

5. Предприятия-поставщики химических реагентов и другой продукции, используемых в производстве питьевой воды, несут ответственность за их несвоевременную поставку согласно государственному заказу и договорным обязательствам, за несоответствие их качества нормативам, установленным  стандартами и техническими условиями, с учётом возмещения возможного материального и морального ущерба здоровью населения.

 

Статья 10. Нецентрализованные и автономные системы водоснабжения и системы питьевого водоснабжения на транспорте

 

1. Нецентрализованные и автономные системы питьевого водоснабжения применяются для обеспечения питьевой водой физических и юридических лиц при отсутствии централизованных систем водоснабжения. Требования к выбору источников питьевого водоснабжения для нецентрализованных и автономных систем питьевого водоснабжения устанавливаются санитарными правилами.

2. Собственники нецентрализованных систем питьевого водоснабжения либо лица, эксплуатирующие их, обязаны:

поддерживать системы в состоянии, обеспечивающем получение питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями;

осуществлять нормативный контроль качества и учёт питьевой воды;

своевременно информировать потребителей о результатах контроля качества питьевой воды.

3. Собственники автономных систем питьевого водоснабжения либо лица, эксплуатирующие их, самостоятельно решают вопросы обеспечения исправности систем и контроля качества воды.

4. Системы питьевого водоснабжения на транспортных средствах являются неотъемлемой частью этих средств. Исправность систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах и контроль соответствия качества питьевой воды нормативным требованиям в этих системах обеспечивают собственники транспортных средств.

 

Статья 11. Системы питьевого водоснабжения в сельской местности

 

1. Питьевое водоснабжение населения в сельской местности осуществляется централизованными, нецентрализованными и автономными системами водоснабжения, находящимися в государственной, общественной и других формах собственности в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Владельцы систем питьевого водоснабжения в сельской местности несут ответственность за поддержание их в исправном состоянии и безопасность питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями.

3. Эксплуатация систем питьевого водоснабжения в сельской местности может осуществляться специализированными организациями питьевого водоснабжения на договорной основе или специализированными подразделениями ведомств, являющихся владельцами этих систем.

4. Выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации систем питьевого водоснабжения в сельской местности возлагается на структурные единицы местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и органы местного самоуправления.

5. Кредитование и обеспечение необходимого содействия при проведении изыскательских работ, проектировании и строительстве систем питьевого водоснабжения в сельской местности осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана и с первоочередным выделением необходимых материальных ресурсов и оборудования.

6. Для финансирования программ развития питьевого водоснабжения в сельской местности допускается привлечение любых форм инвестиций, включая инвестиции международных организаций и частных предпринимателей.

 

Статья 12. Обеспечение развития систем питьевого водоснабжения в Туркменистане и общие требования к их проектированию

 

1. Развитие систем питьевого водоснабжения обеспечивается реализацией государственных и региональных программ питьевого водоснабжения населения. Питьевое водоснабжение подлежит обязательному включению в планы социально-экономического развития территорий (велаятов, этрапов, городов).

2. Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляются в соответствии с расчётными показателями планов развития территорий, а также со строительными нормами и правилами, санитарными правилами и нормами, утверждаемыми соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти.

3. Общими требованиями к проектированию систем питьевого водоснабжения являются:

соблюдение положений законодательства Туркменистана о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, недрах, животном мире, охране окружающей среды, особо охраняемых природных территориях, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также земельного, лесного, водного законодательства Туркменистана;

разработка систем резервного водоснабжения по нормам чрезвычайных ситуаций для обеспечения населения питьевой водой на случай их возникновения;

использование современных технологий в области питьевого водоснабжения, прогрессивных технических решений, автоматизации технологических процессов;

включение работ по наладке и пуску в эксплуатацию, а также разработка технологических регламентов по эксплуатации в составе проектно-сметной документации по объектам водоснабжения;

определение мощности строящихся и реконструируемых систем питьевого водоснабжения в соответствии с генеральным планом развития объектов водопотребления;

непревышение мощности систем питьевого водоснабжения, допустимого отбора воды из источников водоснабжения;

установление мощностей станций подготовки питьевой воды, обеспечивающих равномерную и бесперебойную подачу воды в течение суток при максимальном водопотреблении, с учётом:

- одновременного отключения их отдельных сооружений для профилактических осмотров, очистки и планово-предупредительных ремонтов;

- расходования воды на собственные нужды станции;

- пожаротушения при условии хранения трёхчасового противопожарного запаса воды в резервуарах чистой воды станции;

обязательного предусмотрения применения в проектах  строительства станций подготовки питьевой воды технологий и возведения сооружений, обеспечивающих её соответствие нормативам качества как в обычных условиях, так и в условиях сезонных изменений качества воды в источнике питьевого водоснабжения;

осуществление выбора и обоснование технологических схем подготовки питьевой воды с учётом прогнозных оценок изменения качества воды в поверхностных и подземных водоисточниках на расчётный срок эксплуатации станций водоподготовки и технико-экономических показателей сравниваемых технологий;

учёт возможности воздействия на централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения дестабилизирующих факторов природного (оползни и иное) и антропогенного происхождения.

 

Статья 13. Права и обязанности пользователей систем питьевого водоснабжения и потребителей питьевой воды

 

1. Пользователи централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения имеют право пользования системами для потребления питьевой воды на основе договоров, заключаемых ими с организациями питьевого водоснабжения.

Взаимные права и обязанности договаривающихся сторон устанавливаются Правилами пользования системами водоснабжения и водоотведения в Туркменистане и договорами, предусматривающими следующие основные условия:

режим подачи питьевой воды (бесперебойный либо почасовой по графику);

количество подаваемой воды (в соответствии с нормами питьевого водопотребления либо лимитированное);

гарантии качества питьевой воды (постоянное соответствие установленным нормативным требованиям);

границы эксплуатационной ответственности;

своевременное информирование пользователей об изменении режима подачи питьевой воды и её качестве;

осуществление пользователем инструментального и документального учёта расхода питьевой воды;

своевременность оплаты в соответствии с установленным тарифом;

условия предъявления взаимных претензий по выполнению договорных обязательств, а также ответственность сторон за нарушение договора.

Правила пользования системами питьевого водоснабжения и водоотведения в Туркменистане утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Потребители питьевой воды имеют право на обеспечение и пользование питьевой водой из централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения в первоочередном порядке.

Подача питьевой воды потребителям из централизованных и автономных систем питьевого водоснабжения внутри зданий осуществляется через домовые распределительные системы питьевого водоснабжения.

Для отдельных категорий потребителей питьевой воды устанавливаются льготы по подключению к водопроводам, пользованию и оплате за обеспечение питьевой водой в соответствии с перечнем, устанавливаемым законодательством Туркменистана.

Права потребителей питьевой воды гарантируются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

 

Статья 14. Государственные гарантии обеспечения населения питьевой водой

 

1. Каждому человеку на территории Туркменистана гарантируется обеспечение питьевой водой, отвечающей установленным нормативам качества, в количествах, соответствующих  нормам питьевого водопотребления.

2. Удовлетворение потребностей населения в питьевой воде в местах их проживания осуществляется посредством мер, направленных на развитие централизованных (приоритетно) либо нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, создание резервных систем питьевого водоснабжения, а также государственной поддержки, регулирования и контроля питьевого водоснабжения в соответствии с настоящим Законом.

3. Физические лица в период их пребывания в общественных местах (вокзалах, парках, пляжах и иных местах), а также на транспортных средствах при следовании в пути более трёх часов обеспечиваются питьевой водой, в том числе бесплатно, собственниками названных объектов.

4. Отдельным категориям граждан и членам их семей право на льготное и бесплатное пользование питьевой водой предоставляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 15. Гарантии качества питьевой воды

 

Качество питьевой воды, получаемой потребителями, должно соответствовать нормативным требованиям и обеспечиваться:

выбором источника питьевого водоснабжения и соответствующей технологии обработки воды;

ежедневным контролем (в том числе автоматизированным) качества воды в источнике;

использованием оборудования, материалов, реагентов, применяемых в системах питьевого водоснабжения при наличии на них соответствующих сертификатов, подтверждающих их безопасность и безвредность для человека;

осуществлением регулярного производственного контроля качества питьевой воды по методикам, предусмотренным нормативными документами, лабораториями организаций питьевого водоснабжения, аттестованными или аккредитованными в установленном порядке. При эксплуатации систем питьевого водоснабжения организациями, не имеющими собственных лабораторий, контроль качества питьевой воды может осуществляться на договорной основе с лабораториями, аккредитованными в установленном порядке;

установлением и пересмотром не реже одного раза в пять лет на основе новых научных данных нормативных требований к питьевой воде и источникам питьевого водоснабжения;

охраной источников и систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения путём установления зон санитарной охраны и иных видов охраны от случайного или умышленного загрязнения питьевой воды;

разработкой типовых и рабочих программ и правил контроля качества питьевой воды в системах централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения с учётом местных условий;

соблюдение рекомендаций гидрогеологической службы уполномоченного органа государственного управления в области геологии по проектированию конструкций и режиму эксплуатации водозаборов подземных вод питьевого водоснабжения;

введением структурными единицами местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и органами местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора временного усиленного режима контроля качества питьевой воды при наличии угрозы здоровью людей.

 

Статья 16. Гарантии обеспечения питьевой водой при нарушении функционирования централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения

 

При нарушениях функционирования централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, повлёкших изменение установленного режима подачи питьевой воды потребителям и (или) несоответствие её качества установленным нормативным требованиям, структурные единицы местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, а также собственники систем и организации питьевого водоснабжения обязаны принять меры по подаче питьевой воды потребителям в количестве, установленном нормами питьевого водопотребления для таких ситуаций.

Для осуществления указанных мер используются:

резервные источники и системы питьевого водоснабжения;

источники автономной системы питьевого водоснабжения;  

бытовые и групповые технические средства очистки и обеззараживания воды;

поставка на бесплатной основе питьевой воды в расфасованном виде или в ёмкостях (цистернах) для группового использования.

Перечень мер для ситуаций, связанных с нарушением функционирования централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, регламентируется планом оперативных действий по обеспечению питьевого водоснабжения потребителей соответствующего населённого пункта.

 

Статья 17. Гарантии обеспечения питьевой водой при чрезвычайных ситуациях в области питьевого водоснабжения

 

1. Организация обеспечения населения питьевой водой при чрезвычайных ситуациях (авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других), повлёкших загрязнение источников водоснабжения, повреждение систем очистки и обеззараживания воды, систем питьевого водоснабжения и, как следствие, отсутствие питьевой воды в насёленных пунктах на время более одних суток, осуществляется соответствующими уполномоченными государственными органами, а также структурными единицами местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и органами местного самоуправления.

2. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций в области питьевого водоснабжения, разработка соответствующих мер по нормированному обеспечению потребителей питьевой водой и их реализация осуществляются структурными единицами местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения совместно с уполномоченным органом исполнительной власти в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также организациями питьевого водоснабжения.

При этом устанавливаются:

дополнительные источники водоснабжения и наличие резервных сооружений и устройств для забора и подачи воды;

наличие нормативного запаса материалов, оборудования и техники для восстановления систем питьевого водоснабжения;

пути и условия доставки питьевой воды населению.

3. Финансирование расходов по нормированному обеспечению населения питьевой водой при чрезвычайных ситуациях осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, местных бюджетов и других источников, установленных законодательством Туркменистана, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

 

Статья 18. Государственный надзор, контроль и учёт в области питьевого водоснабжения

 

1. Государственный надзор и контроль в области питьевого водоснабжения осуществляются уполномоченными государственными органами в области питьевого водоснабжения и их органами на местах.

2. Государственный учёт источников питьевого водоснабжения осуществляется путём ведения Государственного водного кадастра министерствами и ведомствами Туркменистана в соответствии с их положениями.

3. Государственный учёт качества потребляемой питьевой воды и контроль её соответствия установленным нормативам осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора.

Учёт количества потребляемой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения осуществляется структурными единицами местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения, а также другими соответствующими органами.

4. Государственный надзор за соблюдением требований государственных стандартов Туркменистана к питьевой воде, а также процессам и методам контроля, используемым в питьевом водоснабжении населения, осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора.

5. Государственный надзор за соблюдением строительных норм и правил при проектировании и строительстве объектов питьевого водоснабжения осуществляется соответствующим органом исполнительной власти.

При проектировании объектов питьевого водоснабжения государственный надзор проводится исходя из требований экологии, охраны здоровья населения и окружающей среды, целесообразности того или иного вида и технологии очистки воды, соответствия оборудования и реагентов. При необходимости может проводиться независимый аудит проекта.

6. Государственный надзор, контроль и учёт в области питьевого водоснабжения осуществляются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 19. Охрана источников и систем питьевого водоснабжения

 

1. Охрана источников и систем питьевого водоснабжения от загрязнения является обязательным условием обеспечения безопасности и безвредности питьевой воды. Она достигается выполнением санитарных, экологических и иных требований и мероприятий по предотвращению загрязнения и истощения поверхностных и подземных водных объектов, а также созданием зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения и соблюдением режима, предусмотренного для этих зон.

2. Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех источниках, а также для централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, независимо от их форм собственности, в целях предупреждения случайного или умышленного загрязнения воды.

3. На территориях зон санитарной охраны запрещается проведение хозяйственной, промышленной и строительной деятельности, сброс в источники питьевого водоснабжения хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и других сточных вод, а также посев сельскохозяйственных культур, применение  ядохимикатов, минеральных удобрений, содержание и выпас домашних животных и птиц.

4. Организация зон санитарной охраны, порядок их проектирования и эксплуатации, установление границ входящих в них территорий (поясов) и соответствующих им режимов охраны вод, определение комплекса санитарно-охранных мероприятий, в том числе перечня ограничений и запретов на различные виды деятельности в пределах поясов, регламентируются санитарными правилами и нормами, утверждаемыми уполномоченным органом  исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора.

Расчёт и рекомендации по организации зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (на месторождениях пресных вод) осуществляются гидрогеологическими подразделениями уполномоченного органа исполнительной власти в области геологии.

5. Выполнение комплекса мероприятий и соблюдение режима в зонах санитарной охраны возлагаются:

на территориях первого пояса - на организацию питьевого водоснабжения;

на территориях второго и третьего поясов - на структурные единицы местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и органы местного самоуправления, а также предприятия, учреждения и организации,  предпринимателей и иных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях указанных поясов, независимо от форм собственности.

Надзор за выполнением комплекса мероприятий и соблюдением режима в зонах санитарной охраны осуществляют уполномоченный орган исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора и учреждения гидрогеологии уполномоченного органа исполнительной власти в области геологии, а также уполномоченные органы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов.

6. Структурные единицы местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и органы местного самоуправления могут принимать решения о дополнительных мерах охраны источников и систем питьевого водоснабжения для предупреждения их умышленного загрязнения или нанесения вреда.

 

Статья 20. Сертификация в области питьевого водоснабжения

 

1. Обязательной сертификации подлежат:

питьевая вода, предназначенная для реализации потребителям в расфасованном виде (в бутылях или других ёмкостях);

бытовые индивидуальные и групповые технические средства очистки и обеззараживания воды;

используемые в системах питьевого водоснабжения технологические процессы, материалы, реагенты, оборудование и иные средства.

2. Производство и реализация бутылированной питьевой воды разрешается при наличии:

санитарно-эпидемиологического заключения о пригодности воды источников водоснабжения для использования в питьевых целях;

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности воды, подготовленной для расфасовки, методов подготовки и консервирования воды, предназначенной для расфасовки, ёмкостей для её расфасовки;

утверждённой в установленном порядке и согласованной с уполномоченным органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора нормативной и технологической документации на готовую продукцию и процессы её производства;

программы производственного контроля качества расфасованной питьевой воды, согласованной с уполномоченным органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Сертификация в области питьевого водоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 21. Лицензирование в области питьевого водоснабжения

 

Деятельность по обеспечению питьевой бутылированной водой потребителей подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 22. Информация по вопросам питьевого водоснабжения

 

1. Организации питьевого водоснабжения и органы, осуществляющие надзор за соответствием качества питьевой воды установленным нормативным требованиям, обязаны информировать потребителей питьевой воды о её соответствии нормативам качества.

2. При выявлении несоответствия качества питьевой воды нормативным требованиям, что может повлечь угрозу состоянию здоровья людей, собственники систем питьевого водоснабжения, организации питьевого водоснабжения и органы, осуществляющие надзор за соответствием качества питьевой воды нормативным требованиям, обязаны немедленно информировать об этом потребителей питьевой воды с указанием сроков устранения выявленного несоответствия, а также о мерах предосторожности (способах дополнительной обработки воды), месте и времени отпуска питьевой воды, отвечающей нормативным требованиям.

3. Информирование о качестве питьевой воды носит обязательный характер и производится бесплатно средствами массовой информации или иным способом по представлению органов, осуществляющих надзор за качеством питьевой воды.

4. Информирование о возможных перебоях в поставках питьевой воды потребителям в обязательном порядке бесплатно осуществляется организациями питьевого водоснабжения и структурными единицами местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения через средства массовой информации или иным способом.

5. Организация и контроль обеспечения потребителей своевременной информацией о качестве питьевой воды и о перебоях её подачи осуществляется структурными единицами местных органов исполнительной власти в области питьевой воды и питьевого водоснабжения и органами местного самоуправления.

 

Глава V. Экономика питьевого водоснабжения

 

Статья 23. Собственность на системы питьевого водоснабжения

 

1. Системы питьевого водоснабжения могут находиться в государственной, общественной и других формах собственности в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Централизованные и нецентрализованные системы по обеспечению питьевой водой населения городов и иных населённых пунктов, находящиеся в государственной собственности, приватизации не подлежат.

Передача централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, находившихся в ведении одного государственного хозяйствующего субъекта, в ведение другого государственного хозяйствующего субъекта допускается при условии, что такой переход не нарушит режим функционирования этих систем и питьевое водоснабжение потребителей.

3. Переход права собственности или изменение её формы на централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения, находящиеся в негосударственной собственности, допускается при условии, что такой переход или изменение не нарушат режим функционирования этих систем и питьевое водоснабжение потребителей.

4. Перечень систем питьевого водоснабжения как особо важных стратегических объектов жизнеобеспечения населения, которые должны находиться исключительно в государственной собственности, определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 24. Финансирование питьевого водоснабжения

 

1. Источниками финансирования питьевого водоснабжения являются:

средства от платы пользователей и потребителей за питьевое водоснабжение;

средства Государственного бюджета Туркменистана и другие государственные средства Туркменистана для реализации мероприятий, предусмотренных программами развития и совершенствования систем питьевого водоснабжения;

средства местных бюджетов;

средства долевых взносов граждан и (или) юридических лиц на развитие питьевого водоснабжения;

прочие источники, не запрещённые законодательством Туркменистана.

Часть второй признан утратившим силу - Законом Туркменистана от 01.12.2018 г. № 104-VI.

 

Статья 25. Тарифы на питьевое водоснабжение

 

1. Тарифы на питьевую воду и на услуги по использованию канализационных систем устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Объёмы питьевой воды для населения и порядок её использования утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 26. Государственная поддержка в области питьевого водоснабжения

 

Государственная поддержка в виде предоставления льготных кредитов, таможенных и иных льгот направлена на использование современных технологий для получения питьевой воды требуемых нормативов качества, а также на предоставление потребителям гарантий бесперебойного режима подачи питьевой воды в соответствии с нормами водопотребления.

Условия и порядок предоставления льготных кредитов, таможенных и иных льгот для собственников централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, организаций питьевого водоснабжения, а также организаций, производящих оборудование, материалы и реагенты для нужд питьевого водоснабжения, устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В

ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 

Статья 27. Разрешение имущественных споров, связанных с отношениями в области питьевого водоснабжения

 

Имущественные споры, связанные с отношениями в области питьевого водоснабжения, разрешаются судами Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 28. Ответственность за правонарушения в области обеспечения населения питьевой водой

 

Лица, виновные в совершении правонарушений в области питьевого водоснабжения, несут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 29. Возмещение вреда, причинённого здоровью населения в результате несоответствия питьевой воды нормативным требованиям

 

Вред, причинённый здоровью населения в результате потребления из систем питьевого водоснабжения либо из ёмкостей питьевой воды, не соответствующей нормативным требованиям, подлежит возмещению в полном объёме причинителем вреда в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 30. Возмещение вреда, причинённого собственникам систем питьевого водоснабжения и (или) организациям питьевого водоснабжения

 

Вред, причинённый собственникам систем питьевого водоснабжения и (или) организациям питьевого водоснабжения в результате несоблюдения правил пользования системами, санитарных правил и норм, повреждения сооружений, оборудования, водопроводных сетей, создания препятствий в проведении аварийно-восстановительных работ, обеспечении штатного режима эксплуатации систем водоснабжения либо в результате загрязнения источников питьевого водоснабжения, подлежит возмещению в полном объёме причинителем вреда в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

 

Глава VII. Заключительное положение

 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

     Президент                                                                    Гурбангулы

Туркменистана                                                           Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

25 сентября 2010 года

№ 136-IV.