Воздушный кодекс Туркменистана

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanyň Howa kodeksini tassyklamak we

güýje girizmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 6-njy madda)

 

1-nji madda. Türkmenistanyň Howa kodeksini tassyklamaly.

 

2-nji madda. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň Howa kodeksiniň güýje giren gününden başlap 1996-njy ýylyň 18-nji iýunynda kabul edilen Türkmenistanyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistanyň Howa kodeksini hem-de oňa üýtgetmeler we goşmaçalar girizilen ähli soňky kanunlary güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli.

 

4-nji madda. Türkmenistanyň Howa kodeksiniň hereketi, ol güýje girenden soň ýüze çykan gatnaşyklara degişli edilýär.

 

5-nji madda. Awiasiýa çygryndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň Howa kodeksine laýyk getirilmäge degişlidir.

 

6-njy madda. Awiasiýa çygrynda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň Howa kodeksine laýyk getirilýänçä, Türkmenistanyň Howa kodeksine garşy gelmeýändigine görä hereket edýärler.

 

 

Türkmenistanyň                                                Gurbanguly

     Prezidenti                                                    Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2012-nji ýylyň 10-njy ýanwary.

№ 255-IV.

 

TÜRKMENISTANYŇ

HOWA KODEKSI

 

Şu Kodeks ýuridik we fiziki şahslaryň isleglerini kanagatlandyrmakda awiasiýanyň işiniň, şeýle hem Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak we onuň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça beýleki işiň, goranmagyň we döwletiň bähbitlerini gorap saklamagyň, howa gämileriniň uçuşlarynyň howpsuzlygynyň, awiasiýa hem-de ekologik howpsuzlygyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Türkmenistanyň öz üstündäki howa giňişligine bolan özygtyýarlylygy

 

1. Türkmenistanyň çäginiň düzüm bölegi bolan özüniň howa giňişligi babatynda Türkmenistan doly we aýratyn özygtyýarlylyga eýedir.

2. Türkmenistanyň howa giňişligi diýlip, Türkmenistanyň çäginiň üstündäki howa giňişligine, şol sanda içerki suwlarynyň we çäk deňzinden ýokardaky howa giňişligine düşünilýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

2-nji madda. Türkmenistanyň howa kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň howa kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar hem-de şu Kodeksden we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger-de Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kodeksde göz öňünde tutulanlardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak bilen baglanyşykly gatnaşyklaryň düzgünleşdirilmegi

 

Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak we ony peýdalanyjylaryň işi bilen baglanyşykly ýüze çykýan gatnaşyklar şu Kodeks, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak hakynda düzgünnama, Türkmenistanyň howa giňişliginde uçuşlaryň kadalary, başga düzgünler, şeýle hem bellenilen tertipde kabul edilen Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

 

4-nji madda. Türkmenistanyň Howa kodeksiniň hereket edýän çygry

 

Türkmenistanyň Howa kodeksiniň hereketi onuň dahylly böleginde Türkmenistanyň çäginde, şeýle-de bolunýan ýurduň kanunlarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, onuň çäginden daşarda hem Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanyjylaryň ählisine degişlidir.

 

5-nji madda. Awiasiýanyň görnüşleri we onuň peýdalanylmagy

 

1. Türkmenistanyň awiasiýasy döwlet we umumy maksatly awiasiýany öz içine alýan raýat awiasiýasyna bölünýär.

2. Döwlet awiasiýasyna harby awiasiýa, milli howpsuzlyk, içeri işler edaralarynda, serhet, gümrük gulluklarynda ulanylýan ýa-da Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çözgüdi boýunça beýleki döwlet dolandyryş edaralarynyň ygtyýarynda durýan howa gämileri we awiasiýa serişdeleri degişlidir. Döwlet awiasiýasy goranmak, howpsuzlygy we hukuk tertibini üpjün etmek, döwletiň bähbitlerini gorap saklamak maksatlary üçin peýdalanylýar.

3. Raýat awiasiýasyna howa arkaly daşaýyşlary we jemgyýetçilik maksatlarynda awiasiýa işlerini ýerine ýetirmek üçin peýdalanylýan awiasiýa degişlidir.

4. Umumy maksatly awiasiýa özi üçin bellenilen kadalara we düzgünlere laýyklykda hususy isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýuridik ýa-da fiziki şahslar tarapyndan peýdalanylýan awiasiýa degişlidir.

5. Türkmenistanyň awiasiýasy, degişliligine garamazdan, gyssagly lukmançylyk kömegini bermek, gözleg-halas ediş we heläkçilikde halas ediş işlerini geçirmek maksatlary üçin, şol sanda tebigy betbagtçylyklarda hem peýdalanylyp bilner.

(2015-nji ýylyň 23-nji maýyndaky we 2016-njy ýylyň 26-njy martyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 2, 63-nji madda; 2016 ý., № 1, 67-nji madda).

 

6-njy madda. Türkmenistanyň awiasiýa serişdelerine bolan eýeçiligi

 

1. Howa gämileri, aeroportlar, aerodromlar, tehniki serişdeler we howa gämileriniň uçuşlaryny guramak, ýerine ýetirmek we üpjün etmek üçin zerur bolan beýleki emläk eýeçiligiň döwlet, hususy we gaýry görnüşlerinde bolup biler.

2. Döwlet awiasiýasy diňe döwlet eýeçiliginde durýar.

3. Awiasiýa serişdelerini eýeçilige edinmäge çäklendirmeler bellenilip bilinmez, muňa Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan halatlar girmeýär.

 

7-nji madda. Howa giňişliginden peýdalanmak we awiasiýanyň işini dolandyrmak çygrynda ygtyýarly edaralar

 

1. Howa giňişliginden peýdalanmak çygrynda döwlet dolandyryşy we gözegçiligi ygtyýarly edara - Türkmenistanyň Goranmak ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak hakynda düzgünnama laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Raýat awiasiýasynyň işi çygrynda döwlet dolandyryşy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarly eden edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

Ygtyýarly edara görkezilen ugurlar boýunça işi beýleki döwletleriň raýat awiasiýasynyň edaralary we halkara guramalary bilen utgaşdyrýar.

3. Döwlet awiasiýasynyň işi çygrynda döwlet dolandyryşy bu çygyrda ygtyýarly edara - Türkmenistanyň Goranmak ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

Döwlet awiasiýasynyň çygrynda işi guramagy we bu işi dessin dolandyrmagy döwlet awiasiýasynyň bölümleri garamagynda bolan degişlilikde Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginde,  Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginde, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda ygtyýarly dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

(2015-nji ýylyň 23-nji maýyndaky, 2016-njy ýylyň 26-njy martyndaky we 2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 2, 63-nji madda; 2016 ý., № 1, 67-nji madda; 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

8-nji madda. Howa giňişliginden peýdalanmak we awiasiýanyň işi çygrynda döwlet dolandyryşy

 

Döwlet ygtyýarly edaralaryň üsti bilen howa giňişliginden peýdalanmak we awiasiýanyň işi çygrynda dolandyryşy aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrýar:

1) Türkmenistanyň goranmak ukyplylygyny we döwlet bähbitleriniň goralmagyny üpjün etmek;

2) Türkmenistanyň ykdysady bähbitlerini berjaý etmek, hojalygy ýöredýän subýektleriň we ilatyň daşaýyşlara we awiasiýa işlerine bolan isleglerini öz wagtynda, doly we hilli kanagatlandyrmak;

3) awiasiýanyň netijeli ösdürilmegi, halkara howa arkaly daşaýyşlar bazaryna raýat awiasiýasynyň gatnaşmagyny giňeltmek üçin şertleri döretmek;

4) howa gämileriniň peýdalanylyşynyň kadalarynyň berjaý edilişine we uçuşlaryň howpsuzlygyna gözegçilik etmek;

5) awiasiýanyň çygryndaky işi güwälendirmek, bellige almak we ygtyýarlylandyrmak;

6) howa  giňişliginden peýdalanyjylaryň bähbitlerini berjaý etmek;

7) raýatlara awiasiýa ulag hyzmaty edilýän wagtynda olaryň hukuklaryny goramak;

8) dürli degişlilikdäki awiasiýanyň işini utgaşdyrmak;

9) daşky gurşawy awiasiýanyň işi bilen baglanyşykly zyýanly täsirden gorap saklamak.

 

9-njy madda. Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary

 

1. Döwlet we raýat awiasiýasynyň çygyrlarynda dolandyryşa we gözegçilige ygtyýarly edaralar ýuridik we fiziki şahsalaryň peýdalanmaklary üçin şulary kesgitleýän we düzgünleşdirýän Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalaryny işläp düzýärler, kabul edýärler we zerur halatynda neşir edýärler:

1) howa gämileriniň Türkmenistanyň howa giňişliginde uçuşlary ýerine ýetirmeginiň tertibini;

2) döwlet, raýat howa gämileriniň uçuşlaryny guramagyň we ýerine ýetirmegiň tertibini;

3) howa gämileriniň uçuşlarynyň üpjün edilmegini guramagyň tertibini;

4) Türkmenistanyň howa gämileri bilen bolup geçen awiasiýa wakalarynyň derňewini guramagyň we geçirmegiň tertibini, olaryň toparlara bölünişini we hasaba alnyşyny;

5) döwlet we raýat awiasiýanyň çygrynda güwälendirmegi;

6) howa gämilerini we aerodromlary döwlet belligine almagyň tertibini;

7) gözleg we heläkçilikde halas ediş işlerini geçirmegiň tertibini;   

8) daşky gurşawy gorap saklamak çygrynda standartlary we düzgünleri ýerine ýetirmegi;

9) ýükleri we poçta ugratmalaryny howa arkaly daşaýyşlardan gelip çykýan nägilelikleri bildirmegiň we olara garamagyň tertibini;

10) Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak we awiasiýanyň işi çygryndaky şu Kodeksde göz öňünde tutulan beýleki gatnaşyklary.

2. Türkmenistanyň döwlet awiasiýasynyň bölümleri garamagynda bolan ygtyýarly dolandyryş edaralary şu Kodeksiň 7-nji maddasynda kesgitlenilen ygtyýarlyklarynyň çäklerinde, awiasiýanyň işini we onuň howpsuzlygyny düzgünleşdirýän Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalaryna laýyk gelýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär.

 

10-njy madda. Awiasiýanyň çygryndaky işiň güwälendirilmegi

 

1. Awiasiýa tehnikasyny işläp taýýarlamak, öndürmek, abatlamak we ulanmak bilen meşgul bolýan ýuridik şahslar, şeýle hem awiasiýa işgärleri şol şahsyň tehniki taýýarlygynyň derejesiniň Türkmenistanyň degişli döwlet awiasiýa kadalarynyň talaplaryna laýyk gelşine şahadatnama (güwänama) almalydyrlar.

Döwlet we raýat awiasiýasynda ygtyýarly edaralaryň güwälendirilýän obýektleriň Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary bilen bellenilen talaplara laýyk gelşini tassyklamak boýunça işi awiasiýanyň çygrynda güwälendirme diýlip ykrar edilýär.

Aşakdakylar güwälendirilmäge degişlidir:

1) howa gämilerini we beýleki awiasiýa tehnikasyny işläp taýýarlaýjylar we öndürijiler;

2) howa gämileri, awiasiýa hereketlendirijileri, howa perleri, bortdaky we ýerdäki awiasiýa gurallary, awiasiýa türgenleşik enjamlary we beýleki obýektler;

3) aerodromlar we aeroportlar;

4) ýolagçylary, ýükleri, poçtany howa arkaly daşaýşy we awiasiýa işlerini amala aşyrýan we üpjün edýän awiasiýa kärhanalary;

5) awiasiýa işgärleriniň wezipeleriniň sanawyna laýyklykda degişli derejeli hünärmenleri taýýarlamagy amala aşyrýan bilim edaralary;

6) işi howa gämileriniň uçuşynyň howpsuzlygyny ýa-da awiasiýanyň howpsuzlygyny üpjün etmek bilen gös-göni baglanyşykly bolan ýuridik şahslar;

7) awiasiýa tehnikasyna hyzmat etmegi we ony abatlamagy amala aşyrýan kärhanalar.

2. Türkmenistanda awiasiýa tehnikasyny işläp taýýarlamagy we öndürmegi güwälendirmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygryýarly edilen edara amala aşyrýar.

3. Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary bilen bellenilen güwälendirmegiň geçirilmegine bildirilýän talaplar ähli ýuridik ýa-da fiziki şahslaryň berjaý etmegi üçin hökmanydyr.

Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalarynyň talaplarynyň berjaý edilmedik halatynda olara laýyklykda berlen güwänamanyň (şahadatnamanyň) hereketi bu güwänamany (şahadatnamany) beren ygtyýarly edaranyň çözgüdi bilen togtadylyp ýa-da ýatyrylyp bilner.

4. Güwälendirmegiň geçirilmegi bilen baglanyşykly harajatlary maliýeleşdirmek Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

11-nji madda. Raýat awiasiýasynyň çygryndaky işi ygtyýarlylandyrmak

 

1. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilen tertipde bellige alnan awiasiýa tehnikasyny ulanmak hukugyna bolan güwänamany (şahadatnamany) alan ýuridik we fiziki şahs howa arkaly daşaýyşlary ýerine ýetirmek we awiasiýa işlerini geçirmek bilen baglanyşykly işi raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan berlen ygtyýarnamalar boýunça amala aşyrýar.

Şeýle hem şu işler ygtyýarlylandyrmaga degişlidir:

1)  aeroportlarda we aerodromlarda howa gämilerine, ýolagçylara, ýüklere we poçta hyzmatyny etmek boýunça;

2) awiasiýa işgärleriniň wezipeleriniň sanawyna laýyklykda işgärlere bilim bermek we hünär taýdan taýýarlamak çygrynda;

3) umumy maksatly awiasiýanyň howa gämileriniň tehniki ýagdaýyna we olary ulanmagyň howpsuzlygyna gözegçiligi amala aşyrmak boýunça.

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen işi amala aşyrmaga ygtyýarnamalar bermegiň, ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmegiň, hereketini togtatmagyň, dikeltmegiň, bes etmegiň we ýatyrmagyň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilýär.

3. Ygtyýarlylandyrmak boýunça harajatlary maliýeleşdirmek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

12-nji madda. Awiasiýanyň çygryndaky işe döwlet gözegçiligi

 

1. Raýat awiasiýasynyň çygryndaky işiň howa gämileriniň uçuşlarynyň howpsuzlygyny we awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmek böleginde döwlet gözegçiligi raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara we onuň Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda döredýän gözegçilik edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Raýat awiasiýasynyň çygryndaky işe gözegçilik etmegi geçirmek maksady bilen gözegçilik edaralarynyň raýat awiasiýasynyň obýektlerine we serişdelerine çäklendirmesiz barmaga hukugy bardyr.

Gözegçilik gulluklarynyň wezipeli adamlarynyň barlaglary geçirmek bilen baglanyşykda bildirýän talaplary ýuridik we fiziki şahslaryň ýerine ýetirmegi üçin hökmanydyr.

3. Döwlet awiasiýasynyň çygryndaky işiň howa gämileriniň uçuşlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek böleginde döwlet gözegçiligi şu çygyrda ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenilýän tertipde we döwlet awiasiýasynyň bölümleri bar bolan edaralar tarapyndan amala aşyrylýar.

4. Awiasiýanyň işine döwlet gözegçiligi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki döwlet edaralary hem özleriniň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde amala aşyryp bilerler.

 

II BAP. HOWA GIŇIŞLIGINDEN PEÝDALANMAK

 

13-nji madda. Howa giňişliginden peýdalanmak bilen baglanyşykly iş

 

1. Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak bilen baglanyşykly işe howa gämileriniň we beýleki uçujy gurallaryň uçuşlary, atyşlaryň we raketalaryň goýberilişiniň ähli görnüşleri, partlaýyş işleri we maddy obýektleri howa giňişliginde göçürmek bilen, şeýle hem elektromagnit we ýagtylyk şöhle ýaýratmalaryny peýdalanmak bilen baglanyşykly beýleki iş degişlidir.

2. Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak bilen baglanyşykly işe zerur howpsuzlyk çärelerini berjaý etmek bilen howa giňişliginden peýdalanmak, aeronawigasiýa hyzmatlary we awiasiýanyň işi çygrynda döwlet dolandyryşynyň we gözegçiliginiň wezipelerini amala aşyrýan ygtyýarly edaralaryň rugsady bilen ýol berilýär.

(2016-njy ýylyň 12-nji ýanwaryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 1, 8-nji madda).

 

14-nji madda. Howa giňişliginiň gurluşy

 

1. Howa giňişliginden peýdalanmak bilen baglanyşykly işi amala aşyrmak üçin howa giňişliginde tutuşlygyna Türkmenistanyň howa giňişliginiň gurluşyny emele getirýän howa hereketine, aerodromlara we aerouzellere hyzmat ediş ýerleri, howa ýollary, howa gämileriniň uçuşlarynyň ugurlary we ýörite zolaklary, uçuşlaryň gözegçilik edilmeýän ýerleri, gadagan edilen zolaklar we çäklendirilen zolaklar, poligonlaryň, partlaýyş işleriniň geçirilýän ýerleri, beýleki ýörite düzüm bölekleri bellenilýär.

2. Howa giňişliginiň gurluşy, onuň düzülmeginiň we üýtgedilmeginiň tertibi, howa giňişliginden peýdalanyjylarynyň arasynda meýilleşdirmegiň, utgaşdyrmagyň we bilelikdäki sazlaşykly hereketiň kadalary Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak hakynda düzgünnama arkaly kesgitlenilýär.

 

15-nji madda. Howa giňişliginden peýdalanyjylar we ondan peýdalanylanda ileri tutulmalar

 

1. Ýuridik we fiziki şahslar - howa giňişliginden peýdalanyjylar, şu Kodeksiň 13-nji maddasynda görkezilen işi amala aşyranlarynda deň hukuklara eýe bolýarlar we Türkmenistanyň çäginde birmeňzeş jogapkärçilik çekýärler.

2. Howa giňişliginden peýdalanyjylaryň iki we şondan köpüsinde bir wagtda howa giňişliginden peýdalanmak islegi ýüze çykanda ony peýdalanmak hukugy peýdalanyjylara döwlet ileri tutulmalaryna laýyklykda şu yzygiderlilikde berilýär:

1) howa hüjümini serpikdirmek, Türkmenistanyň Döwlet serhediniň bozulmagynyň ýa-da Türkmenistanyň çägine ýaragly girilmeginiň öňüni almak we bes etmek;

2) tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlarda kömek bermek;

3) Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak hakynda düzgünnamanyň bozulmagynyň öňüni almak we bes etmek;

4) liter gatnawlaryny ýerine ýetirmek;

5) howa gämileriniň uçuşlaryny, şol sanda uçuşlary döwletiň goranmak ukyplylygynyň we howpsuzlygynyň bähbitlerine ýerine ýetirmek ýa-da Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararlaryna laýyklykda başga işi amala aşyrmak;

6) söweşjeň taýýarlygyň barlanylýan halatynda, şeýle hem döwlet awiasiýasynyň bölümleriniň täze ýere geçirilýän halatynda döwlet howa gämileriniň uçuşlaryny ýerine ýetirmek;

7) uçuşlary ýerine ýetirmek ýa-da ýörite şertnamalara laýyklykda Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak bilen baglanyşykly başga işleri amala aşyrmak;

8) ýolagçylaryň we bagažyň yzygiderli howa arkaly daşaýyşlaryny ýerine ýetirmek;

9) döwlet howa gämileriniň beýleki uçuşlaryny ýerine ýetirmek;

10) ýükleriň we poçtanyň yzygiderli howa arkaly daşaýyşlaryny ýerine ýetirmek;

11) yzygiderli bolmadyk gatnawlarda, awiasiýa işleri ýerine ýetirilende howa arkaly daşaýyşlary ýerine ýetirmek;

12) howa gämileriniň synag uçuşlaryny ýerine ýetirmek;

13) howa gämileriniň okuw, sport we görkezme uçuşlaryny ýerine ýetirmek;

14) howa gämileriniň uçuşlaryny ýerine ýetirmek ýa-da, ýuridik ýa-da fiziki şahslaryň isleglerini kanagatlandyrmak maksatlary bilen amala aşyrylýan howa giňişliginden peýdalanmak boýunça başga iş.

 

16-njy madda. Howa giňişliginden peýdalanmagyň tertibi

 

1. Türkmenistanyň howa giňişligi howa gämileriniň uçuşlary we onuň peýdalanylmagy bilen baglanyşykly işiň beýleki görnüşlerini amala aşyrmak üçin açykdyr.

2. Türkmenistanyň howa giňişliginden ýa-da onuň aýry-aýry ýerlerinden peýdalanmak bölekleýin çäklendirilip ýa-da tutuşlygyna gadagan edilip bilner.

3. Howa giňişliginden peýdalanmagyň tertibi Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak hakynda düzgünnama bilen düzgünleşdirilýär.

4. Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak boýunça çäklendirmeleriň ählisi aeronawigasiýa maglumat ulgamynyň ýollarynyň üsti bilen Türkmenistanyň, beýleki döwletleriň gyzyklanýan ýuridik we fiziki şahslarynyň we halkara awiasiýa guramalarynyň dykgatyna ýetirilýär.

5. Hemişelik hereket edýän gadagan zolaklar we uçuşlaryň çäklendirilen zolaklary aeronawigasiýa maglumatynyň ýygyndylaryna goşulýar.

6. Howa giňişliginden peýdalanmak hakyndaky aeronawigasiýa maglumaty howa giňişliginden peýdalanyjylaryň ählisi üçin elýeterlidir.

 

17-nji madda. Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmagyň kadalarynyň berjaý edilişine gözegçilik

 

1. Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmagyň kadalarynyň berjaý edilişine gözegçilik Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň edaralary, şeýle hem howa hereketine hyzmat edýän we olar üçin bellenilen zolaklarda we ýerlerde uçuşlary dolandyrýan edaralar tarapyndan amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamy barada düzgünnama Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

2. Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň edaralarynyň görkezmeleri howa giňişliginden peýdalanyjylaryň hemmesi üçin hökmanydyr.

3. Döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara Türkmenistanyň howa giňişliginde düzgüni bozan howa gämilerini ýüze çykarmak böleginde howa gämileriniň uçuşlaryna gözegçiligi amala aşyrýar.

4. Şu maddanyň birinji we üçünji böleklerinde görkezilen edaralar Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmagyň kadalarynyň bozulmagynyň öňüni almak we bes etmek boýunça Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan çäreleri görmäge borçludyrlar.

 

18-nji madda. Howa giňişliginden peýdalanyjylaryň aragatnaşygyny guramak

 

1. Howa giňişliginden peýdalanyjylar Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň edaralary, şeýle hem olar üçin jogapkärçilik bellenilen ýerlerde howa hereketine hyzmat edýän we uçuşlary dolandyrýan edaralar bilen, howa giňişliginiň howa gämileriniň uçuşlaryny ýerine ýetirmek üçin peýdalanylan halatynda bolsa, Türkmenistanyň howa hüjüminden goranyş edaralary bilen aragatnaşyk ýollaryny guramaga borçludyrlar.

2. Howa giňişliginden peýdalanmak bilen baglanyşykly işi üpjün etmek üçin Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň kärhanalary aragatnaşygyň zerur ýollaryny we enjamlaryny peýdalanyjylara kärendesine berýärler. Berlen aragatnaşyk ýollary we enjamlary hatardan çykanda olar bellenilen tertipde başgalary bilen çalşyrylmalydyr.

3. Uçuşlary üpjün etmek we howa hereketini dolandyrmak üçin kärendesine berilýän aragatnaşyk ýollary bolmasa umumy peýdalanylýan aragatnaşyk serişdeleri peýdalanylyp bilner.

4. Uçuşlary üpjün etmek we howa hereketini dolandyrmak üçin umumy peýdalanylýan aragatnaşyk serişdelerini peýdalanmagyň tertibi döwlet we raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edaralar tarapyndan bilelikde bellenilýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

19-njy madda. Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmaga rugsatnama

 

Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmagyň bellenilen kadalara laýyklykda Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň degişli edarasynyň beren rugsatnamasy esasynda amala aşyrylýar, muňa Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanylmagy barada Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň degişli edarasynyň habarly edilmegi hökman bolup durýan, şu Kodeksiň 15-nji maddasynyň ikinji böleginiň 1-3-nji bentlerinde göz öňünde tutulan halatlar girmeýär.

 

20-nji madda. Türkmenistanyň howa giňişliginde we aeroportlarynda hyzmatlaryň edilenligi üçin töleg

 

Türkmenistanyň howa giňişliginde we aeroportlarynda aeronawigasiýa hyzmatlary we maglumat üpjünçiligi üçin töleg howa gämilerden (Türkmenistanyň döwlet awaisiýasynyň howa gämileri muňa girmeýär) raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan tassyklanylýan Türkmenistanyň howa giňişliginde aeronawigasiýa hyzmatywe aeroportlarynda hyzmatlaryň edilenligi üçin ýygymlary ulanmagyň kadalarynda bellenilen tertipdealynýar.

(2016-njy ýylyň 12-nji ýanwaryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 1, 8-nji madda).

 

21-nji madda. Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmagyň kadalarynyň bozulmagy

 

1. Şu Kodeksiň we Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak baradaky beýleki kadalaşdyryjy namalarynyň talaplary berjaý edilmezden Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanylmagy bilen baglanyşyklylykda amala aşyrylýan iş Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmagyň kadalarynyň bozulmagy diýlip ykrar edilýär.

2. Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmagyň kadalaryny bozýan howa giňişliginden peýdalanyjylar olaryň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrýan edaralaryň talap etmegi boýunça şeýle işi haýal etmän bes etmäge we ýol berlen bozulmalary öz güýçleri bilen düzetmäge borçludyrlar.

 

22-nji madda. Adatdan daşary ýagdaýdaky hereketler

 

Adatdan daşary ýagdaýdaky şertlerde, şeýle hem jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň çözgüdi bilen Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak üçin jogapkärçilik dolulygyna döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara berlip bilner.

 

III BAP. HOWA GÄMILERI

 

23-nji madda. Howa gämisi diýen düşünje

 

Ýerden (suwdan) serpigýän howa bilen özara täsirden tapawutlanýan, howa bilen onuň özara täsiriniň hasabyna atmosferada saklanýan uçujy gural howa gämisi diýlip ykrar edilýär.

 

24-nji madda. Howa gämilerini bellige almak

 

1. Raýat awiasiýasynyň howa gämileri, şeýle hem döwlet awiasiýasynyň howa gämileri Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalarynyň talaplaryna laýyklykda bellige alynmaga degişlidir.

2. Raýat awiasiýasynyň howa gämileri Türkmenistanyň raýat howa gämileriniň döwlet sanawynda, döwlet awiasiýasynyň howa gämileri bolsa Türkmenistanyň döwlet howa gämileriniň döwlet sanawynda bellige alynýar.

Howa gämisiniň degişli sanawa girizilmegi bilen onuň eýesine bellige alnanlygy hakyndaky şahadatnama berilýär.

3. Türkmenistanyň raýat howa gämileriniň döwlet sanawyny we Türkmenistanyň döwlet howa gämileriniň döwlet sanawyny ýöretmegiň, şeýle hem bellige alnanlygy hakyndaky şahadatnamalary bermegiň tertibi degişlilikde raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara we döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenilýär.

4. Planýorlary, deltaplanlary, has ýeňil uçujy gurallary, sport üçin niýetlenilen beýleki howa gämilerini, höwesjeň gurluşly howa gämilerini, aerostatik gurallary bellige almagy, şeýle hem olaryň bellige alnanlygy hakyndaky şahadatnamalary bermegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän edara amala aşyrýar.

 

25-nji madda. Howa gämileriniň bellige alynmagyny ykrar etmek

 

1. Howa gämisiniň Türkmenistanyň raýat howa gämileriniň döwlet sanawyna ýa-da Türkmenistanyň döwlet howa gämileriniň döwlet sanawyna girizilen pursadyndan, şol gämi babatda daşary ýurt döwletleriniň howa gämileriniň sanawlarynda öňki edilen ähli ýazgylar Türkmenistan tarapyndan ykrar edilmeýär.

2. Еger howa gämisi Türkmenistanyň howa gämileriniň sanawlaryndan bellenilen tertipde çykarylmadyk bolsa, Türkmenistanyň howa gämisiniň daşary ýurt döwletiniň howa gämileriniň sanawlaryna girizilmegi deň ýagdaýda Türkmenistan tarapyndan ykrar edilmeýär.

 

26-njy madda. Howa gämisini sanawdan çykarmak

 

1. Howa gämisi şu halatlarda Türkmenistanyň raýat howa gämileriniň döwlet sanawyndan ýa-da Türkmenistanyň döwlet howa gämileriniň döwlet sanawyndan çykarylýar:

1) hasapdan öçürilende ýa-da howa gämisi ulanyşdan aýrylanda;

2) howa gämisi bellenilen tertipde daşary ýurt döwletine, daşary ýurtly ýuridik ýa-da fiziki  şahslara satylanda ýa-da berlende;

3) howa gämilerini bellige almagyň Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary bilen kesgitlenilen resmi tertiplerinde göz öňünde tutulan beýleki halatlarda.

2. Howa gämisi Türkmenistanyň raýat howa gämileriniň döwlet sanawyndan ýa-da Türkmenistanyň döwlet howa gämileriniň döwlet sanawyndan çykarylanda, howa gämisini bellige almak hakyndaky şahadatnama we bu gämi babatda degişli sanawda edilen ähli ýazgylar güýjüni ýitirýär.

 

27-nji madda. Raýat howa gämisiniň görnüşiniň güwälendirilmegi

 

1. Gurluşy täze görnüşli raýat howa gämisi Türkmenistanda hereket edýän uçuşa ýaramlylyk ölçeglerine laýyk gelşine güwälendirilmelidir we onuň görnüşiniň güwänamasy bolmalydyr.

2. Raýat awiasiýasynyň howa gämileriniň uçuşa ýaramlylyk ölçegleri we uçuşa ýaramlylyk güwänamasynyň berilmeginiň tertibi Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary arkaly bellenilýär.

3. Raýat awiasiýasynyň howa gämileriniň güwälendirilmegini, şeýle hem olaryň uçuşa ýaramlylyk ölçeglerine laýyk gelşine gözegçiligi raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan amala aşyrylýar.

4. Howa gämisiniň uçuşa ýaramlylygyna täsir edýän onuň görnüşiniň tassyklanylan gurluşy (görnüşli gurluşy) üýtgedilen ýa-da onuň ulanyş tehniki resminamalary üýtgedilen halatynda howa gämisiniň şol görnüşi goşmaça güwälendirilmegi geçmelidir we görnüşiň güwänamasynyň goşmaçasyny almalydyr.

5. Uçuşlaryň howpsuzlygyna wehim salýan kemçilikler ýüze çykarylan halatynda howa gämisiniň görnüşiniň güwänamasynyň hereketi ony beren döwlet edarasy tarapyndan togtadylyp ýa-da ol ýatyrylyp bilner.

 

28-nji madda. Howa gämisiniň ulanylmagyna rugsat bermek

 

1. Raýat howa gämisiniň her bir nusgasy onuň gurluşynyň, häsiýetleriniň we ulanyş-tehniki resminamalarynyň Türkmenistanyň raýat howa gämilerini güwälendirmegiň döwlet kadalarynda göz öňünde tutulan talaplara, şeýle hem uçuşa ýaramlylygynyň hereket edýän ölçeglerine we ýerlerde sesiniň hem zyýanly maddalaryň emissiýasy boýunça ýol berilýän derejeleriň talaplaryna laýyk gelşine güwälendirilmelidir, bu barada howa gämisiniň eýesine bort resminamasy  hökmünde onuň uçuşlary ýerine ýetirmäge ýaramlydygy barada degişli şahadatnama (güwänama) berilýär.

2. Raýat awiasiýasynyň görnüş güwänamasy bolan howa gämisi, eger ol Türkmenistanyň raýat howa gämileriniň döwlet sanawynda bellige alnan bolsa we onuň uçuşlara ýaramlydygy barada şahadatnamasy (güwänamasy) bar bolsa, ulanylmaga goýberilýär.

3. Görnüş güwänamasy bolmadyk, ýöne şu Kodeksiň güýje girizilmegine çenli ulanyşda duran raýat awiasiýasynyň howa gämisi onuň uçuşlara ýaramlydygy barada hereket edýän şahadatnamanyň (güwänamanyň) esasynda ulanylmaga goýberilýär.

4. Raýat howa gämisiniň uçuşa ýaramlylyk güwänamasynyň talaplaryna we uçuşlaryň howpsuzlygynyň beýleki talaplaryna laýyk gelýän ýagdaýda saklanylmagy howa gämisini ulanyjynyň üstüne ýüklenilýär.

5. Döwlet awiasiýasynyň howa gämilerini ulanylmagyna rugsat berilmegi döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

6. Döwlet howa gämileri ulanylanda olary uçuşa ýaramlylyk talaplaryna we uçuşlaryň howpsuzlygynyň talaplaryna laýyk gelýän ýagdaýda saklanylmagy ygtyýarynda döwlet howa gämileri bolan döwlet pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň üstüne ýüklenilýär.

 

29-njy madda. Import edilýän howa gämileriniň güwälendirilmegi

 

1. Import edilýän howa gämisiniň her bir nusgasy uçuşa ýaramlylygynyň eksport güwänamasy ýa-da oňa barabar bolan, eksport edýän ýurduň ygtyýarly edaralary tarapyndan berlen resminamasy bolmalydyr.

2. Türkmenistana import edilýän howa gämisiniň ulanylmagyna rugsat, onuň Türkmenistanda hereket edýän raýat howa gämileri üçin uçuşa ýaramlylyk ölçeglerine ýa-da döwlet howa gämileri üçin esasy tehniki talaplara laýyk gelýändigi anyklanylandan soň berlip bilner.

3. Import edilýän howa gämisiniň güwälendirilmegi bilen baglanyşykly harajatlary maliýeleşdirmek howa gämisini edinmek baradaky şertnama laýyklykda amala aşyrylýar.

 

30-njy madda. Daşary ýurt howa gämisiniň uçuşa ýaramlylyk güwänamasyny ykrar etmek

 

Daşary ýurt howa gämisiniň uçuşa ýaramlylyk güwänamasy, şeýle güwänamany bermäge ýa-da onuň bellige alnan döwleti tarapyndan oňa ýuridik güýç bermäge bildirilýän talaplaryň Türkmenistanda bellenilen talaplara laýyk gelýän ýa-da olardan ýokary geçýän şertlerinde, ol Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

 

31-nji madda. Howa gämilerini bilelikde peýdalanmak

 

1. Türkmenistan beýleki döwletler bilen özara ylalaşyklar esasynda howa gämilerini bilelikde peýdalanmaga gatnaşyp biler.

2. Eger bu döwletiň kanunlaryna we bähbitlerine garşy gelmeýän bolsa, Türkmenistanda öz işlerini amala aşyrýan awiakompaniýalar raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edaranyň rugsatnamasy boýunça garyşyk we bilelikdäki daşaýyşlar boýunça hyzmatdaşlyk edip bilerler.

 

32-nji madda. Howa gämilerine goýulýan belgilemeler

 

1. Howa gämileri bellige alnanda olara döwlet we bellige alyş tanadyjy belgileri berilýär, belgiler şol howa gämilerine goýulýar.

Döwlet we bellige alyş tanadyjy belgilerinden başga-da howa gämisine goşmaça belgiler (nyşanlar, ýazgylar, emblemalar) goýlup bilner.

2. Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň howa gämilerine döwlet we bellige alyş tanadyjy hem-de goşmaça belgileri goýmagyň tertibi raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara, döwlet awiasiýasynyň howa gämilerine bolsa, döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär.

3. Türkmenistanyň howa giňişliginde döwlet we bellige alyş tanadyjy belgileri bolmadyk howa gämileriniň uçuşlaryna ýol berilmeýär.

 

33-nji madda. Howa gämisiniň çagyryş belgisi we çagyryş radiosignaly

 

Radioaragatnaşyk serişdeleri bilen enjamlaşdyrylan Türkmenistanyň her bir howa gämisine bellenilen tertipde çagyryş belgisi we çagyryş radiosignaly berilýär.

 

34-nji madda. Howa gämilerini peýdalanmak hukugyna çäklendirmeler

 

Aýratyn ýagdaýlarda ýüze çykýan Türkmenistanyň çäginde howa gämilerini peýdalanmak hukugynyň çäklendirmeleri Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen bellenilýär.

 

35-nji madda. Howa gämileriniň kärendesinde hukuklaryň we borçlaryň berilmegi

 

1. Howa gämisiniň eýesi bilen ony geljekde ulanyjynyň arasynda ylalaşygyň bolan halatynda Türkmenistanyň howa gämileri (ekipažy bilen ýa-da ekipažsyz) daşary ýurt ulanyjysyna degişli hukuklary we borçlary bermek bilen kärendesine berlip bilner.

2. Türkmenistanyň ulanyjysy tarapyndan daşary ýurt howa gämisi kärendesine alnan halatlarynda hem şuňa meňzeş tertip ulanylýar.

 

IV BAP. AWIASIÝA IŞGÄRLERI

 

36-njy madda. Awiasiýa işgärleri we onuň düzümi

 

1. Ýörite taýýarlygy bolan we howa gämileriniň uçuşlaryny guramak, ýerine ýetirmek, üpjün etmek we hyzmat etmek işini amala aşyrýan adamlar awiasiýa işgärlerine degişlidir.

2. Awiasiýa işgärleriniň düzümine aşakdakylar girýär:

1) howa gämisiniň ekipažy;

2) serkerde-ýolbaşçy, serkerde-uçuş, gözegçiler we gözükdirijiler düzümleriniň adamlary;

3) howa hereketini guramagy we oňa hyzmat etmegi amala aşyrýan adamlar;

4) howa gämileriniň uçuşlaryny guramagy we üpjün etmegi amala aşyrýan adamlar;

5) howa gämileriniň guralyşyny we tehniki hyzmatyny amala aşyrýan adamlar;

6) howa arkaly daşaýyşlara hyzmat edýän hünärmenler;

7) awiasiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegini аmala aşyrýan hünärmenler;

8) işi howa gämileriniň uçuşlaryny guramak, ýerine ýetirmek, üpjün etmek we hyzmat etmek bilen baglanyşykly bolan beýleki adamlar.

3. Adamlary raýat awiasiýasynyň awiasiýa işgärlerine degişli etmegiň tertibi raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara, döwlet awiasiýasynyň awiasiýa işgärlerine bolsa döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenilýär.

 

37-nji madda. Awiasiýa işgärleriniň hünär işine rugsat bermek

 

1. Awiasiýa işgärleriniň düzümine girýän adamlar hünär alamaty boýunça Türkmenistanda hereket edýän hünärleýin talaplara laýyk gelşine hünär synagyndan geçmelidir.

2. Howa gämileriniň uçuşlaryny üpjün etmek we ýerine ýetirmek bilen gös-göni baglanyşykly bolan awiasiýa işgärleri, şeýle işi amala aşyrmak hukugyna bolan şahadatnamasy (güwänamasy) we saglyk ýagdaýy boýunça bellenilen talaplara laýyk gelýändigi baradaky güwänamasy bar bolanda awiasiýada hünär işine goýberilýär.

3. Awiasiýa işgärleriniň düzümine girýän adamlary hünär işine rugsat bermegiň tertibi raýat awiasiýasy üçin raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara, döwlet awiasiýasy üçin bolsa döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär.

 

38-nji madda. Awiasiýa işgärleriniň şahadatnamalaryny ykrar etmek

 

Awiasiýa işgärleriniň daşary ýurt döwleti tarapyndan berlen şahadatnamalary (güwänamalary), olara ýuridik güýç bermäge bildirilýän talaplaryň Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary tarapyndan bildirilýän iň pes talaplaryna laýyk gelýän ýa-da olardan ýokary geçýän şertlerinde, olar Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

 

39-njy madda. Awiasiýa işgärlerini taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak we olaryň hünärini ýokarlandyrmak

 

1. Raýat awiasiýasynyň awiasiýa işgärlerini taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak we olaryň hünärini ýokarlandyrmak degişli güwänamasy bar bolan awiasiýa okuw mekdeplerinde, taýýarlaýyş, gaýtadan taýýarlaýyş we hünäri ýokarlandyryş merkezlerinde, beýleki ýöriteleşdirilen edaralarda, şol sanda Türkmenistanda ykrar edilýän güwänamasy bolan daşary ýurt döwletleriniň çäginde ýerleşenlerde, amala aşyrylýar.

Döwlet awiasiýasynyň awiasiýa işgärlerini taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak we hünäri ýokarlandyrmagyň tertibi döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenilýär.

2. Okuw mekdeplerini, beýleki ýöriteleşdirilen edaralary, döwlet we raýat awiasiýasynyň awiasiýa işgärlerini taýýarlaýyş, gaýtadan taýýarlaýyş we hünäri ýokarlandyryş merkezlerini güwälendirmek döwlet we raýat awiasiýasynyň çygrynda degişli ygtyýarly edaralar tarapyndan geçirilýär.

3. Aeroportlaryň administrasiýalary, howa gämileriniň ulanyjylary we beýleki ýuridik şahslar ýolagçylara hyzmat etmek bilen baglanyşykly işgärler taýýarlanylanda we gaýtadan taýýarlanylanda mätäç bolan ýolagçylara ilkinji lukmançylyk kömegini, şeýle hem maýyplygy bolan ýolagçylara zerur kömegi we hyzmatlary bermek boýunça işi utgaşdyrmakda işgärleriň ýörite taýýarlygyny göz öňünde tutmaga borçludyrlar.

 

40-njy madda. Howa gämisiniň ekipažy

 

1. Howa gämisiniň ekipažy uçuş ekipažyndan (serkerdeden, uçuş düzüminiň beýleki adamlaryndan) we kabina ekipažyndan (bort operatorlardan we bort ýolbeletlerden) ybaratdyr.

2. Howa gämisiniň ekipažynyň düzümi howa gämisiniň görnüşine, derejesine  we  niýetlenilişine,  şeýle  hem  onuň ulanylyşynyň  maksatlaryna we şertlerine baglylykda işläp taýýarlaýjy we buýrujy tarapyndan kesgitlenilýär hem-de howa gämisiniň her bir görnüşiniň uçuş-ulanyş resminamalarynda görkezilýär. Howa gämisiniň ekipažynyň düzümine raýat awiasiýasynyň gämileri üçin raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara, döwlet awiasiýasynyň gämileri üçin howa gämisi garamagynda durýan degişli ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenilýän tertipde, şol howa gämisini ulanmak bilen baglanyşykly başga awiasiýa işgärleri hem girizilip bilner.

3. Uçuş ekipažy doly düzümde bolmadyk ýagdaýynda howa gämisiniň uçuşyna ýol berilmeýär.

 

41-nji madda. Howa gämisiniň serkerdesi

 

1. Pilotyň (uçarmanyň) hereket edýän güwänamasy (şahadatnamasy) bolan, şeýle hem şol görnüşli howa gämisini özbaşdak dolandyrmak we ekipaža ýolbaşçylyk etmek üçin zerur taýýarlygy we tejribesi bolan adam howa gämisiniň serkerdesi bolup biler.

2. Ekipažy bir pilotdan (uçarmandan) ybarat bolan howa gämisini özbaşdak dolandyrmagy amala aşyrýan pilot (uçarman), şeýle hem uçuş taýýarlygy maksatnamasyna laýyklykda howa gämisini dolandyrmagy özbaşdak ýerine ýetirýän uçuş okuw mekdebiniň kursanty (talyby) howa gämisiniň serkerdesi diýlip ykrar edilýär.

 

42-nji madda. Howa gämisiniň serkerdesiniň hukuklary

 

1. Howa gämisiniň serkerdesi ekipažyň ähli işine ýolbaşçylyk edýär, gämide berk düzgün-nyzamy we tertibi, gäminiň uçuşlarynyň we ulanylyşynyň kadalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýär, şeýle hem bortdaky adamlaryň howpsuzlygyny, gäminiň we emlägiň abat saklanmagyny üpjün etmek üçin zerur çäreleri görýär.

2. Howa gämisiniň serkerdesi şu aşakdakylara hukuklydyr:

1) howa gämisiniň uçmagy, uçuşy we gonmagy, şeýle hem uçuşy bes etmek we uçulan ýere gaýdyp gelmek ýa-da mejbury gonmak hakynda gutarnykly karary kabul etmäge. Şeýle çözgüt uçuşyň howpsuzlygyna görnetin wehim salnan halatynda, şeýle hem adamlaryň janyny halas etmek, daşky gurşawa zyýan ýetirilmeginiň öňüni almak maksady bilen alnyp barylýan hereketler barada howa hereketini dolandyrýan edara hökman habar bermek we mümkin boldugyça uçuşlaryň kadalarynyň talaplaryny berjaý etmek bilen uçuşyň meýilnamasyndan, howa hereketini dolandyrýan edarasynyň görkezmesinden we uçuş tabşyrygyndan çykmak bilen kabul edilip bilner;

2) öz ygtyýarlygynyň çäklerinde howa gämisiniň bortundaky islendik adama gyşarnyksyz ýerine ýetirilmegine degişli bolan buýruklary we tabşyryklary bermäge;

3) ýolagçyda (ýolagçylarda), el goşunda we bagažda uçuşyň howpsuzlygyna wehim salýan maddalaryň we närseleriň bardygy hakynda şübhelenmäge ýeterlik esaslar bolanda, howa gämisiniň bortunda oňa (olara) gözden geçirişi geçirmek barada karar kabul etmäge;

4) öz hereketleri bilen uçuşyň howpsuzlygyna gös-göni wehim salýan we onuň buýruklaryna tabyn bolmaýan adamlara ähli zerur çäreleri görmäge. Howa gämisiniň golaýdaky aerodroma gelmegi bilen howa gämisiniň serkerdesi şeýle adamlary gämiden çykaryp biler, jenaýat alamatlary bolan hereketler amala aşyrylan halatynda olary degişli edaralara berip biler;

5) uçuşyň howpsuzlygyny üpjün etmek we howa gämisini gondurmak üçin zerur bolsa ýangyjy dökmek, bagažy, ýüki we poçtany taşlamak hakynda gutarnykly çözgüdi kabul etmek.

3. Mejbury gonulan halatynda howa gämisiniň serkerdesi ygtyýarlyklaryny ygtyýarly edaralara berýänçä, gäminiň bortundaky ähli adamlaryň hereketlerine ýolbaşçylyk edýär.

 

V BAP. AЕRODROMLAR WE AЕROPORTLAR

 

43-nji madda. Aerodromlaryň we aeroportlaryň toparlara bölünişi

 

1. Aerodrom (dikuçar duralgasy) munuň özi howa gämileriniň uçmagy, gonmagy, sürlüp öwrülmegi, durmagy we olara hyzmat edilmegi üçin ýörite enjamlaşdyrylan ýer ýa-da suw bölegidir.

2. Awiasiýanyň görnüşine degişlidigine baglylykda aerodromlar raýat, harby we bilelikde ýerleşdirilýän ýa-da bilelikde peýdalanylýan aerodromlara bölünýär.

3. Dürli pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň garamagynda bolan howa gämileriniň ýerleşýän raýat ýa-da döwlet awiasiýasynyň aerodromy bilelikde ýerleşdirilýän aerodrom diýlip ykrar edilýär.

4. Aerodromda ýerleşdirmek hukugy bolmazdan raýat awiasiýasynyň howa gämileriniň uçuşlaryny ýerine ýetirýän döwlet awiasiýasynyň aerodromy bilelikde peýdalanylýan aerodrom diýlip ykrar edilýär.

5. Howa giňişliginden dürli peýdalanyjylar tarapyndan aerodromlara bilelikde ýerleşdirilmegi ýa-da olardan bilelikde peýdalanylmagy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän tertipde amala aşyrylýar.

6. Aeroport, munuň özi howa gämilerini kabul etmäge we ugratmaga hem-de howa arkaly daşaýyşlara hyzmat etmek üçin niýetlenilen, şu maksatlar üçin aerodromy, aeromenzili, beýleki ýerüsti desgalary, şeýle hem zerur gerek bolan gurallary we işgärleri bar bolan desgalar toplumydyr.

7. Aeroportlar niýetlenilişi boýunça içerki we halkara aeroportlara bölünýär.

8. Halkara aeroporty, munuň özi halkara uçuşlaryny amala aşyrýan howa gämilerini kabul etmek, goýbermek we hyzmat etmek üçin we şol maksatlar üçin serhet, gümrük, migrasiýa we karantin gözegçilik nokatlary bilen aeromenzili bar bolan döwlet tarapyndan bölünip berlen aeroportdyr.

 

44-nji madda. Aerodromlaryň, aeroportlaryň we Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň obýektleriniň gurluşygy we durkunyň täzelenmegi

 

1. Aerodromlaryň, aeroportlaryň, gonuş meýdanlarynyň we Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň obýektleriniň gurluşygy we durkunyň täzelenmegi üçin ýer bölekleriniň bölünip berilmegi Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda geçirilýär.

2. Aerodromlar we aeroportlar üçin ýer bölekleriniň möçberleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän düzgünlere laýyklykda bellenilýär.

3. Gözleg işlerini geçirmek, aerodromlaryň, aeroportlaryň we Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň obýektleriniň taslamalaryny düzmek, gurmak, durkuny täzelemek we başga ýere göçürmek Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän tertipde degişli ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edaralary bilen ylalaşylýar.

4. Aerodromlaryň we Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň obýektleriniň gurluşygy we durkunyň täzelenmegi awiasiýa sesleriniň, awiasiýa hereketlendirijileriniň emissiýasynyň, elektromagnit we beýleki şöhlelenmeleriň zyýanly täsirini aradan aýyrmak hasaby bilen amala aşyrylmalydyr.

5. Aeroportlaryň taslanylmagy we gurluşygy maýyplygy bolan adamlaryň aýratyn isleglerini nazara almak bilen olar üçin zerur umumylykda peýdalanylýan ýerleriň, ulag we aragatnaşyk serişdeleriniň elýeter bolmagyny üpjün edýän enjamlaryň bolmagyny göz öňünde tutmalydyr.

Aeroportlaryň enjamlaşdyrylmagy maýyplygy bolan ýolagçylary mündürmegi we düşürmegi olaryň şahsy mertebe duýgularyny kemsitmezden guralmagyny göz öňünde tutmalydyr.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

45-nji madda. Aerodromlaryň we aeroportlaryň, şeýle hem Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň obýektleriniň güwälendirilmegi

 

1. Awiasiýada peýdalanylýan aerodromlar we aeroportlar hökmany güwälendirilmäge degişlidir. Bu aerodromlary we aeroportlary, olaryň gurallaryny güwälendirmegiň tertibi we şol gurallaryň sanawy Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary bilen kesgitlenilýär.

2. Howa hereketini guramak üçin niýetlenilen jaýlaryň, desgalaryň, kommunikasiýalaryň toplumlary, şeýle hem howa hereketine, nawigasiýa, gonmaga we aragatnaşyga hyzmat ediş serişdeleriniň we ulgamynyň ýerüsti obýektleri Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň obýektleri bolup durýar. Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň obýektleriniň sanawy Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary bilen kesgitlenilýär.

3. Aerodromlara we aeroportlara bildirilýän talaplar Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary tarapyndan bellenilýär we bu aerodromlaryň we aeroportlaryň taslamalarynyň düzülmegine, gurluşygyna, kabul edilmegine, ulanylmagyna we abatlanylmagyna gatnaşýan ähli döwlet dolandyryş edaralary, şeýle hem ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan berjaý edilmegi üçin hökmanydyr.

4. Aerodromlarda oturdylýan radiotehniki, ýagtylandyryş tehniki we meteorologik gurallar, şeýle hem Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň obýektleri ulanmagyň degişli ýaramlylyk güwänamasy bilen tassyk edilýän ulanmaga ýaramlylyk ölçegleriniň talaplaryna laýyk gelmelidir.

5. Aerodromlaryň we aeroportlaryň olara bildirilýän talaplara laýyk gelmegine döwlet gözegçiligi degişlilikde döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara we raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan amala aşyrylýar.

 

46-njy madda. Aerodromlaryň döwlet belligine alynmagy

 

1. Raýat aerodromlarynyň ählisi ulanyja bellige alnandygy barada şahadatnamanyň berilmegi bilen Türkmenistanyň raýat aerodromlarynyň döwlet sanawynda bellige alynmaga degişlidir.

Raýat aerodromlaryny bellige almagyň tertibi raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär.

2. Döwlet awiasiýasynyň aerodromlary we bilelikde ýerleşdirilýän ýa-da bilelikde peýdalanylýan aerodromlary bellige almagyň tertibi we peýdalanmagyň şertleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

47-nji madda. Aerodromlaryň we aeroportlaryň ulanylmagyna rugsat berilmegi

 

1. Raýat awiasiýasynda peýdalanylýan aerodromlaryň we aeroportlaryň ulanylmagyna rugsat berilmegi degişli güwänamalar esasynda raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Döwlet awiasiýasynyň aerodromlary döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilen tertipde ulanylmaga goýberilyär.

3. Türkmenistanyň raýat aerodromlarynyň döwlet sanawynda bellige alnandygy baradaky şahadatnamasy bolmazdan raýat awiasiýasynyň aerodromynyň ulanylmagyna ýol berilmeýär.

4. Aerodromy ulanyjy – güwänamany saklaýjy aerodromyň ulanylmagynyň bütin dowamynda onuň ýaramlylyk ölçegleriniň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.

5. Aerodromy ulanyjy diýlip, eýeçilik hukugy, kärende şertnamasy ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki esaslar boýunça şol aerodrom degişli bolan Türkmenistanyň, şeýle hem başga döwletiň ýuridik ýa-da fiziki şahsy ykrar edilýär.

6. Raýat awiasiýasynyň aerodromynyň ulanmak baradaky talaplara laýyk gelmeýän ýa-da Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary bilen bellenilen talaplaryň bozulan halatynda raýat awiasiýasynyň aerodromynyň ýaramlylyk güwänamasynyň hereketi bu güwänamany beren ygtyýarly edara tarapyndan togtadylyp ýa-da ol ýatyrylyp bilner.

 

48-nji madda. Aerodroma golaý ýerde obýektleriň gurulmagy we ýerleşdirilmegi

 

1. Aerodroma golaý ýerde howa gämileriniň uçuşlarynyň howpsuzlygyna wehim salyp biljek ýa-da aerodromlaryň radiotehniki serişdeleriniň kadaly işlemegi üçin päsgelçilik döredip biljek jaýlaryň, desgalaryň, aragatnaşyk liniýalarynyň, ýokary woltly elektrik geçiriji liniýalaryň, radiotehniki we beýleki obýektleriň taslamalaryny düzmek, gurmak we ýerleşdirmek boýunça işler aerodromyň eýesi we ony ulanmaga hukuk berýän güwänamany (rugsady) beren ygtyýarly edara bilen ylalaşylmalydyr.

2. Aerodromlara golaý ýerlerde senagat, raýat we ýaşaýyş jaý gurluşygy awiasiýa sesleriniň, awiasiýa hereketlendirijileriniň emissiýasynyň, elektromagnit we beýleki şöhlelenmeleriň ýetirip biljek ýaramaz täsirini aradan aýyrmagy hasaba almak bilen amala aşyrylmalydyr.

3. Aerodromyň töweregindäki çäklerde gurluşyk kadalarynyň bozulmagyna we beýleki bozulmalara ýol beren kärhanalar, edaralar, guramalar we fiziki şahslar aerodromyň eýesiniň ýa-da ol tarapyndan ygtyýarly edilen şahsyň talap etmegi boýunça aerodromyň töweregindäki çäkde gurluşygy ýa-da başga hereketleri haýal etmän bes etmäge we goýberilen düzgün bozulmalaryny düzetmäge borçludyrlar.

 

49-njy madda. Aeroportyň ulag gatnawy we ilatly ýerler bilen aragatnaşygy

 

1. Aeroportlaryň golaýdaky şäherler we beýleki ilatly ýerler bilen yzygiderli ulag gatnawy bolmalydyr.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary garamagyndaky çäklerde gyzyklanýan ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde aeroportlara alyp barýan ýollary gurmagy, durkuny täzelemegi, abadanlaşdyrmagy we ulanmagy, aeroportyň işiniň düzgünini hasaba almak bilen ýolagçy ulaglarynyň yzygiderli hereketini, şeýle hem şäherleriň we beýleki ilatly ýerleriň aeroportlar bilen telefon aragatnaşygyny we aragatnaşygyň başga serişdelerini üpjün edýärler.

3. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary aeroportlaryň ilatly ýerler bilen ulag aragatnaşygy guralanda maýyplygy bolan adamlar üçin zerur enjamlar oturdylan we ýörite bölünip berlen ýerleri bolan ulag serişdeleriniň peýdalanylmagyny göz öňünde tutmaga borçludyrlar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

50-nji madda. Aerodromyň töweregindäki çäkde jaýlara we desgalara bellik etmek

 

1. Aerodromyň töweregindäki çäk (aerodroma ýanaşyk ýerleşýän, obýektlere hem päsgelçiliklere gözegçilik we olary hasaba alyş zolagy) - aerodromyň daş-töweregindäki bellenilen möçberler bilen çäklendirilen, üstünde howa gämileriniň manýowry amala aşyrylýan ýerler.

2. Howa gämileriniň uçuşlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen aerodromyň töweregindäki çäkde ýerleşen jaýlaryň we desgalaryň eýeleri bellenilen kadalara laýyklykda öz hasabyna şol jaýlarda we desgalarda gijeki we gündizki bellik nyşanlaryny we gurluşlary ýerleşdirmäge borçludyrlar.

3. Aerodromlaryň tanalmagy üçin kabul edilen bellik nyşanlaryna we gurluşlara meňzeş haýsydyr bir nyşanlary we gurluşlary aerodromlara golaý ýerde ýerleşdirmek gadagandyr.

 

51-nji madda. Aerodromlaryň ýapylmagy

 

Aerodromlaryň ýapylmagy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

VI BAP. HOWA GÄMILERINIŇ UÇUŞLARY

 

52-nji madda. Uçuşlary ýerine ýetirmegiň guralyşy we kadalary

 

1. Howa gämisiniň uçup gitmek maksady bilen öz çekiş güýjüniň hasabyna gäminiň hereket edip başlan pursadyndan, gonandan soňra onuň durýan pursadyna çenli, şeýle hem onuň howada saklanýan pursady uçuşda bolýan gämi diýlip hasap edilýär.

2. Howa gämileriniň Türkmenistanyň howa giňişligindäki uçuşlary Türkmenistanyň howa giňişliginde uçuşlaryň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär.

3. Türkmenistanyň raýat howa gämileriniň döwlet sanawynda bellige alnan howa gämileriniň ähli uçuşlary Türkmenistanyň Döwlet Baýdagy astynda ýerine ýetirilýär.

4. Uçuşlary guramagyň tertibi raýat awiasiýasynyň howa gämileri üçin raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan, döwlet awiasiýasynyň howa gämileri üçin bolsa, döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär.

 

53-nji madda. Howa gämisiniň uçuşyna rugsat bermek

 

1. Döwlet we bellige alyş ýa-da hasaba alyş tanadyjy belgileri bolan, ulanyş-tehniki resminamalaryna laýyklykda üpjün edilen we gurat ýagdaýda bolan howa gämisi şu aşakdakylar bolanda uçuşa goýberilýär:

1) degişli uçuş şertlerinde şu görnüşdäki howa gämisinde uçuşa taýýarlanan we goýberilen ekipažy;

2) ýangyjyň zerur mukdary;

3) uçuş tabşyrygy;

4) şu Kodeksde we awiasiýanyň işini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan gämä degişli we beýleki resminamalar.

2. Synag uçuşlaryny ýerine ýetirýän howa gämileri üçin Synag uçuşlaryny geçirmegiň kadalaryna laýyklykda bellenilen talaplardan çykmalara ýol berlip bilner.

 

54-nji madda. Howa gämisiniň bort resminamasy

 

1. Her bir raýat howa gämisiniň bortunda şu resminamalar bolmalydyr:

1) gäminiň resminamalary:

a) döwlet belligine alnandygy hakynda şahadatnama;

b) uçuşa ýaramlylyk güwänamasy (uçuşlara ýaramlylygy baradaky şahadatnama);

ç) bort we sanitariýa žurnallary;

d) eger howa gämisi radiogurallar bilen enjamlaşdyrylan bolsa, onda bort radiostansiýasyna bolan rugsatnama;

e) uçuşda ulanmak boýunça gollanma;

ä) ulanyjynyň güwänamasy (şahadatnamasy) (göçürilen nusga);

2) ekipažyň her bir agzasyna degişli resminamalar;

3) raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan göz öňünde tutulan resminamalar;

4) halkara uçuşlary ýerine ýetirlende halkara uçuşlarynyň kadalarynda göz öňünde tutulan beýleki resminamalar.

2. Döwlet awiasiýasynyň howa gämisiniň bortunda sanawy döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýän resminamalar bolmalydyr.

 

55-nji madda. Howa gämisini uçuşda ulanmak boýunça gollanma

 

1. Howa gämisiniň her bir görnüşi üçin öndüriji tarapyndan howa gämisini uçuşda ulanmak boýunça gollanma işlenilip taýýarlanylýar.

2. Howa gämisini ulanmak uçuşda ulanmak boýunça gollanmanyň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar, muňa gollanmada göz öňünde tutulmadyk uçuşyň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen ondan çykmak talap edilýän aýratyn halatlar girmeýär.

 

56-njy madda. Howa gämileriniň uçuşlaryny üpjün etmek

 

1. Howa gämisiniň uçmagyndan öň howa gämisi, onuň ekipažy we beýleki awiasiýa işgärleri, uçuş we gonuş aerodromlary taýýarlamak işleri ýerine ýetirilýär.

2. Uçuşlaryň meteorologik, inžener-awiasiýa, aerodrom, radioelektrotehniki, aeronawigasiýa-maglumat beriş we üpjünçiligiň beýleki görnüşleri degişli gulluklar tarapyndan raýat awiasiýasy üçin - raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan, döwlet awiasiýasy üçin howa gämisi bolan degişli döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan işlenilip taýýarlanylýan standartlara we kadalara laýyklykda amala aşyrylmalydyr.

3. Howa gämileriniň uçuşlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek gös-göni howa gämilerini, aeroportlary, aerodromlary ulanyjynyň we howa hereketine hyzmat edýän edaralaryň üstüne ýüklenilýär.

 

57-nji madda. Howa gämisiniň uçmagyna rugsat berilmegi

 

Howa gämisiniň uçmagyna beýan edilen uçuş meýilnamasy bar bolanda howa hereketine hyzmat edýän edara tarapyndan rugsat berilýär.

 

58-nji madda. Howa gämileriniň uçuşlary

 

1. Howa gämisiniň uçuşy howa giňişliginden peýdalanyjy tarapyndan Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň degişli edarasyna berlen uçuş meýilnamasyna laýyklykda, howa giňişliginden peýdalanmaga rugsat bar bolanda ýerine ýetirilýär, muňa howa gämisi tarapyndan howa hüjümini serpikdirilmegi, Türkmenistanyň Döwlet serhediniň bozulmagynyň ýa-da Türkmenistanyň çägine ýaragly girilmeginiň öňüniň alynmagy we bes edilmegi, tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlarda kömek berilmegi, howa gämileriniň we olaryň ýolagçylarynyň hem-de ekipažlarynyň gözlenilmegi we howpsuz ýere geçirilmegi, Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak tertibiniň bozulmagynyň öňüniň alynmagy we bes edilmegi, şeýle hem Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän ýörite çäklerde howa gämileriniň uçuşlarynyň ýerine ýetirilmegi halatlarynda ýerine ýetirilýän uçuşlar girmeýär.

2. Uçuşlaryň meýilnamalaryny bermegiň şertleri, tertibi we görnüşleri Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak hakynda düzgünnama bilen bellenilýär.

3. Uçuşyň meýilnamasyndan çykmalara howa hereketini dolandyrýan edaranyň rugsat bermegi bilen ýol berilýär, muňa şu Kodeksiň 42-nji maddasynda göz öňünde tutulan halatlar girmeýär.

4. Howa gämileriniň Türkmenistanyň howa giňişliklerindäki uçuşlary howa ýollary, ýerli howa liniýalary we bellenilen ugurlar boýunça ýerine ýetirilýär.

5. Bellenilen ugurlar boýunça hem-de howa ýollarynyň we bellenilen ugurlaryň daşyndaky ýerlerde uçuşlara howa hereketini dolandyrýan degişli edara bilen ylalaşylmagy boýunça ýol berilýär.

6. Еger-de howa gämisi uçuşy ýerine ýetireninde howa ýolundan ýa-da bellenilen ugurdan (howa hereketini dolandyrýan edara bilen ylalaşylan ýerden ýa-da ugurdan) gyşaran bolsa, howa gämisiniň serkerdesi bu barada haýal etmän howa hereketini dolandyrýan edara habar bermäge borçludyr we onuň görkezmelerini goldanyp, howa gämisini uçuşyň meýilnamasynda göz öňünde tutulan howa ýoluna, uçuşyň bellenilen ugruna (howa hereketini dolandyrýan edara bilen ylalaşylan ýere ýa-da ugra) getirmelidir.

 

59-njy madda. Uçuş ýerine ýetirilende radio aragatnaşygy

 

1. Uçuşda bolýan howa gämisi bilen howa hereketini dolandyrýan edaranyň arasynda hemişelik radio aragatnaşygy saklanylmalydyr.

2. Raýat awiasiýasynda iki taraplaýyn radio aragatnaşygyny amala aşyrmak üçin raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan peýdalanyjylara awiasiýa nawigasiýasy üçin ýygylyklar berkidilýär, olar Radio aragatnaşygynyň halkara reglamenti tarapyndan bölünip berilýär.

3. Howa gämisiniň bortunda radio aragatnaşygy serişdelerinden peýdalanmagyň tertibi ýörite kadalar bilen kesgitlenilýär.

4. Türkmenistanyň çäklerinde howa hereketini dolandyrmak ulgamyndaky radio aragatnaşygy türkmen, rus we iňlis dillerinde alnyp barylýar.

5. Aragatnaşyk ýitende howa gämisiniň serkerdesi radio aragatnaşygy kesilende bellenilen kadalar boýunça uçuşy ýerine ýetirmäge geçmäge we radio aragatnaşygyny dikeltmek üçin çäreleri görmäge borçludyr.

6. Gözegçilik alnyp barylmaýan howa giňişliklerinde bolan howa gämileriniň ekipažlary öz aralarynda radio aragatnaşygyny saklaýarlar we adatdan daşary ýagdaýda heläkçilikde ulanylýan ýollar bilen howa hereketini dolandyrýan golaýdaky edara maglumat bermäge borçludyrlar.

 

60-njy madda. Surat almak, kino üçin surata düşürmek we ýeriň üstüni zondirlemek

 

Howa gämisiniň bortundan surat almaga, kino üçin surata düşürmäge we ýeriň üstüni zondirlemäge döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilen tertipde ýol berilýär.

 

61-nji madda. Ilatly ýerleriň üstünden uçuşlar

 

1. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, howa gämileriniň ilatly ýerleriň üstünden uçuşlary howa gämileriniň adamlara, daşky gurşawa we onuň ýaşaýjylaryna ýaramaz täsirini aradan aýyrýan we howa gämisi gurat bolmadyk halatynda şol ýerleriň çäginden daşarda ýa-da ilatly ýerleriň çäginde şu maksatlar üçin ýörite göz öňünde tutulan gonuş meýdançalarynda gonup biler ýaly mümkinçilik berýän iň pes belentlikde geçirilip bilner.

2. Howa gämileriniň ählisi üçin ýeke-täk bolan ýa-da howa gämileriniň görnüşler boýunça aýratynlykdaky uçuşyň iň pes belentligi Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak hakynda düzgünnama tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Aerodromyň uçuş-gonuş zolagynyň ýerleşişi howa gämisine ilatly ýeriň üstünden geçmezden uçup gitmäge we gonmaga girmäge mümkinçilik bermeýän, şeýle hem halas ediş işlerini geçirmek bilen baglanyşykly uçuşlary ýerine ýetirmek zerur bolan halatlarynda şu kadadan çykmalara ýol berilýär.

4. Sesden ýokary tizlikde uçýan howa gämileriniň uçuşlary umumy kadalar boýunça ses urgularynyň daşky gurşawa ýaramaz täsirini aradan aýyrýan belentlikde, ýa-da sesden ýokary tizlikdäki uçuşlar üçin ýörite bölünip berlen çäklerde ýerine ýetirilmelidir.

5. Howa gämileriniň ilatly ýerleriň üstünden görkeziş uçuşlary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň rugsat bermegi bilen ýerine ýetirilip bilner.

 

62-nji madda. Uçuşlaryň çäklendirilýän halatlary

 

1. Döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara döwletiň bähbitlerini, ekologik howpsuzlygy goramak maksady bilen kesgitlenen zolaklarda uçuşlary çäklendirip biler.

2. Uçuşlaryň çäklendirilen zolaklarynyň ýerleşýän ýeri we meýdanlary Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň edaralary bilen ylalaşylmalydyr hem-de Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanyjylaryň dykgatyna ýetirilmelidir.

 

63-nji madda. Howply ýagdaýdaky gämilere we adamlara kömek bermek

 

Başga howa ýa-da deňiz gämisinden ýa-da içerki ýüzüşdäki gämiden betbagtçylyk signalyny kabul eden, ýa-da betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran gämini ýa-da howply ýagdaýda duran adamlary ýüze çykaran howa gämisiniň serkerdesi ähli halatlarda, eger bu oňa ynanylan gämi, ýolagçylar we ekipaž üçin wehim bilen baglanyşygy bolmasa, olara mümkin bolan kömegi bermäge, ol betbagtçylyk bolan ýeri kartada bellemäge we betbagtçylyk barada howa hereketini dolandyrýan edara habar bermäge borçludyr.

 

64-nji madda. Düzgüni bozujy howa gämisi

 

1. Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmagyň bellenilen tertibini bozmak bilen Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçen howa gämisi düzgüni bozujy howa gämisi diýlip ykrar edilýär we ol uçuşlara gözegçilik edýän edaralaryň görkezmelerine tabyn bolmasa, gonmaga mejbur edilýär.

2. Düzgüni bozujy howa gämisi Türkmenistanyň howa giňişliginiň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça ygtyýarly edaralarynyň talaby boýunça özüne görkezilen ýerde gonmalydyr.

3. Düzgüni bozujy howa gämisine mundan beýläk uçuşy dowam etdirmäge bolan rugsat bellenilen tertipde Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň edaralary tarapyndan berilýär.

 

VII BAP. HALKARA UÇUŞLAR

 

65-nji madda. Türkmenistanyň howa giňişliginde halkara uçuşlary ýerine ýetirmek

 

1. Halkara uçuş diýlip howa gämisiniň daşary ýurt döwletiniň serhedinden geçmek bilen amala aşyrylýan uçuşyna düşünilýär.

2. Türkmenistanyň döwlet we raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edaralary tarapyndan başga tertip bellenilmedik bolsa,  Türkmenistanyň howa giňişliginde howa gämileriniň halkara uçuşlary bellenilen howa ýollary boýunça ýerine ýetirilýär.

3. Türkmenistanyň howa gämileriniň we daşary ýurt howa gämileriniň Türkmenistandan uçmagy, şeýle hem olaryň Türkmenistanyň çäginde gonmagy halkara uçuşlar üçin açyk aerodromlarda geçirilýär. Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň edarasynyň rugsat bermegi boýunça howa gämileriniň uçmagynyň we gonmagynyň başga tertibine hem ýol berilýär.

4. Howa gämileriniň halkara uçuşlarynyň kadalary, halkara howa ýollaryna, halkara aeroportlara we howa gämileriniň halkara uçuşlary üçin açyk aerodromlara degişli aeronawigasiýa maglumatlary, şeýle hem halkara howa gatnawyny amala aşyrmak üçin zerur bolan beýleki maglumatlar Türkmenistanyň aeronawigasiýa maglumatlarynyň ýygyndysynda çap edilýär.

5. Howa gämileri tarapyndan Türkmenistanyň döwlet serhedinden geçmek onuň halkara ýollary bilen kesişýän ýerlerinde ýa-da şu maksatlar üçin ýörite bölünip berlen howa koridorlary boýunça ýerine ýetirilýär, muňa tertibi Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak hakynda düzgünnama bilen kesgitlenilýän uçuşyň aýratyn halatlary girmeýär.  

6. Howa gämileriniň Türkmenistanyň howa giňişligindäki halkara uçuşlary şu Kodeksiň düzgünleriniň, Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalarynyň we awiasiýanyň işini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplarynyň berjaý edilmegi bilen ýerine ýetirilýär.

7. Hazar deňzinden ýokardaky howa giňişliginde halkara uçuşlar amala aşyrylanda, howa hereketini dolandyrmagyň Türkmenistanyň üstüne ýüklenilen çäklerinde, Halkara raýat awiasiýasy hakynda Konwensiýa laýyklykda bellenilen, açyk deňizden ýokarda uçuşlary amala aşyrmagyň hemme taraplar üçin hökmany bolan kadalary ulanylýar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

66-njy madda. Türkmenistanyň howa gämileriniň halkara uçuşlary

 

1. Türkmenistanyň howa gämileriniň halkara uçuşlary şular esasynda amala aşyrylýar:

1) Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň;

2) degişli daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralary tarapyndan berilýän yzygiderli bolmadyk (bir gezeklik) uçuşlary ýerine ýetirmäge rugsatnamalaryň.

2. Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň howa gämilerine daşary ýurt döwletiniň howa giňişliginde yzygiderli bolmadyk (bir gezeklik) uçuşlara rugsatnama almaga soragnama raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara, döwlet awiasiýasynyň howa gämilerine bolsa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Howa gämisiniň we onuň ekipažynyň degişli uçuşy ýerine ýetirmäge taýýarlygyna dahyly bolan ähli talaplar, şeýle hem üstünde ýa-da çäkleriniň üstünden uçuş ýerine ýetirilýän Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň çäklerinde hereket edýän beýleki talaplar we kadalar berjaý edilen bolsa, soragnama bilen ýüz tutmak geçirilýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

67-nji madda. Türkmenistanyň howa giňişliginde daşary ýurt howa gämileriniň uçuşlary

 

1. Türkmenistanyň howa giňişliginde daşary ýurt howa gämileriniň uçuşlary şular esasynda amala aşyrylýar:

1) Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň;

2) bellenilen tertipde Türkmenistanyň howa hereketini guramagyň bir bitewi ulgamynyň edarasy tarapyndan berilýän yzygiderli bolmadyk (bir gezeklik) uçuşlary ýerine ýetirmäge rugsatnamalaryň.

2. Yzygiderli bolmadyk (bir gezeklik) uçuşlara rugsatnamalary bermegiň tertibi Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmak hakynda düzgünnama bilen kesgitlenilýär.

3. Daşary ýurt howa gämileriniň ulanyjylary Türkmenistanyň howa giňişliginde halkara uçuşlaryna başlamazdan öň şeýle uçuşlary ýerine ýetirmäge rugsatnama berýän edara howa gämileriniň tapawutlandyryş belgilerini we uçuşy ýerine ýetirmegiň maksadyny öz wagtynda habar bermelidirler.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

68-nji madda. Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt döwletleriniň howa gämileriniň bort resminamalaryny ykrar etmek

 

1. Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt howa gämisinde ýerleşýän bort resminamalary Türkmenistanyň ykrar eden raýat awiasiýasynyň halkara düzgünlerine laýyk gelýän bolsa, hakyky diýlip ykrar edilýär.

2. Daşary ýurt döwletiniň raýat awiasiýasynyň howa gämisi Türkmenistanyň çäginde gonanda halkara uçuşlary üçin hökmany bolan ähli resminamalarynyň barlagyny hem goşmak bilen gözden geçirmeklige raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edaralaryň işgärleri tarapyndan sezewar edilip bilner.

3. Howa gämisiniň bortunda halkara uçuşlary üçin bellenilen resminamalaryň bolmazlygynda ýa-da howa gämisini gurat däl diýip çaklamaga esas bar bolanda raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan daşary ýurt howa gämisiniň uçmagy togtadylyp bilner.

 

69-njy madda. Halkara uçuşlary ýerine ýetirilende gümrük we beýleki kadalaryň ulanylmagy

 

1. Türkmenistana gelýän, ondan gidýän we onuň üstünden üstaşyr geçýän ähli howa gämilerine, olaryň ekipažlaryna we ýolagçylaryna, şeýle hem olaryň howa gämilerde Türkmenistana getirýän we ondan äkidýän emlägine Türkmenistana gelmek hem ondan gitmek, emlägi getirmek we alyp gitmek we Türkmenistanyň çäklerinden üstaşyr geçmek hakyndaky degişli gümrük, sanitariýa, karantin we beýleki kadalaryň hereketi degişlidir.

2. Serhet, gümrük, sanitariýa, karantin we migrasiýa gözegçiliginiň geçirilmegi Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

VIII BAP. AWIASIÝANYŇ IŞINE BIKANUN

GATYŞYLMAGYNYŇ ÖŇÜNI ALMAK

 

70-nji madda. Awiasiýa howpsuzlygy

 

1. Awiasiýa howpsuzlygy, munuň özi awiasiýa çygryndaky işe bikanun gatyşmak hereketlerinden awiasiýanyň goraglylygynyň ýagdaýydyr.

Awiasiýa howpsuzlygy aerodromlaryň ýa-da aeroportlaryň awiasiýa howpsuzlygy gulluklary, aerodromlaryň ýa-da aeroportlaryň gorag toparlary, ulanyjylaryň (awiasiýa kärhanalarynyň) awiasiýa howpsuzlygy gulluklary, şeýle hem Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bu hukuk berlen ygtyýarly edaralar tarapyndan üpjün edilýär.

2. Awiasiýanyň işine bikanun gatyşylmagy, munuň özi awiasiýanyň howpsuz hereket etmegine wehim salýan hereket (hereketsizlik) bolup, şol sanda şu aşakdakylary öz içine alýar:

1) adamlar bilen betbagtçylykly halatlaryň döredilmegini;

2) howa gämileriniň bikanun basylyp alynmagyny, alnyp gaçylmagyny we gabalmagyny;

3) ulanyşda bolan howa gämisiniň weýran edilmegini;

4) howa gämisiniň içinde ýa-da aeroportda girewe alynmagyny;

5) howa gämisiniň içine, aeroportuň binasyna ýa-da aeronawigasiýa enjamlarynyň ýerleşýän ýerine ýa-da gullugyna zorlukly aralaşylmagyny;

6) jenaýatçylykly maksatlar üçin howa gämisiniň içinde ýa-da aeroportuň binasynda ýaragyň, howply gurnamanyň ýa-da närsäniň ýerleşdirilmegini;

7) ölüm, agyr şikes ýa-da emläge we daş-töwerege düýpli zeper ýetirmek maksady bilen, ulanyşda bolan howa gämisinden peýdalanylmagyny;

8) uçuşda ýa-da ýerde bolan howa gämisiniň, ýolagçylaryň we ekipaž agzalarynyň, ýerüsti işgärleriň ýa-da aeroportdaky adamlaryň ýa-da raýat awiasiýasynyň serişdeleriniň we gulluklarynyň ýerleşýän ýerleriniň howpsuzlygyna wehim salýan galp maglumatyň habar berilmegini;

9) awiasiýanyň howpsuz hereket etmegine wehim salýan beýleki hereketleri (hereketsizligi).

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

71-nji madda. Awiasiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegi

 

1. Howa gämilerini ulanyjylar, howa gämilerini kabul etmegi, goýbermegi we olara hyzmat etmegi amala aşyrýan kärhanalar, edaralar, guramalar Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy, Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi, Türkmenistanyň Goranmak ministrligi we beýleki pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde hereket etmek bilen awiasiýany onuň işine bikanun gatyşmak hereketlerinden goramak we awiasiýa howpsuzlygynyň talaplaryny üpjün etmek boýunça çäreleri görmäge borçludyrlar.

2. Şeýle çärelere şu aşakdakylar degişlidir:

1) aerodromyň gözegçilik edilýän zolagyna we uçuşlary radio we yşyklandyryjy tehnika taýdan üpjün edilýän aerodrom obýektleriniň çäklerine, şeýle hem aerodromyň çäklerinden daşarda ýerleşýän obýektlere keseki adamlaryň we ulagyň gözegçiliksiz barmagynyň öňüni almak;

2) ýaraglary, ok-därileri, partlaýjy, radioaktiw, zäherleýji, ýeňil ot alýan we beýleki howa ulagy bilen daşamaga gadagan edilen howply maddalary we närseleri ýolagçylaryň ýaşyrynlykda geçirmek  mümkinçiligini aradan aýyrmak;

3) ýaraglar we ok-däriler ulagly daşalanda şolaryň ýaragdan çykarylan görnüşde, howa gämileriniň ýolagçylardan üzňeleşdirilen arasy kesik böleklerinde bagažda daşalmagyny üpjün edýän ätiýaçlygyň aýratyn çärelerini girizmek;

4) howa gämileriniň abatlanylmagyna, ulanylyşyna ýa-da hyzmat edilmegine gatnaşygy bolmadyk adamlaryň howa gämilerine aralaşmak mümkinçiligini aradan aýyrýan howa gämilerini duralgalarda gorap saklamak;

5) howa gämilerini ýörite gözden geçirmek;

6) howa gämilerini uçuşda ekipažlaryň howpsuz işlemegini üpjün edýän, şeýle hem howa gämisiniň bikanun ulanylmagyny aradan aýyrýan tehniki serişdeler bilen enjamlaşdyrmak;

7) awiasiýanyň işine bikanun gatyşylmagyna garşy hereket etmegiň ýörite işlenilip taýýarlanylan beýleki çäreleri.

3. Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň işine bikanun gatyşylmagynyň öňüni almak we bu mesele boýunça işiň utgaşykly alnyp barylmagyny üpjün etmek üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça pudagara topary döredilýär.

Awiasiýa howpsuzlygy boýunça pudagara topary döretmegiň we onuň işiniň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

4. Awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça çäreleri meýilleşdirmek we amala aşyrmak üçin ygtyýarly edara tarapyndan Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmegiň Döwlet maksatnamasy, aeroportuň awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmegiň Maksatnamasy hem-de howa gämilerini ulanýan edaralaryň awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmegiň Maksatnamasy işlenip taýýarlanylýar we tassyklamak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine iberilýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

72-nji madda. Uçuşyň öň ýanyndaky gözden geçiriş

 

1. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, uçuşyň öň ýanyndaky gözden geçiriş awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmek maksatlary bilen we awiasiýanyň işine bikanun gatyşmak hereketiniň edilmegi üçin peýdalanylyp bilinjek maddalary, materiallary we önümleri ýüze çykarmak üçin zerur bolan çäklerde amala aşyrylýar.

Howa gämileri, onuň bort ätiýaçlyklary, ekipažyň agzalary, ýolagçylar, bagaž, şol sanda ýolagçylaryň ýanynda bolan goşlar, şeýle hem ýükler we poçta ugratmalary uçuşyň öň ýanyndaky hökmany gözden geçirişe degişlidirler.

2. Ýolagçy gözden geçirişden ýüz dönderende daşaýjy onuň daşamak üçin tölän puluny gaýtaryp bermek bilen hereket edýän daşaýyş kadalaryna laýyklykda howa arkaly daşaýyş şertnamasyny bozmaga haklydyr.

3. Gözden geçiriş aeroportda ýa-da gös-göni howa gämisinde geçirilip bilner.

4. Uçuşda bolýan howa gämisinde gözden geçiriş ýolagçynyň razylygyna garamazdan, howa gämisiniň serkerdesiniň çözgüdi boýunça geçirilip bilner. Şu maddanyň maksatlary üçin howa gämisi ýüklenenden soňra onuň daşky gapylary ýapylan pursadyndan we şol gapylardan islendik birini düşürmek üçin açylan pursadyna çenli howa gämisi uçuşda bolýan diýlip hasap edilýär.

5. Ýolagçylaryň, el goşlarynyň we bagažyň, şol sanda maýyplygy bolan ýolagçylaryň esbaplarynyň we hereket edýän serişdeleriniň uçuşyň öň ýanynda gözden geçirilmegi ýolagçylaryň mertebesini kemsitmeýän usullar bilen geçirilmelidir.

 

IX BAP. GÖZLEG WE HELÄKÇILIKDE HALAS ЕDIŞ IŞLERI

 

73-nji madda. Betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämisi

 

1. Howa gämisine ýa-da onuň bortunda ýerleşýän adamlara gös-göni howp wehim salýan bolsa, ýa-da howa gämisi bilen radio aragatnaşygy ýitirilen we onuň bolýan ýeri näbelli bolsa, şol howa gämisi betbagtçylyga uçraýan diýlip ykrar edilýär.

2. Uçup ýokary galanda, uçuşda, gonanda ýa-da ýokardan gaçanda düýpli zeper ýeten, ýa-da doly zaýa bolan, şeýle hem aerodromdan başga ýerde gonmaga mejbur bolan howa gämisi betbagtçylyga uçran diýlip ykrar edilýär.

3. Betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämisi Heläkçilikde halas ediş işlerini geçirmegiň kadalaryna laýyklykda haýal etmezden gözlenilmäge we halas edilmäge degişlidir.

 

74-nji madda. Howa gämilerini enjamlaşdyrmak we ekipažy betbagtçylyk halatyna taýýarlamak

 

1. Howa gämileri heläkçilikde halas ediş bort serişdeleri bilen enjamlaşdyrylan bolmalydyr, olaryň sanawy howa gämisiniň görnüşine we uçuşyň ýerine baglylykda raýat awiasiýasynyň howa gämileri üçin raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara, döwlet awiasiýasynyňkylar üçin döwlet awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenilýär.

2. Howa gämisiniň ekipažynyň ähli agzalary heläkçilikde halas ediş taýýarlygynyň meýilnamasy boýunça we dürli fiziki-geografik we howa şertlerinde howa gämisiniň bortunda heläkçilik ýagdaýlary dörände ýolagçylara kömek bermek boýunça ýörite okuw geçmäge borçludyrlar, ýolagçylar bolsa şeýle ýagdaýlarda nähili hereket etmelidigi barada we hususy hem-de bortdaky heläkçilikde halas ediş serişdelerinden peýdalanmagyň kadalary hakynda ekipaž tarapyndan hökmany gözükdirilen bolmalydyrlar.

 

75-nji madda. Betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämisiniň ekipažynyň hereketleri

 

1. Betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämisiniň ekipažy, mümkinçilik bolanda, Türkmenistanyň howa giňişliginde uçuşlaryň kadalary tarapyndan bellenilen tertipde degişli betbagtçylyk signalyny bermelidir, betbagtçylygyň häsiýeti hakynda howa hereketini dolandyrýan edara habar bermelidir we ygtyýarlaryny ygtyýarly edaralara geçirýänçä bortda ýerleşýän ýolagçylaryň janyny we saglygyny, emlägi, şeýle hem howa gämisiniň özüni gorap saklamak üçin mümkin bolan ähli çäreleri görmelidir.

2. Betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämisiniň serkerdesi ygtyýarlaryny ygtyýarly edaralara geçirýänçä şol gäminiň bortunda ýerleşýän ýa-da ýerleşen adamlaryň hereketine ýolbaşçylyk edýär.

 

76-njy madda. Betbagtçylyk signallary

 

1. Betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämilerini öz wagtynda ýüze çykarmak we ekipažlara hem-de ýolagçylara kömek bermek üçin betbagtçylygyň, gyssaglylygyň we howplulyk hakynda duýdurmagyň ýeke-täk halkara heläkçilik signallary bellenilýär.

2. Halkara uçuşlarynda betbagtçylyk signallaryny bermek üçin bölünip berlen halkara ýygylyklarynda şol signallar gaýtalanyp berilýär.

 

77-nji madda. Betbagtçylyga uçraýan howa gämileri hakynda habar bermek

 

1. Kärhanalar, edaralar we guramalar betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämileri hakynda maglumatlaryň haýal edilmän geçirilmegi üçin bar bolan aragatnaşyk serişdelerini bermäge borçludyrlar.

2. Raýatlar özlerine mälim bolan howa gämileriniň betbagtçylyk halatlary hakynda häkimiýetiň ýerli edaralaryna ýa-da golaýdaky edaralara, kärhanalara we guramalara haýal etmän habar bermelidirler, olar öz nobatlarynda bu maglumaty Türkmenistanyň awiasiýa gözleg-halas ediş gullugyna haýal etmän bermäge borçludyrlar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

78-nji madda. Betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämilerini, olaryň ýolagçylaryny we ekipažlaryny gözlemek we halas etmek. Heläkçilikde halas ediş işlerini ýerine ýetirmek

 

1. Betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämileriniň, olaryň ýolagçylarynyň we ekipažlarynyň gözleginiň we halas edilmeginiň guralmagyny Türkmenistanyň awiasiýa gözleg-halas ediş gullugy amala aşyrýar.

2. Islendik döwletiň betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämilerini, olaryň ýolagçylaryny we ekipažyny gözlemek we halas etmek boýunça işler, gözleg-halas ediş güýçleriniň we serişdeleriniň ýerleşdirilmegi, bu işler geçirilen döwründe olary üpjün etmek we olara hyzmat etmek tölegsiz ýerine ýetirilýär.

3. Türkmenistanyň awiasiýa gözleg-halas ediş gullugy halkara şertnamalary esasynda beýleki döwletleriň heläkçilikde halas ediş edaralary bilen özara arkalaşyp hereket edýärler, öz işlerini gözleg-halas ediş we heläkçilikde işleri geçirmek üçin jogapkär bolan degişli döwlet dolandyryş edaralary bilen utgaşdyrýar, şeýle hem onuň Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýän tertipde ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň we raýatlaryň güýçlerini we serişdelerini şu işlere çekmäge we peýdalanmaga hukugy bardyr.

4. Çäklerinde howa gämisi betbagtçylyga uçran ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, kärhanalar, edaralar we guramalar howa gämisini gözlemegi we halas etmegi geçirmäge islendik mümkin bolan kömegi bermäge we gözleg-halas ediş gulluklary gelýänçä adamlary halas etmek, olara lukmançylyk we başga kömegi bermek, howa gämisini we onuň bortunda ýerleşýän resminamalary, enjamlary we emlägi gorap saklamak, hadysanyň bolan ýeriniň goralyp saklanylmagyny üpjün etmek boýunça gaýragoýulmasyz çäreleri görmäge borçludyrlar.

5. Howa gämilerini, olaryň ýolagçylaryny we ekipažlaryny betbagtçylyk bolan ýerden howpsuz ýere geçirmek howa gämisiniň ulanyjysy tarapyndan amala aşyrylýar.

6. Betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran daşary ýurt howa gämilerine, olaryň ýolagçylaryna we ekipažlaryna kömek bermek Türkmenistanyň howa gämileri, olaryň ýolagçylary we ekipažlary bilen deň esaslarda amala aşyrylýar.

7. Betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran daşary ýurt howa gämilerine zerur kömegi bermek üçin şu aşakdakylar Türkmenistanyň çägine goýberilip bilner:

1) başga döwletleriň gözleg-halas ediş güýçleri we serişdeleri;

2) howa gämileriniň eýeleri we ulanyjylary;

3) betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran howa gämisiniň bellige alnan ýurdunyň döwlet häkimiýet edarasynyň wekilleri. Şeýle rugsady bermegiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

79-njy madda. Howa gämisini, onuň ýolagçylaryny we ekipažyny gözlemegi bes etmek

 

1. Ähli tehniki serişdeleri peýdalanmagy bilen gözlege görlen çäreler oňyn netije bermedik we diri galan adamlary halas etmek üçin hiç bir hakyky umyt galmadyk ýagdaýynda betbagtçylyga uçran Türkmenistanda bellige alnan howa gämisiniň gözlegini bes etmek hakyndaky çözgüt Türkmenistanyň adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň ýolbaşçysy tarapyndan kabul edilýär.

2. Türkmenistanyň çäklerinde daşary ýurt howa gämisiniň, onuň ýolagçylarynyň we ekipažynyň gözlegini bes etmek hakyndaky çözgüt Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kabul edilýär.

3. Gözlegi resmi taýdan bes edilen howa gämisi, şol gäminiň ýa-da onuň döwük bölekleriniň ýerleşýän ýeri anyklanylmasa, onda ol nam-nyşansyz ýiten diýlip hasap edilýär.

 

80-nji madda. Türkmenistanyň çäginden daşarda gözlemek we halas etmek

 

Türkmenistanyň çäklerinden daşarda betbagtçylyga uçraýan ýa-da uçran Türkmenistanyň howa gämileriniň, ýolagçylarynyň we ekipažlarynyň gözlegi hem-de halas edilmegi Türkmenistanyň we degişli daşary ýurt döwletiniň gatnaşýan halkara şertnamalary esasynda guralýar hem-de amala aşyrylýar.

 

X BAP. UÇUŞLARYŇ HOWPSUZLYGY WE AWIASIÝA WAKALARYNY DERŇEMEK

 

81-nji madda. Howa gämileriniň uçuşynyň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi

 

1. Awiasiýa tehnikasyny işläp taýýarlamak, öndürmek, ulanmak, şol sanda tehniki taýdan hyzmat etmek we abatlamak, Türkmenistanyň howa giňişliginden peýdalanmagy guramak, howa hereketine hyzmat etmek we uçuşlary dolandyrmak, uçuşlary amala aşyrmak bilen bagly okuwlary geçirmek, şeýle hem awiasiýa çygryndaky iş bilen baglanyşykly beýleki işler bilen meşgullanýan ýuridik we fiziki şahslar, daşaýjylar we ulanyjylar uçuşlaryň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmaga we hemişe kämilleşdirmäge hem-de awiasiýa wakalarynyň öňüni almak boýunça çäreleri görmäge borçludyrlar.

2. Raýat awiasiýasynyň çygrynda ýörite ygtyýarly edaralar we garamagynda döwlet awiasiýasynyň bölümleri bolan ygtyýarly dolandyryş edaralary howa gämileriniň uçuşlarynyň howpsuzlygynyň ýagdaýyna seljerme geçirýärler we degişlilikde raýat awiasiýasynyň we döwlet awiasiýasynyň howa gämileriniň gatnaşmagyndaky awiasiýa wakalaryny duýdurmak boýunça öňüni alyş çärelerini we Türkmenistanyň raýat awiasiýasynda uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmegiň Döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlaýarlar.

 (2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

82-nji madda. Awiasiýa hadysasy ýa-da insidenti

 

1. Uçarman tarapyndan dolandyrylýan howa gämisi bilen bagly ýagdaýda, haýsydyr bir adamyň uçmak niýeti bilen howa gämisiniň bortuna münen pursadyndan başlap, bortdaky bar bolan ähli adamlaryň ondan çykan pursadyna çenli, ýa-da uçarmansyz howa gämisiniň uçmak maksady bilen duran ýerinden gozganmaga taýýar bolan pursadyndan uçuşyň ahyrynda doly saklanylýan we güýç beriji esasy guralynyň öçürilýän pursadyna çenli howa gämisini ulanmak bilen baglylykda bolup geçen waka we onuň dowamynda şu aşakdaky ýagdaýlar emele gelen halatynda awiasiýa hadysasy diýlip ykrar edilýär:

1) haýsydyr bir adam:

a) bu howa gämisinde bolmagynyň netijesinde;

b) howa gämisinden bölünip aýrylan bölekleri hem goşmak bilen, howa gämisiniň haýsydyr bir bölegi bilen gös-göni galtaşmagy netijesinde;

ç) reaktiw hereketlendirijiniň gazlarynyň çüwdüriminiň gös-göni täsiri netijesinde adamyň ölümine getiren ten şikesini ýa-da agyr ten şikesini alan bolsa, ten şikesleriniň tebigy sebäpleriň netijesinde alnan, öz-özüne ýetirilen ýa-da başga adamlar tarapyndan ýetirilen ýa-da ýolagçylaryň we ekipažyň agzalarynyň barmagy üçin adatça açyk bolan zolaklaryň daşynda gizlenýän biletsiz ýolagçylara ten şikesleriniň ýetirilen halatlary muňa girmeýär;

2) howa gämisine zeper ýetirilmeginiň ýa-da onuň gurnamasynyň dargamagynyň netijesinde howa gämisiniň gurnamasynyň berkligi bozulyp, onuň tehniki ýa-da uçuş häsiýetnamalary ýaramazlaşan ýagdaýynda adatça iri abatlama ýa-da zeper ýeten böleginiň çalşyrylmagy talap edilýär, ýöne hereketlendirijiniň işlemedik ýa-da zeper ýetirilen ýagdaýy, haçan-da diňe bir hereketlendirijä zeper ýetende (kapot ýa-da kömekçi agregatlara), howa perrigine (winte), ganatyň uçlaryna, antennalara, maglumat beriji enjamlara, pilçelere, pnewmatikalara, tormoz guralyna, tigirlere, garşylyklary azaldýan gurluşa, panellere, şassi gabsalaryna, öň tarapky aýnalaryna, howa gämisiniň daşky örtügine (uly bolmadyk ýemşermeler ýa-da deşikler), ýa-da çekiji perrigin (wintiň) perlerine (lopastlaryna), guýruk perriginiň (wintiň) perlerine (lopastlaryna), şassisine ujypsyz zeper ýeten we doly (buz) ýagmasy, ýa-da guşlar bilen çaknyşmanyň netijesinde (radiolokator antennalarynyň daşky örtügi deşilende) zeper ýetmeler muňa degişli däldir;

3) howa gämisi nam-nyşansyz ýiten (resmi gözlegleriň bes edilmegi we howa gämisiniň bölekleriniň tapylan ýeriniň ýüze çykarylmazlygy) ýa-da howa gämisiniň ýanyna barmak hiç-hili mümkin bolmadyk halatynda.

2. Awiasiýa hadysasyndan başga, howa gämisiniň ulanylmagy bilen baglylykda ýüze çykan, ulanmagyň howpsuzlygyna täsir edýän  ýa-da täsir etmegi mümkin bolan awiasiýa wakasy insident diýlip ykrar edilýär.

3. Uçarman tarapyndan dolandyrylýan howa gämisi bilen bagly ýagdaýda, haýsydyr bir adamyň uçmak niýeti bilen howa gämisiniň bortuna münen pursadyndan başlap, bortdaky bar bolan ähli adamlaryň ondan çykan pursadyna çenli ýa-da uçarmansyz howa gämisiniň uçmak maksady bilen duran ýerinden gozganmaga taýýar bolan pursadyndan uçuşyň ahyrynda doly saklanylýan we güýç beriji esasy guralynyň öçürilýän pursadyna çenli bolup geçýän, awiasiýa hadysasynyň bolmagynyň ýokary ähtimallygyny görkezýän ýagdaýlar bilen bagly waka düýpli insident diýlip ykrar edilýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

83-nji madda. Awiasiýa wakasy hakynda habar bermek

 

Awiasiýa wakasy hakynda ilkinji habarly bolan awiasiýanyň wezipeli adamlary özleriniň ygtyýarynda bar bolan aragatnaşyk serişdelerinden peýdalanmak arkaly bolan ýagdaý barada raýat ýa-da döwlet awiasiýasynyň işini dolandyrmagy amala aşyrýan edara we howa gämisini ulanyja, şeýle hem beýleki ygtyýarly döwlet edaralaryna haýal etmän habar bermäge borçludyr.

 

84-nji madda. Derňewi guramak we geçirmek

 

1. Her bir awiasiýa wakasy hökmany derňelmäge degişlidir.

2. Awiasiýa wakasyny derňemegiň maksady awiasiýa wakasynyň sebäplerini anyklamak we geljekde olaryň öňüni almak boýunça çäreleri görmek bolup durýar, ýöne kimdir biriniň jogäpkärçilik derejesini kesgitlemäge gönükdirilmeýär.

3. Awiasiýa wakasynyň derňewini geçirýän derňew toparyna kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplaryna laýyklykda, derňew işinde doly garaşsyzlyk we çäklendirilmedik ygtyýarlyklar berilýär.

Awiasiýa wakasynyň derňewi kimdir biriniň günäsini ýa-da jogapkärçiligini ýüze çykarmaklyga gönükdirilen islendik kazyýet ýa-da administratiw önümçilikden aýratynlykda alnyp barylýar.

4. Awiasiýa wakasynyň derňewi awiasiýa wakasy baradaky maglumatlary toplamagy we seljermegi, olaryň döremeginiň sebäplerini anyklamagy, sebäplerini görkezmek bilen netijeleri taýýarlamagy we geljekde olaryň öňüni almak boýunça maslahatlary işläp taýýarlamagy öz içine alýar.

5. Howa gämileriniň gatnaşmagy bilen bolan awiasiýa wakalarynyň derňewi, toparlara bölünişi we hasaby raýat we döwlet awiasiýasynda bu ygtyýarlar üstlerine ýüklenilen degişli garaşsyz ygtyýarly edaralar tarapyndan geçirilýär.

6. Awiasiýa wakalarynyň derňewini guramagyň we geçirmegiň tertibi degişlilikde raýat we döwlet awiasiýasy üçin howa gämileri bilen bolan awiasiýa wakalaryny derňemek boýunça kadalaşdyryjy namalary bilen kesgitlenilýär.

7. Awiasiýa wakasynyň derňewi geçirilende toparyň başlygy jenaýat iş ýörediş häsiýeti bar bolan ähli hereketleri deslapky derňew edaralary bilen utgaşdyrmalydyr.

8. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, kärhanalar, edaralar, guramalar we raýatlar awiasiýa wakalaryny derňemek boýunça toparyň işine ýardam bermek üçin ähli çäreleri görmäge borçludyrlar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

85-nji madda. Awiasiýa wakalaryny derňemek boýunça toparyň ygtyýarlyklary

 

1. Awiasiýa wakasynyň derňewi topar tarapyndan geçirilýär.

Köp sanly pidalara ýa-da agyr netijelere getiren awiasiýa wakasynyň derňewi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan döredilýän Döwlet topary tarapyndan geçirilýär.

Derňew geçirmek üçin döredilýan toparda ygtyýarlandyrylan şahs (toparyň başlygy) bellenilýar we topar onuň ýolbaşçylygynda haýal etmän derňewe başlaýar.

Derňew boýunça ygtyýarlandyrylan şahsyň bu derňewe gatnaşýan topar agzalarynyň haýal etmän işe girişmekleri üçin, ses ýazyjy bort enjamyny we howa hereketini dolandyryş bölüminiň ýazgylaryny goşmak bilen, derňewe degişli bolan howa gämisiniň böleklerini we materiallaryny jikme-jik gözden geçirmek üçin erkin almaga hem-de olara çäksiz ygtyýarlyk etmäge hukugy bardyr.

Ulanmagyň dowamynda bolup geçen we howa gämileri bilen bolan awiasiýa wakalaryny derňemek boýunça kadalaşdyryjy namalary bilen bellenilen sanawda kesgitlenilen awiasiýa wakalaryny derňemek boýunça toparlar degişlilikde döwlet ýa-da raýat awiasiýasynyň çygrynda awiasiýa wakalaryny derňemek boýunça ýörite ygtyýarly edaralar bilen ylalaşmak arkaly döwlet ýa-da raýat awiasiýasynyň düzüm birlikleriniň ýolbaşçylary tarapyndan bellenilip bilner.

2. Awiasiýa wakasyny derňemek boýunça toparyň şu hukuklary bardyr:

1) awiasiýa wakasynyň ýagdaýlaryny aýdyňlaşdyrmak üçin betbagtçylyga uçran howa gämisiniň bortuna päsgelçiliksiz barmaga;

2) betbagtçylyga uçran howa gämisini, onuň düzüm böleklerini, betbagtçylyga uçran howa gämisiniň bortunda bar bolan ýa-da awiasiýa wakasyna daşyndan çekilen emlägiň degişliligine garamazdan bu emlägi,  şeýle hem howa gämileriniň uçuşlaryny üpjün edýän serişdeleri we obýektleri barlamaga;

3) bellenilen tertipde ýuridik we fiziki şahslara awiasiýa wakasyny derňemek bilen baglanyşykly ylmyň we tehnikanyň degişli çygyrlaryndan bilimleri talap edýän barlaglary we işleri geçirmegi tabşyrmaga;

4) awiasiýa wakasyny görenleri, awiasiýa wakasyna gatnaşygy bolan we bolup biljek adamlary soraşdyrmaga, hukuk goraýjy edaralardan zerur maglumatlary almaga;

5) betbagtçylyga uçran howa gämisiniň işlenip taýýarlanmagynyň, synagdan geçirilmeginiň, öndürilmeginiň, ulanylmagynyň we abatlanylmagynyň, awiasiýa işgärleriniň arasyndan adamlaryň taýýarlanylmagynyň, howa hereketiniň gurnalmagynyň, howa gämileriniň uçuşlarynyň ýerine ýetirilmeginiň we üpjün edilmeginiň ähli meselelerini öwrenmäge;

6) degişli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralaryndan, şeýle hem ýiridik we fiziki şahslardan bu awiasiýa wakasy bilen baglanyşykly meseleler boýunça resminamalary we materiallary talap etmäge we almaga;

7) betbagtçylyga uçran howa gämisiniň ekipažynyň agzalarynyň, şeýle hem awiasiýa işgärleriniň arasyndan degişli adamlaryň psihofiziologik ýagdaýyna barlaglar geçirmäge.

3. Gulluk iş saparynyň şahadatnamalaryny ýa-da olaryň awiasiýa wakasyny derňemek boýunça toparyň işine gatnaşýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalaryny görkezmegi bilen awiasiýa wakasyny derňemek boýunça toparyň agzalarynyň, şeýle hem awiasiýa wakasyny derňemek üçin çekilen adamlaryň awiasiýa wakasynyň bolan ýerine barmakda ýa-da derňew maksatlary bilen gatnamakda gatnaw biletlerini nobatsyz almaga hukuklary bardyr.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

86-njy madda. Awiasiýa wakasynyň bolan ýerindäki iş

 

1. Awiasiýa wakasynyň bolan ýerinde geçirilýän derňew tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlary ýok etmek boýunça alnyp barylýan işlere deňeşdirilýän aýratyn şertlerdäki işleriň derejesine degişlidir

2. Awiasiýa wakasynyň bolan ýerinde işleýän hünärmenler işiň anyk şertlerini nazara almak bilen ýörite geýimler, aýakgaplar, enjamlar we gorag serişdeleri bilen üpjün edilmelidir.

3. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, harby bölümleriň serkerdeligi awiasiýa wakasyny derňemek boýunça topara awiasiýa wakasynyň bolan ýerini gorap saklamakda, betbagtçylyga uçran howa gämisiniň düzüm böleklerini we döwük böleklerini gözlemekde, ulag, aragatnaşyk serişdeleri, işlemek we dynç almak üçin jaýlar, iýmit, ýörite geýimler, aýakgaplar, enjamlar, gorag serişdeleri, şeýle hem takelaž, ýük işleriniň ýerine ýetirilmegi üçin serişdeleri bilen üpjün etmekde, ýerleri sanitariýa taýdan işlemekde we beýleki tebigaty goramak baradaky çärelerde ýardam bermäge borçludyrlar.

4. Awiasiýa wakasynyň derňewine gatnaşyjylar hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasyna degişlidirler.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

87-nji madda. Awiasiýa wakasy bilen baglanyşykly materiallaryň goralyp saklanylmagyny üpjün etmek

 

1. Awiasiýa wakasy bolup geçen howa gämisiniň ekipažynyň agzalary, ýuridik we fiziki şahslar, çäginde awiasiýa wakasy bolup geçen ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary awiasiýa wakasyny derňemek boýunça topar gelýänçä howa gämisiniň, onuň düzüm bölekleriniň we döwük bölekleriniň, obýektiw gözegçiliginiň bort we ýerüsti serişdeleriniň, bortunda bar bolan ýa-da awiasiýa wakasyna daşyndan çekilen närseleriň, şeýle hem bu howa gämisiniň işlenip taýýarlanylmagyna, synagdan geçirilmegine, öndürilmegine, abatlanylmagyna we ulanylmagyna hem-de onuň uçuşynyň üpjün edilmegine degişli bolan resminamalaryň goralyp saklanmagyny üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmäge borçludyrlar.

2. Betbagtçylyga uçran howa gämisi ýa-da onuň bölekleri demir ýol, awtomobil, suw ulaglarynyň hereketine ýa-da howa gämileriniň uçuşlaryna päsgelçilik döredýän bolsa, halas ediş işleriniň ýolbaşçysy ulagyň hereketini ýa-da uçuşlary dikeltmek maksatlary bilen bu gäminiň (onuň böleginiň) ýerleşişini we umumy ýagdaýyny deslap belläp, howa gämisini (onuň bölegini) göçürmek boýunça çäreleri görmäge borçludyr.

3. Awiasiýa wakasyny, ol baradaky maglumatlary bilkastdan ýaşyrmakda, maglumatlary ýoýmakda, obýektiw gözegçiliginiň bort ýa-da ýerüsti serişdelerine, awiasiýa wakasy bilen baglanyşykly beýleki materiallara zeper ýetirmekde ýa-da olary ýok etmekde günäkär ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

4. Awiasiýa hadysasynyň derňewiniň barşynda awiasiýa hadysasynyň derňewi bilen bagly bolmadyk maksatlarda alnan, aşakda görkezilen ýazgylar derňew toparynyň, deslapky derňew edaralarynyň we kazyýetiň çözgüdine çenli aýan edilmäge degişli däldir:

1) howa gämisiniň ses ýazyjy bort enjamynyň ýazgylary we görnüp duran ýagdaýy bellige alyjy bort enjamynyň ýazgylary, şeýle hem okap bolýan islendik ýazgylar;

2) awiasiya hadysasynyň derňewi boýunça ygtyýarly edaranyň goragy astynda ýa-da gözegçiligi astynda saklanylýan ýazgylar;

3) derňewiň barşynda derňewi alyp barýan ygtyýarly edaralar tarapyndan alnan, derňewe gatnaşan şahslaryň beren düşündiriş ýazgylary;

4) howa gämisiniň ulanylmagy bilen bagly taraplaryň hat aragatnaşygy;

5) awiasiya hadysasyna gatnaşyjy şahslara degişli bolan lukmançylyk görkezijileri we gizlin maglumatlar;

6) howa hereketini dolandyryş bölüminiň ýazgylary we okap bolýan ýazgylar;

7) awiasiýa hadysasyna ýa-da hadysa degişli maglumatlar, şol sanda ses ýazyjy bort enjamynyň ýazgylarynyň seljermesi we awiasiya hadysasyny derňemegiň barşynda ygtyýarly edara we ygtyýarly wekiller tarapyndan beýan edilen pikirler;

8) awiasiya hadysasy ýa-da hadysanyň derňewi barada gutarnykly hasabatyň taslamasy.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

88-nji madda. Daşary ýurt döwletleriniň raýat howa gämileri bilen bolan awiasiýa wakalaryny derňemek

 

1. Howa gämisini bellige alan döwletiň, ulanyjy döwletiň, işläp taýýarlan döwletiň we öndüriji döwletiň her biriniň derňewe gatnaşmak üçin ygtyýarly wekili, şeýle hem bir ýa-da birnäçe maslahatçyny bellemäge hukugy bardyr.

2. Ýüztutma esasynda derňewi geçirýän döwlete maglumatlary, enjamlary ýa-da bilermenleri berýän islendik döwletiň derňewe gatnaşmak üçin ygtyýarly wekili, şeýle hem bir ýa-da birnäçe maslahatçyny bellemäge hukugy bardyr.

3. Ygtyýarly wekiliň derňew boýunça ygtyýarlandyrylan şahsyň (derňew toparynyň başlygynyň) gözegçiligi astynda derňewiň ähli ugurlaryna, şol sanda şu aşakdakylara gatnaşmaga hukugy bardyr:

1) awiasiya hadysasynyň bolan ýerine barmaga;

2) döwükleri gözden geçirmäge;

3) şaýatlaryň görkezmelerini öz içine alýan maglumatlary almaga we soragnamalary hödürlemäge;

4) işe degişli bolan ähli maddy subutnamalary doly we tiz almak elýeterliligine;

5) işe degişli bolan ähli resminamalaryň nusgalaryny almaga;

6) maglumat göterijilerden ýazgylaryň açylyp okalmagyna gatnaşmaga;

7) awiasiya hadysasynyň bolan ýeriniň çäginiň daşynda geçirilýän, bölekleri we abzallary gözden geçirmek, tehniki maslahatlaşmalar, synag etmek we mysaly taslama taýýarlamak ýaly derňew çärelerine gatnaşmaga;

8) maglumatlaryň seljerilmegi, bu ýagdaýyň netijelerini we ýüze çykmagyna ýardam eden sebäpleri takyklamak bilen bagly ara alyp maslahatlaşmalary we howpsuzlyk bilen bagly teklipnamalary goşmak bilen, derňewiň barşynda ýygnaklara gatnaşmaga;

9) derňewiň her bir bölegi boýunça degişlilikde düşündiriş ýazgysyny düzmäge.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

89-njy madda. Awiasiýa wakasyny derňemek bilen baglanyşykly işleri maliýeleşdirmek we çykdajylaryň öwezini dolmak

 

1. Awiasiýa wakasynyň bolan ýerinde derňew geçirmek bilen baglanyşykly çykdajylaryň ählisi bu awiasiýa wakasy bolup geçen howa gämisini ulanyjy tarapyndan maliýeleşdiriliýär.

2. Awiasiýa wakasyny derňemek maksady bilen ylmy-barlag we konstruktorçylyk edaralary, awiasiýa senagatynyň guramalary we kärhanalary tarapyndan geçirilen barlaglar we synaglar bilen baglanyşykly çykdajylar bu awiasiýa wakasy bolup geçen howa gämisini ulanyjy tarapyndan maliýeleşdiriliýär.

 

XI BAP. HOWA ARKALY DAŞAÝYŞLAR

 

90-njy madda. Awiasiýa kärhanasy we ulanyjy

 

1. Şu Kodeksiň maksatlary üçin awiasiýa kärhanasy diýlip, guramaçylyk-hukuk görnüşine we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan işiniň esasy maksatlary ýolagçylary, bagažy, ýükleri, poçtany tölegli howa arkaly daşaýyşlaryny amala aşyrmak ýa-da awiasiýa işlerini ýerine ýetirmek bolan ýuridik şahsa düşünilýär.

2. Ulanyjy - eýeçilik hukugynda, kärende şertlerinde ýa-da beýleki kanuny esaslarda howa gämisi bolan, görkezilen howa gämisini uçuşlar üçin peýdalanýan we ulanyjynyň güwänamasy (şahadatnamasy) we işiň degişli görnüşine ygtyýarnamasy bar bolan ýuridik ýa-da fiziki şahsdyr.

Ulanyja bildirilýän talaplar Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalary bilen kesgitlenilýär.

 

91-nji madda. Içerki we halkara howa arkaly daşaýyşlar

 

1. Howa gämisi arkaly tölegli ýa-da mugt amala aşyrylýan adamlaryň, bagažyň, poçtanyň ýa-da ýükleriň daşalmagyna howa arkaly daşaýyş diýlip düşünilýär.

2. Ugralýan, barylýan ýerleri we saklanyp geçilmegi göz öňünde tutulan ähli ýerleri Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän daşaýyşlara içerki howa arkaly daşaýyş diýlip düşünilýär.

3. Ugralýan we barylýan ýerler iki döwletiň çäklerinde ýerleşýän bolsa ýa-da şol bir döwletiň çäginde ýerleşýän hem bolsa, ýöne başga bir döwletiň çäginde saklanyp geçilmegi göz öňünde tutulan bolsa, onda bu daşaýşa halkara howa arkaly daşaýyş diýlip düşünilýär.

4. Daşaýjy diýlip, howa arkaly daşaýşyň degişli görnüşini ýerine ýetirmäge ygtyýarnamasy we howa gämisini ulanyjynyň hukugy bar bolan ýuridik ýa-da fiziki şahs ykrar edilýär.

 

92-nji madda. Howa arkaly daşaýyşlary ýerine ýetirmek

 

1. Howa arkaly daşaýyşlar şertnama esasynda ýerine ýetirilýär. Her bir howa arkaly daşaýyş şertnamasy we onuň şertleri daşaýjy ýa-da oňa ygtyýarly edaralar ýa-da adamlar (agentler) tarapyndan daşamaga berlen resminama arkaly tassyklanylýar.

Daşamak üçin resminamalar şulardyr:

1) ýolagçyny gatnatmak üçin - bilet;

2) ýolagçynyň bellige alnan bagažyny daşamak üçin - bagaž töleg haty ýa-da bagaž birkasy;

3) ýüki daşamak üçin - howa-daşaýyş resminamasy (awiaýanhaty);

4) poçtany daşamak üçin – poçta ýanhaty.

2. Daşamaga berilýän resminamalaryň görnüşleri we olary ulanmagyň kadalary Türkmenistanyň gatnaşýan halkara şertnamalarynyň düzgünlerini göz öňünde tutmak bilen raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär.

3. Poçtany daşamagyň tertibi we poçta ýanhatynyň görnüşi ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär.

4. Daşaýjy we ulanyjynyň gullugy howa arkaly daşaýyşlar ýerine ýetirilende halkara we içerki daşaýyşlar üçin bellenilen ýolagçylary, bagažy, ýükleri we poçtany howa arkaly daşamagyň kadalaryny (mundan beýläk – içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalary) berjaý etmäge borçludyrlar.

5. Ýolagçylaryň, bagažyň, ýükleriň we poçtanyň halkara daşaýyşlary daşary ýurt howa gämilerinde hem amala aşyrylyp bilner.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

93-nji madda. Howa arkaly daşaýyş şertnamasy boýunça taraplaryň borçlary

 

1. Ýolagçyny we bagažy howa arkaly daşaýyş şertnamasy boýunça daşaýjy ýolagça biletinde görkezilen gatnawy amala aşyrýan howa gämisinde orun bermek bilen ony we onuň bagažyny abatlygyna barylýan ýerine eltmäge, ýolagçy bagažyny tabşyran halatynda bolsa, bagažyny barylýan ýerine eltip bermäge we ýolagçynyň özüne ýa-da ony almaga ygtyýarly adama gowşurmaga borçlanýar.

Bagažy eltip bermegiň möhleti içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalary bilen kesgitlenilýär.

2. Howa arkaly daşaýyş şertnamasy boýunça ýolagçy bellenilen nyrh boýunça daşamagyň bahasyny tölemäge, bagaž daşaýjy tarapyndan bellenilen möçberden artyk bolanda bolsa ‒ bellenilen möçberden artyk bolan bagažy alyp gitmegiň bahasyny tölemäge borçlanýar.

3. Howa arkaly daşaýyş şertnamasy boýunça daşaýjy iberiji tarapyndan özüne ynanylan ýüki ýa-da poçtany abatlygyna barylýan ýerine eltip bermäge we olary alyja ýa-da onuň ygtyýarly eden adamyna bermäge borçlanýar.

Ýüki eltip bermegiň möhleti içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalary bilen, poçtany eltmegiň möhleti bolsa pudagara şertnamalar bilen kesgitlenilýär.

4. Howa arkaly daşaýyş şertnamasy boýunça iberiji ýüküň ýa-da poçtanyň daşalmagy üçin bellenilen nyrh boýunça tölemäge borçlanýar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

94-nji madda. Çarterleýin daşaýyş

 

1. Çarterleýin daşamak – howa gämilerini ýük daşamak üçin kireýine almak (frahtlamak) şertnamasy boýunça amala aşyrylýan yzygiderli bolmadyk howa arkaly daşaýyş bolup, ol boýunça bir tarap (frahta beriji) beýleki tarapa (frahta alyja) ýolagçylary, bagažy, ýüki we poçtany daşamak ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeýän başga maksatlar üçin howa gämileriniň biriniň ýa-da birnäçesiniň bir bölek ýerini ýa-da tutuş sygymyny bir ýa-da birnäçe gatnawda tölegine bermäge borçlanýar.

2. Howa gämilerini ulanyjylar frahta berijiler bolup durýar.

3. Eger Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, çarterleýin daşaýyşlar üçin şertnamalaýyn nyrhlar bellenilip bilner.

 

95-nji madda. Daşary ýurtly daşaýjylaryň Türkmenistanyň çägindäki işi

 

1. Daşary ýurtly daşaýjylar öz işlerini Türkmenistanyň çäginde Türkmenistanyň kanunçylygyna, Türkmenistanyň hem-de degişli daşary ýurt döwletiniň gatnaşýan halkara şertnanalaryna laýyklykda amala aşyrýarlar.

2. Daşary ýurtly daşaýjylar babatda ulanyjynyň hukugy degişli daşary ýurt döwletiniň ygtyýarly edarasy tarapyndan berlen we Türkmenistanyň gatnaşýan halkara şertnamalarynyň talaplaryna laýyk gelýän resminamalar boýunça ykrar edilýär.

3. Daşary ýurtly daşaýjylar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň çäginde wekilliklerini açyp biler.

 

96-njy madda. Ýolagçylara edilýän hyzmatlar we ýeňillikler

 

1. Daşaýjy, şeýle hem ol tarapyndan ygtyýarly edilen beýleki ýuridik ýa-da fiziki şahslar howa gämileriniň ýolagçylaryna, şol sanda maýyplygy bolan adamlar üçin hem elýeter görnüşde hyzmat etmekligi guramaga hem-de olary howa gämileriniň hereketi we edilýän hyzmatlary baradaky maglumatlar bilen anyk hem-de öz wagtynda üpjün etmäge borçludyr.

2. Ýolagça şu hukuklar berilýär:

1) Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda ýeňillikli şertlerde gatnamaga;

2) bellenilen düzgünleriň çäklerinde bagažy we el goşyny mugt alyp gitmäge;

3) mugt ýa-da ýeňillikli şertlerde çagalary (ýaşyna baglylykda) ýany bilen alyp gitmäge;

4) daşaýjy tarapyndan berilýän dynç alyş otaglarynyň, eneler we çagalar üçin otaglaryň, maýyplygy bolan adamlar üçin jaýlaryň hyzmatlaryndan, şeýle hem daşaýjynyň günäsi ýa-da howa gämisiniň ugradylmagynyň mejbury gijikdirilmegi bilen howa arkaly daşaýşyň arasy kesilen halatynda myhmanhanada orunlardan mugt peýdalanmaga, sowuk içgiler we gyzgyn naharlar bilen üpjün edilmäge;

3. Maýyplygy bolan ýolagçylara şu hukuklar berilýär:

1) agentlikleriň we aeroportlaryň pulhanalaryndan biletleri nobatsyz edinmäge;

2) aeroportlarda we howa gämisiniň bortunda ilkinji nobatda hyzmat edilmegine;

3) aeroportlarda hereket etmegiň hususy serişdelerinden we ýörite bölünip berlen ýerlerden päsgelçiliksiz peýdalanmaga;

4) hereket etmegiň hususy serişdelerini ýa-da beýleki zerur bolan kömekçi gurallary mugt alyp gitmäge.

4. Daşaýjy tarapyndan aeroportlarda berilýän dynç alyş otaglarynyň, eneler we çagalar üçin otaglaryň, maýyplygy bolan adamlar üçin jaýlaryň elýeter we düşnükli belgileri bolmalydyr.

5. Hyzmatlaryň, ýeňillikleriň sanawy we olary bermegiň tertibi içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalary bilen bellenilýär.

6. Içerki we halkara howa gatnawlarynda ýany bilen öý haýwanlary daşalanda, olary daşamak üçin töleg ygtyýarly edara tarapyndan bellenilen tertibe laýyklykda amala aşyrylýar.

7. Türkmenistanyň aeroportlarynda aýratyn wajyp ýolagçylara (VIP) we wajyp ýolagçylara (CIP) hyzmatlary etmek üçin zallar göz öňünde tutulan, Aýratyn wajyp ýolagçylaryň we Wajyp ýolagçylaryň zallaryndan geçmegiň tertibi raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär. Bu zallardan peýdalanmak raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan degişlilikde içerki we halkara gatnawlar boýunça bellenilen nyrhlar esasynda amala aşyrylýar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

97-nji madda. Howa arkaly daşaýyşlar üçin nyrhlar we olara degişli hyzmatlar üçin ýygymlar

 

1. Ýolagçylary, bagažy, ýükleri we poçtany halkara ugurlar boýunça ýerine ýetirilýän howa arkaly daşaýyşlaryň nyrhlary we olara degişli hyzmatlar üçin ýygymlar, şeýle hem howa arkaly daşaýyşlaryň, biletleri satmagyň, howa daşaýyş resminamalaryny resmileşdirmegiň nyrhlaryny ulanmagyň we ýygymlary almagyň kadalary döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk Türkmenistanyň daşaýjylary tarapyndan özbaşdak bellenilýär.

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen nyrhlar we ýygymlar, şeýle hem howa arkaly daşaýyşlaryň, biletleri satmagyň, howa daşaýyş resminamalaryny resmileşdirmegiň kadalary döwlet eýeçiligine degişli bolan Türkmenistanyň daşaýjylary üçin raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär. Şunda nyrhlary ulanmagyň we ýygymlary almagyň kadalary bu daşaýjylar tarapyndan özbaşdak bellenilýär.

3. Ýolagçylary, bagažy, ýükleri we poçtany içerki ugurlar boýunça ýerine ýetirilýän howa arkaly daşaýyşlaryň nyrhlaryny we olara degişli hyzmatlar üçin ýygymlary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti belleýär we olar eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli daşaýjylar tarapyndan ulanylmaga degişlidir.

Içerki ugurlar boýunça nyrhlary ulanmagyň we ýygymlary almagyň kadalary, şeýle hem howa arkaly daşaýyşlaryň, biletleri satmagyň, howa daşaýyş resminamalaryny resmileşdirmegiň kadalary raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär we olar eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli daşaýjylar tarapyndan ulanylmaga degişlidir.

4. Aeroportlaryň, aeronawigasiýa serişdeleriniň ulanylmagy üçin nyrhlar we ýygymlar raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär we olar eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli daşaýjylar we aeroportlar tarapyndan ulanylmaga degişlidir.

(2016-njy ýylyň 12-nji ýanwaryndaky we 2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 1, 8-nji madda; 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

98-nji madda. Howa gämisi arkaly daşaýyşa orunlary buýurmak

 

1. Kärhanalar, edaralar, guramalar we raýatlar howa gämisindäki orunlary öňünden buýrup bilerler. Boş orunlar bar wagtynda daşaýjy buýurmany kabul etmäge we ony ýerine ýetirmäge borçludyr.

2. Kärhanalar, edaralar, guramalar we raýatlar düşülip geçilýän aeroportlardan ýa-da başga islendik aeroportdan, şol sanda gaýdyşyn ugur boýunça hem, uçuş üçin orunlary deslap bronlamak barada ýüz tutanlarynda boş orunlar bar bolanda daşaýjy orunlary bronlap goýmak üçin çäreleri görmäge borçludyr.

3. Howa gämisindäki orunlary buýurmagyň we bronlap goýmagyň tertibi içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalary arkaly bellenilýär.

 

99-njy madda. Daşaýyşyň aýratyn şertleri

 

Ýaraglary, ok-därileri, partlaýjy, radioaktiw, zäherleýji, ýeňil ot alýan we beýleki howply maddalary, materiallary we önümleri daşamagyň tertibi Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna, Türkmenistanyň döwlet awiasiýa kadalaryna, şeýle hem Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda kesgitlenilýär.

 

100-nji madda. Howa arkaly daşaýyş şertnamasynyň daşaýjynyň başlangyjy boýunça bes edilmegi

 

1. Daşaýjy ýolagçyny ýa-da ýüki howa arkaly daşaýyş şertnamasyny şu halatlarda birtaraplaýyn tertipde bozup biler:

1) ýolagçy, ýüküň eýesi, ýüki iberiji tarapyndan pasport, gümrük, sanitariýa, karantin we Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilen beýleki talaplarynyň howa arkaly daşaýyşa degişli böleginiň, halkara howa arkaly daşaýyşlarda uçulýan, barylýan ýa-da üstaşyr geçilýän döwletiň degişli edaralary tarapyndan kesgitlenilen kadalaryň hem bozulmagy;

2) ýolagça, ýüküň eýesine, ýüki iberijä içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalary tarapyndan bildirilýän talaplary ýerine ýetirmekden olaryň ýüz döndermegi;

3) eger howa gämisiniň ýolagçysynyň ýa-da maýyplygy bolan ýolagçysynyň lukmançylyk resminamalary bilen tassyk edilýän saglyk ýagdaýy howa arkaly daşaýyşyň aýratyn şertlerini talap edýän ýa-da ýolagçynyň özüniň ýa-da beýleki adamlaryň howpsuzlygyna wehim salýan, şonuň ýaly-da tertipsizlik we beýleki adamlar üçin düzedip bolmajak oňaýsyzlyk döredýän bolsa;

4) howa gämisiniň ýolagçysynyň bagažy mugt daşamagyň bellenilen möçberinden ýokary agramy bolan bagažynyň daşaýyşyny tölemekden ýüz döndermegi;

5) howa gämisiniň ýolagçysynyň ýany bilen alnyp gidilýän çaga üçin tölegden ýüz döndermegi;

6) howa gämisiniň bortunda özüňi alyp barmagyň kadalarynyň howa gämisiniň ýolagçysy tarapyndan howa gämisiniň uçuşynyň howpsuzlygyna ýa-da beýleki adamlaryň janyna ýa-da saglygyna wehim döredýän bozulmagy, şeýle hem howa gämisiniň ýolagçysy tarapyndan şu Kodeksiň 42-nji maddasyna laýyklykda howa gämisiniň serkerdesi tarapyndan berlen buýruklaryň ýerine ýetirilmezligi;

7) ýolagçynyň ýanyndaky goşlarda, şeýle hem bagažynda, ýükünde howa arkaly daşaýşa gadagan edilen närseleriň ýa-da maddalaryň bar bolmagy.

2. Ýolagçyny ýa-da ýüki howa arkaly daşaýyş şertnamasy daşaýjynyň başlangyjy boýunça bes edilen halatynda ýolagça, ýüküň eýesine, ýüki iberijä howa arkaly daşamak üçin tölenen pul gaýtarylýar, muňa şu maddanyň birinji böleginiň 6-njy bendinde göz öňünde tutulan halat girmeýär. Şu maddanyň birinji böleginiň 6-njy bendinde göz öňünde tutulan halatda howa arkaly daşamak üçin tölenen pul howa gämisiniň ýolagçysyna gaýtarylmaýar.

3. Şu maddanyň birinji böleginiň 3-nji bendinde görkezilen ýolagçylary daşamakdan ýüz dönderilen halatynda daşaýjy ýolagça ýa-da ony ugradýan adamlara ýüz döndermegiň sebäpleri barada doly we aýdyň düşündiriş bermäge borçludyr.

 

101-nji madda. Howa arkaly daşaýyş şertnamasynyň ýolagçynyň başlangyjy boýunça bes edilmegi

 

Ýolagçynyň howa arkaly daşaýyşdan islendik wagtda ýüz döndermäge we içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalary arkaly bellenilen tertipde uçuşdan ýüz öwürmegiň wagtyna, howa gämisi uçmanka ýa-da uçanyndan soň bolandygyna baglylykda tölän puluny tutuşlygyna ýa-da onuň bölegini gaýtaryp almaga hukugy bardyr, muňa ýolagçynyň howa gämisiniň bortunda uçuşda bolýan halatlary girmeýär.

 

102-nji madda. Ýüki alyjynyň ýüki almazlygy we öz wagtynda kabul etmezligi

 

1. Ýüki howa arkaly daşaýyş şertnamasynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, daşaýjy ýüküň gelendigi barada içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalarynda göz öňünde tutulan möhletlerde ýüki alyjyny habarly etmäge borçludyr.

2. Alyjy gelen ýüki içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalarynda bellenilen möhletde talap etmese ýa-da ony kabul etmekden ýüz dönderse, bu barada iberijini habarly etmek bilen daşaýjy iberijiniň hasabyna we töwekgelçiligine ony özünde saklamaga galdyrmaga haklydyr. Içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalarynda görkezilen möhletlerde alynmadyk ýük talap edilmedik hasap edilýär we ol Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde ýerleşdirilýär.

3. Gümrük gözegçiligine degişli ýüki saklamak we oňa ygtyýar etmek Türkmenistanyň gümrük hakyndaky kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

4. Ýükleri ýerlemegiň gijikdirilmegi olaryň zaýalanmagyna getirip biljek bolsa ýa-da olaryň niýetlenilişi boýunça peýdalanylmagy doly mümkin bolmasa, ýüki daşaýjy iberijiniň çözgüdine garaşmazdan bellenilen tertipde ýükleri ýerlemäge haklydyr. Bu ýükleriň ýerlenendigi barada daşaýjy iberijini we alyjyny habarly etmäge borçludyr.

 

103-nji madda. Daşaýyşyň maglumat-mahabat üpjünçiligi

 

Daşaýjy ugurlary we tertipleri, ýolagçy, ýük we poçta nyrhlaryny, ýerde we howa gämisiniň bortunda hyzmat edilişiniň şertlerini çap etmäge we ilatyň dykgatyna ýetirmäge borçludyr.

 

XII BAP. AWIASIÝA IŞLЕRINI GEÇIRMEK

 

104-nji madda. Awiasiýa işleri

 

1. Awiasiýa işleri diýlip, awiasiýa serişdeleri bilen aýry-aýry ýuridik we fiziki şahslaryň bähbidine, şol sanda oba hojalygynda peýdalanmak, ylmy-barlaglary, sanitariýa we tebigaty goraýyş çärelerini geçirmek, ekspedisiýalara hyzmat etmek, ilata lukmançylyk kömegini bermek, heläkçilikleriň, tebigy betbagtçylyklaryň we weýrançylyklaryň ýetiren zyýanlaryny ýok etmek hem-de beýlekiler üçin, tölegli esaslarda ýerine ýetirilýän ýörite işlere düşünilýär.

2. Awiasiýa işleri olary geçirmäge ygtyýarnamasy bolan howa gämilerini ulanyjylar tarapyndan buýrujylar bilen baglaşylan şertnamalar ýa-da ýuridik we fiziki şahslaryň bir gezekleýin arzalary esasynda ýerine ýetirilýär.

3. Awiasiýa işlerini ygtyýarlylandyrmagy geçirmegiň tertibi raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär.

4. Ekologik ýagdaýlary ýa-da ulag serişdeleriniň we adamlaryň çäklerde bolmagynyň aýratyn düzgünini hasaba almak bilen ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň awiasiýa işleriniň ýerine ýetirilmegine çäklendirmeleri bellemäge hukugy bardyr.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

105-nji madda. Awiasiýa işlerini ýerine ýetirmek barada şertnama

 

1. Awiasiýa işlerini ýerine ýetirmek şertnamasy boýunça potratçy (ulanyjy) buýrujy üçin awiasiýa işlerini şol şertnamada göz öňünde tutulan tertipde, möhletlerde, möçberde we şertlerde ýerine ýetirmäge borçlanýar. Buýrujy şertnamada göz öňünde tutulan awiasiýa işleriniň möçberini bellenilen möhletlerde bermäge we olaryň ýerine ýetirilmegini tölemäge borçlanýar.

2. Awiasiýa işlerini ýerine ýetirmek baradaky şertnamada şular hem göz öňünde tutulmalydyr:

1) aerodromlary, gonuş meýdançalaryny we olaryň enjamlaryny peýdalanmagyň we ulanyş ýagdaýynda saklamagyň tertibini;

2) howa gämileriniň goralyp saklanmagynyň üpjün edilmegi we ekipažlarynyň agzalarynyň dynç almagy üçin zerur ýaşaýyş-durmuş şertleriniň döredilmegini;

3) awiasiýa işleriniň aýratynlyklaryny nazara almak bilen olaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmegiň beýleki şertlerini.

 

106-njy madda. Awiasiýa işleri üçin nyrhlar

 

Ulanyjy we buýrujy awiasiýa işleri baradaky şertnama baglaşylanda şertnamalaýyn nyrhlary bellemäge haklydyr. Raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara awiasiýa işleriniň aýry-aýry görnüşleri boýunça nyrhlary belläp we olary ulanmagyň kadalaryny işläp taýýarlap biler.

 

107-nji madda. Howa gämileriniň daşary ýurtly ulanyjylary tarapyndan awiasiýa işleriniň ýerine ýetirilmegi

 

1. Raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda awiasiýa işleriniň aýry-aýry görnüşlerini ýerine ýetirmäge berlen ygtyýarnamasy bolan howa gämileriniň daşary ýurtly ulanyjylary tarapyndan Türkmenistanyň çäginde awiasiýa işleri ýerine ýetirilip bilner.

2. Şu Kodeksiň degişli düzgünleri, Türkmenistanyň çäginde awiasiýa işlerini geçirmegiň kadalary howa gämileriniň daşary ýurtly ulanyjylaryna degişlidir.

 

108-nji madda. Daşary ýurt döwletleriniň çäginde Türkmenistanyň howa gämilerini ulanyjylar tarapyndan awiasiýa işleriniň ýerine ýetirilmegi

 

1. Türkmenistanyň howa gämilerini ulanyjy tarapyndan daşary ýurt döwletiniň çäginde awiasiýa işleri şertnamasy we daşary ýurt döwletiniň degişli edarasy tarapyndan awiasiýa işleriniň belli bir görnüşlerini ýerine ýetirmäge berlen ygtyýarnamasy bolanda amala aşyrylyp bilner.

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen Türkmenistanyň howa gämilerini ulanyjylaryna daşary ýurt döwletiniň degişli kanunçylygy degişlidir.

 

XIII BAP. AWIASIÝANY PEÝDALANMAK BILEN

BAGLANYŞYKLY IŞLER AMALA AŞYRYLANDA

ULANYJYLARYŇ BORÇLARY

 

109-njy madda. Awiasiýa işgärleriniň üpjünçiligi

 

1. Howa gämilerini ulanyjylar, garamagynda döwlet awiasiýasynyň bölümleri bolan pudaklaýyn dolandyryş edaralar ekipaž tarapyndan gulluk borçlary ýerine ýetirilende şulary üpjün etmelidirler:

1) zähmetiň howpsuz şertlerini;

2) saglygy gorap saklamak boýunça çäreleri;

3) hünärli lukmançylyk kömegini;

4) ekipaž howa gämisinde bolan döwründe, ätiýaçlykda we nobatçylykda duranda iýmit bilen;

5) ätiýaçlykda we nobatçylykda bolan wagtynda dynç almak üçin sanitariýa-gigiýena talaplaryna laýyk gelýän jaý bilen;

6) gitmek (gelmek) üçin mugt gatnaw bilen.

2. Raýat awiasiýasynyň işgärleri we olaryň maşgala agzalary, şeýle hem Türkmenistanyň raýat awiasiýasynyň pensiýadaky öňki işgärleri iş döwürlerine baglylykda raýat awiasiýasynyň çygrynda ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenen tertipde howa ulaglarynda ýeňillikli gatnadylmagy bilen üpjün edilýärler.

 

110-njy madda. Raýat awiasiýasynda howa gämilerini we awiasiýa işgärlerini ätiýaçlylandyrmak

 

1. Howa gämilerini ulanyjylar awiasiýa işgärlerini, Türkmenistanyň raýat howa gämileriniň döwlet sanawynda bellige alnan howa gämilerini, daşamaga kabul edilen ýolagçylara, bagaža, poçta we ýüklere hem-de awiasiýa işleri ýerine ýetirilende ýetirilen zyýanyň, şeýle hem üçünji şahslara ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak boýunça özüniň jogapkärçiligini ätiýaçlylandyrmaga borçludyrlar.

2. Türkmenistanyň çäklerinde ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak boýunça jogapkärçiligiň çäkleri Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilýär, halkara daşaýyşlary ýerine ýetirilende bolsa halkara düzgünler bilen kesgitlenilýär.

 

111-nji madda. Awiasiýa işlerinde ätiýaçlylandyrmak

 

Buýrujy öz işgärleriniň arasyndan awiasiýa işleri ýerine ýetirilende tehnologik prosesi üpjün etmek bilen baglanyşykly adamlary we bilet almazdan deslapky arzalar boýunça daşalýan adamlary ätiýaçlylandyrmaga borçludyrlar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

XIV BAP. AWIASIÝASYNY PEÝDALANMAK BILЕN

BAGLANYŞYKLY IŞ AMALA AŞYRYLANDA JOGAPKÄRÇILIK

 

112-nji madda. Howa gämileriniň ekipažynyň agzalaryna ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik

 

Howa gämilerini ulanyjylar, garamagynda döwlet awiasiýasynyň bölümleri bolan pudaklaýyn dolandyryş edaralar howa gämisiniň ekipažynyň agzalary howa gämisiniň uçuşy wagtynda gulluk borçlaryny ýerine ýetirenlerinde olaryň saglygyna zyýan ýetirilendigi ýa-da aradan çykandygy üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde we möçberlerde jogapkärçilik çekýär.

 

113-nji madda. Üçünji şahslara zyýan ýetirilendigi üçin jogapkärçilik

 

1. Howa gämilerini ulanyjylar, garamagynda döwlet awiasiýasynyň bölümleri bolan pudaklaýyn dolandyryş edaralar uçuşda bolýan howa gämisi ýa-da ondan gaçan närse bilen Türkmenistanyň çäginde üçünji şahslaryň saglygyna zyýan ýetirilendigi ýa-da olaryň aradan çykandygy, şeýle hem olaryň emlägine zyýan ýetirilendigi üçin, eger şol zyýan jebir çekeniň niýetiniň netijesinde ýüze çykandygyny subut edip bilmese, jogapkärçilik çekýär.

2. Daşary ýurt döwletiniň çäginde Türkmenistanyň howa gämisi tarapyndan we Türkmenistanyň çäginde daşary ýurduň howa gämisi tarapyndan üçünji şahslara ýetirilen zyýan üçin howa gämilerini ulanyjylar, garamagynda döwlet awiasiýasynyň bölümleri bolan pudaklaýyn dolandyryş edaralary Türkmenistanyň hem-de degişli daşary ýurt döwletiniň gatnaşýan degişli halkara şertnamalarynda bellenilen çäklerde jogapkärçilik çekýärler.

 

114-nji madda. Howa gämisiniň ýa-da awiasiýa obýektiniň basylyp alnandygy, alnyp gaçylandygy ýa-da gabalandygy üçin jogapkärçilik

 

Howa gämileriniň basylyp alynmagy, alnyp gaçylmagy ýa-da gabalmagy, şeýle hem awiasiýa obýektiniň, ulag, inžener-tehniki we olara beýleki kommunikasiýalaryň basylyp alynmagy ýa-da gabalmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda  göz öňünde tutulan jogapkärçilige eltýär.

 

115-nji madda. Howa gämileriniň çaknyşmagynda ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik

 

1. Iki ýa-da birnäçe howa gämileriniň çaknyşmagy, şeýle hem çaknyşma bolmadyk ýagdaýynda hem, howa gämisiniň beýleki gämä zeper ýetiren halatynda howa gämileriniň eýeleriniň biri-biriniň öňündäki emläk jogapkärçiligi şu düzgünler bilen kesgitlenilýär:

1) bir tarapyň günäsi boýunça ýetirilen zyýanyň öwezi şol tarap tarapyndan doly möçberde dolunýar;

2) iki (ýa-da birnäçe) tarapyň hem günäsi boýunça zyýan ýetirilen bolsa, olaryň her biriniň jogapkärçiligi günäleriniň derejesinde deň möçberde kesgitlenilýär; Taraplaryň her biriniň günäleriniň derejesini anyklamak mümkin bolmadyk ýagdaýynda, jogapkärçilik olaryň arasynda deň paýlanylýar.

2. Zyýanyň ýetirilmeginde taraplaryň günäleri bolmadyk ýagdaýynda, olaryň hiç biriniň beýleki tarapdan zyýanyň öwezini dolmagy talap etmäge hukugy ýokdur.

3. Başgaça subut edilýänçä, howa gämileri çaknyşma gatnaşan taraplaryň hiç biri hem günäli diýlip çak edilmeýär.

4. Howa gämileriň ýolagçylarynyň janyna ýa-da saglygyna ýetirilen zyýan üçin, şeýle hem howa gämisinde bolan ýa-da awiasiýa kärhanasyna ynanylan üçünji tarapyň emlägine ýetirilen zyýan üçin emläk jogapkärçiligini şu Kodeksiň düzgünlerine laýyklykda daşaýjy çekýär, onuň zyýanyň ýetmegine günäkär bolan beýleki tarapa (taraplara) garşylyklaýyn talaplary (regres tertibinde) bildirmek hukugy bardyr.

 

116-njy madda. Awiasiýanyň işine bikanun gatyşmak hereketiniň taýýarlanylýandygy baradaky ýalan maglumat üçin jogapkärçilik

 

Awiasiýanyň işine bikanun gatyşmak hereketiniň taýýarlanylýandygy barada ýalan maglumat haýsy görnüşde amala aşyrylandygyna garamazdan ol Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçilige eltýär.

 

117-nji madda. Howpsuzlyk gözegçiligiň talaplarynyň ýerine ýetirilmänligi üçin jogapkärçilik

 

Ýolagçylaryň howpsuzlygy üçin bellige almak we gözden geçirmek boýunça el goşuny, bagažy, ýüki, poçtany we bort iýmitini howa gämisinde tabşyrmaga, kabul etmäge, saklamaga we daşamaga dahyly bolan döwlet kadalarynyň, düzgünleriniň we resmi tertibiniň talaplarynyň bozulmagy, şonuň ýaly-da ýerine ýetirilmezligi ýa-da harsal ýerine ýetirilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçilige eltýär.

 

118-nji madda. Ýolagçynyň janyna ýa-da saglygyna zyýan ýetirilmegi üçin daşaýjynyň jogapkärçiligi  

 

1. Howa gämisiniň bortunda ýa-da mündürilen we düşürilen wagtynda ýolagçynyň janyna ýa-da saglygyna ýetirilen zyýan üçin daşaýjy jogapkärçilik çekýär.

2. Daşaýjy jebir çekeniň özüniň gödek seresapsyzlygynyň zyýanyň döremegine ýa-da köpelmegine sebäp bolandygyny subut edip bilse, onda zyýanyň öwezini doldurmagyň möçberi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda azaldylyp ýa-da zyýanyň öweziniň dolunmagyndan ýüz dönderilip bilner.

3. Ýolagçynyň janyna ýa-da saglygyna ýeten zyýan öňüni alyp bolmaýan güýjüň täsiri ýa-da ýolagçynyň günäli hereketi netijesinde bolan halatynda daşaýjy jogapkärçilik çekmeýär.

 

119-njy madda. Bagažyň ýa-da ýüküň ýitirilendigi, ýetmezçilik edýändigi we olara zeper ýetirilendigi üçin daşaýjynyň jogapkärçiligi

 

1. Bagažyň ýa-da ýüküň daşaýyşa kabul edilen pursadyndan alyja berilýänçä ýa-da kadalara laýyklykda başga bir adama (adamlara) berilýänçä olaryň ýitirilendigi, ýetmezçilik edýändigi we olara zeper ýetirilendigi üçin, eger zyýan ýetmeginiň öňüni almak üçin ähli zerur çäreleri görendigini ýa-da şeýle çäräni görmegiň mümkin bolmandygyny subut edip bilmese, daşaýjy jogapkärçilik çekýär.

2. Eger ýolagçynyň ýanyndaky goşlaryň daşaýjynyň günäsi bilen ýitirilendigi ýa-da olara zeper ýetirilendigi subut edilse, şol goşlaryň abat saklanmagy üçin daşaýjy jogapkärçilik çekýär.

3. Bagaž ýa-da ýük daşalanda ýetirilen zyýanyň öwezi şu halatlarda daşaýjy tarapyndan dolunýar:

1) bagaž ýa-da ýük ýitirilende ýa-da ýetmezçilik edende - ýitirilen ýa-da ýetmezçilik eden bagažyň ýa-da ýüküň bahasynyň, ýöne içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalary bilen bellenilen çäkden ýokary bolmadyk möçberinde;

2) bagaža ýa-da ýüke zeper ýetirilende - onuň bahasynyň kemelen möçberinde, zeper ýetirilen bagažy ýa-da ýüki dikeltmek mümkin bolmadyk ýagdaýynda - onuň bahasynyň möçberinde;

3) gymmaty yglan edilip, daşaýyşa tabşyrylan bagaž ýa-da ýük ýitirilende - bagažyň ýa-da ýüküň yglan edilen bahasynyň möçberinde, daşaýjynyň bagažyň ýa-da ýüküň yglan edilen bahasynyň olaryň hakyky bahasyndan ýokarydygyny subut eden halatynda bolsa, olaryň hakyky bahasynyň möçberinde.

4. Daşaýjy maýyplygy bolan ýolagçylardan daşamaga kabul edilen hereket etmegiň hususy serişdeleriniň ýa-da beýleki zerur bolan kömekçi gurallaryň abat saklanmagy üçin, ol serişdeleriň ýitirilen ýa-da döwülen halatynda bolsa, bu ýolagçylaryň hereket etmegini üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri görmelidir.

 

120-nji madda. Ýolagçyny, bagažy ýa-da ýüki eltip bermegiň möhletiniň geçirilendigi üçin daşaýjynyň jogapkärçiligi

 

Ýolagçyny, bagažy ýa-da ýüki barylýan ýere eltmegiň möhletini geçirendigi üçin, eger bu möhletiň geçirilmegi öňüni alyp bolmaýan güýjüň, howa gämisiniň ýolagçylarynyň janyna we saglygyna wehim salýan howa gämisiniň gurat bolmazlygyny düzetmegiň ýa-da daşaýja bagly bolmadyk beýleki ýagdaýlaryň netijesinde bolandygyny subut edip bilmese, daşaýjy içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalary bilen bellenilen möçberlerde jogapkärçilik çekýär.

 

121-nji madda. Poçtanyň ýitirilendigi, oňa zeper ýetirilendigi we eltip bermegiň möhletini geçirendigi üçin daşaýjynyň jogapkärçiligi

 

Daşaýjynyň günäsi bilen poçtanyň ýitirilendigi, oňa zeper ýetirilendigi ýa-da ony eltmegiň möhletini geçirendigi üçin daşaýjy aragatnaşyk edaralarynyň öňünde poçta kadalaryna we Bütindünýä poçta birleşiginiň düzgünlerine laýyklykda aragatnaşyk edaralarynyň iberijileriň ýa-da salgydakylaryň öňündäki jogapkärçiliginiň çäginde maddy (emläk) jogapkärçiligini çekýär.

 

122-nji madda. Iberijiniň jogapkärçiligi

 

1. Iberiji ýüke dahyly bolan howa arkaly daşaýyşyň resminamasyna girizilen öz beren maglumatlarynyň we bildirişleriniň nädogrulygy, nätakykdygy ýa-da doly däldigi netijesinde islendik beýleki adam tarapyndan daşaýja ýa-da beýleki adama ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik çekýär.

2. Howa arkaly daşaýyş baradaky resminama ýüki kabul etmegiň şertnamasyny baglaşmagyň we howa arkaly daşaýyşyň şertleriniň şahadatnamasy bolup durýar.

 

123-nji madda. Jogapkärçilik üçin esas bolup hyzmat edýän ýagdaýlary tassyklamak

 

1. Daşaýjynyň, ýolagçylaryň, iberijileriň we alyjylaryň emläk jogapkärçiligi üçin esas bolup hyzmat edip biljek ýagdaýlar täjirçilik ykrarnamasy bilen tassyklanýar.

2. Täjirçilik ykrarnamasy ýük, bagaž ýa-da poçta berlende şu aşakdaky ýagdaýlary tassyklamak üçin düzülýär:

1) ýüküň we poçtanyň adynyň, agramynyň (göwrüminiň) ýa-da ornunyň sanynyň hakykatda daşaýyş resminamasynda görkezilen maglumatlara laýyk gelmezligini;

2) ýüke zeper ýetirilendigini;

3) bagažyň ýetmezçilik edýändigini ýa-da oňa zeper ýetirilendigini;

4) poçtanyň ýetmezçilik edýändigini ýa-da oňa zeper ýetirilendigini;

5) resminamasy bolmadyk ýüküň, bagažyň ýa-da poçtanyň, şeýle hem ýüksüz, bagažsyz ýa-da poçtasyz resminamanyň ýüze çykarylandygyny.

3. Täjirçilik ykrarnamasyny düzmegiň tertibi we täjirçilik ykrarnamasynyň düzülmegini talap etmeýän ýagdaýlary tassyklamagyň tertibi içerki we halkara daşaýyşlaryň kadalary bilen bellenilýär.

 

124-nji madda. Howa arkaly daşaýyş şertnamasynyň ýerine ýetirilmändigi üçin jogapkärçilikden boşatmak

 

1. Ýüküň ýa-da poçtanyň daşaýşa berilmezligi öňüni alyp bolmajak güýjüň ýagdaýlarynyň netijesinde bolan bolsa, munuň üçin iberiji jogapkärçilikden boşadylýar. Poçtany daşamagyň kadalary bilen poçtanyň daşamaga berilmezligi üçin iberijileri jogapkärçilikden boşatmagyň goşmaça esaslary göz öňünde tutulyp bilner.

2. Daşaýyş serişdeleriniň berilmezligi üçin, eger bu öňüni alyp bolmajak güýjüň ýagdaýlarynyň, şeýle hem amatsyz meteorologik şertler sebäpli howa gämileriniň uçuşlary mümkin bolmandygy netijesinde bolup geçen bolsa, daşaýjy jogapkärçilikden boşadylýar.

 

125-nji madda. Çözgüde şikaýat etmek hukugy

 

Islendik  ýüridik ýa-da fiziki şahs Türkmenistanyň döwlet ýa-da raýat awiasiýasynyň islendik wezipeli ýa-da beýleki adamynyň çözgüdine, hereketine ýa-da hereketsizligine Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde şikaýat etmäge hukuklydyr.

 

XV BAP. NÄGILELIKLERI WЕ HAK ISLEÝIŞLERI

BILDIRMЕK

 

126-njy madda. Nägilelikleri bildirmek

 

1. Nägilelikler ony bildirijiniň garamagy boýunça ugralýan ýa-da barylýan aeroportdaky daşaýja ýa-da onuň wekiline bildirilýär.

2. Garyşyk daşaýyşlara dahyly bolan nägilelikler şulara bildirilýär:

1) daşaýyşyň soňky ýeri aeroport bolsa, awiasiýa kärhanasyna;

2) daşaýyşyň soňky ýeri demir ýol menzili, deňiz ýa-da derýa porty (gämi duralgasy) bolsa, degişli ulag guramasyna.

 

127-nji madda. Nägileligi we hak isleýişi bildirmäge hukukly adamlar

 

1. Daşaýja nägileligi we hak isleýişi bildirmäge şularyň hukugy bardyr:

1) ýolagçy ýa-da onuň ygtyýarly eden adamy:

a) howa arkaly daşaýyş şertnamasy daşaýjynyň başlangyjy boýunça bes edilen halatynda;

b) bagažy eltip bermegiň möhletiniň geçirilen, onuň ýetmezçilik eden, oňa zeper ýetirilen ýa-da onuň ýitirilen halatynda - bileti, bagaž töleg hatyny (bagaž birkasyny) we täjirçilik ykrarnamasyny görkezende;

2) ýük ýitirilen halatynda ony alyjy ýa-da iberiji:

a) alyjy - ýüküň gelmänligi barada barmaly aeroportynyň belligi bolan daşaýjy tarapyndan iberijä berlen ýük ýanhatynyň, şeýle ýanhaty bermek mümkin bolmasa - ýüküň bahasynyň tölenendigi baradaky resminamanyň we ýüküň barmaly aeroportynyň şol ýüküň gelmändigi barada eden belligi bilen daşaýjynyň ýüküň iberilendigi hakyndaky kepilnamanyň berlen şertinde;

b) iberiji - özüne berlen ýük ýanhatyny görkezen şertinde;

3) alyjy:

a) ýüküniň ýetmezçilik eden ýa-da oňa zeper ýetirilen halatynda ýük bilen gelen ýük ýanhaty we täjirçilik ykrarnamasy berlen şertlerde;

b) ýüki eltip bermegiň möhletiniň geçirilen halatynda ýük bilen gelen ýük ýanhaty berlen şertlerde;

4) aragatnaşyk kärhanasy:

a) poçtany eltip bermegiň möhletiniň geçirilen, onuň ýetmezçilik eden, oňa zeper ýetirilen ýa-da onuň ýitirilen halatynda.

2. Täjirçilik ykrarnamasynyň düzülmeginden daşaýjynyň ýüz döndermegine iberiji ýa-da alyjy tarapyndan şikaýat edilen bolsa, onuň bolmazlygy nägilelik bildirmek hukugyndan mahrum etmeýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

128-nji madda. Içerki daşaýyşlarda nägilelikleri bildirmegiň möhletleri

 

1. Içerki daşaýyşlarda daşaýja nägilelikler alty aýyň dowamynda bildirilip bilner.

2. Nägilelikler bildirmegiň möhleti şeýle hasaplanylýar:

1) bagažyň, ýüküň ýa-da poçtanyň ýetmezçilik edendigi ýa-da olara zeper ýetirilendigi üçin, şeýle hem olary eltip bermegiň möhletiniň geçirilendigi üçin nägilelik bildirmek boýunça olaryň berlen gününden;

2) ýüküň ýitirilenligi üçin nägilelik bildirmek boýunça – eltip bermegiň möhletiniň geçen pursadyndan başlap 10 gün geçenden soň;

3) bagažyň ýa-da poçtanyň ýitirilenligi üçin nägilelik bildirmek boýunça – eltip bermegiň möhletiniň geçen pursadyndan başlap;

4) galan ähli halatlarda, nägilelik bildirmek üçin esas bolup hyzmat eden ýagdaýlaryň bolan gününden başlap.

3. Nägilelikler bildirmegiň möhletiniň geçirilmeginde esasly sebäp bar bolsa, daşaýjynyň nägilelikler bildirmegiň möhleti geçenden soň hem olary garamak üçin kabul etmage hukugy bardyr.

 

129-njy madda. Halkara daşaýyşlarda nägilelikleri bildirmegiň möhletleri

 

1. Bagažyň, ýükleriň alyjy tarapyndan närazylyk bildirilmän alynmagy, eger başgaça subut edilmeýän bolsa, olaryň gowy ýagdaýda we daşaýyş resminamasyna laýyklykda eltilendigini aňladýar.

2. Bagaža ýa-da ýüke zeper ýetirilen halatynda ony almaga hukukly adam şol zeper ýetirilendigi barada haýal etmän, ýöne bagažy alan gününden soň ýedi günden, ýüki alan gününden soň bolsa, on dört günden gijä galman, daşaýja ýazmaça nägilelik bildirmelidir. Şu görkezilen möhletler boýunça gijä galynan halatynda, bagažyň ýa-da ýüküň alyjynyň ygtyýaryna geçirilen gününden hasaplap, ýigrimi bir günden gijä galman nägilelik bildirilmelidir.

 

130-njy madda. Nägileliklere garamagyň möhletleri

 

1. Daşaýjy bildirilen nägilelige üç aýyň dowamynda garamaga we onuň kanagatlandyrylandygy ýa-da ret edilendigi barada nägilelik bildirene habar bermäge borçludyr.

2. Garyşyk daşaýyşlar boýunça bildirilen nägileliklere garamagyň möhleti alty aýdan, jerime tölemek barada bildirilen nägilelige garamagyň möhleti kyrk bäş günden ybaratdyr.

 

131-nji madda. Hak isleýiş müddeti we kazyýete degişlilik

 

1. Daşaýja hak islegi howa gämisiniň barmaly ýerine gelen gününden ýa-da howa gämisiniň gelmeli gününden ýa-da daşamagyň bes edilen gününden üç ýylyň dowamynda, halkara howa arkaly daşaýyşlarda bolsa iki ýylyň dowamynda bildirilip bilner.

2. Jogapkärçilik baradaky hak islegi hak isleýjiniň saýlamagy boýunça daşaýjynyň ýa-da onuň baş kärhanasynyň ýerleşýän ýeri boýunça, daşaýjynyň daşamaga şertnama baglaşylanda araçyllyk eden agentliginiň bar ýeri boýunça kazyýete ýa-da daşamagyň ahyrky ýeri boýunça kazyýete bildirilip bilner.

3. Bellenilen möhletlerde yglan edilen ýazmaça nägileligiň bolmazlygynda daşaýja hak islegi bildirilip bilinmez, muňa ýolagçynyň saglygyna zyýan ýetirilendigi baradaky nägilelik girmeýär.

 

XVI BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

132-nji madda. Howa giňişliginden peýdalanmak we awiasiýa çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy üçin jogapkärçilik

 

Howa giňişliginden peýdalanmak we awiasiýa çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagynda günäkär ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jagapkärçiligi çekýärler.

 

133-nji madda. Şu Kodeksiň düzgünlerini ulanmagyň tertibi

 

1. Şu Kodeksiň düzgünleri ol güýje girizileninden soň dörän raýat hukuk gatnaşyklaryna degişlidir.

2. Şu Kodeks güýje girizilmeginden öň dörän raýat hukuk gatnaşyklary boýunça şu Kodeksiň düzgünleri ol güýje girizileninden soň dörän hukuklara we borçlara ulanylýar.

3. Şu Kodeksiň 128-nji, 129-njy we 130-njy maddalary bilen bellenilen nägilelikleri bildirmegiň möhletleri şu Kodeks güýje girizilen pursadyna olary bildirmegiň öň hereket eden kanunçylykda göz öňünde tutulan möhletleri geçmedik nägileliklere ulanylýar.

 

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об утверждении и введении в действие

 Воздушного кодекса Туркменистана

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., 1, ст. 6)

 

Статья 1. Утвердить Воздушный кодекс Туркменистана.

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Статья 3. Со дня вступления в силу Воздушного кодекса Туркменистана признать утратившими силу Воздушный кодекс Туркменистана,  утверждённый Законом Туркменистана от 18 июня 1996 года, и все последующие Законы, которыми вносились изменения и дополнения в него.

 

Статья 4. Действие Воздушного кодекса Туркменистана распространяются на отношения, возникшие после его вступления в силу.

 

Статья 5. Нормативные правовые акты Туркменистана, регулирующие отношения в сфере авиации, подлежат приведению в соответствие с Воздушным кодексом Туркменистана.

 

Статья 6. Впредь до приведения нормативных правовых актов Туркменистана в сфере авиации в соответствие с Воздушным кодексом Туркменистана они действуют постольку, поскольку не противоречат Воздушному кодексу Туркменистана.

 

 

    Президент                                                          Гурбангулы

Туркменистана                                                Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

10 января 2012 года

№ 255-IV.

 

 

ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Настоящий Кодекс определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности авиации в удовлетворении потребностей юридических и физических лиц, а также иной деятельности по использованию воздушного пространства Туркменистана и обеспечению его безопасности, обороны и охраны интересов государства, безопасности полётов воздушных судов, авиационной и экологической безопасности.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Суверенитет Туркменистана над своим воздушным пространством

 

1. Туркменистан обладает полным и исключительным суверенитетом в отношении своего воздушного пространства, являющегося составной частью территории Туркменистана.

2. Под воздушным пространством Туркменистана понимается воздушное пространство над территорией Туркменистана, в том числе воздушное пространство над внутренними водами и территориальным морем.

 

Статья 2. Воздушное законодательство Туркменистана

 

1. Воздушное законодательство Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Регулирование отношений, связанных с использованием воздушного пространства Туркменистана

 

Отношения, возникающие в связи с использованием воздушного пространства Туркменистана и деятельностью его пользователей, регулируются настоящим Кодексом, Положением об использовании воздушного пространства Туркменистана, Правилами полётов в воздушном пространстве Туркменистана, иными нормами, утверждаемыми Кабинетом Министров Туркменистана, а также принятыми в установленном порядке Государственными авиационными правилами и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 4. Сфера действия Воздушного кодекса Туркменистана

 

Действие Воздушного кодекса Туркменистана распространяется на всех пользователей воздушного пространства Туркменистана в части, касающейся их, как на территории Туркменистана, так и за её пределами, если иное не предусмотрено законами страны пребывания.

 

Статья 5. Виды авиации и её использование

 

1. Авиация Туркменистана подразделяется на государственную и гражданскую, включающую авиацию общего назначения.

2. К государственной авиации относятся военная авиация, воздушные суда и авиационные средства, используемые в органах национальной безопасности, внутренних дел, пограничной, таможенной службах или находящиеся по решению Кабинета Министров Туркменистана в ведении других органов государственного управления. Государственная авиация используется в целях обороны, обеспечения безопасности и правопорядка, охраны интересов государства.

3. К гражданской авиации относится авиация, используемая для выполнения воздушных перевозок и авиационных работ в общественных целях.

4. К авиации общего назначения относится авиация, используемая юридическими или физическими лицами для удовлетворения собственных потребностей в соответствии с установленными для неё правилами и нормами.

5. Авиация Туркменистана, независимо от принадлежности, может использоваться в целях оказания срочной медицинской помощи, проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, в том числе и при стихийных бедствиях.

(В редакции Законов Туркменистана от 23 мая 2015 года и 26 марта 2016 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г. № 2, ст.63; 2016 г., № 1, ст.67).

 

Статья 6. Собственность на средства авиации Туркменистана

 

1. Воздушные суда, аэропорты, аэродромы, технические средства и другое имущество, необходимое для организации, выполнения и обеспечения полётов воздушных судов, могут находиться в государственной, частной и иных формах собственности.

2. Государственная авиация находится только в государственной собственности.

3. Не могут устанавливаться ограничения на приобретение в собственность средств авиации, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 7. Уполномоченные органы в области использования воздушного пространства и управления деятельностью авиации

 

1. Государственное управление и контроль в области использования воздушного пространства осуществляется уполномоченным органом - Министерством обороны Туркменистана в соответствии с Положением об использовании воздушного пространства Туркменистана.

2. Государственное управление в области деятельности гражданской авиации осуществляется органом, уполномоченным Кабинетом Министров Туркменистана.  

Уполномоченный орган координирует работу по указанным направлениям с органами гражданской авиации других государств и международными организациями.

3. Государственное управление в области деятельности государственной авиации осуществляется уполномоченным органом в этой области - Министерством обороны Туркменистана.

Организация деятельности в области государственной авиации и оперативное управление этой деятельностью осуществляются уполномоченными органами управления, имеющими в своём ведении подразделения государственной авиации в Министерстве национальной безопасности Туркменистана, Министерстве внутренних дел Туркменистана, Государственной пограничной службе Туркменистана, Государственной таможенной службе Туркменистана соответственно.

(В редакции Законов Туркменистана от 23 мая 2015 г., 26 марта 2016 г. и от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г. № 2, ст.63; 2016 г., № 1, ст. 67; 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 8. Государственное управление в области использования воздушного пространства и деятельности авиации

 

Государство через уполномоченные органы осуществляет управление в области использования воздушного пространства и деятельности авиации по следующим направлениям:

1) обеспечение обороноспособности и защита государственных интересов Туркменистана;

2) соблюдение экономических интересов Туркменистана, своевременное, полное и качественное удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов и населения в перевозках и авиационных работах;

3) создание условий для эффективного развития авиации, расширения участия гражданской авиации на рынке международных воздушных перевозок;

4) надзор за соблюдением правил использования и безопасности полётов воздушных судов;

5) сертификация, регистрация и лицензирование деятельности в области авиации;

6) соблюдение интересов пользователей воздушного пространства;

7) защита прав граждан во время их обслуживания авиационным транспортом;

8) координация деятельности авиации различной принадлежности;

9) охрана окружающей среды от вредного воздействия, связанного с деятельностью авиации.

 

Статья 9. Государственные авиационные правила Туркменистана

 

1. Уполномоченные органы управления и контроля в сферах государственной и гражданской авиации разрабатывают, принимают и в необходимых случаях публикуют для использования юридическими и физическими лицами Государственные авиационные правила Туркменистана, которые определяют и регулируют:

1) порядок выполнения полётов воздушных судов в воздушном пространстве Туркменистана;

2) порядок организации и выполнения полётов государственных, гражданских воздушных судов;

3) порядок организации обеспечения полётов воздушных судов;

4) порядок организации и проведения расследования авиационных событий, происшедших с воздушными судами Туркменистана, их классификацию и учёт;

5) сертификацию в области государственной и гражданской авиации;

6) порядок государственной регистрации воздушных судов и аэродромов;

7) порядок проведения поисковых и аварийно-спасательных работ;

8) выполнение стандартов и нормативов в области охраны окружающей среды;

9) порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из воздушных перевозок грузов и почтовых отправлений;

10) иные отношения в сфере использования воздушного пространства Туркменистана и деятельности в области авиации, предусмотренные настоящим Кодексом.

2. Уполномоченные органы управления, имеющие в своём ведении подразделения государственной авиации, в пределах компетенции, определённой статьёй 7 настоящего Кодекса, принимают нормативные правовые акты, регулирующие деятельность авиации и её безопасность, соответствующие Государственным авиационным правилам Туркменистана.

 

Статья 10. Сертификация деятельности в области авиации

 

1. Юридические лица, занимающиеся разработкой, производством, ремонтом и эксплуатацией авиационной техники, а также авиационный персонал должны получить свидетельство (сертификат) на соответствие уровня технической подготовки данного лица требованиям соответствующих Государственных авиационных правил Туркменистана.

Сертификацией в области авиации признаётся деятельность уполномоченных органов в государственной и гражданской авиации по подтверждению соответствия объектов сертификации требованиям, установленным Государственными авиационными правилами Туркменистана.

Сертификации подлежат:

1) разработчики и производители воздушных судов и другой авиационной техники;

2) воздушные суда, авиационные двигатели, воздушные винты, бортовое и наземное авиационное оборудование, авиационные тренажёры и другие объекты;

3) аэродромы и аэропорты;

4) авиационные предприятия, осуществляющие и обеспечивающие воздушные перевозки пассажиров, грузов, почты и авиационные работы;

5) образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов соответствующего уровня согласно перечням должностей авиационного персонала;

6) юридические лица, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением безопасности полётов воздушных судов или авиационной безопасности;

7) предприятия, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.

2. Сертификация разработки и производства авиационной техники в Туркменистане осуществляется органом, уполномоченным Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Требования, предъявляемые к проведению сертификации, установленные Государственными авиационными правилами Туркменистана, обязательны для соблюдения всеми юридическими или физическими лицами.

В случае несоблюдения требований Государственных авиационных правил Туркменистана, в соответствии с которыми был выдан сертификат (свидетельство), его действие может быть приостановлено или аннулировано решением уполномоченного органа, выдавшего этот сертификат (свидетельство).

4. Финансирование затрат, связанных с проведением сертификации осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 11. Лицензирование деятельности в области гражданской авиации

 

1. Юридическое и физическое лицо, получившее сертификат (свидетельство) на право эксплуатации авиационной техники, зарегистрированное в порядке, установленном нормативными правовыми актами Туркменистана, осуществляет деятельность, связанную с выполнением воздушных перевозок и производством авиационных работ по лицензиям, выдаваемым уполномоченным органом в области гражданской авиации.

Лицензированию также подлежит деятельность:

1) по обслуживанию воздушных судов, пассажиров, грузов и почты в аэропортах и на аэродромах;

2) в области образования и профессиональной подготовки кадров согласно перечню должностей авиационного персонала;

3) по осуществлению контроля за техническим состоянием и безопасностью эксплуатации воздушных судов авиации общего назначения.

2. Порядок выдачи лицензий на осуществление деятельности, указанной в части первой настоящей статьи, переоформления, приостановления, возобновления, прекращения действия и аннулирования лицензии устанавливается законодательством Туркменистана.

3. Финансирование затрат по лицензированию осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 12. Государственный контроль за деятельностью в области авиации

 

1. Государственный контроль за деятельностью в области гражданской авиации в части обеспечения безопасности полётов воздушных судов и авиационной безопасности осуществляется уполномоченным органом в области гражданской авиации и создаваемыми им в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана инспекторскими органами.

2. В целях проведения инспектирования деятельности в области гражданской авиации инспекторские органы имеют право неограниченного доступа к объектам и средствам гражданской авиации.

Требования должностных лиц инспекторских служб, предъявляемые в связи с проведением проверок, являются обязательными для исполнения юридическими или физическими лицами.

3. Государственный контроль за деятельностью в области государственной авиации в части обеспечения безопасности полётов воздушных судов осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом в этой области и органами, в которых имеются подразделения государственной авиации.

4. Государственный контроль за деятельностью авиации могут осуществлять и иные государственные органы в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Туркменистана.  

 

ГЛАВА II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

 

Статья 13. Деятельность, связанная с использованием воздушного пространства

 

1. К деятельности, связанной с использованием воздушного пространства Туркменистана, относятся полёты воздушных судов и других летательных аппаратов, все виды стрельб и пусков ракет, взрывные работы и иная деятельность, связанная с перемещением в воздушном пространстве материальных объектов, а также с использованием электромагнитных и световых излучений.

2. Деятельность, связанная с использованием воздушного пространства Туркменистана, допускается с разрешения уполномоченных органов, осуществляющих функции государственного управления и контроля в области использования воздушного пространства, аэронавигационного обслуживания и деятельности авиации, с соблюдением необходимых мер безопасности.

 (В редакции Закона Туркменистана от 12 января 2016 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г. №  1, ст. 8).

 

Статья 14. Структура воздушного пространства

 

1. Для осуществления деятельности, связанной с использованием воздушного пространства, в воздушном пространстве устанавливаются районы обслуживания воздушного движения, аэродромов и аэроузлов, воздушные трассы, маршруты и специальные зоны полётов воздушных судов, районы неконтролируемых полётов, запретные зоны и зоны ограничения, районы полигонов, проведения взрывных работ, другие специальные элементы, образующие в совокупности структуру воздушного пространства Туркменистана.

2. Структура воздушного пространства, порядок её формирования и изменения, правила планирования, координирования и взаимодействия между пользователями воздушного пространства определяются Положением об использовании воздушного пространства Туркменистана.

 

Статья 15. Пользователи воздушного пространства и приоритеты в его использовании

 

1. Юридические и физические лица-пользователи воздушного пространства при осуществлении деятельности, указанной в статье 13 настоящего Кодекса, обладают равными правами и несут на территории Туркменистана одинаковую ответственность.

2. При возникновении потребности в использовании воздушного пространства одновременно двумя и более пользователями воздушного пространства право на его использование предоставляется пользователям в соответствии с государственными приоритетами в следующей последовательности:

1) отражение воздушного нападения, предотвращение и прекращение нарушений Государственной границы Туркменистана или вооружённого вторжения на территорию Туркменистана;

2) оказание помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

3) предотвращение и прекращение нарушения требований Положения об использовании воздушного пространства Туркменистана;

4) выполнение литерных рейсов;

5) выполнение полётов воздушных судов, в том числе в интересах обороноспособности и безопасности государства, или осуществление иной деятельности, связанной с использованием воздушного пространства Туркменистана, в соответствии с решениями Кабинета Министров Туркменистана;

6) выполнение полётов государственных воздушных судов в случае проверок боевой готовности, а также в случае перебазирования подразделений государственной авиации;

7) выполнение полётов или осуществление иной деятельности, связанной с использованием воздушного пространства Туркменистана в соответствии со специальными договорами;

8) выполнение регулярных воздушных перевозок пассажиров и багажа;

9) выполнение иных полётов государственных воздушных судов;

10) выполнение регулярных воздушных перевозок грузов и почты;

11) выполнение воздушных перевозок при нерегулярном сообщении, выполнении авиационных работ;

12) выполнение экспериментальных полётов воздушных судов;

13) выполнение учебных, спортивных и демонстрационных полётов воздушных судов;

14) выполнение полётов воздушных судов или иная деятельность по использованию воздушного пространства, осуществляемая в целях удовлетворения потребностей юридических или физических лиц.

 

Статья 16. Порядок использования воздушного пространства

 

1. Воздушное пространство Туркменистана открыто для полётов воздушных судов и осуществления других видов деятельности, связанных с его использованием.

2. Использование воздушного пространства Туркменистана или отдельных его районов может быть частично ограничено или полностью запрещено.

3. Порядок использования воздушного пространства регулируется Положением об использовании воздушного пространства Туркменистана.

4. Все ограничения по использованию воздушного пространства Туркменистана доводятся до сведения заинтересованных юридических и физических лиц Туркменистана, других государств и международных авиационных организаций через каналы системы аэронавигационной информации.

5. Постоянно действующие запретные зоны и зоны ограничения полётов включаются в сборники аэронавигационной информации.

6. Аэронавигационная информация об использовании воздушного пространства является доступной для всех пользователей воздушного пространства.

 

Статья 17. Контроль за соблюдением правил использования воздушного пространства Туркменистана

 

1. Контроль за соблюдением правил использования воздушного пространства Туркменистана осуществляется органами Единой системы организации воздушного движения Туркменистана, а также органами обслуживания воздушного движения и управления полётами в установленных для них зонах и районах.

Положение о Единой системе организации воздушного движения Туркменистана утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Указания органов Единой системы организации воздушного движения Туркменистана являются обязательными для всех пользователей воздушного пространства.

3. Уполномоченный орган в области государственной авиации осуществляет контроль за полётами воздушных судов в воздушном пространстве Туркменистана в части выявления воздушных судов-нарушителей.

4. Органы, указанные в частях первой и третьей настоящей статьи, обязаны принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Туркменистана по предотвращению и прекращению нарушений правил использования воздушного пространства Туркменистана.

 

Статья 18. Организация связи пользователями воздушного пространства

 

1. Пользователи воздушного пространства обязаны организовать каналы связи с органами Единой системы организации воздушного движения Туркменистана, а также органами обслуживания воздушного движения и управления полетами в установленных для них районах ответственности, а в случае использования воздушного пространства для выполнения полётов воздушных судов - с органами противовоздушной обороны Туркменистана.

2. Для обеспечения деятельности, связанной с использованием воздушного пространства, предприятия Агентства «Türkmenaragatnaşyk» Министерства промышленности и коммуникации предоставляют в аренду пользователям необходимые каналы и устройства связи. При выходе из строя предоставленных каналов связи и устройств, они должны быть в установленном порядке заменены другими.

3. При отсутствии предоставляемых в аренду каналов связи для обеспечения полётов и управления воздушным движением могут использоваться средства связи общего пользования.

4. Порядок использования средств связи общего пользования для обеспечения полётов и управления воздушным движением устанавливается совместно уполномоченными органами в области государственной и гражданской авиации.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 19. Разрешение на использование воздушного пространства Туркменистана

 

Использование воздушного пространства Туркменистана осуществляется в соответствии с установленными правилами на основании выдаваемого разрешения соответствующего органа Единой системы организации воздушного движения Туркменистана, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1-3 части второй статьи 15 настоящего Кодекса, при которых обязательным является уведомление об использовании воздушного пространства Туркменистана соответствующего органа Единой системы организации воздушного движения Туркменистана.

 

Статья 20. Плата за обслуживание в воздушном пространстве и оказание услуг в аэропортах Туркменистана

 

Плата за аэронавигационное обслуживание и информационное обеспечение воздушных судов в воздушном пространстве и в аэропортах Туркменистана взимается в порядке, установленном Правилами применения сборов за аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве и оказание услуг в аэропортах Туркменистана, утверждаемыми уполномоченным органом в области гражданской авиации.

(В редакции Закона Туркменистана от 12 января 2016 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 8).

 

Статья 21. Нарушение правил использования воздушного пространства Туркменистана

 

1. Деятельность, связанная с использованием воздушного пространства Туркменистана, осуществляемая без соблюдения требований настоящего Кодекса и других нормативных актов по использованию воздушного пространства Туркменистана, признается нарушением правил использования воздушного пространства Туркменистана.

2. Пользователи воздушного пространства, нарушающие правила использования воздушного пространства Туркменистана, обязаны по требованию органов, осуществляющих контроль за их соблюдением, немедленно прекратить такую деятельность и устранить допущенные нарушения своими силами.

 

Статья 22. Действия при чрезвычайном положении

 

В условиях чрезвычайного положения, а также в целях обеспечения общественной безопасности решением Президента Туркменистана вся полнота ответственности за использование воздушного пространства Туркменистана может быть передана уполномоченному органу в области государственной авиации.

 

ГЛАВА III. ВОЗДУШНЫЕ СУДА

 

Статья 23. Понятие воздушного судна

 

Воздушным судном признаётся летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счёт его взаимодействия с воздухом, в отличие от взаимодействия с воздухом, отражённым от земной (водной) поверхности.

 

Статья 24. Регистрация воздушных судов

 

1. Воздушные суда гражданской авиации, а также воздушные суда государственной авиации подлежат регистрации в соответствии с требованиями Государственных авиационных правил Туркменистана.

2. Воздушные суда гражданской авиации регистрируются в Государственном реестре гражданских воздушных судов Туркменистана, а государственной авиации - в Государственном реестре государственных воздушных судов Туркменистана.

По занесении воздушного судна в соответствующий реестр владельцу выдается свидетельство о регистрации.

3. Порядок ведения Государственного реестра гражданских воздушных судов Туркменистана и Государственного реестра государственных воздушных судов Туркменистана, а также выдачи свидетельства о регистрации определяется соответственно уполномоченным органом в области гражданской авиации и уполномоченным органом в области государственной авиации.

4. Регистрацию планёров, дельтапланов, сверхлегких летательных аппаратов, других воздушных судов спортивного назначения, воздушных судов любительской конструкции, аэростатических аппаратов, а также выдачу удостоверений об их регистрации осуществляет орган, определяемый Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 25. Признание регистрации воздушных судов

 

1. С момента занесения воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Туркменистана или Государственный реестр государственных воздушных судов Туркменистана все записи, ранее сделанные в отношении этого судна в реестрах воздушных судов иностранных государств, Туркменистаном не признаются.

2. Равным образом не признаётся Туркменистаном занесение воздушного судна Туркменистана в реестры воздушных судов иностранного государства, если воздушное судно не исключено в установленном порядке из реестров воздушных судов Туркменистана.

 

Статья 26. Исключение воздушного судна из реестра

 

1. Воздушное судно исключается из Государственного реестра гражданских воздушных судов Туркменистана или Государственного реестра государственных воздушных судов Туркменистана в случаях:

1) списания или снятия воздушного судна с эксплуатации;

2) продажи или передачи воздушного судна в установленном порядке иностранному государству, иностранному юридическому или физическому лицу;

3) других случаях, предусмотренных процедурами регистрации воздушных судов, определёнными Государственными авиационными правилами Туркменистана.

2. При исключении воздушного судна из Государственного реестра гражданских воздушных судов Туркменистана или Государственного реестра государственных воздушных судов Туркменистана свидетельство о регистрации воздушного судна и все записи, сделанные в отношении этого судна в соответствующем реестре, утрачивают силу.

 

Статья 27. Сертификация типа гражданского воздушного судна

 

1. Гражданское воздушное судно конструкции нового типа должно быть сертифицировано на соответствие его действующим в Туркменистане нормам летной годности и иметь сертификат типа.

2. Нормы лётной годности воздушных судов гражданской авиации и порядок выдачи сертификата лётной годности устанавливаются Государственными авиационными правилами Туркменистана.

3. Сертификацию воздушных судов гражданской авиации, а также контроль за их соответствием нормам лётной годности осуществляет уполномоченный орган в области гражданской авиации.

4. В случае изменения утверждённой конструкции типа (типовой конструкции) воздушного судна или изменения его эксплуатационно-технической документации, влияющих на лётную годность, этот тип воздушного судна должен пройти дополнительную сертификацию и получить дополнение к сертификату типа.

5. Действие сертификата типа воздушного судна может быть приостановлено или он может быть аннулирован государственным органом, выдавшим его, в случае выявления недостатков, угрожающих безопасности полётов.

 

Статья 28. Допуск воздушного судна к эксплуатации

 

1. Каждый экземпляр гражданского воздушного судна должен быть сертифицирован на соответствие его конструкции, характеристик и эксплуатационно-технической документации требованиям, предусмотренным Государственными правилами сертификации гражданских воздушных судов Туркменистана, а также действующим нормам лётной годности и требованиям по допустимым уровням шума на местности и эмиссии вредных веществ, о чём владельцу воздушного судна выдаётся соответствующее удостоверение (сертификат) о годности его к выполнению полётов в качестве бортового документа.

2. Воздушное судно гражданской авиации, имеющее сертификат типа, допускается к эксплуатации, если оно зарегистрировано в Государственном реестре гражданских воздушных судов Туркменистана и имеет удостоверение (сертификат) о годности к полётам.

3. Воздушное судно гражданской авиации, не имеющее сертификата типа, но бывшее в эксплуатации до введения в действие настоящего Кодекса, допускается к эксплуатации на основании действующего удостоверения (сертификата) о годности к полётам.

4. Содержание гражданского воздушного судна в состоянии, соответствующем требованиям сертификата лётной годности и другим требованиям безопасности полётов, возлагается на эксплуатанта воздушного судна.

5. Допуск к эксплуатации воздушных судов государственной авиации осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом в области  государственной авиации.

6. Содержание государственного воздушного судна в состоянии, соответствующем требованиям лётной годности и другим требованиям безопасности полётов при его применении возлагается на государственные ведомства, имеющие в своем распоряжении государственные воздушные суда.

 

Статья 29. Сертификация импортируемых воздушных судов

 

1. Каждый экземпляр импортируемого воздушного судна должен иметь экспортный сертификат лётной годности или эквивалентный ему документ, выданный компетентными органами страны-экспортёра.

2. Импортируемое в Туркменистан воздушное судно может быть допущено к эксплуатации, если будет установлено, что оно соответствует действующим в Туркменистане нормам лётной годности для гражданских воздушных судов или основным техническим требованиям для государственных воздушных судов.

3. Финансирование затрат, связанных с сертификацией импортируемого воздушного судна, осуществляется в соответствии с договором о приобретении воздушного судна.

 

Статья 30. Признание сертификата лётной годности иностранного воздушного судна

 

Сертификат лётной годности иностранного воздушного судна признаётся действительным в Туркменистане при условии, что требования, в соответствии с которыми такой сертификат выдан или в соответствии с которыми ему придана юридическая сила государством его регистрации, соответствуют установленным в Туркменистане требованиям или превышают их.

 

Статья 31. Совместное использование воздушных судов

 

1. Туркменистан может участвовать в совместном использовании воздушных судов с другими государствами на основе взаимных соглашений.

2. Авиационные компании, осуществляющие свою деятельность в Туркменистане, могут сотрудничать по смешанным и совместным перевозкам по разрешению уполномоченного органа в области гражданской авиации, если это не противоречит законам и интересам государства.

 

Статья 32. Обозначения, наносимые на воздушные суда

 

1. Воздушным судам при регистрации присваиваются государственные и регистрационные опознавательные знаки, которые наносятся на эти воздушные суда.

Помимо государственного и регистрационного опознавательных знаков, на воздушное судно могут наноситься дополнительные знаки (символы, надписи, эмблемы).

2. Порядок нанесения государственных и регистрационных опознавательных и дополнительных знаков на воздушные суда гражданской авиации Туркменистана устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации, а на воздушные суда государственной авиации - уполномоченным органом в области государственной авиации.

3. Полёты воздушных судов без государственных и регистрационных опознавательных знаков в воздушном пространстве Туркменистана не допускаются.

 

Статья 33. Позывной номер и позывной радиосигнал воздушного судна

 

Каждому воздушному судну Туркменистана, оборудованному средствами радиосвязи, присваивается в установленном порядке позывной номер и позывной радиосигнал.

 

Статья 34. Ограничения в праве пользования воздушными судами

 

Ограничения в праве пользования воздушными судами на территории Туркменистана, вызываемые особыми обстоятельствами, устанавливаются актами Президента Туркменистана.

 

Статья 35. Передача прав и обязанностей при аренде воздушных судов

 

1. Воздушные суда Туркменистана могут сдаваться в аренду (с экипажем или без экипажа) иностранному эксплуатанту при наличии соглашения между собственником воздушного судна и будущим эксплуатантом с передачей ему соответствующих прав и обязанностей.

2. Аналогичный порядок применяется также и в случаях аренды иностранного воздушного судна эксплуатантом Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. АВИАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ

 

Статья 36. Авиационный персонал и его состав

 

1. К авиационному персоналу относятся лица, имеющие специальную подготовку и осуществляющие деятельность по организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию полётов воздушных судов.

2. В состав авиационного персонала входят:

1) экипаж воздушного судна;

2) лица командно-руководящего, командно-лётного, инспекторского и инструкторского состава;

3) лица, осуществляющие организацию и обслуживание воздушного движения;

4) лица, осуществляющие организацию и обеспечение полётов воздушных судов;

5) лица, осуществляющие организацию и техническое обслуживание воздушных судов;

6) специалисты, обслуживающие воздушные перевозки;

7) специалисты, осуществляющие обеспечение авиационной безопасности;

8) иные лица, деятельность которых связана с организацией, выполнением, обеспечением и обслуживанием полётов воздушных судов.

3. Порядок отнесения лиц к авиационному персоналу гражданской авиации определяется уполномоченным органом в области гражданской авиации, а к авиационному персоналу государственной авиации - уполномоченным органом в области государственной авиации.

 

Статья 37. Допуск авиационного персонала к профессиональной деятельности

 

1. Лица, входящие в состав авиационного персонала, должны пройти аттестацию на соответствие действующим в Туркменистане квалификационным требованиям по профессиональному признаку.

2. Авиационный персонал, непосредственно связанный с обеспечением и выполнением полётов воздушных судов, допускается к профессиональной деятельности в авиации при наличии свидетельства (сертификата) на право осуществления такой деятельности и сертификата соответствия установленным требованиям по состоянию здоровья.

3. Порядок допуска лиц, входящих в состав авиационного персонала, к профессиональной деятельности устанавливается для гражданской авиации уполномоченным органом в области гражданской авиации, а для государственной авиации - уполномоченным органом в области государственной авиации.

 

Статья 38. Признание свидетельств авиационного персонала

 

Свидетельства (сертификаты) авиационного персонала, выданные иностранным государством, признаются в Туркменистане действительными при условии, что требования, в соответствии с которыми им придана юридическая сила, соответствуют минимальным требованиям, предъявляемым Государственными авиационными правилами Туркменистана, или превышают их.

 

Статья 39. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации авиационного персонала

 

1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации авиационного персонала гражданской авиации осуществляются в учебных авиационных заведениях, центрах подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в других специализированных учреждениях при наличии у них соответствующего сертификата, в том числе расположенных на территории иностранных государств и имеющих сертификат, признаваемый в Туркменистане.

Подготовка, переподготовка и порядок повышения квалификации авиационного персонала государственной авиации определяются уполномоченным органом в области государственной авиации.

2. Сертификация учебных заведений, других специализированных учреждений, центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации авиационного персонала государственной и гражданской авиации производится уполномоченными органами в области государственной и гражданской авиации соответственно.

3. Администрации аэропортов, эксплуатанты воздушных судов и другие юридические лица, при подготовке и переподготовке своего персонала, связанного с обслуживанием пассажиров, обязаны предусмотреть специальную подготовку персонала при координировании деятельности по оказанию первой медицинской помощи нуждающимся пассажирам, а также необходимой помощи и услуг пассажирам с инвалидностью.  

 

Статья 40. Экипаж воздушного судна

 

1. Экипаж воздушного судна состоит из лётного экипажа (командира, других лиц лётного состава) и кабинного экипажа (бортоператоров и бортпроводников).

2. Состав экипажа воздушного судна в зависимости от типа, класса и назначения воздушного судна, а также целей и условий его эксплуатации определяется разработчиком и заказчиком и указывается в документах по лётной эксплуатации воздушного судна каждого типа. В состав экипажа воздушного судна может включаться и другой авиационный персонал, связанный с эксплуатацией данного воздушного судна, в порядке, определяемом для судов гражданской авиации уполномоченным органом в области гражданской авиации, для судов государственной авиации - соответствующим уполномоченным органом, в чьём ведении находится воздушное судно.

3. Полёт воздушного судна при неполном составе лётного экипажа не допускается.

 

Статья 41. Командир воздушного судна

 

1. Командиром воздушного судна может быть лицо, имеющее действующий сертификат (свидетельство) пилота (лётчика), а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного управления воздушным судном данного типа и руководства экипажем.

2. Командиром воздушного судна признаётся, пилот (лётчик), осуществляющий самостоятельное управление воздушным судном, где экипаж состоит из одного пилота (лётчика), а также курсант (студент) лётного учебного заведения, выполняющий самостоятельное управление воздушным судном в соответствии с программой лётной подготовки.

 

Статья 42. Права командира воздушного судна

 

1. Командир воздушного судна руководит всей деятельностью экипажа, обеспечивает строгую дисциплину и порядок на судне, соблюдение правил полётов и эксплуатации судна, а также принимает необходимые меры к обеспечению безопасности находящихся на борту людей, сохранности судна и имущества.

2. Командир воздушного судна имеет право:

1) принимать окончательное решение о вылете, полёте и посадке воздушного судна, а также о прекращении полёта и возвращении в пункт вылета или о вынужденной посадке. В случае явной угрозы безопасности полёта, а также в целях спасения жизни людей, предотвращения ущерба окружающей среде такое решение может быть принято с отступлением от плана полёта, указаний органа управления воздушным движением и полётного задания, с обязательным докладом органу управления воздушным движением о предпринимаемых действиях и соблюдением, по возможности, требований правил полётов;

2) в пределах своей компетенции отдавать любому лицу, находящемуся на борту воздушного судна, распоряжения и команды, которые подлежат беспрекословному выполнению;

3) принимать решение о проведении на борту воздушного судна досмотра пассажира (пассажиров), ручной клади и багажа, если имеются достаточные основания подозревать о наличии при нем (них) веществ и предметов, угрожающих безопасности полета;

4) принимать все необходимые меры к лицам, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета и не подчиняются его распоряжениям. По прибытии воздушного судна на ближайший аэродром командир воздушного судна может удалить таких лиц с судна, а в случае совершения деяния, содержащего признаки преступления, передать их соответствующим органам;

5) принимать в полёте окончательное решение о сливе топлива, сбрасывании багажа, груза и почты, если это необходимо для обеспечения безопасности полёта и посадки воздушного судна.

3. В случае вынужденной посадки командир воздушного судна руководит действиями всех лиц, находящихся на борту судна, до передачи своих полномочий компетентным органам.

 

ГЛАВА V. АЭРОДРОМЫ И АЭРОПОРТЫ

 

Статья 43. Классификация аэродромов и аэропортов

 

1. Аэродром (вертодром) - земельный или водный участок, специально оборудованный для взлёта, посадки, руления, стоянки и обслуживания воздушных судов.

2. Аэродромы в зависимости от принадлежности к видам авиации подразделяются на гражданские, военные и аэродромы совместного базирования или совместного использования.

3. Аэродромом совместного базирования признаётся аэродром гражданской или государственной авиации, на котором базируются воздушные суда, находящиеся в ведении различных ведомств.

4. Аэродромом совместного использования признаётся аэродром государственной авиации, на котором выполняются полёты воздушных судов гражданской авиации без права базирования на данном аэродроме.

5. Совместное базирование или совместное использование аэродромов различными пользователями воздушного пространства осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана.

6. Аэропорт - комплекс сооружений, предназначенный для приёма и отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, другие наземные сооружения, а также необходимое оборудование и персонал.

7. По своему назначению аэропорты подразделяются на внутренние и международные.

8. Аэропорт международный - выделенный государством аэропорт для приёма, выпуска и обслуживания воздушных судов, совершающих международные полёты, и имеющий для этих целей аэровокзал с пунктами пограничного, таможенного, миграционного и карантинного контроля.

 

Статья 44. Строительство и реконструкция аэродромов, аэропортов и объектов Единой системы организации воздушного движения Туркменистана

 

1. Отвод земельных участков для строительства и реконструкции аэродромов, аэропортов, посадочных площадок и объектов Единой системы организации воздушного движения Туркменистана производится в соответствии с нормативными правовыми актами  Туркменистана.

2. Размеры земельных участков для аэродромов и аэропортов устанавливаются в соответствии с нормами, определяемыми Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Проведение изыскательских работ, проектирование, строительство, реконструкция и перенос аэродромов, аэропортов и объектов Единой системы организации воздушного движения Туркменистана согласовываются с соответствующими местными органами исполнительной власти, центральными органами исполнительной власти в порядке, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана.

4. Строительство и реконструкция аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения Туркменистана должны осуществляться с таким расчётом, чтобы исключить вредное воздействие авиационных шумов, эмиссии авиационных двигателей, электромагнитных и других излучений.

5. Проектирование и строительство аэропортов должно предусматривать наличие приспособлений, необходимых для лиц с инвалидностью, обеспечивающих доступность к местам общего пользования, средствам транспорта и связи, исходя из их особых потребностей.

Оснашение аэропортов должно предусматривать организацию посадки и высадки пассажира с инвалидностью без ущемления их чувств личного достоинства.

 (В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 45. Сертификация аэродромов и аэропортов, а также объектов Единой системы организации воздушного движения Туркменистана

 

1. Аэродромы, аэропорты, используемые в авиации, подлежат обязательной сертификации. Порядок сертификации этих аэродромов и аэропортов, их оборудования и перечень этого оборудования определяются Государственными авиационными правилами Туркменистана.

2. Объектами Единой системы организации воздушного движения Туркменистана являются комплексы зданий, сооружений, коммуникаций, а также наземные объекты средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для организации воздушного движения. Перечень объектов Единой системы организации воздушного движения Туркменистана определяется Государственными авиационными правилами Туркменистана.

3. Требования, предъявляемые к аэродромам и аэропортам, устанавливаются Государственными авиационными правилами Туркменистана и обязательны для соблюдения всеми государственными органами управления, а также юридическими или физическими лицами, участвующими в проектировании, строительстве, приёмке, эксплуатации и ремонте этих аэродромов и аэропортов.

4. Радиотехническое, светотехническое и метеорологическое оборудование, устанавливаемое на аэродромах, а также объекты Единой системы организации воздушного движения Туркменистана должны соответствовать требованиям норм годности к эксплуатации, что подтверждается соответствующим сертификатом годности к эксплуатации.

5. Государственный контроль за соответствием  аэродромов и аэропортов требованиям, предъявляемым к ним, осуществляется уполномоченным органом в области государственной авиации и уполномоченным органом в области гражданской авиации соответственно.

 

Статья 46. Государственная регистрация аэродромов

 

1. Все гражданские аэродромы подлежат регистрации в Государственном реестре гражданских аэродромов Туркменистана с выдачей эксплуатанту свидетельства о регистрации.

Порядок регистрации гражданских аэродромов устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации.

2. Порядок регистрации и условия использования аэродромов государственной авиации и аэродромов совместного базирования или совместного использования, устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 47. Допуск к эксплуатации аэродромов и аэропортов

 

1. Допуск к эксплуатации аэродромов и аэропортов, используемых в гражданской авиации, осуществляет уполномоченный орган в области гражданской авиации на основании соответствующих сертификатов.

2. Аэродромы государственной авиации допускаются к эксплуатации в порядке, установленном  уполномоченным органом в области государственной авиации.

3. Эксплуатация аэродрома гражданской авиации без свидетельства о его регистрации в Государственном реестре гражданских аэродромов Туркменистана не допускается.

4. Эксплуатант аэродрома-держатель сертификата обеспечивает соответствие аэродрома требованиям норм годности в течение всего периода эксплуатации.

5. Эксплуатантом аэродрома признаётся юридическое или физическое лицо Туркменистана, а также другого государства, которому данный аэродром принадлежит на праве собственности, по договору аренды или на иных основаниях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

6. Действие сертификата годности аэродрома гражданской авиации может быть приостановлено или он может быть аннулирован уполномоченным органом, выдавшим этот сертификат, в случае несоответствия аэродрома гражданской авиации требованиям по эксплуатации или нарушения требований установленных Государственными авиационными правилами Туркменистана.

 

Статья 48. Строительство и размещение объектов в районе аэродрома

 

1. Работы по проектированию, строительству и размещению в районе аэродрома зданий, сооружений, линий связи, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов, должны быть согласованы с собственником аэродрома и уполномоченным органом, выдавшим сертификат (разрешение)  на право его эксплуатации.

2. Промышленное, гражданское и жилищное строительство в районах аэродромов должно осуществляться с таким расчетом, чтобы исключить вредное воздействие авиационных шумов, эмиссии авиационных двигателей, электромагнитных и других излучений.

3. Предприятия, учреждения, организации и физические лица, допустившие нарушение правил строительства и другие нарушения на приаэродромной территории, обязаны по требованию собственника аэродрома или уполномоченного им лица немедленно прекратить строительство или иную деятельность на приаэродромной территории и устранить допущенные нарушения.

 

Статья 49. Транспортное сообщение и связь аэропорта с населёнными пунктами

 

1. Аэропорты должны иметь регулярное транспортное сообщение с ближайшими городами и другими населёнными пунктами.

2. Местные органы исполнительной власти на подведомственной им территории обеспечивают совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами строительство, реконструкцию, благоустройство и эксплуатацию подъездных дорог к аэропортам, регулярное движение пассажирского транспорта с учётом режима работы аэропорта, а также телефонную связь и иные средства связи городов и других населённых пунктов с аэропортами.

3. При организации транспортного сообщения аэропортов с населёнными пунктами местные органы исполнительной власти обязаны предусмотреть использование транспортных средств с необходимым оборудованием и специально отведёнными местами для лиц с инвалидностью.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 50. Маркировка зданий и сооружений на приаэродромной территории

 

1. Приаэродромная территория (прилегающая к аэродрому зона контроля и учёта объектов и препятствий) - местность вокруг аэродрома, ограниченная установленными размерами, над которой осуществляется маневрирование воздушных судов.

2. Владельцы зданий и сооружений, расположенных на приаэродромной территории, в целях обеспечения безопасности полётов воздушных судов обязаны размещать на этих зданиях и сооружениях за свой счёт ночные и дневные маркировочные знаки и устройства в соответствии с установленными правилами.

3. Размещение в районе аэродромов каких-либо знаков и устройств, сходных с маркировочными знаками и устройствами, принятыми для опознания аэродромов, запрещается

 

Статья 51. Ликвидация аэродромов

 

Ликвидация аэродромов осуществляется в порядке, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. ПОЛЁТЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

 

Статья 52. Организация и правила выполнения полётов

 

1. Воздушное судно считается находящимся в полёте с момента начала движения судна за счёт собственной тяги с целью взлёта до момента его остановки после посадки, а также при зависании.

2. Полёты воздушных судов в воздушном пространстве Туркменистана выполняются в соответствии с Правилами полётов в воздушном пространстве Туркменистана.

3. Все полёты воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Туркменистана, выполняются под Государственным флагом Туркменистана.

4. Порядок организации полётов воздушных судов гражданской авиации устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации, а воздушных судов государственной авиации - уполномоченным органом в области государственной авиации.  

 

Статья 53. Допуск воздушного судна к полёту

 

1. Воздушное судно, имеющее государственный и регистрационный или учётный опознавательные знаки, снаряжённое и находящееся в исправном состоянии согласно эксплуатационно-технической документации, допускается к полёту при наличии:

1) экипажа, подготовленного и допущенного к полёту на воздушном судне данного типа в соответствующих условиях полёта;

2) необходимого количества топлива;

3) задания на полёт;

4) судовых и других документов, предусмотренных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана, регулирующими деятельность авиации.

2. Для воздушных судов, выполняющих испытательные полёты, могут допускаться отступления от установленных требований в соответствии с Правилами производства испытательных полётов.

 

Статья 54. Бортовая документация воздушного судна

 

1. Каждое гражданское воздушное судно должно иметь на борту следующую документацию:

1) судовые документы:

a) свидетельство о государственной регистрации;

b) сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам);

ç) бортовой и санитарный журналы;

d) разрешение на бортовую радиостанцию, если воздушное судно оборудовано радиоаппаратурой;

e) руководство по лётной эксплуатации;

ä) сертификат (свидетельство) эксплуатанта (копия);

2) соответствующие документы на каждого члена экипажа;

3) документы, предусмотренные уполномоченным органом в области гражданской авиации;

4) при выполнении международных полётов – другие документы, предусмотренные правилами международных полётов.

2. Воздушное судно государственной авиации должно иметь на борту документы, перечень которых устанавливается уполномоченным органом в области государственной авиации.

 

Статья 55. Руководство по лётной эксплуатации воздушного судна

 

1. Для каждого типа воздушного судна производителем разрабатывается руководство по лётной эксплуатации воздушного судна.

2. Эксплуатация воздушного судна осуществляется в соответствии с требованиями руководства по лётной эксплуатации, за исключением особых случаев полёта, не предусмотренных руководством, когда в целях обеспечения безопасности полёта требуется отступление от него.

 

Статья 56. Обеспечение полётов воздушных судов

 

1. Полёту воздушного судна предшествует подготовка воздушного судна, его экипажа и другого авиационного персонала, аэродромов взлёта и посадки.

2. Метеорологическое, инженерно-авиационное, аэродромное, радиоэлектротехническое, аэронавигационно-информационное и другие виды обеспечения полётов должны осуществляться соответствующими службами согласно стандартам и правилам, разрабатываемым для гражданской авиации - уполномоченным органом в области гражданской авиации, государственной авиации - соответствующим уполномоченным органом, в чьём ведении находится воздушное судно.

3. Обеспечение безопасности полётов воздушных судов непосредственно возлагается на эксплуатанта воздушных судов, аэропортов, аэродромов и на органы, обслуживающие воздушное движение.

 

Статья 57. Разрешение на вылет воздушного судна

 

Разрешение на вылет воздушного судна выдаётся органом обслуживания воздушного движения при наличии заявленного плана полёта.

 

Статья 58. Полёты воздушных судов

 

1. Полёт воздушного судна выполняется в соответствии с планом полёта, представленным пользователем воздушного пространства соответствующему органу Единой системы организации воздушного движения Туркменистана, при наличии разрешения на использование воздушного пространства, за исключением полёта воздушного судна, выполняемого в случаях отражения воздушного нападения, предотвращения и прекращения нарушений Государственной границы Туркменистана или вооруженного вторжения на территорию Туркменистана, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, поиска и эвакуации воздушных судов и их пассажиров и экипажей, предотвращения и прекращения нарушений порядка использования воздушного пространства Туркменистана, а также полёта воздушного судна, выполняемого в специальных районах, определяемых Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Условия, порядок и форма представления планов полётов устанавливаются Положением об использовании воздушного пространства Туркменистана.

3. Отступления от плана полёта допускаются с разрешения органа управления воздушным движением, за исключением случаев, предусмотренных статьей 42 настоящего Кодекса.

4. Полёты воздушных судов в воздушном пространстве Туркменистана выполняются по воздушным трассам, местным воздушным линиям и установленным маршрутам.

5. Полёты по установленным маршрутам и в районах вне воздушных трасс и установленных маршрутов разрешаются по согласованию с соответствующим органом управления воздушным движением.

6. Если воздушное судно при выполнении полёта отклонилось от воздушной трассы или установленного маршрута (района или маршрута, согласованных с органом управления воздушным движением), командир воздушного судна обязан немедленно доложить об этом органу управления воздушным движением и, руководствуясь его указаниями, вывести воздушное судно на предусмотренные в плане полёта воздушную трассу, установленный маршрут полёта (район или маршрут, согласованный с органом управления воздушным движением).

 

Статья 59. Радиосвязь при выполнении полёта

 

1. Между воздушным судном, находящимся в полёте, и органом управления воздушным движением должна поддерживаться постоянная радиосвязь.

2. Для осуществления двусторонней радиосвязи в гражданской авиации уполномоченным органом в области гражданской авиации за пользователями закрепляются частоты для авиационной навигации, которые выделяются Международным регламентом радиосвязи.

3. Порядок пользования средствами радиосвязи на борту воздушного судна определяется специальными правилами.

4. Радиосвязь в системе управления воздушным движением в пределах Туркменистана ведётся на туркменском, русском и английском языках.

5. При потере связи командир воздушного судна обязан перейти к выполнению полёта по правилам, установленным при отказе радиосвязи, и принять меры к её восстановлению.

6. Экипажи воздушных судов, находящихся в неконтролируемом воздушном пространстве, поддерживают радиосвязь между собой и при чрезвычайных ситуациях обязаны передавать информацию ближайшему органу управления воздушным движением на аварийных каналах.

 

Статья 60. Фотографирование, киносъемка и зондирование земной поверхности

 

Фотографирование, киносъемка и зондирование земной поверхности с борта воздушного судна допускаются в порядке, установленном уполномоченным органом в области государственной авиации.

 

Статья 61. Полёты над населёнными пунктами

 

1. Полёты воздушных судов над населёнными пунктами могут совершаться на минимальной высоте, исключающей вредное воздействие воздушных судов на людей, окружающую среду и её обитателей и дающей возможность, в случае неисправности воздушного судна, произвести посадку за пределами этих пунктов или на специально предусмотренных для этих целей посадочных площадках в пределах населённых пунктов, если иное не установлено нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Минимальная высота полёта, единая для всех воздушных судов или отдельно по типам воздушных судов, определяется Положением об использовании воздушного пространства Туркменистана.

3. Отступления от этого правила допускаются в случаях, когда расположение взлетно-посадочной полосы аэродрома не позволяет воздушному судну производить взлёт и заход на посадку без пролёта над населённым пунктом, а также при необходимости выполнять полёты, связанные с проведением спасательных работ.

4. Полёты воздушных судов со сверхзвуковой скоростью должны выполняться по общим правилам на высотах, исключающих вредное воздействие звукового удара на окружающую среду, или в районах, специально отведённых для сверхзвуковых полётов.

5. Демонстрационные полёты воздушных судов над населёнными пунктами могут выполняться с разрешения Кабинета Министров Туркменистана.

 

Статья 62. Случаи ограничения полётов

 

1. Уполномоченный орган в области государственной авиации в целях защиты интересов государства, экологической безопасности может ограничить полёты в определённых зонах.

2. Расположение и площади зон ограничения полётов должны быть согласованы с органами Единой системы организации воздушного движения Туркменистана и доведены до сведения пользователей воздушного пространства Туркменистана.

 

Статья 63. Оказание помощи судам и лицам, находящимся в опасности

 

Командир воздушного судна, принявший сигнал бедствия от другого воздушного или морского судна, или судна внутреннего плавания, или обнаруживший судно, терпящее или потерпевшее бедствие, или находящихся в опасности людей, обязан оказать помощь во всех случаях, насколько это возможно, если это не сопряжено с опасностью для вверенного ему судна, пассажиров и экипажа, отметить на карте место бедствия и сообщить о бедствии органу управления воздушным движением.

 

Статья 64. Воздушное судно-нарушитель

 

1. Воздушное судно, пересекшее Государственную границу Туркменистана с нарушением установленного порядка использования воздушного пространства Туркменистана, признаётся воздушным судном-нарушителем и принуждается к посадке, если не подчинится указаниям органов, контролирующих полеты.

2. Воздушное судно-нарушитель по требованию компетентных органов по обеспечению безопасности воздушного пространства Туркменистана должно произвести посадку в указанном ему месте.

3. Разрешение на дальнейшее выполнение полёта воздушному судну-нарушителю в установленном порядке выдаётся органом Единой системы организации воздушного движения Туркменистана.

 

ГЛАВА VII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЁТЫ

 

Статья 65. Выполнение международных полётов в воздушном пространстве Туркменистана

 

1. Под международным полётом понимается полёт воздушного судна с пересечением границы иностранного государства.

2. Международные полёты воздушных судов в воздушном пространстве Туркменистана выполняются по установленным воздушным трассам, если уполномоченными органами в области государственной и гражданской авиации Туркменистана не установлен иной порядок.

3. Вылет воздушных судов Туркменистана и иностранных воздушных судов из Туркменистана, а также их посадка на территории Туркменистана производятся на аэродромах, открытых для международных полётов. По разрешению органа Единой системы организации воздушного движения Туркменистана допускается иной порядок вылета и посадки воздушных судов.

4. Правила международных полётов воздушных судов, аэронавигационная информация относительно международных воздушных трасс, международных аэропортов и открытых для международных полётов воздушных судов аэродромов, а также другая информация, необходимая для осуществления международных воздушных сообщений, публикуются в Сборнике аэронавигационной информации Туркменистана.

5. Пересечение Государственной границы Туркменистана выполняется воздушными судами в местах пересечения её международными трассами или по воздушным коридорам, специально выделенным для этих целей, за исключением особых случаев полёта, в порядке, определяемом Положением об использовании воздушного пространства Туркменистана.

6. Международные полёты воздушных судов в воздушном пространстве Туркменистана выполняются с соблюдением положений настоящего Кодекса, требований Государственных авиационных правил Туркменистана и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих деятельность авиации.

7. При выполнении международных полётов над Каспийским морем в рамках возложенного на Туркменистан управления воздушным движением применяются обязательные для всех сторон нормы осуществления полётов над открытым морем, установленные в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 66. Международные полёты воздушных судов Туркменистана

 

1. Международные полёты воздушных судов Туркменистана осуществляются на основании:

1) международных договоров Туркменистана;

2) разрешений на выполнение нерегулярных (разовых) полётов, выдаваемых компетентными органами соответствующих иностранных государств.

2. Запрос на получение разрешения на нерегулярные (разовые) полёты воздушных судов гражданской авиации Туркменистана в воздушном пространстве иностранного государства осуществляет уполномоченный орган в области гражданской авиации, а воздушных судов государственной авиации - Министерство иностранных дел Туркменистана.

3. Обращение с запросом производится, если соблюдены все требования, касающиеся готовности воздушного судна и его экипажа к выполнению соответствующего полёта, а также другие требования и правила, действующие на территории Туркменистана и иностранных государств, на или через территорию которых выполняется полёт.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 67. Полёты иностранных воздушных судов в воздушном пространстве Туркменистана

 

1. Полёты иностранных воздушных судов в воздушном пространстве Туркменистана осуществляются на основании:

1) международных договоров Туркменистана;

2) разрешений на выполнение нерегулярных (разовых) полётов, выдаваемых в установленном порядке органом Единой системы организации воздушного движения Туркменистана.

2. Порядок выдачи разрешений на нерегулярные (разовые) полёты определяется Положением об использовании воздушного пространства Туркменистана.

3. До начала международных полётов в воздушном пространстве Туркменистана эксплуатанты иностранных воздушных судов должны своевременно сообщать органу, выдающему разрешение на выполнение таких полётов, опознавательные знаки воздушных судов и цель выполнения полёта.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 68. Признание бортовых документов воздушных судов иностранных государств на территории Туркменистана

 

1. Бортовые документы, находящиеся на иностранном воздушном судне, признаются действительными на территории Туркменистана, если они соответствуют международным нормам гражданской авиации, признанным Туркменистаном.

2. Воздушное судно гражданской авиации иностранного государства при совершении посадки на территории Туркменистана может быть подвергнуто осмотру сотрудниками уполномоченных органов в области гражданской авиации, включая проверку всей документации, обязательной для международных полётов.

3. Уполномоченный орган в области гражданской авиации может приостановить вылет иностранного воздушного судна при отсутствии на его борту установленной для международных полётов документации или наличии оснований предполагать неисправность воздушного судна.

 

Статья 69. Применение таможенных и иных правил при выполнении международных полётов

 

1. На все воздушные суда, их экипажи и пассажиров, прибывающих в Туркменистан, убывающих из него и следующих транзитом, а также на их имущество, ввозимое и вывозимое из Туркменистана на воздушных судах, распространяются действия соответствующих таможенных, санитарных, карантинных и иных правил о въезде в Туркменистан и выезде из него, ввозе и вывозе имущества и транзите через территорию Туркменистана.

2. Проведение пограничного, таможенного, санитарного, карантинного и миграционного контроля осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

ГЛАВА VIII. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВИАЦИИ

 

Статья 70. Авиационная безопасность

 

1. Авиационная безопасность – состояние защищённости авиации от актов незаконного вмешательства в деятельность в области авиации.

Авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной безопасности аэродромов или аэропортов, группами охраны аэродромов или аэропортов, службами авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных предприятий), а также уполномоченными органами, наделёнными этим правом нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Незаконное вмешательство в деятельность авиации - это действие (бездействие), создающее угрозу безопасной деятельности авиации, в том числе включающее в себя:

1) возникновение несчастных случаев с людьми;

2) незаконный захват, угон, блокирование воздушных судов;

3) погром воздушного судна, находящегося в эксплуатации;

4) захват заложников на воздушном судне или в аэропорту;

5) насильственное проникновение на борт воздушного судна, в здание аэропорта или место дислокации аэронавигационного оборудования или службы;

6) размещение в салоне воздушного судна или в здании аэропорта оружия, устройств или предметов, представляющих опасность, для преступных целей;

7) использование воздушного судна, находящегося в эксплуатации, для целей причинения смерти, нанесения тяжёлого увечья или существенного вреда имуществу и окружающей территории;

8) предоставление ложной информации, угрожающей безопасности воздушного судна, пассажиров и членов экипажа, находящегося в полёте или на земле, наземных работников или людей в аэропорту или средств и служб гражданской авиации и мест расположения данных служб;

9) иные действия (бездействие), создающие угрозу безопасной деятельности авиации.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 71. Обеспечение авиационной безопасности

 

1. Эксплуатанты воздушных судов, предприятия, учреждения, организации, осуществляющие приём, выпуск и обслуживание воздушных судов, во взаимодействии с Государственной пограничной службой Туркменистана, Государственной таможенной службой Туркменистана, Министерством национальной безопасности Туркменистана, Министерством внутренних дел Туркменистана, Министерством обороны Туркменистана и другими ведомствами обязаны принимать меры по защите авиации от актов незаконного вмешательства в её деятельность и обеспечивать выполнение требований авиационной безопасности.

2. К таким мерам относятся:

1) предотвращение бесконтрольного доступа посторонних лиц и транспорта в контролируемую зону аэродрома и на территорию аэродромных объектов радио- и светотехнического обеспечения полётов, а также объектов, находящихся за пределами аэродромной территории;

2) исключение возможности скрытого провоза пассажирами оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, запрещённых к перевозкам воздушным транспортом;

3) введение особых мер предосторожности при транспортировке оружия и боеприпасов, обеспечивающих их перевозку в багаже в разряжённом состоянии, в изолированных от пассажиров отсеках воздушных судов;

4) охрана воздушных судов на стоянках, исключающая возможность проникновения на воздушные суда лиц, не имеющих отношения к их ремонту, эксплуатации или обслуживанию;

5) специальный осмотр воздушных судов;

6) оснащение воздушных судов техническими устройствами, обеспечивающими безопасную работу экипажей в полёте, а также исключающими противоправное использование воздушного судна;

7) иные специально разработанные меры противодействия незаконному вмешательству в деятельность авиации.

3. Для предотвращения незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации Туркменистана и координации действий в данном вопросе Кабинетом Министров Туркменистана создаётся межведомственная комиссия по авиационной безопасности гражданской авиации Туркменистана.

Порядок создания и деятельности межведомственной комиссии по авиационной безопасности определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

4. Для планирования и осуществления мер обеспечения авиационной безопасности уполномоченным органом разрабатываются и направляются в Кабинет Министров Туркменистана для утверждения Государственная программа обеспечения авиационной безопасности гражданской авиации Туркменистана, Программа обеспечения авиационной безопасности аэропорта и Программа обеспечения авиационной безопасности органов, эксплуатирующих воздушные суда.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 72. Предполётный досмотр

 

1. Предполётный досмотр осуществляется в целях обеспечения авиационной безопасности и в пределах, необходимых для выявления веществ, материалов и изделий, которые могут быть использованы для совершения акта незаконного вмешательства в деятельность авиации, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Туркменистана.

Обязательному предполётному досмотру подлежат воздушное судно, его бортовые запасы, члены экипажа, пассажиры, багаж, в том числе вещи, находящиеся при пассажирах, а также груз и почтовые отправления.

2. При отказе пассажира от досмотра перевозчик вправе расторгнуть с ним договор воздушной перевозки с возвратом платы за перевозку, в соответствии с действующими правилами перевозок.

3. Досмотр может производиться в аэропорту или непосредственно на воздушном судне.

4. На воздушном судне, находящемся в полете, досмотр может быть произведен по решению командира воздушного судна, независимо от согласия пассажира. Для целей настоящей статьи воздушное судно считается находящимся в полёте с момента закрытия всех его внешних дверей после загрузки и до момента открытия любой из этих дверей для выгрузки.  

5. Предполётный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа, в том числе приспособлений и средств передвижения пассажиров с инвалидностью, должен производиться способами, не ущемляющими достоинства пассажиров.

 

ГЛАВА IX. ПОИСКОВЫЕ И

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 

Статья 73. Воздушное судно, терпящее или потерпевшее бедствие

 

1. Терпящим бедствие признаётся воздушное судно, когда ему или находящимся на его борту людям угрожает непосредственная опасность, или с которым потеряна радиосвязь и местонахождение его неизвестно.

2. Потерпевшим бедствие признаётся воздушное судно, получившее при взлёте, полёте, посадке или падении серьёзное повреждение или полностью разрушенное, а также воздушное судно, совершившее вынужденную посадку вне аэродрома.

3. Терпящее или потерпевшее бедствие воздушное судно подлежит немедленному поиску и спасанию в соответствии с Правилами проведения аварийно-спасательных работ.

 

Статья 74. Оснащение воздушных судов и подготовка экипажа на случай бедствия

 

1. Воздушные суда должны быть оснащены бортовыми аварийно-спасательными средствами, перечень которых в зависимости от типа воздушного судна и района полёта определяется для воздушных судов гражданской авиации - уполномоченным органом в области гражданской авиации, государственной авиации – уполномоченным органом в области государственной авиации.

2. Все члены экипажа воздушного судна обязаны пройти специальное обучение по программе аварийно-спасательной подготовки и оказания помощи пассажирам при возникновении на борту воздушного судна аварийной ситуации в различных физико-географических и климатических условиях, а пассажиры обязательно должны быть проинструктированы экипажем о действиях в такой ситуации и о правилах пользования индивидуальными и бортовыми аварийно-спасательными средствами.

 

Статья 75. Действия экипажа воздушного судна терпящего или потерпевшего бедствие

 

1. Экипаж воздушного судна, терпящего или потерпевшего бедствие, должен подать при возможности соответствующий сигнал бедствия в порядке, установленном Правилами полётов в воздушном пространстве Туркменистана, сообщить органу управления воздушным движением о характере бедствия и принять все возможные меры к сохранности жизни и здоровья находящихся на борту пассажиров, имущества, а также самого воздушного судна до передачи своих полномочий компетентным органам.

2. Командир воздушного судна, терпящего или потерпевшего бедствие, руководит действиями лиц, находящихся или находившихся на борту этого судна, до передачи своих полномочий компетентным органам.

 

Статья 76. Сигналы бедствия

 

1. Для своевременного обнаружения воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, и оказания помощи экипажам и пассажирам, устанавливаются единые международные аварийные сигналы бедствия, срочности и предупреждения об опасности.

2. При международных полётах сигналы бедствия дублируются на международной частоте, выделенной для подачи этих сигналов.

 

Статья 77. Оповещение о воздушных судах, терпящих бедствие

 

1. Предприятия, учреждения и организации, имеющие средства связи, обязаны предоставить их для немедленного прохождения информации о воздушных судах, терпящих или потерпевших бедствие.

2. Граждане должны немедленно сообщить об известных им случаях бедствия воздушных судов местным органам власти или ближайшим учреждениям, предприятиям и организациям, которые в свою очередь обязаны немедленно передать эту информацию авиационной поисково-спасательной службе Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 78. Поиск и спасание терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей. Выполнение аварийно-спасательных работ

 

1. Организацию поиска и спасания воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей осуществляет Авиационная поисково-спасательная служба Туркменистана.

2. Работы по поиску и спасанию воздушных судов любых государств, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и экипажей, расположение поисково-спасательных сил и средств, их обеспечение и обслуживание в период проведения этих работ выполняются безвозмездно.

3. Авиационная поисково-спасательная служба Туркменистана взаимодействует с аварийно-спасательными органами других государств на основании международных договоров, координирует свою работу с соответствующими органами государственного управления, ответственными за проведение поисково-спасательных и аварийных работ, а также имеет право привлекать и использовать силы и средства министерств, ведомств, предприятий, организаций, учреждений и граждан в порядке, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана.

4. Местные органы исполнительной власти, предприятия, учреждения и организации, на территории которых воздушное судно потерпело бедствие, обязаны оказывать любую возможную помощь в проведении поиска и спасания воздушного судна и до прибытия поисково-спасательных служб принимать неотложные меры по спасанию людей, предоставлению им медицинской и другой помощи, охране воздушного судна и находящейся на его борту документации, оборудования и имущества, обеспечению сохранности места происшествия.

5. Эвакуация воздушных судов, их пассажиров и экипажей с места бедствия осуществляется эксплуатантом воздушного судна.

6. Оказание помощи иностранным воздушным судам, терпящим или потерпевшим бедствие, их пассажирам и экипажам осуществляется на равных основаниях с воздушными судами Туркменистана, их пассажирами и экипажами.

7. Для оказания необходимой помощи иностранным воздушным судам, терпящим или потерпевшим бедствие, на территорию Туркменистана могут допускаться:

1) поисково-спасательные силы и средства других государств;

2) владельцы и эксплуатанты воздушных судов;

3) представители органа государственной власти, в котором зарегистрировано воздушное судно, терпящее или потерпевшее бедствие. Порядок такого допуска устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 79. Прекращение поиска воздушного судна, его пассажиров и экипажа

 

1. Решение о прекращении поиска потерпевшего бедствие  воздушного судна, зарегистрированного в Туркменистане, принимается руководителем Государственной комиссии Туркменистана по чрезвычайным ситуациям, когда принятые к поиску меры с использованием всех технических средств не дали положительного результата и не осталось никакой реальной надежды на спасение оставшихся в живых людей.

2. Решение о прекращении поиска в пределах Туркменистана иностранного воздушного судна, пассажиров и экипажа принимается Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Воздушное судно, поиск которого официально прекращён, считается пропавшим без вести, если не установлено местонахождение этого судна или его обломков.

 

Статья 80. Поиск и спасание вне пределов территории Туркменистана

 

Поиск и спасание воздушных судов Туркменистана, их пассажиров и экипажей, терпящих или потерпевших бедствие вне пределов Туркменистана, организовывается и осуществляется на основании международных договоров, участником которых являются Туркменистан и соответствующее иностранное государство.

 

ГЛАВА Х. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ И РАССЛЕДОВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ СОБЫТИЙ

 

Статья 81. Обеспечение безопасности полётов воздушных судов

 

1. Юридические и физические лица, перевозчики и эксплуатанты, занимающиеся разработкой, производством, эксплуатацией авиационной техники, в том числе её техническим обслуживанием и ремонтом, организацией использования воздушного пространства Туркменистана, обслуживанием воздушного движения и управления полётами, проведением занятий, связанных с осуществлением полётов, а также другими работами, касающимися  деятельности в области авиации, обязаны внедрять и постоянно совершенствовать систему управления безопасности полётов и принимать меры по предотвращению авиационных происшествий.

2. Специально уполномоченные органы в области гражданской авиации и уполномоченные органы управления, имеющие в своём ведении подразделения государственной авиации, проводят анализ состояния безопасности полётов воздушных судов и разрабатывают профилактические мероприятия по предупреждению авиационных происшествий с воздушными судами в гражданской авиации и государственной авиации соответственно и разрабатывают Государственную программу обеспечения безопасности полётов  гражданской авиации Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 82. Авиационное происшествие или инцидент

 

1. В случае пилотируемого воздушного судна авиационным происшествием признаётся событие, связанное с эксплуатацией воздушного судна, которое имеет место с момента, когда какое-либо лицо поднимается на его борт с намерением совершить полёт, до момента, когда все находившиеся на борту лица его покинули, или, в случае беспилотного воздушного судна, происходит с момента, когда воздушное судно готово тронуться с места с целью совершить полёт, до момента его полной остановки в конце полёта и выключения основной силовой установки, в ходе которого:

1) какое-либо лицо получает телесные повреждения со смертельным исходом или тяжкое телесное повреждение в результате:

a)  нахождения на данном воздушном судне;

b) непосредственного соприкосновения с какой-либо частью воздушного судна, включая части, отделившиеся от воздушного судна;

ç) непосредственного воздействия струи газов реактивного двигателя, за исключением тех случаев, когда телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе, либо причинены другими лицами, или когда телесные повреждения причинены безбилетным пассажирам, скрывающимся вне зон, обычно открытых для доступа пассажиров и членов экипажа;  

2) воздушное судно получает повреждения или происходит разрушение его конструкции, в результате чего нарушается прочность конструкции, ухудшаются технические или лётные характеристики воздушного судна и требуется крупный ремонт или замена повреждённого элемента, за исключением случаев отказа или повреждения двигателя, когда повреждены только один двигатель (включая его капоты или вспомогательные агрегаты), воздушные винты, законцовки крыла, антенны, датчики, лопатки, пневматика, тормозные устройства, колёса, обтекатели, панели, створки шасси, лобовые стёкла, обшивка воздушного судна, или имеются незначительные повреждения лопастей несущего винта, шасси и повреждения, вызванные градом или столкновением с птицами (включая пробоины в обтекаемых антеннах радиолокатора);

3) воздушное судно пропадает без вести (прекращение официального поиска и невыявление места, где найдены части воздушного судна) или оказывается в таком месте, где доступ к нему абсолютно невозможен.

2. Кроме авиационного происшествия, авиационное событие, возникшее в связи с использованием воздушного судна, влияющее или могущее повлиять на безопасность его эксплуатации, признаётся инцидентом.

3. Серьёзный инцидент – инцидент, обстоятельства которого указывают на имевшую место высокую вероятность авиационного происшествия, который в случае пилотируемого воздушного судна происходит с момента, когда какое-либо лицо поднимается на борт воздушного судна с намерением совершить полёт, до момента, когда все находившиеся на борту лица покинули воздушное судно, или, в случае беспилотного воздушного судна, происходит с момента, когда воздушное судно готово тронуться с места с целью совершить полёт, до момента его остановки в конце полёта и выключения основной силовой установки.

 (В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 83. Оповещение об авиационном событии

 

Должностные лица авиации, которым первым стало известно об авиационном событии обязаны немедленно с использованием имеющихся в их распоряжении средств связи оповестить о случившемся орган, осуществляющий управление деятельностью гражданской или государственной авиации, и эксплуатанта воздушного судна, а также иные уполномоченные государственные органы.

 

Статья 84. Организация и проведение расследования

 

1. Каждое авиационное событие подлежит обязательному расследованию.

2. Целями расследования авиационного события являются установление причин авиационного события и принятие мер по предотвращению их в будущем, но не направленные на установление степени чьей-либо  ответственности.

3. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Комиссии по расследованию авиационного события предоставляются полная независимость и неограниченные полномочия.

Расследование авиационного события проводится отдельно от всякого судебного или административного производства, направленного на установление  чьей-либо вины или ответственности.

4. Расследование авиационного события включает сбор и анализ информации об авиационном событии, установление причин его возникновения, подготовку заключений с указанием причин и разработку рекомендаций по предотвращению их в будущем.

5. Расследование, классификация и учет авиационных событий с воздушными судами производятся независимыми уполномоченными органами, на которые возложены эти полномочия в гражданской или государственной авиации соответственно.

6. Порядок организации и проведения расследования авиационных событий определяется нормативными актами по расследованию авиационных событий с воздушными судами для гражданской и государственной авиации соответственно.

7. Председатель комиссии при проведении расследования авиационного события должен координировать с органами предварительного следствия все действия, имеющие уголовно-процессуальный характер.

8. Местные органы исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны всемерно содействовать работе комиссий по расследованию авиационных событий.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 85. Полномочия комиссии по расследованию авиационного события

 

1. Расследование авиационного события проводится комиссией.

Расследование авиационного события, связанного с многочисленными жертвами или повлёкшего тяжкие последствия,  проводится Государственной комиссией, создаваемой Кабинетом Министров Туркменистана.

В создаваемой для проведения расследования комиссии назначается уполномоченное лицо (председатель комиссии), и комиссия под его руководством незамедлительно начинает расследование.

Уполномоченное лицо по расследованию для незамедлительного задействования членов комиссии, участвующих в данном расследовании, имеет право свободно брать для тщательного осмотра части и материалы воздушного судна, подлежащего расследованию, с приложением бортового звукозаписывающего устройства и записей отдела управления воздушным движением и иметь в отношении них неограниченные полномочия.

Комиссии по расследованию авиационных событий, происшедших в ходе эксплуатации и определенных перечнем, установленным нормативными актами по расследованию авиационных событий с воздушными судами, могут назначаться руководителями структурных подразделений государственной или гражданской авиации по согласованию со специально уполномоченными органами по расследованию авиационных событий в области государственной или гражданской авиации соответственно.

2. Комиссия по расследованию авиационного события имеет право:

1) беспрепятственно проходить на борт потерпевшего бедствие воздушного судна для выяснения обстоятельств авиационного события;

2) обследовать потерпевшее бедствие воздушное судно, его составные части, имущество, находящееся на борту потерпевшего бедствие воздушного судна или вовлечённое в авиационное событие извне, независимо от принадлежности этого имущества, а также средства и объекты обеспечения полётов воздушных судов;

3) поручать в установленном порядке юридическим и физическим лицам проведение исследований и работ, связанных с расследованием авиационного события и требующих знаний в соответствующих областях науки и техники;

4) опрашивать очевидцев авиационного события, лиц, которые имеют или могут иметь отношение к авиационному событию, получать необходимую информацию от правоохранительных органов;

5) изучать все вопросы разработки, испытаний, производства, эксплуатации и ремонта потерпевшего бедствие воздушного судна, подготовки лиц из числа авиационного персонала, организации воздушного движения, выполнения и обеспечения полётов воздушных судов;

6) затребовать и получать от соответствующих органов исполнительной власти, а также от юридических и физических лиц документы и материалы по вопросам, связанным с данным авиационным событием;

7) проводить исследования психофизиологического состояния членов экипажа потерпевшего бедствие воздушного судна, а также соответствующих лиц из числа авиационного персонала.

3. Члены комиссии по расследованию авиационного события, а также привлекаемые для расследования авиационного события лица при предъявлении командировочных удостоверений или иных документов, подтверждающих их участие в работе комиссии по расследованию авиационного события, имеют право внеочередного приобретения билетов на проезд при следовании к месту авиационного события или переездах в целях расследования.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 86. Работа на месте авиационного события

 

1. Расследование, проводимое на месте авиационного события, относится к категории работ в особых условиях, приравниваемых к работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Специалисты, работающие на месте авиационного события, должны обеспечиваться специальными одеждой, обувью, снаряжением и защитными средствами исходя из конкретных условий работы.

3. Местные органы исполнительной власти, командование воинских частей обязаны оказывать комиссии по расследованию авиационного события содействие в охране места авиационного события, поиске составных частей и обломков воздушного судна, потерпевшего бедствие, обеспечении транспортом, средствами связи, помещениями для работы и отдыха, питанием, специальной одеждой, обувью, снаряжением, защитными средствами, а также средствами для выполнения такелажных, грузовых работ, санитарной обработки местности и других природоохранных мероприятий.

4. Участники расследований авиационных событий подлежат обязательному государственному страхованию.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 87. Обеспечение сохранности материалов, связанных с авиационным событием

 

1. Члены экипажа воздушного судна, с которым произошло авиационное событие, юридические и физические лица, местные органы исполнительной власти, на территории которых произошло авиационное событие, до прибытия комиссии по расследованию авиационного события обязаны принять необходимые меры по обеспечению сохранности воздушного судна, его составных частей и обломков, бортовых и наземных средств объективного контроля, предметов, находящихся на борту или вовлечённых в авиационное событие извне, а также документации, относящейся к разработке, испытаниям, производству, ремонту и эксплуатации этого воздушного судна и обеспечению его полёта.

2. Если потерпевшее бедствие воздушное судно или его части препятствуют движению железнодорожного, автомобильного, водного транспорта или полётам воздушных судов, руководитель спасательных работ обязан принять меры по перемещению воздушного судна (его части) с целью восстановления движения транспорта или полётов, предварительно зафиксировав расположение и общее состояние этого судна (его части).

3. Юридические и физические лица, виновные в умышленном сокрытии авиационного события, сведений о нём, искажении информации, повреждении или уничтожении бортовых или наземных средств объективного контроля и других связанных с авиационным событием материалов, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Указанные ниже записи, взятые для целей, не связанных с расследованием авиационного события в ходе расследования авиационного события, не подлежат огласке до решения комиссии по расследованию, органов предварительного следствия и суда:

1) записи бортового звукозаписывающего устройства воздушного судна и записи бортового устройства, регистрирующего визуальное состояние, а также любые читаемые записи;   

2) записи, хранящиеся под охраной или контролем уполномоченного органа по расследованию авиационного события;

3) объяснительные записки лиц, участвовавших в расследовании, взятые уполномоченными органами, ведущими расследование авиационного события, в ходе расследования;

4) переписка сторон, связанная с использованием воздушного судна;

5) медицинские показатели и секретные сведения, относящиеся к лицам-участникам  авиационного события;

6) записи отдела управления воздушным движением и читаемые записи;

7) сведения об авиационном событии или событии, в том числе анализ записи бортового звукозаписывающего устройства и мнения, выраженные уполномоченным органом и уполномоченными представителями в ходе расследования  авиационного события;

8) проект окончательного отчёта об авиационном событии или о расследовании события.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 88. Расследование авиационных событий с гражданскими воздушными судами иностранных государств

 

1. Каждое из государств-регистраторов, государств - эксплуатантов, государств-разработчиков и государств- изготовителей воздушного судна имеет право назначить уполномоченного представителя, а также одного или нескольких консультантов для участия в расследовании.

2. Любое государство, предоставляющее на основании обращения сведения, оборудование или экспертов государству, которое проводит расследование, имеет право назначить уполномоченного представителя, а также одного или нескольких консультантов для участия в расследовании.

3. Уполномоченный представитель под контролем уполномоченного лица (председателя комиссии) имеет право участвовать во всех направлениях  расследования, в том числе в нижеследующих:

1) иметь доступ к месту авиационного происшествия;

2) обследовать обломки;

3) получать сведения, включающие в себя показания свидетелей, и предлагать вопросники;

4) иметь полный и оперативный доступ ко всем вещественным доказательствам, относящимся к делу;

5) получать копии всех документов, относящихся к делу;

6) участвовать в расшифровке записей с носителей информации;

7) участвовать в мероприятиях расследования, проводимых за пределами территории  места авиационного происшествия, таких, как обследование обломков и оборудования, технические консультации, испытания и подготовка примерного проекта;

8) участвовать в ходе расследования в собраниях, включая обсуждения, связанные с анализом сведений, уточнением результатов и причин, способствовавших возникновению данных обстоятельств, представлениями, связанными с безопасностью;

9) составлять объяснительную записку соответственно по каждой части расследования.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 89. Финансирование работ и возмещение расходов, связанных с расследованием авиационных событий

 

1. Все расходы, связанные с расследованием, проводимым на месте авиационного события, финансируются эксплуатантом воздушного судна, с которым произошло это авиационное событие.

2. Расходы, связанные с проведением научно-исследовательскими и конструкторскими учреждениями, организациями и предприятиями авиационной промышленности исследований и испытаний в целях расследования авиационного события, финансируются эксплуатантом воздушного судна, с которым произошло это авиационное событие.

 

ГЛАВА XI . ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

 

Статья 90 . Авиационное предприятие и эксплуатант

 

1. В целях настоящего Кодекса под авиационным предприятием понимается юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, имеющее основными целями своей деятельности осуществление за плату воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты или выполнение авиационных работ.

2. Эксплуатант - физическое или юридическое лицо, имеющее воздушное судно на праве собственности, на условиях аренды или на ином законном основании, использующее указанное воздушное судно для полетов и имеющее сертификат (свидетельство) эксплуатанта и лицензию на соответствующий вид деятельности.

Требования к эксплуатанту определяются Государственными авиационными правилами Туркменистана.

 

Статья 91. Внутренние и международные воздушные перевозки

 

1. Под воздушной перевозкой понимается перевозка людей, багажа, почты или грузов, осуществляемая за плату или бесплатно посредством воздушного судна.

2. Под внутренней воздушной перевозкой понимается перевозка, при которой пункты отправления, назначения и все предусмотренные пункты остановок расположены на территории Туркменистана.

3. Под международной воздушной перевозкой понимается перевозка, при которой место отправления и место назначения расположены на территории двух государств или на территории одного и того же государства, если остановка предусмотрена на территории другого государства.

4. Перевозчиком признаётся юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию на выполнение соответствующего вида воздушной перевозки и права эксплуатанта воздушного судна.

 

Статья 92. Выполнение воздушных перевозок

 

1. Воздушные перевозки выполняются на основании договора. Каждый договор воздушной перевозки и его условия удостоверяются документом на перевозку, выдаваемым перевозчиком или уполномоченными на это органами или лицами (агентами).

Документами на перевозку являются:

1) билет - на перевозку пассажира;

2) багажная квитанция или багажная бирка - на перевозку зарегистрированного багажа пассажира;

3) воздушно-перевозочный документ (авианакладная) - на перевозку груза;

4) почтовая накладная - на перевозку почты.

2. Формы документов на перевозки и правила их применения устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации с учётом положений международных договоров, участником которых является Туркменистан.

3. Порядок перевозки почты и форма почтовой накладной устанавливаются уполномоченным органом.

4. Перевозчик и службы эксплуатанта при выполнении воздушных перевозок обязаны соблюдать правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, груза и почты, установленные для  международных и внутренних перевозок (далее - правила внутренних и международных перевозок).

5. Международные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты могут осуществляться также на иностранных воздушных судах.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 93. Обязанности сторон по договору воздушной перевозки

 

1. Перевозчик по договору воздушной перевозки пассажира и багажа обязуется перевезти пассажира и его багаж в сохранности в пункт назначения, предоставив ему место на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае сдачи пассажиром багажа - также доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру или лицу, уполномоченному его получить.

Срок доставки багажа определяется правилами внутренних и международных перевозок.

2. Пассажир обязуется уплатить по договору воздушной перевозки стоимость перевозки по установленному тарифу, а при наличии багажа сверх нормы, установленной перевозчиком, - стоимость провоза сверхнормативного багажа.

3. Перевозчик по договору воздушной перевозки обязуется доставить вверенный ему отправителем груз или почту в сохранности в пункт назначения и выдать получателю или уполномоченному им лицу.

Срок доставки груза определяется правилами внутренних и международных перевозок, а срок доставки почты – межведомственными договорами.

4. Отправитель по договору воздушной перевозки обязуется уплатить за перевозку груза или почты по установленному тарифу.

 

Статья 94. Чартерная перевозка

 

1. Чартерная перевозка - нерегулярная воздушная перевозка, осуществляемая по договору фрахтования воздушных судов, по которому одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату часть или всю вместимость одного или нескольких воздушных судов на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров, багажа, груза и почты или иных целей, не противоречащих законодательству Туркменистана.

2. Фрахтовщиками являются эксплуатанты воздушных судов.

3. Для чартерных перевозок могут устанавливаться договорные тарифы, если иное не установлено нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 95. Деятельность иностранных перевозчиков на территории Туркменистана

 

1. Иностранные перевозчики осуществляют свою деятельность на территории Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана, международным договором, участниками которого являются Туркменистан и соответствующее иностранное государство.

2. Права эксплуатанта в отношении иностранных перевозчиков признаются по документам, выданным компетентным органом соответствующего иностранного государства и отвечающим требованиям международных договоров, участником которых является Туркменистан.

3. Иностранные перевозчики могут открывать представительства на территории Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 96. Услуги и льготы, предоставляемые пассажиру

 

1. Перевозчик, а также иные уполномоченные им юридические или физические лица обязаны организовать обслуживание пассажиров воздушных судов и обеспечить их точной и своевременной информацией о движении воздушных судов и предоставляемых услугах, в том числе и в форме, доступной для пассажиров с инвалидностью.

2. Пассажиру предоставляется право:

1) проезда на льготных условиях в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана;

2) провозить бесплатно в пределах установленных норм багаж и ручную кладь;

3) провозить с собой бесплатно или на льготных условиях (в зависимости от возраста) детей;

4) бесплатно пользоваться услугами предоставляемых перевозчиком комнат отдыха, матери и ребёнка, помещений для лиц с инвалидностью, а также местом в гостинице в случае прерывания воздушной перевозки по вине перевозчика или вынужденной задержки отправления воздушного судна, обеспечиваться прохладительными напитками и горячим питанием.

3. Пасcажирам с инвалидностью предоставляется право:

1) внеочередного приобретения билетов в кассах агенств и аэропортов;

2) первоочередного обслуживания в аэропортах и на борту воздушного судна;

3) беспрепятственного пользования специально отведёнными местами и средствами индивидуального передвижения в аэропортах;

4) бесплатного провоза личных средств передвижения или иных необходимых вспомогательных устройств.

4. Комнаты отдыха, матери и ребенка, помещения для лиц с инвалидностью, предоставляемые перевозчиком в аэропортах должны быть доступными и иметь понятные обозначения.

5. Перечень услуг, льгот и порядок их предоставления устанавливается правилами внутренних и международных перевозок.

6. Оплата за перевозку с собой домашних животных при внутренних и международных воздушных сообщениях осуществляется в соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом.

7. В аэропортах Туркменистана предусмотрены залы для предоставления услуг особо важным пассажирам (VIP) и важным пассажирам (CIP), порядок прохождения через залы особо важных пассажиров и важных пассажиров устанавливается уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. Пользование этими залами осуществляется на основе тарифов, установленных уполномоченным органом в сфере гражданской авиации соответственно по внутренним и международным сообщениям.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 97. Тарифы на воздушные перевозки и сборы за услуги, связанные с перевозкой

 

1. Тарифы на воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты,  выполняемые  на международных линиях, и сборы  за услуги, связанные с перевозкой, а также правила применения тарифов и взимания сборов, воздушных перевозок, продажи билетов, оформления воздушно-перевозочных документов устанавливаются перевозчиками Туркменистана негосударственной формы собственности самостоятельно.

2. Тарифы и сборы, указанные в части первой настоящей статьи, а также правила перевозок, продажи билетов, оформления воздушно-перевозочных документов для перевозчиков Туркменистана с государственной формой собственности устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации. При этом правила применения тарифов и взимания сборов устанавливаются этими перевозчиками самостоятельно.

3. Тарифы на воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты, выполняемые на внутренних линиях, и сборы за услуги, связанные с перевозкой, устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана и подлежат применению всеми перевозчиками независимо от формы собственности.

Правила применения тарифов и взимания сборов на внутренних линиях, а также воздушных перевозок,  продажи билетов, оформления воздушно-перевозочных документов устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации и подлежат применению всеми перевозчиками независимо от формы собственности.

4. Тарифы и сборы за пользование аэропортами, средствами аэронавигации устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации и подлежат применению всеми перевозчиками и аэропортами независимо от формы собственности.

(В редакции Законов Туркменистана от 12 января 2016 г. и от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 8; 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 98. Заказ мест на перевозку воздушным судном

 

1. Предприятия, учреждения, организации и граждане могут заблаговременно заказать места на воздушном судне. При наличии свободных мест перевозчик обязан принять и выполнить заказ.

2. При обращении предприятий, учреждений, организаций и граждан на предварительное бронирование мест для полета из аэропорта пересадки или из любого другого аэропорта, в том числе и в обратном направлении, перевозчик при наличии свободных мест обязан принять меры к бронированию мест.

3. Порядок заказа и бронирования мест на воздушное судно устанавливается правилами внутренних и международных перевозок.

 

Статья 99. Особые условия перевозки

 

Порядок перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, легковоспламеняющихся и других опасных веществ, материалов и изделий определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана, Государственными авиационными правилами Туркменистана, а также международными договорами Туркменистана.

 

Статья 100. Прекращение договора воздушной перевозки по инициативе перевозчика

 

1. Перевозчик может в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира или груза в следующих случаях:

1) нарушения пассажиром, грузовладельцем, грузоотправителем паспортных, таможенных, санитарных, карантинных и иных установленных нормативными правовыми актами Туркменистана требований в части, касающейся воздушной перевозки, при международных воздушных перевозках - также правилами, определёнными соответствующими органами государства вылета, назначения или транзита;

2) отказа пассажира, грузовладельца, грузоотправителя выполнять требования, предъявляемые к ним правилами внутренних и международных перевозок;

3) если состояние здоровья пассажира воздушного судна или пассажира с инвалидностью требует особых условий воздушной перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается медицинскими документами, а равно создаёт беспорядок и неустранимые неудобства для других лиц;

4) отказа пассажира воздушного судна оплатить провоз своего багажа, вес которого превышает установленные нормы бесплатного провоза багажа;

5) отказа пассажира воздушного судна оплатить перевоз следующего с ним ребёнка;

6) нарушения пассажиром воздушного судна правил поведения на борту воздушного судна, создающего угрозу безопасности полёта воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц, а также невыполнения пассажиром воздушного судна распоряжений командира воздушного судна, предъявленных в соответствии со статьёй 42 настоящего Кодекса;

7) наличия в вещах, находящихся при пассажире, а также в багаже, грузе запрещённых к воздушной перевозке предметов или веществ.

2. В случае прекращения по инициативе перевозчика действия договора воздушной перевозки пассажира или груза пассажиру, грузовладельцу, грузоотправителю возвращается сумма, уплаченная за воздушную перевозку, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 части первой настоящей статьи. В случае, предусмотренном пунктом 6 части первой настоящей статьи, уплаченная за воздушную перевозку сумма пассажиру воздушного судна не возвращается.

3. В случае отказа в перевозке пассажиров, указанных в пункте 3 части первой настоящей статьи, перевозчик обязан представить пассажирам или сопровождающим их лицам полное и понятное разъяснение о причине отказа.

 

Статья 101. Прекращение договора воздушной перевозки по инициативе пассажира

 

Пассажир имеет право отказаться от воздушной перевозки в любое время, за исключением случаев, когда пассажир находится на борту воздушного судна в полёте, и в зависимости от времени отказа от полёта до или после вылета воздушного судна, получить всю уплаченную сумму или ее часть в порядке, установленном правилами внутренних и международных перевозок.

 

Статья 102. Неполучение и несвоевременный приём груза получателем

 

1. Перевозчик обязан уведомить грузополучателя о прибытии груза в сроки, предусмотренные правилами внутренних и международных перевозок, если иное не предусмотрено договором воздушной перевозки груза.

2. Если получатель не востребовал прибывший груз в срок, установленный правилами внутренних и международных перевозок, или отказался от его приёма, перевозчик вправе, уведомив об этом отправителя, оставить груз у себя на хранение за счёт и на риск отправителя. Груз, не полученный в сроки, указанные в правилах внутренних и международных перевозок, считается невостребованным и реализуется в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Хранение груза, подлежащего таможенному контролю, и распоряжение им осуществляются в порядке, установленном таможенным законодательством Туркменистана.

4. Перевозчик вправе реализовать груз в установленном порядке, не ожидая решения отправителя, если задержка с реализацией груза может привести к его порче или полной невозможности использования его по назначению. О реализации этого груза перевозчик обязан поставить в известность отправителя и получателя.

 

Статья 103. Информационно-рекламное обеспечение перевозок

 

Перевозчик обязан опубликовывать и доводить до сведения населения маршруты и расписания, пассажирские, грузовые и почтовые тарифы, условия предоставления обслуживания на земле и на борту воздушного судна.

 

ГЛАВА XII. ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННЫХ РАБОТ

 

Статья 104. Авиационные работы

 

1. Под авиационными работами понимаются специализированные работы, выполняемые на платной основе средствами авиации в интересах отдельных юридических и физических лиц, в том числе для использования в сельском хозяйстве, проведения научно-исследовательских, санитарных и природоохранных мероприятий, обслуживания экспедиций, оказания медицинской помощи населению, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф и другие.

2. Авиационные работы выполняются эксплуатантами воздушных судов, имеющими лицензию на их проведение, на основании договоров с заказчиками, или разовых заявок юридических и физических лиц.

3. Порядок проведения лицензирования авиационных работ устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации.

4. Местные органы исполнительной власти имеют право устанавливать ограничения на выполнение авиационных работ с учётом экологической ситуации или особым режимом нахождения на территории транспортных средств и людей.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 105. Договор на выполнение авиационных работ

 

1. По договору на выполнение авиационных работ подрядчик (эксплуатант) обязуется выполнить для заказчика авиационные работы в порядке, в сроки, в объёме и на условиях, которые предусмотрены этим договором. Заказчик обязуется предоставить предусмотренный договором объём авиационных работ в установленные сроки и оплатить их выполнение.

2. Договором на выполнение авиационных работ должны быть также предусмотрены:

1) порядок использования и поддержания в эксплуатационном состоянии аэродромов, посадочных площадок и их оборудования;

2) обеспечение охраны воздушных судов и создание необходимых жилищно-бытовых условий для отдыха членов экипажей;

3) иные условия обеспечения выполнения авиационных работ исходя из их особенностей.

 

Статья 106. Тарифы на авиационные работы

 

Эксплуатант и заказчик при заключении договора на авиационные работы вправе устанавливать договорные тарифы. Уполномоченный орган в области гражданской авиации может устанавливать тарифы и разрабатывать правила их применения по отдельным видам авиационных работ.

 

Статья 107. Выполнение авиационных работ иностранными эксплуатантами воздушных судов

 

1. Авиационные работы на территории Туркменистана могут выполняться иностранными эксплуатантами воздушных судов при наличии лицензий на выполнение определённых видов авиационных работ, выдаваемых уполномоченным органом в области гражданской авиации, в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. На иностранных эксплуатантов воздушных судов распространяются соответствующие положения настоящего Кодекса, Правил производства авиационных работ на территории Туркменистана.

 

Статья 108. Выполнение авиационных работ эксплуатантами воздушных судов Туркменистана на территории иностранного государства

 

1. Авиационные работы на территории иностранного государства могут осуществляться эксплуатантами воздушных судов Туркменистана при наличии договора и лицензии, выданной соответствующим органом иностранного государства на выполнение определённых видов авиационных работ.

2. На эксплуатантов воздушных судов Туркменистана, указанных в части первой настоящей статьи, распространяется соответствующее законодательство иностранного государства.

 

ГЛАВА XIII. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЛУАТАНТОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВИАЦИИ

 

Статья 109. Обеспечение авиационного персонала

 

1. Эксплуатанты воздушных судов, ведомства имеющие в своем ведении подразделения государственной авиации, при исполнении экипажем своих служебных обязанностей должны обеспечить:

1) безопасные условия труда;

2) мероприятия по охране здоровья;

3) квалифицированную медицинскую помощь;

4) питание во время нахождения экипажа на воздушном судне, в резерве и на дежурстве;

5) помещение для отдыха, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам при нахождении в резерве и на дежурстве;

6) бесплатный проезд для убытия (прибытия).

2. Работники гражданской авиации и члены их семей, а также пенсионеры-бывшие работники гражданской авиации Туркменистана обеспечиваются льготным проездом на воздушном транспорте в зависимости от стажа работы в порядке, определяемом упономоченным органом в области гражданской авиации.

 

Статья 110. Страхование воздушных судов и авиационного персонала в гражданской авиации

 

1. Эксплуатанты воздушных судов обязаны страховать авиационный персонал, воздушные суда, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов Туркменистана, свою ответственность по возмещению ущерба, причинённого пассажирам, багажу, почте и грузу, принятым к перевозке, и при выполнении авиационных работ, а также третьим лицам.

2. Пределы ответственности по возмещению ущерба на территории Туркменистана устанавливаются законодательством Туркменистана, а при выполнении международных перевозок определяются международными нормами.

 

Статья 111. Страхование при авиационных работах

 

Заказчик обязан страховать своих работников из числа лиц, связанных с обеспечением технологического процесса при выполнении авиационных работ, и лиц, перевозимых по предварительным заявкам, без приобретения билетов.

 

ГЛАВА XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВИАЦИИ

 

Статья 112. Ответственность за причинение вреда членам экипажа воздушных судов

 

Эксплуатанты воздушных судов, ведомства, имеющие в своём ведении подразделения государственной авиации, несут ответственность за причинение вреда здоровью или смерть членов экипажа воздушного судна при исполнении ими служебных обязанностей во время полёта воздушного судна в порядке и размерах, установленных законодательством Туркменистана.

 

Статья 113. Ответственность за причинение вреда третьим лицам

 

1. Эксплуатанты воздушных судов, ведомства, имеющие в своём ведении подразделения государственной авиации, несут ответственность за причинение вреда здоровью или смерть третьих лиц, а также вреда  их имуществу на территории Туркменистана воздушным судном, находящимся в полёте, или предметом, выпавшим из него, если не докажут, что вред возник вследствие умысла потерпевшего.

2. За вред, причинённый третьим лицам на территории иностранного государства воздушным судном Туркменистана и иностранным воздушным судном на территории Туркменистана, эксплуатанты воздушных судов, ведомства, имеющие в своём ведении подразделения государственной авиации, несут ответственность в пределах, установленных соответствующими международными договорами, участниками которых являются Туркменистан и соответствующее иностранное государство.

 

Статья 114. Ответственность за захват, угон или блокирование воздушного судна или авиационного объекта

 

Захват, угон или блокирование воздушных судов, а также захват или блокирование авиационного объекта, транспортных, инженерно-технических и  других коммуникаций к ним влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

 

Статья 115. Ответственность за вред, причинённый при столкновении воздушных судов

 

1. В случае столкновения двух или нескольких воздушных судов, а также причинения воздушным судном повреждений другому судну, хотя и без столкновения, имущественная ответственность владельцев воздушных судов друг перед другом определяется следующими положениями:

1) вред, причинённый по вине одной стороны, возмещается в полном объёме этой стороной;

2) если вред причинён по вине обеих (или нескольких) сторон, то ответственность каждой из них определяется соразмерно степени вины. При невозможности установить степень вины каждой из сторон ответственность распределяется между ними поровну.

2. При отсутствии вины сторон в причинении вреда ни одна из них не имеет право требовать возмещения вреда от другой стороны.

3. Ни одна из сторон, воздушные суда которых участвовали в столкновении, не предполагается виновной, пока не будет доказано иное.

4. Имущественную ответственность за вред, причинённый жизни или здоровью пассажиров воздушных судов, а также за вред, причинённый имуществу третьих лиц, находящемуся на воздушных судах или вверенному авиационному предприятию, несёт перевозчик, который в соответствии с положениями настоящего Кодекса имеет право обратного требования (в порядке регресса) к другой стороне (сторонам), по вине которой причинён вред.

 

Статья 116. Ответственность за ложное сообщение о подготовке акта незаконного вмешательства в деятельность авиации

 

Ложное сообщение о подготовке акта незаконного вмешательства в деятельность авиации, независимо от формы его осуществления, влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

 

Статья 117. Ответственность за невыполнение требований контроля за безопасностью

 

Нарушение, равно как и невыполнение или ненадлежащее выполнение требований государственных правил, норм и процедур по регистрации и досмотру для обеспечения безопасности пассажиров, касающихся сдачи, приёма, хранения и перевозки на воздушном судне ручной клади, багажа, груза, почты и бортового питания, влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

 

Статья 118. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира

 

1. Перевозчик несёт ответственность за причинение вреда жизни или здоровью пассажира, если вред наступил на борту воздушного судна или во время посадки и высадки пассажиров.

2. Если перевозчик докажет, что грубая неосторожность самого потерпевшего явилась причиной возникновения или увеличения вреда, размер возмещения ущерба в соответствии с законодательством Туркменистана может быть уменьшен, или в возмещении может быть отказано.

3. В случае, когда причинение вреда жизни или здоровью пассажира явилось следствием воздействия непреодолимой силы или виновных действий пассажира, перевозчик не несёт ответственность.

 

Статья 119. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение багажа или груза

 

1. Перевозчик несёт ответственность за утрату, недостачу и повреждение багажа или груза с момента принятия их к перевозке и до выдачи получателю или передачи их в соответствии с правилами другому лицу (лицам), если не докажет, что им были приняты все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или что такие меры невозможно было принять.

2. Перевозчик несёт ответственность за сохранность находящихся при пассажире вещей, если будет доказано, что утрата или повреждение этих вещей произошло по вине перевозчика.

3. Ущерб, причинённый при перевозке багажа или груза, возмещается перевозчиком в случаях:

1) утраты или недостачи багажа или груза - в размере стоимости утраченного или недостающего багажа или груза, но не свыше предела, установленного правилами внутренних и международных перевозок;

2) повреждения багажа или груза - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления повреждённого багажа или груза - в размере его стоимости;

3) утраты багажа или груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости багажа или груза, а в случае, если перевозчик докажет, что объявленная стоимость превышает действительную стоимость багажа или груза, - в размере действительной стоимости.   

4. Перевозчик должен предпринять все необходимые меры для сохранности средств индивидуального передвижения или иных необходимых вспомогательных устройств, принятых к перевозке от пассажиров с инвалидностью, а в случае утраты или поломки этих средств - для обеспечения передвижения этих пассажиров.

 

Статья 120. Ответственность перевозчика за просрочку в доставке пассажира, багажа или груза

 

За просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик несёт ответственность в размерах, установленных правилами внутренних и международных перевозок, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

 

Статья 121. Ответственность перевозчика за утрату, повреждение и просрочку в доставке почты

 

Перевозчик несёт материальную (имущественную) ответственность перед органами связи за утрату, повреждение или просрочку в доставке почты по вине перевозчика в пределах ответственности органов связи перед отправителями или адресатами в соответствии с почтовыми правилами и нормами Всемирного почтового союза.

 

Статья 122. Ответственность отправителя

 

1. Отправитель несёт ответственность за вред, причинённый перевозчику или другому лицу всяким другим лицом вследствие неправильности, неточности или неполноты данных им сведений и объявлений, касающихся груза, заносимых в документ о воздушной перевозке.

2. Документ о воздушной перевозке является удостоверением заключения договора принятия груза и условий воздушной перевозки.

 

Статья 123. Удостоверение обстоятельств, служащих основанием для ответственности

 

1. Обстоятельства, которые могут служить основанием для имущественной ответственности перевозчика, пассажиров, отправителей и получателей, удостоверяются коммерческим актом.

2. Коммерческий акт составляется при выдаче груза, багажа или почты для удостоверения следующих обстоятельств:

1) несоответствие наименования, веса (массы) или числа мест груза и почты в натуре данным, указанным в перевозочном документе;

2) повреждение груза;

3) недостача или повреждение багажа;

4) недостача или повреждение почты;

5) обнаружение груза, багажа или почты без документов, а также документов без груза, багажа или почты.

3. Порядок составления коммерческого акта и порядок удостоверения обстоятельств, не требующих составления коммерческого акта, устанавливаются правилами внутренних и международных перевозок.

 

Статья 124. Освобождение от ответственности за невыполнение договора воздушной перевозки

 

1. Отправитель освобождается от ответственности за непредъявление к перевозке груза или почты, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Правилами перевозок почты могут быть предусмотрены дополнительные основания освобождения отправителей от ответственности за непредъявление почты к перевозке.

2. Перевозчик освобождается от ответственности за неподачу перевозочных средств, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также невозможности полётов воздушных судов из-за неблагоприятных метеорологических условий.

 

Статья 125. Право обжалования решения

 

Любое юридическое или физическое лицо имеет право обжаловать решение, действие или бездействие любого должностного или иного лица государственной или гражданской авиации Туркменистана в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА XV. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И ИСКОВ

 

Статья 126. Предъявление претензий

 

1. Претензии предъявляются перевозчику или его представителю в аэропорту отправления или назначения по усмотрению предъявителя претензии.

2. Претензии, касающиеся смешанных перевозок предъявляются:

1) к авиационному предприятию, если конечным пунктом перевозки является аэропорт;

2) соответствующей транспортной организации, если конечным пунктом перевозки являются железнодорожная станция, морской или речной порт (пристань).

 

Статья 127. Лица, имеющие право на предъявление претензии и иска

 

1. Право на предъявление претензии и иска к перевозчику имеют:

1)  пассажир или уполномоченное им лицо:

a) в случае прекращения договора воздушной перевозки по инициативе перевозчика;

b) в случае просрочки доставки, недостачи, повреждения или утраты багажа при предъявлении билета, багажной квитанции (багажной бирки) и коммерческого акта;

2) получатель или отправитель - в случае утраты груза:

a) получатель - при условии представления грузовой накладной, выданной перевозчиком отправителю, с отметкой в ней аэропорта назначения о неприбытии груза, а при невозможности представления такой накладной - документа об оплате стоимости груза и справки перевозчика об отправке груза с отметкой аэропорта назначения о неприбытии груза;

b) отправитель - при условии представления выданной ему грузовой накладной;

3) получатель:

a) в случае недостачи или повреждения груза при условии представления грузовой накладной, следовавшей с грузом, и коммерческого акта;

b) в случае просрочки доставки груза при условии представления грузовой накладной, следовавшей с грузом;

4)  предприятие связи:

а) в случае просрочки, недостачи, повреждения или утраты почты.

2. Отсутствие коммерческого акта не лишает права на предъявление претензии, если отказ перевозчика в его составлении был обжалован отправителем или получателем.

 

Статья 128. Сроки предъявления претензий при внутренних перевозках

 

1. Претензии к перевозчику при внутренних перевозках могут быть предъявлены в течение шести месяцев.

2. Срок предъявления претензии исчисляется:

1) по претензиям за недостачу или повреждение багажа, груза или почты, а также за просрочку в их доставке - со дня выдачи;

2) по претензиям за утрату груза - по истечении 10 дней с момента истечения срока доставки;

3) по претензиям за утрату багажа или почты - с момента истечения срока доставки;

4) во всех остальных случаях - со дня наступления обстоятельств, послуживших основанием для предъявления претензии.

3. Перевозчик имеет право принять к рассмотрению претензии и по истечении претензионных сроков, если имеется уважительная причина пропуска срока предъявления претензии.

 

Статья 129. Сроки предъявления претензий при международных перевозках

 

1. Получение багажа, груза получателем без возражений означает, что они доставлены в надлежащем состоянии и согласно перевозочному документу, если не доказано иное.

2. В случае повреждения багажа или груза, лицо, имеющее право на его получение, должно немедленно предъявить перевозчику письменную претензию о повреждении, но не позднее семи дней со дня получения багажа и четырнадцати дней со дня получения груза. В случае опоздания по указанным срокам претензия должна быть предъявлена не позднее двадцати одного дня, считая со дня передачи багажа или груза в распоряжение получателя.

 

Статья 130. Сроки рассмотрения претензий

 

1. Перевозчик обязан рассмотреть претензию и уведомить предъявителя претензии об удовлетворении или её отклонении в течение трёх месяцев.

2. Сроки рассмотрения претензий по смешанным перевозкам составляют шесть месяцев, а претензий об уплате штрафа – сорок пять дней.

 

Статья 131. Исковая давность и подсудность

 

1. Иск к перевозчику может быть предъявлен в течение трёх лет, а при международных воздушных перевозках - в течение двух лет со дня прибытия воздушного судна по месту назначения или со дня, когда воздушное судно должно было бы прибыть, или со дня прекращения перевозки.

2. Иск об ответственности может быть предъявлен по выбору истца в суд по месту нахождения перевозчика или его головного предприятия, по месту, где перевозчик имеет агентство, посредством которого заключён договор перевозки, или в суд по месту конечного пункта перевозки.

3. При отсутствии письменной претензии, заявленной в установленные сроки, иск к перевозчику не может быть предъявлен, за исключением претензий о причинении вреда здоровью пассажира.

 

ГЛАВА XVI . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 132. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана в области использования воздушного пространства и авиации

 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении законодательства Туркменистана в области использования воздушного пространства и авиации, несут ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

 

Статья 133. Порядок применения положений настоящего Кодекса

 

1. Положения настоящего Кодекса применяются к гражданским правоотношениям, возникшим после введения его в действие.

2. По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие настоящего Кодекса, положения настоящего Кодекса применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после введения его в действие.

3. Установленные статьями 128, 129 и 130 настоящего Кодекса сроки предъявления претензий применяются к тем претензиям, сроки предъявления которых, предусмотренные ранее действовавшим законодательством, не истекли к моменту введения в действие настоящего Кодекса.