Санитарный кодекс Туркменистана

TÜRKMENISTANYŇ

 K A N U N Y

 

Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini (rejelenen görnüşi)

 tassyklamak we güýje girizmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 4, 77-nji madda)

 

1-nji madda. Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini (rejelenen görnüşi) tassyklamaly.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksini (rejelenen görnüşi) 2010-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girizmeli.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň kanunlary we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary mundan beýläk Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksine (rejelenen görnüşi) laýyk getirilýänçä, şu Kodekse garşy gelmeýändigine görä hereket edýärler.

 

4-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti üç aý möhletde Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksine (rejelenen görnüşi) laýyk getirmelidir.

 

Türkmenistanyň                                                     Gurbanguly

     Prezidenti                                                       Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2009-njy ýylyň 21-nji noýabry.

№ 74-IV.

 

 

TÜRKMENISTANYŇ

 SANITARIÝA KODEKSI

 

Şu Kodeks ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmegiň, raýatlaryň oňaýly daşky gurşawa bolan hukuklarynyň, raýatlaryň olar bilen baglanyşykly başga hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň durmuşa geçirilmeginiň hem-de goralmagynyň hukuk, ykdysady hem-de durmuş şertlerini kesgitleýär.

 

I BÖLÜM. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1­nji madda. Şu Kodeksde ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kodeksde aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) sanitariýa – ilatyň saglygyny goramaga, iş we durmuş şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilen gigiýena çäreleriniň ulgamy;

2) epidemiologiýa – epidemiýalaryň döremeginiň sebäplerini, ýaýramagynyň kanunalaýyklyklaryny, şeýle-de olaryň öňüni almak we olara garşy göreşmek boýunça çäreleri öwrenýän ylym;

3)  epidemiýa – haýsy-da bolsa bir ýokanç keseliň ilatly nokatda, sebitde giň ýaýramagy;

4) gigiýena – daşky gurşawyň we önümçilik işiniň faktorlarynyň adamyň saglygyna, işe ukyplylygyna, ömrüniň dowamlylygyna edýän täsirini öwrenýän, ilatly nokatlaryň, adamlaryň ýaşaýyş şertleriniň we işiniň sagdynlaşdyrylmagyna gönükdirilen normatiwleri, talaplary we sanitariýa çärelerini işläp düzýän lukmançylyk ylmy;

5) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygy – ilatyň saglygynyň we adamyň ýaşaýan gurşawynyň, şunlukda daşky gurşawyň faktorlarynyň adamyň organizmine howply hem zyýanly täsiri bolmadyk hem-de adamyň ýaşamagy üçin amatly şertleri bar bolan ýagdaýy; 

6) adamyň ýaşaýan gurşawy – daşky (tebigy we emeli) gurşawyň adamyň ýaşamagynyň şertlerini kesgitleýän faktorlarynyň, hadysalarynyň we obýektleriniň jemi;

7) adamyň ýaşaýan gurşawynyň faktorlary – adama we (ýa­da) geljekki nesilleriň saglyk ýagdaýyna täsir edýän we (ýa­da) täsir edip biljek biologik (wiruslar, bakteriýalar, parazitler we beýlekiler), himiki, fiziki (güwwüldi, sandyrama, ultrases, infrases, ýylylyk, ionlaşdyryjy, ionlaşdyryjy däl we beýleki şöhle saçmalar), durmuş (iýmit, agyz suwy üpjünçiligi, ýaşaýyş, zähmet we dynç alyş şertleri) we adamyň ýaşaýan gurşawynyň beýleki faktorlary;

8) adama zyýanly täsir etmegi ýaşaýyş gurşawynyň adamyň janyna we saglygyna ýa-da geljekki nesilleriň janyna we saglygyna howp döredýän faktorlarynyň täsiri;  

9) adamyň ýaşamagynyň amatly şertleriýaşaýyş gurşawynyň faktorlarynyň adama zyýanly täsiri bolmadyk (zyýansyz şertler) we adam organizminiň bozulan funksiýalarynyň dikeldilmegine mümkinçilikleri bolan ýagdaýy;

10) adam üçin howpsuz şertler ýaşaýyş gurşawynyň faktorlarynyň adam üçin zyýanly täsir etmek howpy bolmadyk ýagdaýy;

11) sanitariýa-epidemiologiýa ýagdaýy - ilatyň saglygynyň we ýaşaýyş gurşawynyň belli bir çäkde anyk bir wagtdaky ýagdaýy;

12) gigiýena normatiwi ýaşaýyş gurşawynyň adam üçin howpsuzlygy we (ýa­da) zyýansyzlygy nukdaý nazaryndan ol ýa-da beýleki faktoryny häsiýetlendirýän barlaglar arkaly kesgitlenen rugsat berilýän iň köp ýa­da iň az san we (ýa­da) hil görkezijisi;

13) döwlet sanitariýa­epidemiologiýa düzgünleri we normatiwleri – berjaý edilmezligi adamyň janyna we saglygyna howp döredýän, şeýle hem keselleriň ýüze çykmagyna we ýaýramagyna getirýän sanitariýa­epidemiologiýa talaplaryny (şol sanda adamyň ýaşaýyş gurşawynyň faktorlarynyň howpsuzlygynyň we zyýansyzlygynyň ölçegleri, gigiýena we beýleki normatiwleri) belleýän kadalaşdyryjy hukuk namalar;

14) durmuş-gigiýena monitoringi adamyň saglygynyň we ýaşaýyş gurşawynyň ýagdaýyna gözegçilik etmegiň, olary seljermegiň, baha bermegiň we çaklamagyň, şeýle hem ilatyň saglygynyň we ýaşaýyş gurşawynyň ýagdaýyna täsir edýän faktorlaryň özara arabaglanyşyklaryny kesgitleýän döwlet gözegçilik ulgamy;

15) döwlet sanitariýa­epidemiologiýa gözegçilik barlagy – ilatyň saglygyny we ýaşaýyş gurşawyny goramak maksady bilen, sanitariýa­epidemiologiýa abadançylygyny üpjün etmek babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmalarynyň öňüni almak, ýüze çykarmak we ýol bermezlik boýunça iş;

16) pudak sanitariýa gözegçilik barlagy – degişli ministrlikleriň we pudaklaryň hereket edýän we gurulýan obýektlerinde olaryň sanitariýa-epidemiologiýa gulluklary tarapyndan döwlet we pudak sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň esasynda amala aşyrylýan iş;

17) sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesisanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň obýektleriniň döwlet sanitariýa­epidemiologiýa düzgünlerine we kadalaryna laýykdygyny (laýyk däldigini) kesgitlemek boýunça amala aşyrylýan iş;

18) sanitariýa­epidemiologiýa netijenamasy – adamyň ýaşaýan gurşawynyň faktorlarynyň, hojalyk we beýleki işleriň, önümiň, işleriň we hyzmatlaryň, şeýle hem kadalaşdyryjy namalaryň taslamalarynyň, obýektleriň gurluşyklarynyň taslamalarynyň, ulanyş resminamalarynyň döwlet sanitariýa­epidemiologiýa kadalaryna we normatiwlerine laýyklygyny (laýyk däldigini) kepillendirýän resminama;

19) epidemiýa garşy-sanitariýa (öňüni alyş) çäreleri – ýaşaýyş gurşawynyň faktorlarynyň adama zyýanly täsiriniň azaldylmagyna ýa­da ýok edilmegine, ýokanç keselleriň we köpçülikleýin ýokanç däl keselleriň (zäherlenmeleriň) ýüze çykmagyna, ýaýramagyna we olaryň ýok edilmegine gönükdirilen guramaçylyk, edara ediş, inžener­tehniki, lukmançylyk­sanitariýa, weterinariýa we beýleki çäreler;

20) çäklendiriji çäreler (karantin) – ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almaga gönükdirilen hem-de hojalyk we beýleki işleriň aýratyn tertibini göz öňünde tutýan, ilatyň, ulag serişdeleriniň, ýükleriň, harytlaryň we mallaryň ondan-oňa göçmegini çäklendirýän edara ediş, lukmançylyk-sanitariýa, weterinariýa we beýleki çäreler;

21) ýokanç keseller – döremegi we ýaýramagy adamyň ýaşaýan gurşawynyň biologik faktorlarynyň (ýokanç keselleri döredijileriň) täsiri we keseliň kesellän adamdan, haýwandan sag adama geçmek ýagdaýy bilen şertlendirilen ýokanç keseller;

22) köpçülikleýin ýokanç däl keseller (zäherlenmeler) – adamyň ýaşaýan gurşawynyň fiziki we (ýa-da) himiki, we (ýa-da) durmuş faktorlarynyň täsiri bilen şertlendirilen keseller (zäherlenmeler);

23) önümçilik gözegçiligi önümçilik gözegçiliginiň maksatnamasyny işläp düzmek we ylalaşmak boýunça çäreleri, obýektde barlaghana-instrumental barlaglaryny hem-de kärhanada sanitariýa abadançylygynyň umumy barlagyny amala aşyrmagy öz içine alýan Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýan iş.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kodeksden hem-de Türkmenistanyň ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatdaky beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.

2. Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly şu Kodeks bilen düzgünleşdirilmeýän emläk hukuk gatnaşyklary babatynda Türkmenistanyň raýat kanunçylygynyň kadalary ulanylýar.

3. Sanitariýa ýagdaýynyň meselelerini düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalary şu Kodeks esasynda kabul edilýär hem-de onuň düzgünlerine çapraz gelip bilmez. Şeýle çapraz gelme bolan halatynda şu Kodeksiň düzgünleri ulanylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

3-nji madda. Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň maksatlary we esasy wezipeleri

 

1. Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny hem-de radiasiýa howpsuzlygyny (mundan beýläk – ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygy) üpjün etmek, Türkmenistanyň raýatlarynyň esasy konstitusion hukuklarynyň biri hökmünde raýatlaryň saglygyny goramak we berkitmek Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň maksatlary bolup durýar.

2. Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek üçin zerur bolan durmuş-hukuk şertlerini we kepillikleri döretmek, adamyň ýaşamagy üçin amatly şertleri üpjün etmek bilen baglanyşykly gatnaşyklary hukuk taýdan düzgünleşdirmek  Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň esasy wezipeleri  bolup durýar.

 

4-nji madda. Hukuklaryň we borçlaryň ýüze çykmagy üçin esaslar

 

Şu Kodeksde göz öňünde tutulan hukuklar we borçlar Türkmenistanyň kanunçylygyna esaslanýar, şeýle hem döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň (mundan beýläk – ýuridik şahslaryň), şeýle hem fiziki şahslaryň (raýatlaryň), şol sanda ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslaryň kanunda göz öňünde tutulmadyk, ýöne Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň umumy düzgünlerine we manysyna görä ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa abadançylygyny üpjün etmek boýunça hukuklaryny hem-de borçlaryny döredýän hereketlerinden gelip çykýar.

Şuňa laýyklykda ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça hukuklar hem-de borçlar şu aşakdakylardan ýüze çykýar:

1) sanitariýa gözegçilik barlagy edaralarynyň edara ediş namalaryndan;

2) raýatlaryň janyna ýa-da saglygyna zyýan (zelel) ýetirilmegi netijesinde;

3) kanunyň, şu Kodeks bilen düzgünleşdirilýän üýtgetmeleriň herekete başlamagyny ýa-da gatnaşyklaryň ýatyrylmagyny baglanyşdyrýan wakalary netijesinde;

4) ýuridik we fiziki şahslaryň başga hereketleri netijesinde.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

5-nji madda. Hukuklaryň amala aşyrylmagy we borçlaryň ýerine ýetirilmegi

 

Şu Kodeksde göz öňünde tutulan hukuklar Türkmenistanyň kanunçylygy bilen goralýar.

Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar hukuklaryny amala aşyran we borçlaryny ýerine ýetiren mahalynda Türkmenistanyň kanunçylygyny beýleki ýuridik we fiziki şahslaryň hukuklaryny hem-de kanuny bähbitlerini kemsitmän berjaý etmelidirler.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

6-njy madda. Hukuklaryň goralmagy

 

Şu Kodeksde göz öňünde tutulan hukuklar taraplaryň ylalaşmagy esasynda, kazyýet, araçy kazyýet ýa-da bitarap kazyýet tarapyndan şu aşakdakylar arkaly goralýar:

1) hukuklary ykrar etmek;

2) hukugyň bozulmagyndan ozal dowam edip gelen ýagdaýy dikeltmek hem-de hukugy bozýan ýa-da ony bozmaga getirip biljek hereketleriň öňüni almak;

3) borçlary bolmalysy ýaly (naturada) ýerine ýetirmäge mejbur etmek;

4) temmi puluny töletmek;

5) ýetirilen ýitgileriň öwezini dolmak;

6) hukuk gatnaşyklaryny bes etmek ýa-da üýtgetmek;

7) döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelmeýän kadalaşdyryjy namasyny hakyky däl diýip hasap etmek;

8) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki usullar bilen.

Raýatlaryň şu Kodeksiň 12-15-nji maddalarynda göz öňünde tutulan hukuklary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ygtyýarly edilen döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralary, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary ýa-da kazyýet tarapyndan goralýar.

Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatdaky hukuklarynyň goralmagy şu Kodekse we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk  namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

7-nji madda. Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygy we ony üpjün etmegiň esaslary

 

Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygy aşakdakylar arkaly üpjün edilýär:

1) ilatyň saglygyny berkitmek we keselleriň öňüni almak, adamyň ýaşaýan gurşawyny hem-de onuň ýaşaýyş şertlerini sagdynlaşdyrmak baradaky döwlet, sebit we belli maksada gönükdirilen maksatnamalary işläp düzmek we durmuşa geçirmek;

2) raýatlaryň öz saglygyny goramaga hukugyny durmuşa geçirmäge, şeýle hem şol hukugynyň kepillendirilmegini üpjün etmäge gönükdirilen guramaçylyk, hukuk we kanunçylyk häsiýetli çäreleriň toplumyny amala aşyrmak;

3) durmuş-gigiýena monitoringini geçirmek;

4) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda ylmy barlaglary geçirmek;

5) ýokanç keselleriň, köpçülikleýin ýokanç däl keselleriň (zäherlenmeleriň) ýüze çykmagy, ýaşaýyş gurşawynyň ýagdaýy we geçirilýän epidemiýa garşy-sanitariýa (öňüni alyş) çäreler barada ilaty öz wagtynda habarly etmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmek;

6) ýokanç keselleriň tiz ýaýramagynyň öňüni almak we ýok etmek üçin epidemiýa garşy gaznany döretmek;

7) Türkmenistanyň çäginiň sanitariýa taýdan goralmagyny üpjün etmek;

8) sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň bozulandygy üçin jogapkärçilik çärelerini kesgitlemek;

9) ilatyň aňynda ýokary sanitariýa medeniýetini terbiýelemek we ony öwretmek, sagdyn ýaşaýyş düzgünini ündemek;

10) döwlet tarapyndan sanitariýa-epidemiologiýa taýdan kadalaşdyrmak;

11) ýuridik we fiziki şahslaryň ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça hukuklaryny hem-de borçlaryny bellemek;

12) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda sanitariýa talaplarynyň berjaý edilişine, şeýle hem sanitariýa-gigiýena, epidemiýa garşy-sanitariýa hem-de radiasiýa garşy çäreleriň geçirilişine döwlet we pudak sanitariýa gözegçilik barlagynyň, önümçilik we jemgyýetçilik sanitariýa gözegçiliginiň ulgamy;

13) Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygyny berjaý etmek;

14) ýuridik we fiziki şahslaryň öz işleriniň aýrylmaz bölegi hökmünde gigiýena çärelerini we epidemiýa garşy çäreleri geçirmekleri, şeýle hem sanitariýa düzgünlerini, kadalaryny we gigiýena normatiwlerini berjaý etmekleri.

 

II BÖLÜM. ILATYŇ SANITARIÝA-EPIDEMIOLOGIÝA TAÝDAN ABADANÇYLYGYNY ÜPJÜN ETMEK BABATYNDA DÖWLET TARAPYNDAN DÜZGÜNLEŞDIRMEK

 

8-nji madda. Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi amala aşyrýan edaralar

 

Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy, şeýle hem öz ygtyýarlygynyň çäklerinde ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

9-njy madda. Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary

 

Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

1) döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitlemek;

2) döwlet tarapyndan dolandyrmagyň bir bitewi ulgamyny döretmek we onuň işlemegini üpjün etmek;

3) Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň berjaý edilmegini üpjün etmek we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek;

4) döwlet maksatnamalary we belli maksada gönükdirilen maksatnamalaryny tassyklamak we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek;

5) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça düzgünleri ylalaşmak;

6) döwletiň çäginde çäklendiriji çäreleri girizmek we ýatyrmak;

7) Türkmenistanyň bütin çäginde sanitariýa-epidemiologiýa ýagdaýynyň gözegçiligini amala aşyrmak;

8) himiki, biologik we radioaktiw maddalaryň döwlet sanawlaryny ýöretmegiň tertibini bellemek;

9) adamlaryň jany we saglygy üçin howply bolan çäklerde ilatyň ýaşamagyny, oba hojalygyny hem-de başga hojalyk işini alyp barmagyň tertibini kesgitlemek;

10) ilata sanitariýa-epidemiologiýanyň ýagdaýy we sanitariýa-epidemiologiýa taýdan howpsuzlygy üpjün etmek boýunça çäreler hakynda habar bermek;

11) beýleki döwletler bilen ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrmak;

12) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda başga ygtyýarlyklary amala aşyrmak.

 

10-njy madda. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň, şeýle-de onuň edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

1. Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda Türkmеnistаnyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlеt arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

1) Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň berjaý edilişine döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrmak;

2) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp düzmäge gatnaşmak;

3) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmegiň meselelerini döwlet häkimiýet edaralarynyň garamagyna girizmek;

4) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygynyň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly döwlet we belli maksada gönükdirilen maksatnamalary işläp düzmek we olaryň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek;

5) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygy babatynda hasabaty we statistikany ýöretmek;

6) taslamalaşdyrmagyň kadalaryny, döwlet standartlaryny, şol sanda iýmit önümleriniň, iýmit önümleri bilen galtaşýan materiallaryň we önümleriň kadalaşdyryjy-tehniki resminamalaryny ylalaşmak;

7) gigiýena normatiwlerini we gözegçiligiň usullaryny tassyklamak;

8) täze himiki maddalary, enjamlary, prosesleri, polimer, plastik we beýleki himiki maddalary ulanmaga rugsatnamalaryň berilmegini ylalaşmagyň hem-de olary bermegiň tertibini bellemek;

9) täze himiki maddalaryň, enjamlaryň, prosesleriň, polimer, plastik we beýleki himiki maddalaryň kadalaşdyryjy-tehniki resminamalaryny ylalaşmak we ulanmaga rugsatnamalary bermek;

10) iýmit önümleriniň, iýmit önümleri bilen galtaşýan materiallaryň we önümleriň hiline we howpsuzlygyna döwlet gözegçilik barlagyny, şeýle hem olary döwlet tarapyndan bellige almagy we güwälendirmegi amala aşyrmak;

11) iýmit önümleri, oba hojalyk ösümlikleriniň we haýwanlarynyň ösüşiniň stimulýatorlary, ösümlikleri goramagyň himiki serişdeleri öndürilende hem-de işlenilende anyk serişdeleri hem-de usullary ulanmagy ylalaşmak we rugsatnamalary bermek;

12) mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýelenýän, orta mekdeplerde hem-de başlangyç we orta hünär okuw mekdeplerinde okaýan çagalaryň okuw maksatnamalaryny, okuw-zähmet sagatlarynyň möçberini, okuw sapaklarynyň mysaly düzgünini ylalaşmak;

13) durmuş-gigiýena monitoringiniň geçirilmegini guramak;

14) pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň işini utgaşdyrmak;

15) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda gözegçiligi amala aşyrýan beýleki döwlet edaralary bilen arkalaşykly hereket etmek;

16) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygynyň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralarynyň işiniň ylmy taýdan üpjün edilmegini utgaşdyrmak;

17) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça guramaçylyk-usulyýet ýolbaşçylygyny ýerine ýetirmek;

18) ýokanç, parazitar keselleriň we iýmitden zäherlenmeleriň öňüni almak hem-de ýok etmek boýunça sanitariýa-gigiýena we epidemiýa garşy-sanitariýa çärelerini guramak we geçirmek;

19) Türkmenistanyň çägini karantin infeksiýalaryň getirilmeginden we olaryň ýaýramagyndan, ilatyň saglygy üçin zyýanly iýmit önümleriniň hem-de sarp edilýän zatlaryň getirilmeginden sanitariýa taýdan goramak;

20) döwlet standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän agyz suwunyň ulanylyşyna we öndürilişine gözegçilik etmek;

21) sagdyn ýaşaýyş düzgünini kemala getirmek boýunça gigiýena bilimlerini wagyz etmek;

22) sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň geçirilmegini guramak;

23) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň ygtyýarlygyna girýän başga meseleleri çözmek.

2. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralary degişli çäkde:

1) Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň berjaý edilişine, sanitariýa-gigiýena, epidemiýa garşy-sanitariýa we radiasiýa garşy çäreleriň ýerine ýetirilişine döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny we gözegçiligi amala aşyrýarlar;

2) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa  taýdan abadançylygyny üpjün  etmek boýunça meseleleri ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň garamagyna hödürleýärler;

3) ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ilatyň  sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň, çözgütleriniň taslamalaryny işläp düzmäge gatnaşýarlar;

4) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa  taýdan abadançylygyny üpjün  etmek boýunça sebit we belli maksada gönükdirilen maksatnamalary işläp düzmäge gatnaşýarlar we olaryň durmuşa geçirilmegini amala aşyrýarlar;

5) pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň işini utgaşdyrýarlar;

6) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda gözegçiligi amala aşyrýan beýleki döwlet edaralary bilen arkalaşykly hereket edýärler;

7) durmuş-gigiýena monitoringini geçirýärler;

8) ýokanç we parazitar keselleriň öňüni almak we olary ýok etmek boýunça çäreleriň geçirilmegini guraýarlar;

9) iýmit önümleriniň, iýmit önümleri bilen galtaşýan materiallaryň we önümleriň hiline we howpsuzlygyna döwlet gözegçilik barlagyny amala aşyrýarlar;

10) önümiň aýry-aýry görnüşlerini, iýmit önümlerini, iýmit önümleri bilen galtaşýan materiallary we önümleri güwälendirmegi amala aşyrýarlar;

11) sanitariýa düzgünlerine laýyk gelmeýän ýa-da sanitariýa-epidemiologiýa netijenamasy bolmadyk önümiň, şol sanda azyklyk çig malyň we iýmit önümleriniň ýerlenilmegini bes etmek boýunça çäreleri görýärler;

12) ýokanç keselli näsaglar bilen galtaşykda bolan raýatlary barlaghana barlaglaryndan geçirýärler;

13) ýokanç keselleriň ojaklarynda, şeýle hem ýokanç keselleriň döremegi we ýaýramagy üçin şertler bar bolan we saklanyp galan çäklerde ýa-da jaýlarda dezinfeksiýa, dezinseksiýa we deratizasiýa işlerini geçirýärler;

14) öz işine degişli başga ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky we 2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda; 2019 ý., № 2,___-nji madda).

 

11-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda ygtyýarlyklary

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

1) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde ýuridik we fiziki şahslaryň toplumlaýyn sanitariýa-gigiýena we epidemiýa garşy-sanitariýa çärelerini geçirmek boýunça alyp barýan işine, Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygyny berjaý edişine gözegçilik etmek, şeýle hem olaryň işini utgaşdyrmak;

2) degişli çäkde sanitariýa-epidemiologiýa ýagdaýynyň gözegçiligini, gözegçilik barlagyny we monitoringini amala aşyrmak;

3) sebit maksatnamalaryny işläp düzmek we tassyklamak;

4) döwlet, sebit we belli maksada gönükdirilen maksatnamalary ýerine ýetirmek we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek;

5) degişli çäkde ýokanç keselleriň epidemiýalarynyň, adamlaryň köpçülikleýin kesellemeginiň we zäherlenmeginiň öňüni almak hem-de olary ýok etmek boýunça operatiw çäreleri guramak;

6) degişli çäkde hukuk, guramaçylyk, inžener-tehniki, sanitariýa-gigiýena, lukmançylyk-öňüni alyş, terbiýeçilik, umumy bilim beriş häsiýetli çäreler toplumyny geçirmek;

7) degişli çäkde ýokanç keselleriň epidemiýalary, adamlaryň köpçülikleýin kesellemegi we zäherlenmegi ýüze çykan mahalynda çäklendiriji çäreleri ýa-da karantini girizmek hem-de ýatyrmak hakynda çözgütler kabul etmek;

8) raýatlaryň hukuklarynyň we jemgyýetiň bähbitleriniň durmuşa geçirilmegi hem-de goralmagy üçin şertleri üpjün etmek;

9) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde ýuridik we fiziki şahslaryň daşky gurşawyň faktorlarynyň adam organizmine zyýanly täsir etmeginiň öňüni almaga we ýok etmäge, keselleriň  öňüni almaga, adamlaryň zähmetiniň we durmuşynyň gigiýena taýdan şertlerini gowulandyrmaga gönükdirilen işini höweslendirmek syýasatyny alyp barmak;

10) epidemiýalary we adamyň jany we saglygy üçin howply bolan beýleki adatdan daşary ýagdaýlary ýok etmek üçin maddy ätiýaçlyk gorlaryny we beýleki gorlary döretmek;

11) öz işine degişli başga ygtyýarlyklary amala aşyrmak.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

III BÖLÜM. DÖWLET HÄKIMIÝET EDARALARYNYŇ WE ÝERLI ÖZ-ÖZÜŇI DOLANDYRYŞ EDARALARYNYŇ, ÝURIDIK WE FIZIKI ŞAHSLARYŇ ILATYŇ SANITARIÝA-EPIDEMIOLOGIÝA TAÝDAN ABADANÇYLYGYNY ÜPJÜN ETMEK BOÝUNÇA HUKUKLARY

WE BORÇLARY (2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

I bap. Döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça hukuklary (2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

12-nji madda. Raýatlaryň amatly daşky gurşawa bolan hukugy

 

Türkmenistanyň her bir raýatynyň häzirki we geljekki nesilleriň saglyk ýagdaýyna zyýanly täsir etmeýän hem-de olaryň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün edýän amatly daşky gurşawa hukugy bardyr.

 

13-nji madda. Durmuşa geçirilmegi ilatyň saglygyna we daşky gurşawa täsir etmegi bilen baglanyşykly çözgütleriň taýýarlanmagyna raýatlaryň gatnaşmaga bolan hukugy

 

Türkmenistanyň her bir raýatynyň edaralar hem-de wezipeli adamlar tarapyndan kollegial we ýekelikde kabul edilýän, durmuşa geçirilmegi ilatyň saglygyna we daşky gurşawa täsir etmegi bilen baglanyşykly çözgütleriň taýýarlanmagyna, olary ýerine ýetirmäge hem-de gözegçilik etmäge gös-göni ýa-da öz wekiliniň, jemgyýetçilik birleşikleriniň üsti bilen ýa-da başga usul bilen gatnaşmaga hukugy bardyr.

 

14-nji madda. Raýatlaryň öz janyna we saglygyna ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öweziniň dolunmagyna bolan hukugy

 

1. Türkmenistanyň her bir raýatynyň daşky gurşawyň faktorlarynyň täsir etmegi (himiki, fiziki, biologik we beýleki görnüşleri), satyn alnan (ulanylýan) önümçilik-tehniki we durmuş maksatly önümler, iýmit önümleri, agyz suwy bilen öz janyna we saglygyna ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öweziniň dolunmagyna hukugy bardyr.

2. Raýatlaryň janyna we saglygyna daşky gurşawyň faktorlarynyň, satyn alnan  önümçilik-tehniki we durmuş maksatly önümleriň, iýmit önümleriniň, agyz suwunyň täsir etmeginden ýeten zyýanyň (zeleliň) öwezini dolmagyň görnüşleri, möçberleri Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

15-nji madda. Raýatlaryň maglumat almaga hukugy

 

Türkmenistanyň her bir raýatynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gös-göni ýa-da öz wekiliniň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti bilen aşakdakylar barada mugt dogry maglumat almaga hukugy bardyr:

1) keselleýjilik, epidemiologiýa ýagdaýy we radiasiýa ýagdaýy, daşky gurşawyň ýagdaýy we onuň ilatyň saglygyna täsiri;

2) geçirilen sanitariýa-gigiýena ýa-da beýleki ýörite bilermenler seljermesiniň netijeleri, sanitariýa kadalary, düzgünleri hem-de gigiýena normatiwleri,

şeýle maglumatlaryň Türkmenistanyň kanunçylygy bilen döwlet, gulluk ýa-da täjirçilik syryna degişli edilen halatlary muňa girmeýär.

 

16-njy madda. Döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça hukuklary

 

Döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň:

1) degişli döwlet edaralaryndan sanitariýa-epidemiologiýa ýagdaýy, daşky gurşawyň ýagdaýy, ilatyň keselleýjiligi, sanitariýa kadalary, düzgünleri hem-de gigiýena normatiwleri baradaky maglumaty, şol sanda şertnama esasynda almaga, şeýle maglumatyň Türkmenistanyň kanunçylygy bilen döwlet, gulluk ýa-da täjirçilik syryna degişli edilen halatlary muňa girmeýär;

2) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça çözgütleri, maksatnamalary işläp düzmäge, gatnaşmaga hukugy bardyr.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

II bap. Döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça borçlary (2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

17-nji madda. Raýatlaryň ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça borçlary

 

Türkmenistanyň raýatlary ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda aşakdakylara borçludyrlar:

1) Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň, şeýle hem döwlet sanitariýa-epidemiologiýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan wezipeli adamlaryň kararlarynyň, teklipnamalarynyň we netijenamalarynyň talaplaryny ýerine ýetirmäge;

2) öz çagalarynyň saglygy, gigiýena terbiýesi we okamagy barada alada etmäge;

3) beýleki raýatlaryň saglygyny goramaga we amatly ýaşaýyş gurşawyna bolan hukuklarynyň bozulmagyna getirýän hereketleri amala aşyrmazlyga.

 

18-nji madda. Döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça borçlary

 

Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar aşakdakylara borçludyrlar:

1) tassyklanan sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini berjaý etmäge;

2) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmäge, keselleýjiligiň öňüni almaga we azaldylmagyna, daşky gurşawy gorap saklamaga, gowulandyrmaga we dikeltmäge gönükdirilen sanitariýa-gigiýena çärelerini, epidemiýa garşy-sanitariýa hem-de radiasiýa garşy çäreleri geçirmäge;

3) döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan wezipeli adamlaryň kararlarynyň, teklipnamalarynyň we netijenamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmäge;

4) döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edaralara sanitariýa-epidemiologiýa ýagdaýy barada dogry hem doly maglumat bermäge;

5) önümiň täze görnüşleriniň we olary öndürmegiň tehnologiýalarynyň adam üçin howpsuzlygyna, ýaşaýyş gurşawynyň faktorlarynyň howpsuzlygynyň we (ýa-da) zyýansyzlygynyň ölçeglerine esaslandyrma bermäge hem-de ol faktorlara gözegçilik etmegiň usullaryny işläp düzmäge;

6) özlerinde resmi taýdan çap edilen sanitariýa düzgünleriniň, ýaşaýyş gurşawynyň faktorlaryna gözegçilik etmegiň usullarynyň we usulyýetleriniň bolmagyna;

7) häzirki zaman maddy-tehniki binýady, bedenterbiýe-sport edaralaryny, sagaldyş toplumlaryny, medeniýet we bilim edaralaryny, saglyk merkezlerini, syýahatçylyk we sport bazalaryny, sanatoriý-profilaktorileri hem-de ilatyň dynç almagy we saglygyny berkitmegi üçin niýetlenen beýleki edaralary gurmak, durkuny täzelemek hem-de ösdürmek arkaly sagdyn ýaşaýyş düzgünini kemala getirmek üçin zerur şertleri döretmäge;

8) işgärleriň gigiýena okuwyny üpjün etmäge.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

19-njy madda. Döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň raýatlaryň saglygynyň goralmagyna, amatly daşky gurşawa we maglumat almaga hukuklaryny üpjün etmek boýunça borçlary

 

Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar raýatlaryň saglygynyň goralmagyna, amatly daşky gurşawa we   maglumat almaga bolan hukuklaryny üpjün etmek boýunça aşakdakylara borçludyrlar:

1) Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň hem-de bellenen sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň berjaý edilmegini üpjün etmäge, olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge;

2) öz işini işgärleriň we ilatyň saglygyny goramak ýa-da gowulandyrmak maksady bilen we daşky gurşawyň adama ýaramsyz täsiriniň öňüni almak boýunça ähli çäreleri üpjün etmek bilen amala aşyrmaga;

3) işler ýerine ýetirilende, hyzmatlar edilende, şeýle hem önüm öndürilende, daşalanda, saklananda we ýerlenende, şol sanda barlaghana barlaglaryny we synaglaryny geçirmek arkaly sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň berjaý edilişine önümçilik gözegçiligini amala aşyrmaga;

4) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyna howp salýan awariýa ýagdaýlary, önümçiligiň togtadylmalary, tehnologiýa işleriniň bozulmalary barada Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenen tertipde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralaryna  öz wagtynda habar bermäge;

5) döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan wezipeli adamlaryň kararlarynyň, teklipnamalarynyň, netijenamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmäge;

6) Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygyny hem-de sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini berjaý etmekde zähmetkeşler toparlarynyň we aýry-aýry işgärleriň gyzyklanmagyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen maddy höweslendiriş çärelerini ulanmaga;

7) ilata gigiýena bilimlerini wagyz etmäge, adamlaryň sanitariýa medeniýetini ýokarlandyrmaga we olaryň sagdyn ýaşaýyş düzgünine eýerip ýaşamagyna gönükdirilen gigiýena taýdan bilim we terbiýe bermegi amala aşyrmaga;

8) degişli döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň we wezipeli adamlaryň durmuşa geçirilmegi ilatyň saglygynyň goralmagy we amatly daşky gurşawyň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly çözgütleriniň taýýarlanmagyna, ýerine ýetirilişine we oňa gözegçilik etmegiň raýatlaryň gatnaşmagy üçin şertleri üpjün etmäge;

9) raýatlaryň şu Kodeksiň 12-15-nji maddalarynda göz öňünde tutulan hukuklarynyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmäge.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

20-nji madda. Işleriň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak, önümleri (işleri, hyzmatlary) güwälendirmek we önümleri döwlet tarapyndan bellige almak babatdaky borçlar

 

Ýuridik we fiziki şahslar ygtyýarlylandyrylmaga, önümiň (işleriň, hyzmatlaryň) güwälendirilmegine we önümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagyna degişli işleriň we hyzmatlaryň görnüşlerini, sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň talaplaryny berjaý etmek bilen, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrmaga borçludyrlar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

21-nji madda. Kadalaşdyryjy-tehniki resminamalary işläp düzýänleriň borçlary

 

Kadalaşdyryjy-tehniki resminamalary işläp düzýänler şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) çig malyň, materiallaryň, maddalaryň, önümleriň we başga önümiň täze görnüşleri, olary taýýarlamagyň tehnologiýasy üçin kadalaşdyryjy-tehniki resminamalary Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine ylalaşmak üçin bermäge;

2) lukmançylyk immunobiologik preparatlar üçin kadalaşdyryjy-tehniki resminamalary Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine tassyklatmak üçin bermäge;

3) çig malyň, materiallaryň, maddalaryň, önümleriň we başga önümiň täze görnüşleri, olary taýýarlamagyň tehnologiýalary ornaşdyrylmazdan öň, ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen normatiwler boýunça taslamalaryň, şeýle hem olara gözegçilik etmegiň usullarynyň işlenip düzülmegini üpjün etmäge hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine tassyklatmak üçin bermäge;

4) sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň talaplaryny täzeden seredilýän we işlenip düzülýän standartlara, tehniki şertlere, gurluşyk kadalaryna we düzgünlerine we beýleki kadalaşdyryjy-tehniki resminamalara girizmäge;

5) döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edaralara maddalaryň, materiallaryň we önümiň häsiýetleriniň, olary öndürmegiň tehnologiýasynyň howpsuzlygynyň sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň talaplaryna laýyklygyna hemme taraplaýyn baha berilmeginiň we sanitariýa-gigiýena we epidemiýa garşy-sanitariýa çäreleriniň geçirilmeginiň esaslandyrylmagy üçin zerur bolan maglumatlary bermäge.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

22-nji madda. Taslamalaşdyryş we gurluşyk işleri geçirilen  mahalyndaky borçlar

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar çäkleri ösdürmegiň şähergurluşyk meýilleşdirilmeginiň çyzgylary, şäher we oba ilatly nokatlarynyň baş meýilnamalary, jemgyýetcilik merkezleriniň, ýaşalýan ýerleriň, şäherleriň magistrallarynyň (köçeleriniň) meýilnamalaşdyryş taslamalary taslamalaşdyrylanda, raýat, senagat we oba hojalyk maksatly obýektleri ýerleşdirmek we olaryň sanitariýa gorag zolaklaryny bellemek, gurluşyk üçin (şol sanda hususy) ýer böleklerini saýlamak meseleleri çözülende, şeýle hem senagat we ulag obýektleri, medeni-durmuş maksatly binalar we desgalar, ýaşaýyş jaýlary, inženerçilik infragurluş we abadanlaşdyryş obýektleri gurlanda, durky täzelenende, döwrebaplaşdyrylanda, tehnika bilen täzeden enjamlaşdyrylanda, konserwirlenende we ýok edilende hem-de ilatly nokatlar, kurortlar, oba hojalyk maksatly obýektler we beýleki obýektler abadanlaşdyrylanda we ýerleşdirilende ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen kadalary, düzgünleri hem-de normatiwleri berjaý etmäge borçludyrlar.

2. Gurluşyk, durky täzeleniş, döwrebaplaşdyryş, tehnika bilen täzeden enjamlaşdyryş işleriniň taslamalaryny Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralary bilen ylalaşmagyň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

23-nji madda. Obýektler ulanmaga berlen mahalyndaky borçlar

 

Buýrujy guramalar (gurujylar), ulanyjy guramalar, baş potratçylar, beýleki guramalar we raýatlar gurluşygy tamamlanan ýa-da durky täzelenen obýektler ulanmaga berlende ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini berjaý etmäge borçludyrlar.

 

24-nji madda. Obýektler ulanmaga kabul edilende wezipeli adamlaryň borçlary

 

Döwlet we iş kabul ediş toparlarynyň başlyklary we agzalary, şol sanda döwlet sanitariýa gözegçilik barlagy edaralarynyň wekilleri gurluşygy tamamlanan ýa-da durky täzelenen obýektleri diňe sanitariýa kadalary, düzgünleri we gigiýena normatiwleri berjaý edilen mahalynda, olar bolmadyk mahalynda bolsa ylalaşylan taslama resminamalaryna laýyklykda ulanmaga kabul etmäge borçludyrlar.

 

25-nji madda. Jaýlaryň, binalaryň, desgalaryň, enjamlaryň,  çäkleriň, ulag serişdeleriniň saklanmagy we  ulanylmagy boýunça borçlar

 

1. Ýuridik we fiziki şahslar, önümçilik we sanitariýa-durmuş jaýlarynyň, iş orunlarynyň, jemgyýetçilik jaýlarynyň, toplumlaryň we desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, tehnologik hem-de gaýry enjamlaryň, çäkleriň, ulag serişdeleriniň sanitariýa kadalaryna, düzgünlerine we gigiýena normatiwlerine, ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça talaplar görkezilen beýleki resminamalara laýyklykda saklanylmagyny hem-de ulanylmagyny üpjün etmäge borçludyrlar.

2. Ýuridik we fiziki şahslar öz işlerini ýa-da aýry-aýry sehleriň, önümçilik ýerleriniň işini, binalaryň, desgalaryň, enjamlaryň, ulagyň ulanylmagyny, işleriň aýratyn görnüşlerini we hyzmatlary, eger işiň agzalan görnüşleri sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň bozulmalary bilen amala aşyrylýan bolsa ýa-da olaryň bozulmagyna getirse, olary duruzmaga ýa-da togtatmaga borçludyrlar.

 

26-njy madda. Ýaşaýyş jaýlaryna göçürmek we olarda ýaşatmak boýunça borçlar

 

1. Ýaşamak üçin ýaşaýyş jaýlaryny berýän döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar şol jaýlara göçülende sanitariýa talaplaryny berjaý etmäge borçludyrlar.

2. Ýaşaýyş jaýlary öz meýdany, ýerleşişi, ýagtylandyrylyşy, insolýasiýasy, mikroklimaty, howa çalşygy, gohuň, sandyramanyň, ionlaşdyryjy we ionlaşdyryjy däl şöhle saçmanyň derejeleri boýunça, möhletine garamazdan howpsuz we zyýansyz ýaşaýyş şertlerini üpjün etmek üçin sanitariýa düzgünlerine laýyk gelmelidir.

3. Gigiýena normatiwlerine laýyk gelmeýän ýaşaýyş jaýlaryna adamlaryň göçürilmegine we olarda ýaşamagyna ýol berilmeýär.

4. Ýaşaýyş jaýlarynyň ulanylyşy we saklanylyşy sanitariýa kadalarynyň we düzgünleriniň talaplaryna laýyk gelmelidir.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

27-nji madda. Şäherleriň, obalaryň we beýleki ilatly nokatlaryň çäkleriniň Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň talaplaryna laýyk saklanylmagy boýunça borçlar

 

1. Şäherleriň, obalaryň we beýleki ilatly nokatlaryň, senagat zolaklarynyň çäkleri sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplaryna laýyk gelmelidir.

2. Sanitariýa kadalarynyň we düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda şäherleriň, obalaryň we beýleki ilatly nokatlaryň çäklerini saklamagyň tertibi we şertleri ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan bellenilýär.

3. Şäherleriň, obalaryň we beýleki ilatly nokatlaryň, senagat zolaklarynyň we oba hojalyk ýerleriniň topragynda adam üçin howply himiki we biologik maddalaryň, biologik we mikrobiologik organizmleriň düzümi, şeýle hem radiasiýanyň derejesi sanitariýa kadalary we düzgünleri bilen bellenilen aňryçäk ýol berilýän  derejelerden ýokary bolmaly däldir.

4. Önümçilikdäki we gündelik durmuşdaky galyndylary ýygnamagyň, ulanmagyň, zyýansyzlandyrmagyň, daşamagyň, saklamagyň we gömmegiň tertibi we şertleri ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan barlagy we gözegçiligi amala aşyrýan degişli döwlet edaralary bilen ylalaşmak arkaly sanitariýa kadalarynyň we düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda bellenilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

28-nji madda. Hojalyk-agyz suwy üpjünçiligi we ilatyň medeni-durmuş hajatlary üçin suwdan peýdalanylýan ýerler babatda sanitariýa talaplarynyň berjaý edilmegi boýunça borçlar

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar merkezleşdirilen hojalyk-agyz suwy üpjünçilik ulgamy arkaly berilýän suwuň hiliniň gigiýena talaplaryna hem-de döwlet standartlaryna laýyk bolmagyny, merkezleşdirilmedik tertipde suw bilen üpjün edilende bolsa, şeýle hem suw howdanlarynda, derýalarda, kanallarda we deňziň kenarýaka zolagynda, ilatyň medeni-durmuş hajatlary üçin suwdan peýdalanylýan ýerlerde olaryň degişli sanitariýa düzgünleriniň hem-de kadalarynyň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmäge borçludyrlar. 

2. Şäher we oba ilatly nokatlarynyň ilaty fiziologik we durmuş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ilkinji nobatda ýeterlik möçberdäki hojalyk-agyz suwy bilen üpjün edilmelidir.

3. Suwy peýdalanylýan çeşmeleriň hapalanmagyny aradan aýyrmak we onuň öňüni almak üçin ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan ýörite düzgünli sanitariýa gorag zolaklary bellenilýär.

4. Rekreasiýa maksatlary üçin (suwa düşmek, sport bilen meşgullanmak, dynç almak we beýlekiler) ulanylýan suw obýektleri (suw howdanlary, derýalar, kanallar, deňziň kenarýaka zolaklary) adama zyýanly täsiriň çeşmesi bolmaly däldir.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

29-njy madda. Ilatly nokatlaryň atmosfera howasyna,  iş zolagynyň hem-de adamlaryň hemişelik we wagtlaýyn bolýan ýerleriniň howasyna bildirilýän sanitariýa talaplaryny berjaý etmek boýunça borçlar

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar ilatly nokatlaryň, senagat kärhanalarynyň çäkleriniň, şeýle hem önümçilik jaýlarynyň iş zolagynyň, ýaşaýyş we başga jaýlaryň (mundan beýläk – adamlaryň hemişelik we wagtlaýyn bolýan ýerleri) howasynyň zyýanly maddalar bilen hapalanmagynyň, oňa adamyň saglygyna ýaramsyz täsir edýän fiziki faktorlaryň ýetirýän täsiriniň öňüni almaga, olary azaltmaga hem-de aradan aýyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn çäreleri durmuşa geçirmäge borçludyrlar.

2 Ilatly nokatlaryň, senagat kärhanalarynyň çäkleriniň, adamlaryň hemişelik we wagtlaýyn bolýan ýerlerindäki atmosferanyň howasy sanitariýa kadalaryna, düzgünlerine we gigiýena normatiwlerine laýyk gelmelidir.

3. Himiki, biologik maddalaryň we mikroorganizmleriň howa zyňylmagyna ýol berilýän aňryçäk normatiwleri, sanitariýa-gorag zolaklarynyň taslamalary olaryň sanitariýa kadalaryna laýyk gelýändigi barada sanitariýa-epidemiologiýa netijenamalary bar bolan mahalynda tassyklanylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

30-njy madda. Daşary ýurtdan satyn alynýan önüm,  çig mal, materiallar we maddalar iberilen, ýerlenen we ulanylan mahalynda döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň borçlary

 

1. Daşary ýurtdan satyn alynýan iýmit önümleri, çig mal, materiallar, maddalar, önümler we başga önüm, olary taýýarlamagyň tehnologiýalary (tärleri) iberilende, ýerlenende we ulanylanda döwlet häkimiýet edaralary, ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanda bellenilen sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini berjaý etmäge borçludyrlar.

2. Türkmenistanyň çägine ilkinji gezek getirilýän iýmit önümleriniň, materiallaryň we önümleriň aýratyn görnüşleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet belligine alynmaga degişlidir.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

31-nji madda. Azyk çig maly we iýmit önümleri öndürilen, daşalan, saklanan hem-de ýerlenen mahalynda ýuridik we fiziki şahslaryň borçlary

 

Azyk çig maly we iýmit önümleri öndürilende, daşalanda, saklananda hem-de ýerlenende ýuridik we fiziki şahslar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) lukmançylyk-biologiýa talaplaryny, sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini berjaý etmäge;

2) täze iýmit goşundylaryny, ýörite goşulýan biologik taýdan aktiw maddalary, azyk çig malyny we iýmit önümlerini öndürýän önümçiligiň täze tehnologiýalaryny, şeýle-de azyk çig maly we iýmit önümleri bilen galtaşýan polimer materiallary hem-de beýleki materiallary, diňe toksikologiýa-gigiýena taýdan baha bermekden geçenden soň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň rugsat bermegi bilen ulanmaga;

3) täze iýmit goşundylaryny, ýörite goşulýan biologik taýdan aktiw maddalary, azyk çig malyny we iýmit önümlerini diňe Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet belligine alnandan soň öndürmäge, ulanmaga we ýerlemäge.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

32-nji madda. Döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň ilatyň iýmitlenmeginiň guralmagyna bildirilýän sanitariýa-epidemiologiýa talaplaryny berjaý etmek boýunça borçlary

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary, ýuridik we fiziki şahslar ýörite enjamlaşdyrylan ýerlerde (naharhanalarda, restoranlarda, kafelerde, barlarda we beýlekilerde) ilatyň iýmitlenmegini guran, şol sanda iýmit önümlerini we içgileri taýýarlan, olary saklan we ilata ýerlän mahalynda ýokanç keselleriň we köpçülikleýin ýokanç däl keselleriň (zäherlenmeleriň) döremeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak üçin sanitariýa düzgünleriniň talaplaryny berjaý etmäge borçludyrlar.

2. Ilatyň ýaşaýşynyň döwlet tarapyndan kepillendirilýän durmuş derejesiniň iň pes durmuş standartlary kesgitlenende adamyň iýmitlenmeginiň fiziologik kadalyk ölçegleri göz öňünde tutulmalydyr.

3. Mekdebe çenli çagalar edaralarynda we umumy bilim berýän başga edaralarda, bejeriş-öňüni alyş edaralarynda, sagaldyş edaralarynda hem-de durmuş goragynyň edaralarynda, harby gullukdakylara goýberilýän iýmit önümleriniň möçberleri bellenende, şeýle hem derňew gabawhanalarynda saklanýanlara ýa-da düzediş edaralarynda temmi alýanlara goýberilýän iýmit önümleriniň möçberleri bellenende adamyň iýmitlenmeginiň ylmy taýdan esaslandyrylan fiziologik kadalyk ölçegleri berjaý edilmelidir.

4. Jemgyýetçilik iýmiti ulgamynda hyzmat edýän şahslar sanitariýa düzgünleriniň we beýleki kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplarynyň berjaý edilmegine jogapkärçilik çekýärler.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

33-nji madda. Döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň önümçilik-tehniki maksatly önüme, hususy we durmuş hajatlary üçin ulanylýan harytlara we olaryň öndüriliş tehnologiýalaryna bildirilýän sanitariýa-epidemiologiýa talaplaryny berjaý etmek boýunça borçlary

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary, ýuridik we fiziki şahslar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) önümiň sanitariýa kadalarynyň talaplaryna, düzgünlerine we gigiýena normatiwlerine laýyk gelmegini üpjün etmäge;

2) önümiň (ilkinji işlenip taýýarlanylýan ýa-da ornaşdyrylýan) täze görnüşlerini öndürmegi, ulanmagy (peýdalanmagy) we ilata satmagy, önüm öndürmegiň täze tehnologiýa tärlerini ornaşdyrmagy olaryň sanitariýa kadalaryna, düzgünlerine we gigiýena normatiwlerine laýyk gelýändigi hakynda sanitariýa-epidemiologiýa netijenamalary bar bolan mahalynda amala aşyrmaga;

3) sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena  normatiwleriniň talaplaryna laýyk gelmeýändigi anyklanan halatynda önümi işläp taýýarlamak, öndürmek, daşamak, getirmek, saklamak we ýerlemek boýunça işleri togtatmaga, önümi dolanyşykdan aýyrmaga we başga maksatlar üçin ulanylmagy ýa-da ýok edilmegi üçin çäreleri görmäge.

2. Öndürilende, daşalanda, saklananda, ulanylanda (peýdalanylanda) we başga maksatlar üçin ulanylanda adamyň gönüden-göni gatnaşmagy talap edilýän önümçilik-tehniki maksatly önüm, şeýle hem raýatlaryň hususy we durmuş hajatlary üçin ulanýan harytlary (mundan beýläk – önüm) adama we ýaşaýan gurşawyna zyýanly täsirini ýetirmeli däldir.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

34-nji madda. Döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň terbiýe bermegiň, okatmagyň we önümçilik tejribesiniň şertlerini berjaý etmek boýunça borçlary

 

Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar aşakdakylara borçludyrlar:

1) mekdebe çenli çagalar edaralarynda we sagaldyş edaralarynda, orta mekdeplerde, başlangyç we orta hünär bilim edaralarynda, başga edaralarda we kärhanalarda terbiýe bermegiň we okatmagyň şertlerini düzgünleşdirýän kadalaryň, düzgünleriň we normatiwleriň, şol sanda terbiýe bermegiň önümçilik tejribesiniň maksatnamalarynyň, meýilnamalarynyň we düzgünleriniň, sanitariýa-gigiýena we epidemiýa garşy düzgüniň, radiasiýa howpsuzlygynyň talaplarynyň hem-de çagalaryň we ýetginjekleriň iýmitleniş we zähmet şertleri, sanitariýa-durmuş üpjünçiligi we dynç alşy boýunça Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň berjaý edilmegini üpjün etmäge;

2) mekdebe çenli çagalar edaralarynda we sagaldyş edaralarynda, orta mekdeplerde, başlangyç we orta hünär okuw mekdeplerinde we beýleki edaralarda çagalary we ýetginjekleri okatmak we olara terbiýe bermek boýunça işleri hem-de tehniki, audiowizual we okatmagyň we terbiýe bermegiň beýleki serişdelerini, mekdep we mekdebe çenli çagalar edaralary üçin mebelleri, şeýle hem okuw kitaplaryny we beýleki çaphana önümlerini ulanmagy sanitariýa-epidemiologiýa netijenamalary bar bolan mahalynda amala aşyrmaga.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

35-nji madda. Ýuridik we fiziki şahslaryň himiki maddalary, biologik serişdeleri we materiallary öndürmek, saklamak, ýerlemek, ulanmak, galyndysyny gaýtadan işläp peýdalanmak, zyýansyzlandyrmak we  gömmek boýunça borçlary  

 

1. Ýuridik we fiziki şahslar himiki maddalar, biologik serişdeler we materiallar öndürilen, saklanan, ýerlenen, ulanylan, galyndysy gaýtadan işlenip peýdalanylan, zyýansyzlandyrylan we gömülen mahalynda sanitariýa kadalaryny, standartlary hem-de ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça beýleki kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplaryny berjaý etmäge borçludyrlar.

2. Adam üçin howp döredip biljek himiki, biologik maddalaryň we önümleriň aýratyn görnüşleriniň Türkmenistanyň çägine getirilmegine, öndürilmegine, daşalmagyna, saklanylmagyna, ýerlenilmegine we ulanylmagyna olar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde döwlet tarapyndan bellige alnandan soň ýol berilýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

36-njy madda. Ýuridik we fiziki şahslaryň adama täsir edýän fiziki faktorlaryň çeşmeleri bilen işlemegiň şertlerine bildirilýän sanitariýa-epidemiologiýa talaplaryny berjaý etmek boýunça borçlary

 

1. Ýuridik we fiziki şahslar şulara borçludyrlar:

1) adama täsir edýän fiziki faktorlaryň çeşmesi bolan (goh, sandyrama, ultrases, infrases täsirleri, ýylylyk, ionlaşdyryjy, ionlaşdyryjy däl we beýleki şöhle saçmalar) ulaglar, mehanizmler, gurnawlar, enjamlar, apparatlar bilen işlenende sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň talaplaryna laýyklykda adama zyýanly täsir etmeýän  iş şertlerini üpjün etmäge;

2) ulaglary, mehanizmleri, gurnawlary, enjamlary we apparatlary ulanmagy, şeýle hem adama täsir edýän fiziki faktorlaryň çeşmesi bolan radioaktiw maddalary, materiallary we galyndylary öndürmegi, ulanmagy (peýdalanmagy), daşamagy, saklamagy we gömmegi sanitariýa epidemiologiýa netijenamalary bolan mahalynda amala aşyrmaga.

2. Adama täsir edýän fiziki faktorlaryň çeşmeleri bilen işiň şertleriniň howpsuzlygynyň ölçegleri, şol sanda täsir edişiň aňryçäk ýol berilýän derejeleri sanitariýa düzgünleri bilen bellenilýär.

 

37-nji madda. Radiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça borçlar

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary, ýuridik we fiziki şahslar radiasiýa howpsuzlygynyň kadalaryny hem-de radioaktiw maddalar we ionlaşdyryjy şöhle saçmalaryň beýleki çeşmeleri bilen işlemegiň sanitariýa düzgünlerini, şeýle hem radioaktiw maddalar we ionlaşdyryjy şöhle saçmalaryň beýleki çeşmeleri agtarylyp tapylan, alnan, taýýarlanan, ulanylan, gaýtadan işlenilen, daşalan, saklanan, galyndysy gaýtadan işlenilen we gömülen mahalynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda radiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça talaplary berjaý etmäge borçludyrlar.

2. Ionlaşdyryjy şöhle saçmalaryň çeşmeleri bilen işlemegiň şertleriniň howpsuzlyk ölçegleri, şol sanda täsir edişiň aňryçäk ýol berilýän derejeleri sanitariýa düzgünleri bilen bellenilýär.

3. Ýuridik we fiziki şahslar radioaktiw maddalar we ionlaşdyryjy şöhle saçmalaryň çeşmeleri bolan enjamlar (enjamlar, gurnawlar, apparatlar) bilen işlemegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda barlagy we gözegçiligi amala aşyrýan degişli döwlet edaralary tarapyndan berlen degişli resminamalary bar bolan mahalynda amala aşyrmaga borçludyrlar.

4. Radiasiýa howpsuzlygynyň kadalarynyň hem-de radioaktiw maddalar bilen ionlaşdyryjy şöhle saçmalaryň beýleki çeşmeleri bilen işlemegiň sanitariýa düzgünleriniň bozulmagynyň ähli halatlary döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan wezipeli adamlaryň hökman gatnaşmagynda ýörite garalmaga degişlidir.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

38-nji madda. Lukmançylyk gözegçiliginden geçmek borjy

 

1. Ilatyň saglygyny goramak, ýokanç, parazitar keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak, kesp-käre degişli (professional) keselleriň we zäherlenmeleriň, betbagtçylykly hadysalaryň öňüni almak, zähmet howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň işgärleri Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda deslapky (işe girenlerinde) hem-de wagtal-wagtal (işiň barşynda) lukmançylyk gözegçiliginden geçmelidirler.

2. Amatsyz zähmet şertleri bolan işleriň hem-de ýerine ýetirilen mahalynda deslapky we döwürleýin lukmançylyk gözegçiligi geçirilýän işleriň sanawy we olary geçirmegiň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilýär.

 

39-njy madda. Keselleriň döremeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak boýunça borçlar

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar ýokanç keselleriň, şol sanda radiasiýa hadysasynyň täsiri sebäp bolan keselleriň döremeginiň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak, şeýle hem ýüze çykan halatynda olary ýok etmek baradaky çäreleriň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmäge borçludyrlar.

2. Ýokanç keselleriň öňüni almak üçin raýatlara inçekesele, ysmaz, hörezek (difteriýa), gökbogma, gyzamyk, gyzylja, wirusly gepatit we bürmek kesellerine we başga ýokanç kesellere garşy hökmany mugt sanjym geçirilýär. Sanjym geçirmegiň tertibini, möhletlerini we ilatyň sanjyma degişli toparyny Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy kesgitleýär.

Ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça çäreleri amala aşyrmagyň tejribesini kämilleşdirmek maksady bilen wagtal-wagtal täze waksinalary öwrenmek we ornaşdyrmak işleri alnyp barylýar.

3. Türkmenistana getirilen hemme waksina we immunobiologik serişdeler howa gämisinden düşürilýär we gümrük gözegçiligi geçirilenden soň, olaryň mundan beýläk saklanylýan ýerine daşalýar, zerur gümrük we beýleki resminamalary soňundan resmileşdirilýär.

4. Adamlaryň ýokanç, parazitar, toparlaýyn ýokanç däl keselleriniň ýüze çykmagynyň we ýaýramagynyň, zäherlenmeginiň howpy dörän mahalynda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklary özleriniň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde degişli çäklerde ýa-da obýektlerde Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde: zähmetiň, okuwyň, ondan-oňa gitmegiň we daşamagyň aýratyn şertlerini hem-de düzgünini girizýärler, zerur bolan mahalynda bolsa, şol keselleriň döremeginiň, ýaýramagynyň öňüni almaga hem-de olary ýok etmäge gönükdirilen dezinfeksiýa, dezaktiwasiýa we başga işler geçirilýär.

5. Ýuridik şahslaryň we raýatlaryň, köpçülikleýin kesellemegiň hem-de adamlaryň zäherlenmeginiň öňüni almak we ýok etmek boýunça alyp barýan işine operatiw ýolbaşçylyk etmek hem-de ony utgaşdyrmak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan epidemiýa garşy göreşýän adatdan daşary toparlar döredilýär.

6. Ýokanç keselli näsaglar, şeýle keseli bardyr öýdülýän, ýokanç keselliler bilen galtaşykda bolan we ýokanç keselleri döredijileri özünde saklaýan raýatlar barlaghana barlagyndan hem-de lukmançylyk gözegçiliginden geçirilmelidir, zerur bolan mahalynda bolsa – bejerilmelidir, hökman hassahana ýerleşdirilmelidir hem-de özgelerden aýry saklanmalydyr (karantin).

Ýokanç keselleri döredijileri özünde saklaýan raýatlar mugt bejerilmelidir. Bu raýatlar eger özleriniň işleýän ýa-da işi ýerine ýetirýän önümçiliginiň aýratynlygy bilen baglanyşykly ýokanç keselleri ýaýratmagyň öýjügi bolup biljek bolsalar, onda olaryň razylygy bilen olar wagtlaýyn başga işe geçirilýär, başga işe geçirmek mümkin bolmasa, sagalýançalar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde kömek puluny tölemek bilen işden wagtlaýyn çetleşdirilýär.

7. Ýokanç keseller we toparlaýyn ýokanç däl keseller (zäherlenmeler) bilen kesellemegiň ähli ýagdaýlary şeýle keselleriň (zäherlenmeleriň) ýüze çykarylan ýeri boýunça saglygy goraýyş edaralary tarapyndan bellige alynmaga we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralary tarapyndan olar boýunça döwlet hasabynyň we hasabatlylygynyň ýöredilmegine degişlidir.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky we 2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda; 2019 ý., № 2, ___-nji madda).

 

40-njy madda. Daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuklary we borçlary

 

Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň çäginde ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda Türkmenistanyň raýatlary ýaly hukuklardan peýdalanýarlar we şolar ýaly borçlary çekýärler.

 

IV BÖLÜM. TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ARASSAÇYLYK WE KESELLERIŇ ÝAÝRAMAGYNA GARŞY GÖREŞMEK GULLUGY

 

41-nji madda. Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy

 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy we onuň edaralary Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik wе fiziki şahslar tarapyndan ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça çäreleriň guralmagyny, utgaşdyrylmagyny, gözegçiligini we ýerine ýetirilişine gözegçilik barlagyny amala aşyrmaga ýörite ygtyýarly edilen aşakdaky edaralarynyň ýokarda durýan edaralaryna tabynlygyndaky bir bitewi ulgamy düzýärler.

Türkmеnistаnyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işiniň guralyşynyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanýan Düzgünnama bilen kesgitlenilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

42-nji madda. Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wezipeleri

 

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wezipeleri ilatyň saglygyny goramak we berkitmek, sagdyn ýaşaýyş düzgünini kemala getirmek hem-de keselleriň öňüni almak maksady bilen daşky gurşawyň zyýanly hadysalarynyň ilatyň saglygyna täsir etmegini ýüze çykarmakdan, öňüni almakdan we olara ýol bermezlikden ybaratdyr.

 

43-nji madda. Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wezipeli adamlary

 

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralaryna ýolbaşçylyk etmek degişlilikde Türkmеnistаnyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň orunbasaryna, Döwlеt arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygyna, onuň orunbasaryna we tabynlygyndaky edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüklenilýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

44-nji madda. Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralarynyň maliýeleşdirilmegi

 

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralaryny maliýeleşdirmek Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň, şeýle hem:

1) ýuridik we fiziki şahslara tölegli hyzmat etmekden alnan serişdeleriň;

2-nji bendi – Türkmenistanyň 01.03.2014 ý. № 43-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren;

3) ýuridik we fiziki şahslaryň meýletin haýyr-sahawat serişdeleriniň;

4) Türkmеnistаnyň kanunçylygynda gadagan edilmedik ýollar bilen alnan beýleki serişdeleriň, hasabyna amala aşyrylýar.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., 1, 43-nji madda).

 

V BÖLÜM. HASABA ALMAK WE STATISTIKA

 

45-nji madda. Hasaba almagyň we statistikanyň wezipeleri hem-de mazmuny

 

Hasaba almagyň we statistikanyň wezipeleri ilatyň saglygynyň hem-de daşky gurşawyň ýagdaýyny häsiýetlendirýän statistik maglumatlary toplamakdan, işlemekden, seljermekden ybaratdyr.

Hasaba almagyň we statistikanyň mazmuny aşakdakylardan ybaratdyr:

1) hasabaty düzmegiň esasy hökmündäki hasaba alyş ulgamyny döretmekden;

2) statistik maglumatlaryň bankyny emele getirmekden;

3) ilatyň sany we düzümi, onuň saglyk ýagdaýy hakyndaky statistik maglumatlara seljerme bermekden;

4) daşky gurşawyň ýagdaýy hakyndaky statistik maglumatlara seljerme bermekden;

5) arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň we saglygy goraýyş edaralarynyň ulgamy, wezipe birlikleri, işgärleri we işi hakyndaky statistik maglumatlara seljerme bermekden.

 

46-njy madda. Hasaba alşy we statistikany ýöretmegi üpjün etmek

 

Hasaba alşy we statistikany ýöretmek Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan tassyklanylýan döwlet statistikasynyň görnüşleri boýunça, şeýle hem degişli ministrlikler we pudaklar tarapyndan tassyklanylýan pudaklaýyn hasaba alyş-hasabat beriş görnüşleri boýunça üpjün edilýär.

Ilatyň saglygynyň we daşky gurşawyň ýagdaýyny häsiýetlendirýän maglumatlaryň hasabyny we statistikasyny ýöredýän edaralaryň sanawyny Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň hem-de Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň hödürlemegi esasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

VI BÖLÜM. ÇAKLAMAK

 

47-nji madda. Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny çaklamagyň ulgamy

 

Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny çaklamagyň ulgamy durmuş-gigiýena monitoringi esasynda sanitariýa-gigiýena we epidemiýa ýagdaýynyň, ilatyň saglyk ýagdaýynyň üýtgemeginiň meýillerini hem-de onuň kanunalaýyklyklaryny ýüze çykarmagy  göz öňünde tutýar.

 

48-nji madda. Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça maksatnamalar hem-de olaryň mazmuny

 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi,  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy, döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary ilatyň hem-de geljekki nesilleriň saglygyny goramak we berkitmek maksady bilen, ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça döwlet, sebit we belli maksada gönükdirilen maksatnamalary çaklamalar esasynda işläp düzmäge, maliýeleşdirmäge hem-de amala aşyrmaga borçludyrlar.

Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça maksatnamalar şu aşakdakylaryň kesgitlenmegini göz öňünde tutýar:

1) esasy ugurlaryň, maksatlaryň, wezipeleriň, garaşylýan netijeleriň;

2) anyk çäreleriň;

3) olary maliýeleşdirmegiň we maddy-tehniki taýdan üpjün etmegiň çeşmeleriniň;

4) ylmy-usulyýet we barlaghana­analitik üpjünçiliginiň;

5) ýerine ýetiriliş möhletleriniň, jogapkär ýerine ýetirijileriň we gözegçilik ulgamynyň.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

49-njy madda. Ilatyň sanitarýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça maksatnamalary durmuşa geçirmek

 

Ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça maksatnamalar şu aşakdakylar tarapyndan durmuşa geçirilýär:

1) döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary;

2) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralary;

3) başga ýuridik we fiziki şahslar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

VII BÖLÜM. SANITARIÝA-GIGIÝENA TAÝDAN

KADALAŞDYRMAK

 

50-nji madda. Sanitariýa-gigiýena taýdan kadalaşdyrmagyň wezipeleri

 

Sanitariýa-gigiýena taýdan kadalaşdyrmagyň wezipeleri aşakdakylardan ybarat:

1) daşky gurşawyň sanitariýa ýagdaýyna baha bermegiň ölçeglerini işläp düzmekden;

2) adamlaryň saglygyna edýän ýaramsyz täsiriniň öňüni almak maksady bilen, daşky gurşawyň faktorlarynyň toplumlaýyn, şeýle hem aýry-aýry himiki, fiziki ýa-da biologik faktorlarynyň adam organizmine edýän täsiriniň amatly ýa-da ýol berilýän aňrybaş çäklerdäki derejesini kesgitlemekden;

3) hojalyk obýektleriniň işiniň we ulag serişdeleriniň adamlaryň saglygy üçin howpsuz ýa-da zyýansyz bolmagyny üpjün etmek boýunça talaplary bellemekden.

 

51-nji madda. Sanitariýa-gigiýena taýdan kadalaşdyrmaklyga bildirilýän esasy talaplar

 

Sanitariýa-gigiýena taýdan kadalaşdyrmak ylmyň, ylmy-tehniki ösüşiň gazanan derejesini nazara almak bilen hem-de hemme taraplaýyn, tejribe, barlaghana we kliniki barlaglar esasynda amala aşyrylýar.

 

52-nji madda. Sanitariýa-gigiýena taýdan kadalaşdyrmagyň ulgamy

 

Sanitariýa-gigiýena taýdan kadalaşdyrmagyň ulgamy:

1) döwlet sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini;

2) wagtlaýyn sanitariýa kadalaryny we düzgünlerini;

3) pudaklaryň  kadalaşdyryjy-tehniki  resminamalaryny, öz içine alýar.

 

53-nji madda. Sanitariýa kadalary, düzgünleri we gigiýena normatiwleri

 

 Ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň berjaý edilmegi hökmanydyr.

 

54-nji madda. Sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini işläp düzmegiň tertibi

 

1. Döwlet gigiýena normatiwleri döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan ygtyýarly döwlet edaralary, ylmy-barlag we beýleki edaralar, ýokary hünärli hünärmenler tarapyndan işlenip düzülýär.

2. Döwlet sanitariýa kadalary we düzgünleri hem-de wagtlaýyn sanitariýa kadalary we düzgünleri çäkdäki anyk sanitariýa-gigiýena we epidemiýa ýagdaýyny nazara almak bilen tassyklanan gigiýena normatiwleri (halkara we döwlet normatiwleri) esasynda işlenip düzülýär.

 

55-nji madda. Sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini tassyklamagyň hem-de olara täzeden seretmegiň tertibi

 

1. Döwlet sanitariýa kadalary we düzgünleri hem-de wagtlaýyn sanitariýa kadalary we düzgünleri Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri tarapyndan tassyklanylýar.

Döwlet sanitariýa kadalaryna we düzgünlerine täze gigiýena normatiwleriniň girizilişine, sanitariýa-gigiýena we epidemiýa ýagdaýynyň üýtgeýişine görä täzeden seredilýär.

2. Gigiýena normatiwleri tejribe barlaglarynyň teswirnamasyny işläp düzüjileriň teklipnamasy, seljeriji  toparyň delilnamasy we netijenamasy, şeýle hem her bir anyk ýagdaýda zerur bolan beýleki resminamalar boýunça Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri tarapyndan tassyklanylýar.

Ylmyň we tejribäniň täze maglumatlary peýda bolan mahalynda gigiýena normatiwlerine täzeden seredilýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

56-njy madda. Halkara hem-de döwlet sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň biri-birine gatnaşygy

 

Halkara sanitariýa kadalary, düzgünleri we gigiýena normatiwleri Türkmenistanyň çäginde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň degişli buýrugy bilen tassyk edilenden soň güýje girýär, şeýle hem döwlet sanitariýa kadalaryna, düzgünlerine we gigiýena normatiwlerine çapraz gelen wagtynda togtadylýar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

57-nji madda. Pudaklaryň sanitariýa kadalary we düzgünleri

 

1. Ministrlikler hem-de pudaklar tarapyndan pudaklaryň sanitariýa kadalary we düzgünleri, beýleki kadalaşdyryjy-tehniki resminamalar işleýän adamlaryň we ilatyň saglygyna daşky gurşawyň faktorlarynyň we obýektleriň ýetirýän zyýanly täsiriniň öňüni almak maksady bilen girizilýär.

Pudaklaryň sanitariýa kadalary we düzgünleri, beýleki kadalaşdyryjy-tehniki resminamalar döwlet sanitariýa kadalaryna, düzgünlerine we gigiýena normatiwlerine çapraz gelmeli däldirler.

2. Pudaklaryň sanitariýa kadalaryny we düzgünlerini belleýän kadalaşdyryjy namalary döwlet sanitariýa kadalaryna, düzgünlerine we gigiýena normatiwlerine laýyk gelmedik mahalynda şol namalary çykaran wezipeli adamlar tarapyndan degişli dolandyryş çäginiň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygynyň teklipnamasy ýa-da prokuroryň garşylyknamasy esasynda ýa-da kazyýet tertibinde ýatyrylmaga degişlidir.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

58-nji madda. Sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň çap edilmegi

 

Sanitariýa kadalary, düzgünleri we gigiýena normatiwleri tassyklanan pursadyndan soň üç aý möhlet içinde degişli ministrlikleriň, pudaklaryň we guramalaryň serişdeleriniň hasabyna hökmany çap edilmäge degişlidir.

Sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini tassyklan wezipeli adamlar bir aý möhlet içinde güýje girizilýän kadalaşdyryjy namalar hakynda köpçülikleýin habar beriş serişdelerine maglumat bermäge borçludyrlar.

 

59-njy madda. Sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini berjaý etmegiň kepillikleri

 

1. Döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň çykarýan namalary Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygyna çapraz gelmeli däldir, onuň ýerine ýetirilmegine päsgel bermeli däldir, şeýle hem sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň ulanylmagyny çäklendirmeli däldir ýa-da olary ýatyrmaly däldir.

Döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygyna çapraz gelýän, sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň ulanylmagyna päsgel berýän, şeýle hem ulanylmagyny çäklendirýän namalary şolary çykaran edara ýa-da ýokarda durýan edara tarapyndan degişli dolandyryş çäginiň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygynyň teklipnamasy ýa-da prokuroryň garşylyknamasy esasynda, ýa-da kazyýet tertibinde ýatyrylmaga degişlidir.

2. Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary we jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň berjaý edilmezligi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekilmegine eltýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky we 2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda; 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

VIII BÖLÜM. SANITARIÝA-GIGIÝENA BILERMENLER

SELJERMESI

 

60-njy madda. Sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň wezipeleri

 

Sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň wezipeleri aşakdakylardan ybaratdyr:

1) daşky gurşawyň obýektleriniň sanitariýa-gigiýena we epidemiýa ýagdaýyna hem-de ilatyň saglygyna edip biljek täsirine toplumlaýyn baha bermekden;

2) seljerme geçirilýän obýektleriň hilini ýokarlandyrmakdan we howpsuzlygyny üpjün etmekden;

3) adamlaryň köpçülikleýin ýa-da toparlaýyn kesellemeginiň ýüze çykmagynyň we zäherlenmeginiň sebäplerini hem-de şertlerini tassyk etmekden;

4) daşky gurşawyň obýektleriniň sanitariýa-gigiýena, epidemiýa ýagdaýyna we ilatyň saglygyna zyýanly täsir etmeginiň sebäplerini tassyk etmekden;

5) kadalaşdyryjy taslama resminamalarynyň Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň, sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň talaplaryna laýyk gelmegine baha bermekden;

6) ylmyň we tejribäniň häzirki zaman derejesini nazara almak bilen, hojalyk işiniň ýa-da başga işiň barşynda kabul edilýän çözgütleriň Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň, sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň talaplaryna laýyk gelmegine baha bermekden.

 

61-nji madda. Sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň obýektleri

 

Şu aşakdakylar sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň obýektleri bolup durýarlar:

1) ylmy-tehniki progresiň, durmuş we ykdysady ösüşiň maksatnamalarynyň hem-de taglymatlarynyň taslamalary;

2) öndüriji güýçleri ösdürmegiň we ýerleşdirmegiň ugurlarynyň taslamalary;

3) şäherleriň we obalaryň baş meýilnamalarynyň taslamalary;

4) hojalyk obýektlerini gurmagyň (durkuny täzelemegiň, täze tehnika bilen enjamlaşdyrmagyň) tehniki-ykdysady esaslandyrmalary we tehniki ykdysady hasaplamalary;

5) gurluşyk we tehnologiýa taýdan taslamalaşdyrmagyň kadalarynyň taslamalary;

6) önümçilik we raýatlar üçin niýetlenen obýektleri gurmagyň (durkuny täzelemegiň, döwrebaplaşdyrmagyň we täze tehnika bilen enjamlaşdyrmagyň) hem-de olary işe goýberiş toplumlarynyň  taslamalary,  etraplary meýilleşdiriş  taslamalary;

7) önümçilik we raýatlar üçin niýetlenen obýektleri gurmak üçin ýer böleklerini saýlap almak boýunça materiallar;

8) atmosfera howasyna we suw howdanlaryna aňryçäk ýol berilýän zyňyndylaryň we taşlandylaryň taslamalary;

9) täze önüm we ol işlenip taýýarlananda, önümçilige goýlanda we ulanylanda, şol sanda hem import boýunça satyn alnanda ony taýýarlamagyň tehnologiýasy;

10) suwdan ýörite peýdalanmagyň meseleleri boýunça materiallar;

11) çagalar we ýetginjekler üçin okuw-zähmet sagatlaryny we olary okatmagyň, terbiýelemegiň, zähmete çekmegiň, naharlamagyň, olaryň dynç almagynyň düzgünini kesgitleýän resminamalaryň taslamalary;  

12) azyk çig maly we iýmit önümleri, iýmit önümleri bilen galtaşýan materiallar we önümler, agyz suwy;

13) adamlaryň köpçülikleýin ýa-da toparlaýyn kesellemeginiň ýüze çykmagynyň we zäherlenmeginiň sebäpleri hem-de şertleri hakynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralarynyň we pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň çykaran netijeleri;

14) başga obýektler.

 

62-nji madda. Hökmany sanitariýa-gigiýena bilermenler  seljermesi

 

Sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesi şu aşakdaky halatlarda hökmany tertipde geçirilýär:

1) aňryçäk ýol berilýän derejeler, maddalaryň çen bilen howpsuz derejeleri hem-de olary kesgitlemegiň usullary bolmadyk mahalynda kurort zolagynda, daşky gurşawa himiki we biologik maddalary zyňýan we taşlaýan obýektler ýerleşdirilende; ekologiýa taýdan betbagtçylykly diýlip ykrar edilen zolaklardaky obýektler hem-de özüne taýy bolmadyk tehnologik prosesleri bolan obýektler ýerleşdirilen, durky täzelenen we giňeldilen mahalynda hem-de Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki halatlarda;

2) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tabşyrmagy boýunça.

 

63-nji madda. Sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň arza boýunça geçirilmegi

 

Sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesi şu Kodeksiň 62-nji maddasynda göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga halatlarda ýuridik we  fiziki şahslaryň  arzalary boýunça geçirilýär.

 

64-nji madda. Sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň guralyşy we geçirilişi

 

1. Sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy hem-de onuň edaralary tarapyndan döredilýän käri boýunça taýýarlykly hünärmenlerden düzülen bilermenler toparlary (bilermen) tarapyndan geçirilýär.

Bilermenler toparlaryna şu aşakdaky hünärmenler girizilmeýär:

1) seljermä degişli resminamalary taýýarlamaga gatnaşanlar;

2) özlerinden razylygy alynmadyklar;

3) ozal köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde  seljerme edilýän obýekt barada öz nukdaýnazaryny çap edenler.

2. Bilermenler toparynyň düzümi ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen ylalaşylyp kesgitlenilýär.

3. Sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesi buýrujynyň serişdeleriniň hasabyna geçirilýär.

Bilermenler toparynyň hyzmatlarynyň maliýeleşdirilmeginiň, şol sanda bilermenleriň zähmetiniň tölegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şertnama esasynda kesgitlenýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

65-nji madda. Bilermenler seljermesi geçirilen mahalynda taraplaryň borçlary

 

1. Bilermenler seljermesini geçirmek üçin buýrujy aşakdakylara borçludyr:

1) seljerme geçirýän bilermenler topary (bilermen) tarapyndan sanawy kesgitlenýän resminamalaryň berilmegini üpjün etmäge;

2) seljerme geçirýän bilermenler toparynyň (bilermeniň) talap etmegine görä goşmaça maglumatlary bermäge;

3) seljerme geçirilýän mahalynda zerurlygy ýüze çykan ylmy-barlag işlerini maliýeleşdirmäge.

2. Bilermenler topary (bilermen) şu aşakdakylara borçludyr:

1) seljermäni öz wagtynda we ýokary hilde geçirmäge;

2) bilermenleriň netijenamasyny taýýarlamaga;

3) seljermäniň aýan bolmagyny üpjün etmäge.

Bilermenler seljermesini geçirmegiň möhletleri şertnama görä bellenilýär.

 

66-njy madda. Bilermenleriň çykaran netijeleri

 

Bilermenler toparlarynyň (bilermeniň) işiniň netijeleri sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň  namasy bilen resmileşdirilýär hem-de ol seljermäni bellän edara üçin maslahat beriji häsiýete eýedir.

Hökmany bilermenler seljermesi geçirilen mahalynda çykarylan netijeler buýrujy tarapyndan nazarda tutulmalydyr. Eger buýrujy bilermenler seljermesiniň netijesi bilen razy bolmadyk mahalynda, jedel şu Kodeksiň 67-nji maddasynda göz öňünde tutulan tertipde çözülýär.

 

67-nji madda. Bilermenler seljermesiniň netijeleri boýunça jedelleriň çözülişi

 

1. Sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň netijeleri boýunça jedellere kazyýet tertibinde seredilýär.

2. Beýleki döwletler bilen sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesiniň netijeleri boýunça jedellere Türkmenistanyň hem-de degişli döwletleriň kanunçylygynda kesgitlenilýän tertipde gyzyklanýan döwletleriň wekillerinden deňlik esasynda döredilýän toparlar tarapyndan seredilýär.

 

68-nji madda. Bilermenler toparynyň agzalarynyň jogapkärçiligi

 

Bilermenler toparynyň agzalary (bilermen) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda seljermäniň geçirilişiniň hem-de onuň çykaran netijeleriniň dogrulygyna jogapkärçilik çekýärler.

 

69-njy madda. Jemgyýetçilik bilermenler seljermesi

 

1. Jemgyýetçilik birleşikleriniň sanitariýa-gigiýena we başga ýörite bilermenler seljermeleriniň geçirilmegine gatnaşmak üçin öz wekillerini ibermäge haky bardyr. Bilermenler seljermesini bellän edara jemgyýetçilik birleşikleriniň ýüz tutmalary boýunça ýokarda görkezilen wekilleri, şu Kodeksiň 65-nji, 68-nji maddalarynda göz öňünde tutulan borçlar we jogapkärçilikler bilen bilermenler toparynyň düzümine bilermenler hökmünde goşmaga borçludyr. Şol wekilleriň bilermenler hökmündäki zähmetiniň tölegi olary iberen jemgyýetçilik birleşigi tarapyndan tölenýär.

2. Jemgyýetçilik birleşikleri öz serişdeleriniň hasabyna sanitariýa-gigiýena bilermenler seljermesini we başga ýörite seljermäni özbaşdak belläp hem geçirip bilerler. Şu Kodeksiň 63-66-njy, 68-nji maddalarynyň talaplary onuň geçirilmegine degişli bolup durýar.

3. Döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmegiň meseleleri boýunça çözgütler kabul edilende jemgyýetçilik bilermenler seljermesiniň netijelerine garalmalydyr. Oňa garamagyň netijeleri barada bilermenler seljermesini geçiren jemgyýetçilik birleşigine seljermäniň obýekti baradaky çözgüt kabul edilmezinden öň bir hepdeden gijä galman habar edilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

IX BÖLÜM. DURMUŞ-GIGIÝENA MONITORINGI

 

70-nji madda. Durmuş-gigiýena monitoringiniň wezipeleri we ýörelgeleri

 

1. Durmuş-gigiýena monitoringiniň (gözegçilik etmek, baha bermek we çaklamak) wezipeleri daşky gurşawyň ýaramsyz faktorlaryny ýüze çykarmakdan, hasaba almakdan, seljermekden, şol faktorlaryň ilatyň saglygyna zyýanly täsiriniň öňüni almaga we ony aradan aýyrmaga gönükdirilen öňüni alyş çäreleriniň toplumyny çaklamakdan hem-de işläp düzmekden ybaratdyr.

2. Daşky gurşawyň we ilatyň saglygynyň ýagdaýyna gözegçilikleriň üznüksizligi, hakykylygy, köp taraplaýynlygy, habarlylygy, standartlylygy durmuş-gigiýena monitoringiniň esasy ýörelgeleri bolup durýar.

 

71-nji madda. Durmuş-gigiýena  monitoringiniň mazmuny

 

Durmuş-gigiýena monitoringi döwlet, welaýat, etrap, şäher, obýekt derejesinde şu aşakdakylaryň ýagdaýy babatda geçirilýär:

1) ýokanç we ýokanç däl keseller bilen kesellemegiň derejesiniň we düzüminiň;

2) demografiýa prosesleriniň;

3) ilatyň fiziki taýdan ösüşiniň;

4) atmosfera howasynyň, suw howdanlarynyň, topragyň;

5) azyk çig malynyň, iýmit önümleriniň, iýmit önümleri bilen galtaşýan materiallaryň we önümleriň hem-de agyz suwunyň hiliniň;

6) ilatyň zähmet, durmuş, terbiýeçilik we okuw şertleriniň.

 

72-nji madda. Durmuş-gigiýena monitoringini amala aşyrýan edaralar

 

Durmuş-gigiýena monitoringini amala aşyrýan edaralaryň sanawy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň hödürlemegi esasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanýar.

Durmuş-gigiýena monitoringiniň netijesinde alnan maglumatlar Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiňwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralaryna berilýär.

 

X BÖLÜM. DÖWLET SANITARIÝA GÖZEGÇILIK

BARLAGY WE GÖZEGÇILIGI

 

73-nji madda. Sanitariýa gözegçilik barlagyny we gözegçiligi amala aşyrýan edaralar

 

1. Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň berjaý edilişine döwlet gözegçilik barlagy we gözegçiligi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy, döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan  amala aşyrylýar. 

2. Hereket edýän we gurlup ýörlen obýektlerde pudak sanitariýa gözegçilik barlagy degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklary tarapyndan şu Kodeksiň 54-57-nji maddalaryna laýyklykda işlenip düzülen we tassyklanan döwlet we pudak sanitariýa kadalary, düzgünleri hem-de gigiýena normatiwleri esasynda amala aşyrylýar.

Görkezilen gulluklaryň işine Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy tarapyndan gözegçilik edilýär hem-de şol gulluklaryň işi Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygyna çapraz gelmeli däldir.

3. Ýuridik we fiziki şahslar sehlerde we beýleki önümçilik ýerlerinde sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň hem-de gigiýena normatiwleriniň berjaý edilişine, atmosfera howasynyň, topragyň, suw howdanlarynyň ýagdaýyna, saglygy goraýyş edaralarynda epidemiýa garşy bellenen düzgüniň berjaý edilişine, öndürilýän we ýerlenilýän önümleriň sänitariýa kadalaryna, düzgünlerine hem-de gigiýena normatiwlerine laýyklygyna önümçilik sanitariýa gözegçiligini amala aşyrýarlar.

4. Jemgyýetçilik birleşikleri, raýatlar Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň, sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň hem-de gigiýena normatiwleriniň berjaý edilişine, sanitariýa-gigiýena, epidemiýa garşy-sanitariýa we radiasiýa garşy çäreleriň geçirilişine gözegçilik edýärler.

5. Prokuratura edaralary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek babatynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň dürs we birmeňzeş ýerine ýetirilişine gözegçilik barlagyny amala aşyrýarlar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

74-nji madda. Döwlet sanitariýa gözegçilik barlagy

 

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralary döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň hem-de gigiýena normatiwleriniň berjaý edilişine döwlet (pudakdan ýokary) sanitariýa gözegçilik barlagy şu Kodekse hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

75-nji madda. Pudak sanitariýa gözegçilik barlagy we onuň amala aşyrylyşynyň tertibi

 

1. Ministrlikleriň hem-de pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklary pudak sanitariýa gözegçilik barlagyny şu Kodeks esasynda, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň kadalaşdyryjy resminamalaryna laýyklykda we şolaryň esasynda kabul edilen pudaklaýyn kadalaşdyryjy resminamalar arkaly amala aşyrýarlar.

2. Pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklary sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyranlarynda şu aşakdakylary Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy bilen ylalaşmaga borçludyrlar:

1) pudaklara degişli obýektleri gurmak üçin niýetlenen ýer böleklerini bölüp bermegi;

2) suwy sarp etmegiň we suwy sowmagyň şertlerini, şol sanda  akdyrylýan hapa suwy arassalamagyň usullaryny;

3) atmosfera howasyny hapalanmakdan goramak boýunça çäreleri;

4) senagatyň hem hojalygyň zäherli taşlandylaryny zyýansyzlandyrmak we gömmek işi geçirilýän poligonlar üçin ýer böleklerini bölüp bermegi, şeýle hem galyndylary gaýtadan işlemegiň, gaýtadan işläp ulanmagyň usullaryny;

5) tomusky çagalar sagaldyş edaralaryny ýerleşdirmegi hem-de çagalaryň ol ýere eltilmegini.

 

76-njy madda. Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň berjaý edilişine ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýan döwlet gözegçiligi

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tabynlygyndaky çäkde işini amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň berjaý edilişine, şeýle hem olar tarapyndan ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygynyň üpjün edilmegi boýunça çäreleriň geçirilmegine döwlet gözegçiligini amala aşyrýarlar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

77-nji madda. Önümçilik sanitariýa gözegçiligi we ony amala aşyrmagyň tertibi

 

1. Ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan sanitariýa kadalaryna, düzgünlerine hem-de gigiýena normatiwlerine laýyklykda azyk çig malynyň we iýmit önümleriniň, senagat önümleriniň, şol sanda çagalar üçin niýetlenen önümleriň, gurluşyk materiallarynyň, gaplaýyş, polimer materiallaryň we şolardan ýasalan önümleriň, parfýumeriýa-kosmetika önümleriniň, dermanlyk serişdeleriň, lukmançylyk immunobiologik preparatlaryň, hojalykda ulanylýan-içilýän suwuň, howdanlaryň hem-de deňziň kenarýaka zolagynda ilatyň medeni-durmuş hajatlary üçin niýetlenen suwdan peýdalanýan ýerlerindäki suwuň hiline we howpsuzlyk derejesine, senagat we durmuş hajatlary üçin ulanylyp akdyrylýan suwuň ýagdaýyna önümçilik sanitariýa gözegçiligi amala aşyrylýar.

2. Saglygy goraýyş edaralarynda sanitariýa-gigiýena we epidemiýa garşy düzgüniň berjaý edilişine, dezinfeksiýanyň we sterilizasiýanyň netijeliligine önümçilik sanitariýa gözegçiligi şol edaralaryň barlaghanalary  tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň hem-de gigiýena normatiwleriniň berjaý edilişine önümçilik sanitariýa gözegçiligi ýuridik şahslaryň barlaghanalary tarapyndan ýa-da şertnama esasynda üpjün edilýär.

4. Geçirilýän barlaglaryň nomenklaturasy we näçe gezek geçirilmelidigi, nusgalyklaryň saýlanyp alynmaly ýerleri we beýleki barlaglaryň geçirilmegi kadalaşdyryjy-tehniki resminamalar arkaly hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralary ýa-da degişli pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklary bilen ylalaşylyp kesgitlenilýär.

5. Önümçilik sanitariýa gözegçiliginiň netijeleri döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edaralara, şol edaralar üçin tassyklanan görnüşler boýunça berilýär.

6. Önümçilik sanitariýa gözegçiligini amala aşyrýan şahslar onuň öz wagtynda amala aşyrylyşyna, dolulygyna we dogrulygyna jogapkärçilik çekýärler.

7. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralary we pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklary önümçilik sanitariýa gözegçiligini geçirýän barlaghanalaryň işine guramaçylyk-usulyýet ýolbaşçylygyny we saýlama gözegçiligini amala aşyrýarlar.

8. Önümçilik sanitariýa gözegçiligini geçirýän barlaghanalar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda hünär synagyndan geçmelidirler we bellenen barlag usullaryny ulanmalydyrlar.

 

78-nji madda. Jemgyýetçilik sanitariýa gözegçiligi we ony amala aşyrmagyň tertibi

 

1. Jemgyýetçilik birleşikleri, zähmetkeşler toparlary özleriniň düzgünnamalaryna hem-de işini düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy namalaryna laýyklykda jemgyýetçilik sanitariýa gözegçiligini amala aşyrýarlar.

2. Jemgyýetçilik sanitariýa gözegçiligi:

1) döwlet bilermenler seljermelerine;

2) jemgyýetçilik seljermelerini geçirmäge;

3) döwlet häkimiýet edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň kabul edýän çözgütleriniň we maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň, şeýle hem ýuridik şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirýän çäreleriniň netijeleriniň daşky gurşawa ýetiren täsirine baha bermäge, gatnaşmak arkaly amala aşyrylýar.

3. Jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleriniň  döwlet sanitariýa-gigiýena we beýleki ýörite bilermenler seljermelerine gatnaşmaklary şu Kodeksiň 69-njy maddasyna laýyklykda kesgitlenilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda).

 

79-njy madda. Sanitariýa gözegçiligi we gözegçilik barlagy amala aşyrylanda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralarynyň we wezipeli adamlarynyň  özara bilelikde hereket etmekleri

 

1. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralary we wezipeli adamlary şu aşakdakylary üpjün edýärler:

1) pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň, şeýle hem jemgyýetçilik birleşikleriniň sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň hem-de gigiýena normatiwleriniň berjaý edilişine gözegçilik etmek boýunça alyp barýan işine usuly ýolbaşçylygy we olaryň işini utgaşdyrmagy;

2) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň ylmy, okuw we tejribe edaralarynda lukmançylyk hünärmenlerini taýýarlamakda hem-de olaryň hünärini ýokarlandyrmakda pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklaryna kömek etmegi;

3) pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň soramagy boýunça dolandyryş çäklerde ilatyň keselleýjilik ýagdaýy, sanitariýa-gigiýena we epidemiýa ýagdaýy hakynda maglumat bermegi.

2. Pudaklaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklary Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralaryna bellenen statistik maglumatlary bermäge  borçludyrlar.

 

80-nji madda. Döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan wezipeli adamlar

 

Döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny guramak we geçirmek  aşakdaky wezipeli adamlaryň üstüne ýüklenilýär:

1) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň orunbasarynyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygynyň we onuň orunbasarynyň;

2) welaýatlaryň, etraplaryň, şäherleriň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklarynyň we olaryň orunbasarlarynyň;

3) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan beýleki wezipeli adamlarynyň.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

81-nji madda. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk  we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wezipeli adamlarynyň hukuk  ýagdaýy

 

1. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan wezipeli adamlary döwlet häkimiýet edaralarynyň wekilleri hasaplanýar hem-de olar döwletiň goragy astynda durýarlar.

2. Döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan wezipeli adamlaryň gulluk iş saparynda bolan wagtlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ulaglaryň ähli görnüşlerine (taksiden başga) nobatdan daşary ýolagçy resminamalaryny almaga we myhmanhanalara ýerleşmäge hukuklary bardyr.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky we 2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda; 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

82-nji mаddа. Döwlеt sanitariýa gözеgçilik barlagyny amala aşyrýan аdаmlаry wеzipä bеllеmеk wе wеzipеsindеn bоşаtmаk

 

Döwlеt sanitariýa gözеgçilik barlagyny amala aşyrýan аdаmlаry wеzipä bеllеmеk wе wezipesinden boşatmak Türkmеnistаnyň kanunçylygynda bellenen tertipde amala aşyrylýar.

 

83-nji madda. Döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan wezipeli adamlaryň namalary

 

Döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan wezipeli adamlaryň  namalaryna arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklarynyň we olaryň orunbasarlarynyň taslama, taslamadan öňki hem-de kadalaşdyryjy-tehniki resminamalara garalanda berýän netijenamalary, gurluşygy, işleriň aýry-aýry görnüşlerini wagtlaýyn togtatmak, kärhanalary we enjamlary ulanmak, jerime salmak we teklipnama bermek hakyndaky kararlar girýär. Bu namalar ýuridik we fiziki şahslaryň ýerine ýetirmegi üçin hökmanydyr.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

84-nji madda. Döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan wezipeli adamlaryň işiniň esasy kepillikleri

 

1. Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklary we döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan  beýleki wezipeli adamlar öz işlerinde garaşsyzdyrlar we olar diňe Türkmenistanyň kanunçylygyny  goldanýarlar.

2. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wezipeli adamlaryny we işgärlerini öz esasy işleri bilen baglanyşykly bolmadyk başga işe çekmek gadagandyr.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

85-nji madda. Döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny  amala aşyrmak boýunça işe gatyşmaga ýol berilmezligi

 

1. Döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrmak boýunça alnyp barylýan işe gatyşmak gadagandyr.

2. Ýuridik we fiziki şahslaryň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklaryna, olaryň orunbasarlaryna we döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan beýleki wezipeli adamlara olaryň ýerine ýetirýän kanuny işine päsgel bermek maksady bilen nähilidir bir görnüşde öz täsirlerini ýetirmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilige eltýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

86-njy madda. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wezipeli adamlarynyň borçlary

 

1. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň orunbasary – Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy we onuň orunbasary şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralaryna ýolbaşçylyk etmäge;

2) döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralarynyň esasy wezipelerini, işiniň ileri tutulýan ugurlaryny hem-de ýörelgelerini kesgitlemäge;

3) emele gelen sanitariýa-gigiýena we epidemiýa ýagdaýyny nazara almak bilen, döwlet sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini işläp taýýarlamaga, olary Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine tassyklamak üçin hödürlemäge hem-de ulgamlaşdyrmaga;

4) döwlet häkimiýet edaralarynyň işläp düzýän kadalaşdyryjy namalarynyň we kadalaşdyryjy-tehniki resminamalarynyň taslamalary boýunça öz ygtyýarlygyna girýän meseleler boýunça netijenama bermäge;

5) Türkmenistanyň kanunlary, Türkmenistanyň Prezidentiniň permanlary, kararlary, buýruklary, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararlary we buýruklary esasynda hem-de olary ýerine ýetirmek maksady bilen, ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygynyň meseleleri boýunça namalary çykarmaga;

6) adamlaryň jany we saglygy üçin howply bolup, ilatyň ýaşamagy, oba hojalyk we beýleki hojalyk işlerini alyp barmagy gadagan edilen çäkleri kesgitlemäge;

7) kesellemegiň öňüni almak we sagdyn ýaşaýşy ündemek boýunça döwlet we belli maksada gönükdirilen maksatnamalary taýýarlamak boýunça teklipleri işläp düzmäge;

8) Türkmenistanyň çägini infeksiýalaryň getirilmeginden we olaryň ýaýramagyndan sanitariýa taýdan goramak boýunça çäreleri işläp düzmäge hem-de olaryň geçirilmegini guramaga;

9) adatdan daşary ýagdaýlar, tebigy betbagtçylyklar, adamyň eden işiniň täsiriniň netijesinde heläkçilikler dörände wagtlaýyn sanitariýa kadalaryny we düzgünlerini işläp düzmäge;

10) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygynyň meseleleri boýunça ýörite bilermenler seljermelerini guramaga hem geçirmäge;

11) degişli ministrlikleriň we pudaklaryň obýektlerinde pudak sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrmak boýunça alnyp barylýan işi utgaşdyrmaga;

12) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygy babatynda halkara hyzmatdaşlygyny utgaşdyrmaga.

2. Welaýatlaryň, etraplaryň, şäherleriň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklary we olaryň orunbasarlary öz garamagyndaky çäkde döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan şu aşakdakylar ýerine ýetirilende Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň hem-de sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň berjaý edilişine döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrmaga borçludyrlar:

1) kesellemeleriň öňüni almak we sagdyn ýaşaýşy ündemek boýunça sebit we belli maksada gönükdirilen maksatnamalar işlenip düzülende;

2) hojalyk obýektlerini we önümçilik güýçlerini ýerleşdirmek işi perspektiwalaýyn meýilleşdirilende;  

3) kurortlary ýerleşdirmegiň çyzgylary işlenip düzülende, ilatly nokatlar meýilleşdirilende we gurlanda;

4) hojalyk obýektlerini, jemgyýetçilik we ýaşaýyş jaýlaryny, hususy gurulýan desgalary we jaýlary gurmak, durkuny täzelemek hem-de giňeltmek üçin ýer bölekleri bölünip berlende;

5) kärhanalaryň taslamasy düzülende, gurlanda, durky täzelenende hem-de ulanmaga berlende, olaryň iş ugry we tehnologiýasy üýtgände;

6) kadalaşdyryjy-tehniki resminamalar işlenip düzülende;

7) obýektler ulanylanda.

3. Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklary we döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan beýleki wezipeli adamlar öz ygtyýarlygyna laýyklykda, döwlet sanitariýa gözegçilik barlagynyň amala aşyrylmagy netijesinde alnan materiallar esasynda aşakdakylara borçludyrlar:

1) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek boýunça çäreleri işläp düzmäge gatnaşmaga;

2) ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygynyň we sagaldyş çärelerini geçirmegiň meseleleri boýunça netijenamalary we teklipleri döwlet häkimiýet edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna girizmäge;

3) döwlet häkimiýet edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna adamyň jany we saglygy üçin howply çäklerde ilatyň ýaşamagyny, oba hojalyk we gaýry hojalyk işleriniň alnyp barylmagyny gadagan etmek hakyndaky netijenamalary hem-de teklipleri girizmäge;

4) döwlet häkimiýet edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna gözegçilik barlagyndaky obýektlerde Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň bozulmalary hakynda habar bermäge;

5) döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan ýerine ýetirilmegi hökman bolan, Türkmenistanyň çägini karantin we beýleki ýokanç keselleriň getirilmeginden hem-de ýaýradylmagyndan sanitariýa taýdan goramak boýunça çäreleri işläp düzmäge gatnaşmaga;

6) saglygy goraýyş edaralarynyň ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek, Türkmenistanyň çägini karantin we beýleki ýokanç keselleriň getirilmeginden we ýaýradylmagyndan sanitariýa taýdan goramak meseleleri boýunça işini utgaşdyrmaga;

7) adam organizmine daşky gurşawyň faktorlarynyň, ilatyň zähmet, ýaşaýyş şertleriniň täsir etmegi bilen baglanyşykly, deslapky we  döwürleýin lukmançylyk gözegçiliginden geçirilmeli hem-de dispanserizasiýa degişli adamlaryň toparlaryny kesgitlemäge, döwürleýin geçirilýän lukmançylyk hem-de dispanser gözegçilikleriniň netijelerine seljerme bermäge we sanitariýa-sagaldyş çärelerini işläp düzmäge gatnaşmaga;

8) kesp-kär bilen baglanyşykly ýüze döreýän zäherlenmeleriň hem-de keselleriň, iýmit bilen zäherlenmegiň sebäplerini we şertlerini ýüze çykarmaga hem-de oňa seljerme bermäge;

9) ýokanç we parazitar keselleriň dörän ojaklarynda öz ygtyýarlygynyň çäklerinde epidemiýa garşy çäreleri guramaga;

10) daşky gurşawyň sanitariýa ýagdaýy we onuň adamyň saglygyna edýän täsiri, sanitariýa kadalary, düzgünleri hem-de gigiýena normatiwleri hakynda, şeýle hem ýerine ýetirilmegi daşky gurşawa we ilatyň saglygyna täsir edip biljek çäreler hem-de çözgütler hakynda ilata habar bermäge;

11) ilatyň aýry-aýry toparlary bilen şertnama esasynda soňunda hünär synagy bolýan gigiýena okuwyny geçirmäge;

12) lukmançylyk we gigiýena bilimlerini ündemäge, sagdyn ýaşaýşy kemala getirmäge gatnaşmaga;

13) döwlet, gulluk we täjirçilik syryny saklamaga.

Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklary, olaryň orunbasarlary we sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan beýleki wezipeli adamlar, şeýle-de şu maddanyň birinji böleginiň 2-nji, 7-nji we 10-njy bentlerinde görkezilen borçlary ýerine ýetirýärler.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky we 2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda; 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

87-nji madda. Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklarynyň, olaryň orunbasarlarynyň we döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan beýleki wezipeli adamlaryň hukuklary

 

1. Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklary, olaryň orunbasarlary we döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan beýleki wezipeli adamlar şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

1) sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň talaplaryna laýyk gelmeýän ýer böleklerini saýlap almak, ýaşaýyş, jemgyýetçilik, önümçilik jaýlary we beýleki obýektleri gurmak, durkuny täzelemek hem-de giňeltmek üçin ylalaşylmaga degişli taslamadan öňki hem-de taslama resminamalaryny yzyna gaýtarmaga;

2) senagatyň, ulagyň, oba hojalygynyň, aragatnaşygyň hereket edýän önümçilik obýektlerini, işleriň aýry-aýry görnüşlerini, tehnologik prosesleri, enjamlary, abzallary, gidrotehniki desgalary, jemgyýetçilik we ýaşaýyş jaýlaryny, toplumlary, desgalary hem-de beýleki obýektleri sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň bozulmalary düzedilýänçä ulanmagy gadagan etmäge ýa-da togtatmaga;

3) sanitariýa kadalary, düzgünleri we gigiýena normatiwleri bozulan halatlarynda ilatly nokatlary gurmak hem-de senagat, jemgyýetçilik we ýaşaýyş jaýlarynyň, toplumlaryň hem-de desgalaryň, beýleki obýektleriň gurluşygy, durkunyň täzelenmegi we taslamalaşdyrylmagy ýa-da olary gurmak boýunça aýry-aýry işleriň geçirilmegini togtatmaga;

4) adamlaryň jany we saglygy üçin howply diýlip ykrar edilende çig maly, materiallary, maddalary, önümleri, başga önümi, olary taýýarlamagyň tehnologiýalaryny, azyk çig malyny, iýmit önümlerini öndürmegi, ulanmagy we ýerlemegi gadagan etmäge;

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde bellige alynmadyk himiki maddalaryň we lukmançylyk immunobiologik preparatlaryň öndürilmegini, peýdalanylmagyny we ulanylmagyny gadagan etmäge;

6) hojalyk hajatlary we içmek üçin ulanylýan suw bilen üpjün etmek tejribesinde, iýmit önümleri öndürilende we işlenende, şeýle hem oba hojalyk ösümlikleriniň we mallaryň ösüşiniň stimulýatorlary hem-de sazlaýjylary ulanylanda himiki maddalaryň, serişdeleriň we usullaryň ulanylmagyny, beýleki himiki serişdeleriň, parfýumeriýa-kosmetika önümleriniň adamlaryň saglygyna zyýanly täsir etmek howpy dörän wagtynda, şeýle hem işläp taýýarlaýjynyň şol maddalaryň we materiallaryň howpsuzdygy hakynda ylmy taýdan esaslandyrylan maglumaty berilmänkä, olaryň adamyň saglygyna zyýanly täsir etmeginiň mümkindigi baradaky maglumatlar peýda bolan mahalynda şolaryň ulanylmagyny gadagan etmäge;

7) hojalyk hajatlary we içmek üçin peýdalanylýan suw ulanmak üçin ýaramsyz diýlip ykrar edilende ony ulanmagy gadagan etmäge;

8) sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini bozýan adamlara Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda çäreleri ulanmaga;

9) döwlet häkimiýet edaralaryndan we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryndan, ýuridik we fiziki şahslardan sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň bozulmalaryny düzetmeklerini talap etmäge we administratiw täsir ediş çärelerini ulanmaga;

10) obýektleri gurmak we durkuny täzelemek üçin taslamalarda sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň talaplarynyň berjaý edilişine gözegçilik barlagyny amala aşyrmaga;

11) döwlet häkimiýet edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna, ýuridik we fiziki şahslara ilatly nokatlarda gurmagy meýilleşdirmegiň taslamalary, hojalyk obýektlerini ýerleşdirmegiň perspektiw meýilnamalarynyň taslamalary, kärhanalary, jaýlary, desgalary gurmak, durkuny täzelemek boýunça taslamalary we gurluşyk üçin ýer böleklerini bermek barada, ilatyň suwdan peýdalanmaly ýerlerini kesgitlemek, hapa suwy akdyrmagyň, zäherli, himiki, radioaktiw we beýleki maddalary gaýtadan ulanmagyň we gömmegiň şertlerini kesgitlemek meseleleri boýunça sanitariýa kadalaryna, düzgünlerine we gigiýena normatiwlerine esaslanýan hökmany netijenamalary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde bermäge;

12) çig malyň, materiallaryň, maddalaryň, önümleriň, başga önümiň täze görnüşleri, olary taýýarlamagyň tehnologiýalary, azyk  çig maly we iýmit önümleri üçin standartlaryň hem-de tehniki şertleriň taslamalaryna seretmäge;

13) senagat, jemgyýetçilik we ýaşaýyş jaýlarynyň, toplumlaryň, oba hojalyk hem-de beýleki kärhanalaryň we desgalaryň sanitariýa kadalaryna, düzgünlerine we gigiýena normatiwlerine laýyk gelmegi hakynda netijenama bermäge;

14) mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýelenýän hem-de okuw jaýlarynda okaýan çagalaryň okuw-zähmet sagatlary we olaryň sapaklarynyň mysaly düzgüni hakynda hödürlenýän teklipler barada netijenama bermäge;

15) zerur bolan halatynda ylmy-barlag edaralaryna, barlaghanalara, ýokary okuw mekdeplerine we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan beýleki kärhanalara, guramalara, edaralara ýörite bilermenler seljermesini geçirmegi tabşyrmaga;

16) döwlet sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini işläp taýýarlamaga we olary Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine tassyklamak üçin hödürlemäge;

17) sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň berjaý edilişini barlamak maksady bilen eýeçiliginiň görnüşine garamazdan hojalyk obýektlerine gije-gündiziň islendik wagtynda päsgelçiliksiz baryp görmäge (gulluk şahadatnamasyny görkezmegi boýunça) hem-de şol obýektlerde barlag geçirmäge;

18) ýuridik şahslaryň ýolbaşçylaryndan we fiziki şahslardan şu aşakdakylary talap etmäge:

 a) özleriniň ýerine ýetirýän işleriniň ýa-da işleýän önümçiliginiň aýratynlyklary bilen baglanyşykly ýokanç we parazitar keselleri ýaýratmak howpuny döredýän adamlary wagtlaýyn işden çetleşdirmegi, şeýle hem sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini hem-de epidemiýa garşy bellenen düzgüni yzygiderli ýerine ýetirmän gelýän adamlara çäreleri ulanmagy;

b) töwerekdäkiler üçin howp döredýän ýokanç we parazitar kesellileri hassahanalara ýerleşdirmegi;

ç) öňüni alyş we epidemiýa garşy çäreleri geçirmegi;

d) raýatlaryň janyna we saglygyna ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öwezini tölemegi;

e) jerimeleri tölemegi;

ä) köpçülikleýin kesellemeler ýüze çykanda we adamlar zäherlenende keseli bejeriş-öňüni alyş we sanitariýa-öňüni alyş edaralarynyň gigiýena, epidemiýa garşy hem-de lukmançylyk çärelerini geçirmek üçin eden çykdajylarynyň öwezini tölemegi;

19) obýektleriň sanitariýa ýagdaýyny aýdyňlaşdyrmak hem-de şol obýektlerde işleýänleriň saglyk ýagdaýynyň epidemiologiýa taýdan seljermesini geçirmek üçin zerur bolan resminamalary, maglumatlary hem-de wezipeli ýa-da başga adamlaryň hut özleriniň getirýän ýa-da ýazmaça görnüşde berýän düşündirişlerini talap etmäge;

20) iýmit önümlerini, önümleri, zatlary we materiallary barlaghana seljermesinden hem-de gigiýena bilermenler seljermesinden geçirmek üçin almaga, şeýle hem obýektleriň gös-göni özünde zerur barlaghana we instrumental barlaglary geçirmäge;

21) beýleki pudaklaryň hünärmenlerini, şeýle hem jemgyýetçiligi şertnama esasynda sanitariýa gözegçiligini amala aşyrmak üçin çekmäge;

22) Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň bozulýan halatlary baradaky materiallara garamak üçin wezipeli we başga adamlary Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy edaralaryna çagyrmaga;

23) sanitariýa hukuk bozulmalary hakyndaky işlere seretmäge, administratiw temmileri bermäge, jenaýat işini gozgamak baradaky meseläni çözmek üçin materiallary derňew edaralaryna geçirmäge, ýokarda durýan wezipeli adamlara ýa-da dolandyryş edaralaryna düzgün-nyzam temmi çärelerini ulanmak hakyndaky teklipleri bermäge;

24) köpçülikleýin kesellemegiň ýaýramagynyň  hem-de ilatyň zäherlenmeginiň ýok edilmegine we öňüni almaga gönükdirilen ilatyň ýaşamagynyň hem-de olaryň hojalyk işini ýerine ýetirmeginiň aýratyn şertlerini we düzgünlerini aýry-aýry çäklerde  gadagan etmek ýa-da girizmek hakynda döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralaryna, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna teklip girizmäge;

25) sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini hem-de gigiýena normatiwlerini, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wezipeli adamlarynyň hojalyk işini alyp barmagyny togtatmak ýa-da bes etmek hakyndaky kararlaryny ýerine ýetirmedik mahalynda maliýe-karz edaralaryna ýuridik we fiziki şahslaryň taslamalaşdyryş, gurluşyk, şeýle hem olaryň alyp barýan hojalyk işleriniň maliýeleşdirilmegini (karz bermegi) togtatmak hakynda teklip girizmäge;

26) epidemiýa görkezijileri boýunça öňüni alyş maksady bilen sanjylmaly adamlaryň toparlaryny kesgitlemäge;

27) adamyň jany we saglygy üçin howply diýlip ykrar edilen iýmit önümlerini, iýmit önümleri bilen galtaşýan materiallary we önümleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde dolanyşykdan aýyrmaga we ýok etmäge.

2. Şu maddanyň birinji böleginiň 9-njy, 17-nji, 18-nji, 20-nji we 27-nji bentlerinde göz öňünde tutulan hukuklar Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralarynyň hünärmenlerine hem degişlidir.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky we 2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 47-nji madda; 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

88-nji madda. Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklarynyň, olaryň orunbasarlarynyň we döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan beýleki wezipeli adamlaryň hereketlerine şikaýat etmek

 

Dahylly adam tarapyndan Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklarynyň, olaryň orunbasarlarynyň we döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan beýleki wezipeli adamlaryň şu Kodeksiň 87-nji maddasynyň birinji böleginiň 1-7-nji bentlerinde göz öňünde tutulan hereketlerine bir aý möhlet içinde ýokarda durýan baş döwlet sanitariýa lukmanyna we kazyýete şikaýat edilip biler.

Şol hereketlere şikaýat edilmegi olaryň ýerine ýetirilmegini togtatmaýar.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

XI BÖLÜM. ILATYŇ SANITARIÝA-EPIDEMIOLOGIÝA

TAÝDAN ABADANÇYLYGYNY ÜPJÜN

ETMEGIŇ YKDYSADY GURALY

 

89-njy madda. Ilatyň zähmet, durmuş we dynç alyş şertlerine ýetirilýän ýaramsyz täsirleri ýok etmek bilen baglanyşykly çykdajylaryň öwezini tölemek

 

1. Sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini hem-de gigiýena normatiwlerini bozan we ilatyň näsaglamagynyň artmagyna, demografik görkezijileriň ýaramazlaşmagyna getiren ýa-da getirip biljek ýagdaýa salan ýuridik we fiziki şahslar ol netijeleri ýok etmek üçin edilen çykdajylaryň öwezini öz serişdeleriniň hasabyna töleýärler.

Şol serişdeler ýuridik hem-de fiziki şahslardan döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralarynyň teklipnamalary boýunça töledilip alynýar. Çykdajylaryň öwezini tölemekden boýun gaçyrylan mahalynda jedel kazyýet tertibinde çözülýär.

2. Tölenmeli tölegleriň möçberini bellemegiň we tölegleri peýdalanmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

XII BÖLÜM. GIGIÝENA TERBIÝESI, BILIM, YLMY

BARLAGLAR

 

90-njy madda. Gigiýena terbiýesiniň we bilimiň hemmeler üçin umumylygy, toplumlaýynlygy hem-de üznüksizligi

 

Ilatyň sanitariýa medeniýetini ýokarlandyrmaga hem-de keselleriň öňüni almaga gönükdirilen gigiýena terbiýesi we bilim hemmeler üçin umumy, toplumlaýyn hem-de üznüksiz häsiýetde bolmalydyr.

Gigiýena terbiýesi we bilim:

1) mekdebe çenli çagalary terbiýelemekde, umumy bilim berýän mekdeplerde, başlangyç we orta hünär okuw mekdeplerinde, ýokary okuw mekdeplerinde okatmakda; hünärmenleri taýýarlamakda we gaýtadan taýýarlamakda hem-de lukmançylyk we gigiýena bilimleri bilen baglanyşykly meseleleri okuw hem-de terbiýeçilik maksatnamalaryna girizmek arkaly olaryň hünärini artdyrmakda;

2) ýolbaşçylary, hünärmenleri kesp-kär (professional) we gigiýena taýdan taýýarlamagyň barşynda;

3) köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde lukmançylyk we gigiýena bilimlerini ündemek arkaly,

 döwlet serişdeleriniň we beýleki çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

 

91-nji madda. Ýolbaşçylaryň, hünärmenleriň we işgärleriň kesp-kär (professional) gigiýena taýýarlygy

 

Ýuridik we fiziki şahslar, işleri:

1) iýmit önümlerini we agyz suwuny öndürmek, saklamak, daşamak hem-de ýerlemek;

2) mekdebe çenli çagalar we bilim edaralarynda çagalary terbiýelemek ;

3) ilata jemagat we durmuş hyzmatyny etmek;

4) zyýanly maddalar we ýaramsyz önümçilik faktorlary, bilen baglanyşykly ýolbaşçylaryň, hünärmenleriň we işgärleriň kesp-kär (professional) gigiýena taýýarlygyny amala aşyrmaga borçludyrlar.

Kesp-kär (professional) gigiýena taýýarlygy ýuridik we fiziki şahslaryň öz serişdeleriniň  hasabyna şertnama esasynda amala aşyrylýar.

 

92-nji madda. Gigiýena we epidemiologiýa boýunça ylmy barlaglar

 

1. Gigiýena we epidemiologiýa boýunça ylmy barlaglar ilatyň sanitariýa-epidemiologiýa taýdan abadançylygyny üpjün ediş ulgamynyň düzümine girýän bölegi bolup durýar we ol barlaglar bejeriş-öňüni alyş edaralarynyň ylmy-kliniki merkezleri, ylmy-barlag edaralary, ýokary okuw mekdepleri, beýleki ýuridik şahslar tarapyndan ýerine ýetirilýär.

2. Gigiýena we epidemiologiýa boýunça ylmy barlaglar Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, şeýle hem döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde hem-de dolandyryş çäklerinde sanitariýa-gigiýena we epidemiýa ýagdaýyna laýyklykda guralýarlar we utgaşdyrylýarlar.

3. Gigiýena we epidemiologiýa boýunça ylmy barlaglar Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna, şeýle hem şertnama esasynda ýa-da başga esasda geçirilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, ___-nji madda).

 

XIII BÖLÜM. TÜRKMENISTANYŇ SANITARIÝA

KANUNÇYLYGYNYŇ BOZULMAGY

ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK

 

93-nji madda. Sanitariýa hukuk bozulmasy we onuň üçin jogapkärçilik

 

1. Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň, şol sanda sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň berjaý edilmezligi, epidemiýa garşy we gigiýena çäreleriniň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wezipeli adamlarynyň netijenamalarynyň, kararlarynyň we teklipnamalarynyň ýerine ýetirilmezligi bilen baglanyşykly, raýatlaryň kanunda göz öňünde tutulan hukuklaryna we jemgyýetiň bähbitlerine hyýanat edýän bikanun, ýazykly (bilgeşleýin ýa-da seresapsyzlyk bilen) edilen etmiş (hereket ýa-da hereketsizlik) sanitariýa hukuk bozulmasy hasap edilýär.

2. Şu aşakdakylar sanitariýa hukuk bozulmasydyr:

1) iýmit önümlerini, suw üpjünçiliginiň açyk we ýerasty çeşmelerini, suw howdanlaryny hem-de ilatyň medeni-durmuş maksatlary üçin peýdalanýan deňizýaka kenar zolagyny, topragy, atmosfera howasyny, iş zolagyndaky howany himiki, biologik, fiziki we başga usul bilen hapalamak;

2) kadalaşdyryjy-tehniki resminamalar işlenip düzülende sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini hem-de gigiýena normatiwlerini berjaý etmezlik, şeýle hem öz işinde şol sanitariýa kadalaryna, düzgünlerine hem-de gigiýena normatiwlerine çapraz gelýän kadalaşdyryjy resminamalary peýdalanmak;

3) çig malyň, tehnologik enjamlaryň, prosesleriň, gurallar toplumynyň, iýmit önümleriniň we azyk çig malynyň, senagat önümleriniň, gurluşyk materiallarynyň, ionlaşdyryjy şöhle saçmanyň çeşmeleriniň, himiki maddalaryň we önümleriň, biologik serişdeleriň, gaplaryň, gaplamak üçin ulanylýan materiallaryň, polimer materiallaryň hem-de iýmit çig  maly, iýmit önümleri we dermanlyk serişdeler bilen, olardan taýýarlanylýan önümler bilen galtaşýan beýleki materiallaryň, parfýumeriýa-kosmetika önümleriniň hem-de halkyň sarp edýän beýleki harytlarynyň täze görnüşleri üçin kadalaşdyryjy-tehniki resminamanyň taslamalaryny Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy bilen ylalaşylman işläp düzmek, şeýle hem lukmançylyk immunobiologik preparatlaryň täze görnüşleri üçin kadalaşdyryjy-tehniki resminamalaryň taslamalaryny döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyndan geçirmän işläp düzmek;

4) sanitariýa kadalaryny, düzgünlerini we gigiýena normatiwlerini berjaý etmezden hem-de döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edaralar bilen ylalaşylmazdan senagat kärhanalarynyň, ulag obýektleriniň, medeni-durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, inženerçilik infragurluş we abadanlaşdyryş obýektleriniň, suw üpjünçilik, lagym we hapa suwy arassalaýyş ulgamlarynyň, gidrotehniki desgalaryň hem-de beýleki obýektleriň taslamalaşdyrylmagy, gurluşygy, durkunyň täzelenmegi, döwrebaplaşdyrylmagy, tehnika bilen täzeden enjamlaşdyrylmagy (konserwirlenmegi we ýapylmagy), ilatly nokatlaryň, kurortlaryň, senagat we oba hojalyk maksatly obýektleriň perspektiw gurulmagy we ýerleşdirilmegi, tehnologik prosesleriň, önümleriň, enjamlaryň hem-de gurallar toplumynyň işlenip taýýarlanylmagy;

5) döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edaralar bilen ylalaşylman täze gurluşyk üçin ýer bölekleriniň peýdalanylmagy, obýektleriň durkunyň täzelenmegi ýa-da giňeldilmegi;

6) obýektleriň döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edaralardan ygtyýarsyz kabul edilmegi hem-de ulanmaga berilmegi;

7) çig malyň, tehnologik enjamlaryň, prosesleriň we gurallar toplumynyň, iýmit önümleriniň we azyk çig malynyň, senagat önümleriniň, gurluşyk materiallarynyň, ionlaşdyryjy şöhle saçmanyň çeşmeleriniň, himiki maddalaryň we önümleriň, biologik serişdeleriň, gaplaryň, gaplamak üçin ulanylýan materiallaryň, polimer materiallaryň hem-de iýmit çig maly, iýmit önümleri we dermanlyk serişdeler bilen, olardan taýýarlanylýan önümler bilen galtaşýan beýleki materiallaryň, parfýumeriýa-kosmetika önümleriniň hem-de halkyň sarp edýän başga harytlarynyň, lukmançylyk immunobiologik preparatlaryň täze görnüşleriniň sanitariýa kadalary, düzgünleri we gigiýena normatiwleri berjaý edilmezden, toksikologiýa-gigiýena taýdan baha berilmezden, gigiýena normatiwleri bellenilmezden öndürilmegi we ulanylmagy;

8) azyk çig malynyň we iýmit önümleriniň hiline bildirilýän talaplaryň, şeýle hem olaryň düzüminde adamlaryň jany hem-de saglygy üçin howply bolan radionuklidleriň, zäherli, biologik, himiki we beýleki maddalaryň hem-de birleşmeleriň derejeleri bellenen gigiýena normatiwlerinden artyk bolan mahalynda olaryň berjaý edilmezligi;

9) azyk çig maly we iýmit önümleri öndürilende, saklananda, daşalanda hem-de ýerlenende sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň bozulmagy, oba hojalyk ösümlikleriniň we haýwanlaryň ösüş stimulýatorlarynyň, ösümlikleri goramagyň himiki we biologik serişdeleriniň, azyklyk çig mal, iýmit önümleri we dermanlyk serişdeler bilen galtaşýan gaplaryň, polimer we beýleki materiallaryň, mallar üçin ot-iým goşundylarynyň döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edaralardan ygtyýarsyz ulanylmagy;

10) import tehnologiýalary, materiallary, çig maly, önümleri iberilende, ýerlenende we ulanylanda sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň bozulmagy;

11) merkezleşdirilen hojalyk-agyz suw üpjünçilik ulgamlary arkaly berilýän suwuň hiliniň gigiýena talaplaryna we suw babatda döwlet standartyna laýyk üpjün edilmezligi;

12) merkezleşdirilmedik tertipde berilýän suwuň, suw howdanlaryndaky, deňiz kenarýaka zolagyndaky, ilatyň medeni-durmuş hajatlary üçin suw ulanylýan ýerlerdäki suwuň hiliniň degişli sanitariýa kadalaryna we talaplaryna laýyk derejede üpjün edilmezligi;

13) ilatly nokatlaryň çäklerini saklamak, senagat galyndylaryny, şol sanda radioaktiw galyndylary, oba hojalygyna we hojalyk-durmuş hajatlaryna degişli zäherli galyndylary toplamak, saklamak, daşamak we gaýtadan işläp ulanmak boýunça sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň bozulmagy;

14) atmosfera howasyny goramak baradaky sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň bozulmagy;

15) mekdebe çenli çagalar we sagaldyş edaralaryndaky, orta mekdeplerdäki, başlangyç we orta hünär okuw mekdeplerindäki, gaýry edaralardaky hem-de kärhanalardaky çagalary we ýetginjekleri terbiýelemegiň, okatmagyň, olaryň önümçilik tejribesiniň şertlerini kesgitleýän sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň, olaryň iýmiti we zähmet şertleri, sanitariýa-durmuş üpjünçiligi hem-de dynç almagy boýunça radiasiýa howpsuzlygynyň hem-de Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygynyň talaplarynyň berjaý edilmezligi;

16) saglygy goraýyş edaralarynda we beýleki edaralarda  sanitariýa-gigiýena hem-de epidemiýa garşy düzgünleriň berjaý edilmezligi;

17) radioaktiw maddalar bilen we ionlaşdyryjy şöhle saçmanyň başga çeşmeleri bilen iş salşylanda, şeýle hem radioaktiw galyndylar gömülende sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň bozulmagy;

18) ýokanç, parazitar keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak hem-de şeýle keseller ýüze çykanda olary ýok etmek boýunça çäreleriň ýerine ýetirilmezligi;

19) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň edaralarynyň iberen ýollamalary boýunça sanitariýa-gigiýena, lukmançylyk, biologik, tehniki, durmuş we  beýleki ýörite bilermenler seljermelerini geçirmekden esassyz boýun gaçyrylmagy;

20) kämil däl sanitariýa kadalarynyň, düzgünleriniň we gigiýena normatiwleriniň, materiallar boýunça bilermenler netijenamalarynyň ulanylmagy netijesinde raýatlaryň saglygynyň ýaramazlaşmagy;

21) lukmançylyk gözegçiliginden geçmedik ýa-da şeýle işe ýarawlylygy hökman bolup, saglyk ýagdaýyna görä işe ýaramsyz diýlip hasap edilen adamlaryň işe goýberilmegi;

22) işgärleriň aýry-aýry toparlarynyň hökmany lukmançylyk gözegçiliginden geçmezligi ýa-da şol gözegçilikden geçmegiň möhletlerini  bozmagy;

23) döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edaralaryň hökmany kararlarynyň, teklipnamalarynyň we netijenamalarynyň ýerine ýetirilmezligi;

24) obýektdäki sanitariýa-gigiýena, epidemiýa we radiasiýa ýagdaýyny ýüze çykarmak üçin zerur bolan materiallary hem-de maglumatlary bermekden boýun gaçyrylmagy;

25) döwlet sanitariýa gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edaralar tarapyndan ýapylan obýektlerdäki plombalary goparyp aýyrmak ýa-da olarda işi dikeltmek;

26) işçileriň we gullukçylaryň toparlary tarapyndan olaryň işleri bilen baglanyşykly hökmany bolan gigiýena okuwynyň geçirilmezligi;

27) heläkçilikler, sanitariýa-epidemiologiýa we radiasiýa ýagdaýy, ilatyň saglyk ýagdaýy hakyndaky maglumatlaryň bilgeşleýin ýaşyrylmagy ýa-da ýoýulmagy;

28) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda hili we howpsuzlygy tassyklanýan resminamalary bolmadyk iýmit önümleriniň ýerlenilmegi;

29) ýokanç keselleriň ojagynda öňüni alyş sanjymlaryny almakdan ýüz öwrülmegi;

30) öňüni alyş sanjymlaryny almakdan esassyz ýüz öwrülmegi, şeýle hem ýokanç keselli näsagyň we ýokanç keselleri bar diýlip güman edilen näsaglaryň hassahana ýerleşmekden ýüz öwürmegi.

3. Sanitariýa hukuk düzgüniniň bozulmagyna ýol beren wezipeli adamlar,  eýeçiliginiň görnüşine garamazdan kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň işgärleri, fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda düzgün-nyzam, administratiw hem-de jenaýat jogapkärçiligine çekilip bilner.

4. Türkmenistanyň çäginde bolýan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygyny bozandygy üçin Türkmenistanyň raýatlary bilen umumy esaslarda jogapkärçilik çekýärler.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

94-nji madda. Sanitariýa hukuk bozulmalary baradaky materiallaryň jogapkärçilik hakynda çäreleriň görülmegi üçin iberilmegi

 

Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklarynyň başlyklarynyň we olaryň orunbasarlarynyň Türkmenistanyň sanitariýa kanunçylygyny bozan adamlary jogapkärçilige çekmek hakyndaky meseläniň çözülmegi üçin, döwlet sanitariýa gözegçilik barlagynyň amala aşyrylmagy netijesinde alnan materiallary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde şu aşakdakylara bermäge haky bardyr:

1) jenaýat jogapkärçiligine çekmek üçin – deslapky derňew edaralaryna;

2) düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekmek üçin – ýokarda durýan ýerine ýetiriji häkimiýetiň edarasyna ýa-da ýokarda durýan wezipeli adama;

3) jemgyýetçilik täsir ediş çärelerini görmek üçin – jemgyýetçilik birleşikleriniň edaralaryna.

(2019-njy ýylyň 8-nji iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2019 ý., № 2, __-nji madda).

 

 


З А К О Н

 ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об утверждении и введении в действие

Санитарного кодекса Туркменистана

(новая редакция)

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 4, ст. 77)

 

Статья 1. Утвердить Санитарный кодекс Туркменистана (новая редакция).

 

Статья 2. Ввести в действие Санитарный кодекс Туркменистана (новая редакция) с 1 января 2010 года.

 

Статья 3. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов Туркменистана в соответствие с Санитарным кодексом Туркменистана (новая редакция), они действуют постольку, поскольку не противоречат настоящему Кодексу.

 

Статья 4. Кабинету Министров Туркменистана в трёхмесячный срок привести нормативные правовые акты Туркменистана в соответствие с Санитарным кодексом Туркменистана (новая редакция).

 

     Президент                                                     Гурбангулы

Tуркменистана                                            Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

21 ноября 2009 года

№ 74-IV.

 

САНИТАРНЫЙ КОДЕКС

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Настоящий Кодекс определяет правовые, экономические и социальные условия обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реализации и защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, иных связанных с ними прав и законных интересов граждан.

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

 

В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:

1) санитария система гигиенических мероприятий, направленных на охрану здоровья, улучшение условий труда и быта населения;

2) эпидемиология наука, изучающая причины возникновения, закономерности распространения эпидемий, а также мероприятия по их предупреждению и борьбе с ними;

3) эпидемия значительное распространение какой-либо заразной болезни в насёленном пункте, регионе;

4) гигиена – медицинская наука, изучающая влияние факторов окружающей среды и производственной деятельности на здоровье человека, его работоспособность, продолжительность жизни, разрабатывающая нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на оздоровление населённых пунктов, условий жизни и деятельности людей;

5) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие на организм человека факторов среды обитания человека и обеспечиваются благоприятные условия для его жизнедеятельности;

6) среда обитания человека совокупность факторов, явлений и объектов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека;

7) факторы среды обитания человека биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда и отдыха) и иные факторы среды обитания человека, которые оказывают или могут оказать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений;

8) вредное воздействие на человека воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни и здоровью человека либо угрозу жизни и здоровью будущих поколений;

9) благоприятные условия жизнедеятельности человека состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие её факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека;

10) безопасные условия для человека состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия её факторов на человека;

11) санитарно-эпидемиологическая обстановка состояние здоровья населения и среды обитания человека на определённой территории в конкретно указанное время;

12) гигиенический норматив установленный исследованиями допустимый максимальный или минимальный количественный и (или) качественный показатель, характеризующий тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека;

13) государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания человека, гигиенические и другие нормативы), несоблюдение которых создаёт угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний;

14) социально-гигиенический мониторинггосударственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека;

15) государственный санитарно-эпидемиологический надзор деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению нарушений законодательства Туркменистана в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья и среды обитания человека;

16) ведомственный санитарный надзор – деятельность, осуществляемая на действующих и строящихся объектах соответствующих министерств и ведомств их санитарно-эпидемиологическими службами на основе государственных и ведомственных санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

17) санитарно-гигиеническая экспертизадеятельность по установлению соответствия (несоответствия) объектов санитарно-гигиенической экспертизы государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

18) санитарно-эпидемиологическое заключение документ, удостоверяющий соответствие (несоответствие) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам факторов среды обитания человека, хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проектов строительства объектов, эксплуатационной документации;

19) санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение и (или) уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды его обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию;

20) ограничительные мероприятия (карантин) административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных;

21) инфекционные заболевания инфекционные заболевания человека, возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на человека биологических факторов среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку;

22) массовые неинфекционные заболевания (отравления) заболевания человека, возникновение которых обусловлено воздействием физических и (или) химических и (или) социальных факторов среды обитания;

23) производственный контроль деятельность, осуществляемая в соответствии с требованиями санитарного законодательства Туркменистана и включающая в себя мероприятия по разработке и согласованию программы производственного контроля, осуществление лабораторно-инструментальных исследований на объекте, общий контроль за санитарным благополучием на предприятии.

 

Статья 2. Санитарное законодательство Туркменистана

 

1. Санитарное законодательство Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Кодекса и других нормативных правовых актов Туркменистана в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. К имущественным правоотношениям, связанным с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не регулируемым настоящим Кодексом, применяются нормы гражданского законодательства Туркменистана.

3. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы санитарного состояния, принимаются на основе настоящего Кодекса и не могут противоречить его положениям. В случае такого противоречия применяются положения настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 3. Цели и основные задачи санитарного законодательства Туркменистана

 

1. Целями санитарного законодательства Туркменистана являются обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и радиационной безопасности населения (далее - санитарно-эпидемиологическое благополучие населения), сохранение и укрепление здоровья граждан как одного из основных конституционных прав граждан Туркменистана.

2. Основными задачами санитарного законодательства Туркменистана являются создание необходимых социально-правовых условий и гарантий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением благоприятных условий для жизнедеятельности человека, профилактикой болезней и охраной здоровья населения.

 

Статья 4. Основания для возникновения прав и обязанностей

 

Права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, основываются на законодательстве Туркменистана, а также действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы собственности (далее - юридические лица), а также физических лиц (граждан), в том числе осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые не предусмотрены законом, но в силу общих начал и смысла санитарного законодательства Туркменистана порождают права и обязанности по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с этим права и обязанности по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения возникают:

1) из административных актов органов санитарного надзора;

2) вследствие причинения ущерба (вреда) жизни или здоровью граждан;

3) вследствие событий, с которыми закон связывает наступление изменений или прекращение отношений, регулируемых настоящим Кодексом;

4) вследствие иных действий юридических и физических лиц.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 5. Осуществление прав и исполнение обязанностей

 

Права, предусмотренные настоящим Кодексом, охраняются законодательством Туркменистана.

При осуществлении прав и исполнении обязанностей органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица должны соблюдать законодательство Туркменистана, не ущемляя прав и законных интересов других юридических и физических лиц.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 6. Защита прав

 

Защита прав, предусмотренных настоящим Кодексом, осуществляется по соглашению сторон, судом, арбитражным судом или третейским судом путём:

1) признания прав;

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

3) присуждения к исполнению обязанности в натуре;

4) взыскания неустойки;

5) возмещения убытков;

6) прекращения или изменения правоотношения;

7) признания недействительным не соответствующего законодательству Туркменистана нормативного акта органов государственной власти и органов местного самоуправления;

8) иными способами, предусмотренными законодательством Туркменистана.

Защита прав граждан, предусмотренных статьями 12-15 настоящего Кодекса, осуществляется уполномоченными на то органами государственной власти и органами местного самоуправления или судом в соответствии с законодательством Туркменистана.

Защита прав в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 7. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и основы его обеспечения

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается:

1) разработкой и реализацией государственных, региональных и целевых программ укрепления здоровья и профилактики заболеваний населения, оздоровления среды обитания человека и условий его жизнедеятельности;

2) осуществлением комплекса мер организационного, правового и законодательного характера, направленных на реализацию права граждан на охрану здоровья, а также обеспечением гарантий этого права;

3) проведением социально-гигиенического мониторинга;

4) проведением научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5) реализацией мер по своевременному информированию населения о возникновении инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;

6) созданием противоэпидемического фонда для профилактики и ликвидации вспышки инфекционных заболеваний;

7) обеспечением санитарной охраны территории Туркменистана;

8) определением мер ответственности за нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

9) воспитанием и обучением населения высокой санитарной культуре, пропагандой здорового образа жизни;

10) государственным санитарно-эпидемиологическим нормированием;

11) установлением прав и обязанностей юридических и физических лиц в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

12) системой государственного и ведомственного санитарного надзора, производственного и общественного санитарного контроля за соблюдением санитарных требований, а также за проведением санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических и противорадиационных мероприятий в соответствии с законодательством Туркменистана;

13) соблюдением санитарного законодательства Туркменистана;

14) проведением юридическими и физическими лицами в качестве составной части их деятельности гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а также соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.

 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 

 Статья 8. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

 

Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в пределах их компетенции.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 9. Полномочия Кабинета Министров Туркменистана в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

 

К полномочиям Кабинета Министров Туркменистана в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:

1) определение основных направлений государственной политики;

2) создание и обеспечение функционирования единой системы государственного управления;

3) обеспечение соблюдения и контроль за реализацией санитарного законодательства Туркменистана;

4) утверждение государственных и целевых программ и контроль за их реализацией;

5) согласование правил обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

6) введение и отмена на территории государства ограничительных мероприятий;

7) осуществление контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой на всей территории Туркменистана;

8) установление порядка ведения государственных реестров химических, биологических и радиоактивных веществ

9) установление порядка проживания населения, ведения сельского хозяйства и другой хозяйственной деятельности на территории, опасной для жизни и здоровья людей;

10) информирование населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности;

11) осуществление международного сотрудничества с другими государствами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

12) осуществление иных полномочий в области обеспечения  санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

 

Статья 10. Полномочия Государственной санитарно-пидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также её органов и учреждений

 

1. К полномочиям Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:

1) осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением санитарного законодательства Туркменистана;

2) участие в разработке нормативных правовых актов Туркменистана в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

3) внесение на рассмотрение органов государственной власти вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

4) разработка государственных и целевых программ, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и обеспечение их реализации;

5) ведение учёта и статистики в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

6) согласование норм проектирования, государственных стандартов, в том числе нормативно-технических документов на пищевую продукцию, материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами;

7) утверждение гигиенических нормативов и методов контроля;

8) установление порядка согласования и выдачи разрешений на применение новых химических веществ, оборудования, процессов, полимерных и пластических масс, других химических веществ;

9) согласование нормативно-технической документации и выдача разрешений на применение новых химических веществ, оборудования, процессов, полимерных и пластических масс, других химических веществ;

10) осуществление государственного надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, а также их государственной регистрации и сертификации;

11) согласование и выдача разрешений на применение определённых средств и методов при производстве и обработке пищевых продуктов, стимуляторов роста сельскохозяйственных растений и животных, химических средств защиты растений;

12) согласование учебных программ, учебно-трудовой нагрузки, примерного режима занятий детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях, обучающихся в средних школах, а также учреждениях начального и среднего профессионального образования;

13) организация проведения социально-гигиенического мониторинга;

14) координация деятельности ведомственных санитарно-эпидемиологических служб;

15) взаимодействие с иными государственными органами, осуществляющими контроль в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

16) координация научного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и деятельности органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

17) организационно-методическое руководство по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

18) организация и проведение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике и ликвидации инфекционных, паразитарных заболеваний и пищевых отравлений;

19) санитарная охрана территории Туркменистана от заноса и распространения карантинных инфекций, завоза опасных для здоровья населения продуктов питания и предметов потребления;

20) контроль за производством и использованием питьевой воды, соответствующей требованиям государственных стандартов;

21) пропаганда гигиенических знаний по формированию здорового образа жизни;

22) организация проведения санитарно-гигиенической экспертизы;

23) решение других вопросов, входящих в компетенцию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

2. Органы и учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на соответствующей территории:

1) осуществляют государственный санитарный надзор и контроль за соблюдением санитарного законодательства Туркменистана, выполнением санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических и противорадиационных мероприятий;

2) вносят на рассмотрение местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

3) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов, решений местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

4) участвуют в разработке проектов региональных и целевых программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и осуществляют их реализацию;

5) координируют деятельность ведомственных санитарно-эпидемиологических служб;

6) взаимодействуют с иными государственными органами, осуществляющими контроль в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

7) проводят социально-гигиенический мониторинг;

8) организуют проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации инфекционных и паразитарных заболеваний;

9) осуществляют государственный надзор за качеством и безопасностью пищевой продукции, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами;

10) осуществляют сертификацию отдельных видов продукции, пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами;

11) принимают меры по прекращению реализации не соответствующей санитарным правилам или не имеющей санитарно-эпидемиологического заключения продукции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов;

12) проводят лабораторное обследование граждан, контактировавших с больными инфекционными заболеваниями;

13) проводят работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний;

14) осуществляют иные полномочия, отнесённые к их ведению.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 11. Полномочия местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

 

К полномочиям местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся:

1) контроль в пределах их полномочий за деятельностью юридических и физических лиц по проведению ими комплексных санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, за соблюдением санитарного законодательства Туркменистана, а также координация их деятельности;

2) осуществление контроля, надзора и мониторинга за санитарно-эпидемиологической обстановкой на соответствующей территории;

3) разработка и утверждение региональных программ;

4) реализация и контроль за выполнением государственных, региональных и целевых программ;

5) организация оперативных мероприятий по предупреждению и ликвидации эпидемий инфекционных болезней, массовых заболеваний и отравлений людей на соответствующей территории;

6)  проведение комплекса мер правового, организационного,  инженерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, воспитательного, общеобразовательного характера на соответствующей территории;

7) принятие решений о введении и отмене на соответствующей территории ограничительных мероприятий или карантина в случае возникновения эпидемий инфекционных болезней, массовых заболеваний и отравления людей;

8) обеспечение условий для реализации и защиты прав граждан и интересов общества;

9) проведение в пределах их компетенции политики стимулирования деятельности юридических и физических лиц, направленной на предупреждение и устранение вредного влияния на организм человека факторов окружающей среды, профилактику заболеваний, улучшение гигиенических условий труда и жизни людей;

10) создание материальных и других резервов для ликвидации эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья человека;

11) осуществление иных полномочий, отнесённых к их ведению.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ (В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Глава I. Права органов государственной власти и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г.,

№ 2, ст.47).

 

Статья 12. Право граждан на благоприятную окружающую среду

 

Каждый гражданин Туркменистана, имеет право на благоприятную окружающую среду, не оказывающую вредного влияния на состояние здоровья настоящего и будущего поколений и обеспечивающую их санитарно-эпидемиологическое благополучие.

 

Статья 13. Право граждан на участие в подготовке решений, реализация которых связана с воздействием на здоровье населения и окружающую среду

 

Каждый гражданин Туркменистана имеет право непосредственно или через своего представителя, общественные объединения или другим способом участвовать в подготовке, выполнении и контроле за выполнением решений, принимаемых органами и должностными лицами как коллегиально, так и единолично, реализация которых связана с воздействием на здоровье населения и окружающую среду.

 

Статья 14. Право граждан на возмещение ущерба (вреда), причинённого их жизни и здоровью

 

1. Каждый гражданин Туркменистана, имеет право на возмещение ущерба (вреда), причинённого его жизни и здоровью воздействием факторов окружающей среды (химическими, физическими, биологическими и другими видами), приобретённой (используемой, потребляемой) продукцией производственно-технического и бытового назначения, пищевыми продуктами, питьевой водой.

2. Виды, размеры возмещения ущерба (вреда), причинённого жизни и здоровью граждан воздействием факторов окружающей среды, приобретённой продукцией производственно-технического и бытового назначения, пищевыми продуктами, питьевой водой, устанавливаются законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 15. Право граждан на получение информации

 

Каждый гражданин Туркменистана, имеет право на получение бесплатной объективной информации непосредственно или через своего представителя, общественные объединения, средства массовой информации в соответствии с законодательством Туркменистана

1) о заболеваемости, эпидемиологической ситуации и радиационной обстановке, состоянии окружающей среды и её влиянии на здоровье населения;

2) о результатах проведённых санитарно-гигиенических и иных специальных экспертиз, санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах,

за исключением случаев, когда такая информация отнесена законодательством Туркменистана к информации, содержащей государственную, служебную или коммерческую тайну.

 

Статья 16. Права органов государственной власти и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица имеют право:

1) получать, в том числе на договорной основе, от соответствующих государственных органов информацию о санитарно-эпидемиологической ситуации, состоянии окружающей среды, заболеваемости населения, санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах, за исключением случаев, когда такая информация отнесена законодательством Туркменистана к информации, содержащей государственную, служебную или коммерческую тайну;

2) участвовать в разработке решений, программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Глава II. Обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 17. Обязанности граждан по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

 

Граждане Туркменистана, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения обязаны:

1) выполнять требования санитарного законодательства Туркменистана, а также постановлений, предписаний и заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор;

2) заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и обучении своих детей;

3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

 

Статья 18. Обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица  обязаны:

1) соблюдать утвержденные санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы;

2) проводить санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические и противорадиационные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение и снижение заболеваемости, сохранение, улучшение и восстановление окружающей среды;

3) обеспечивать исполнение постановлений, предписаний и заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор;

4) предоставлять органам и учреждениям, осуществляющим государственный санитарный надзор, достоверную, полную информацию о санитарно-эпидемиологической ситуации;

5) давать обоснования безопасности для человека новых видов продукции и технологии её производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за этими факторами;

6) иметь в наличии официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания;

7) создавать необходимые условия для формирования здорового образа жизни путём строительства, реконструкции и развития современной материально-технической базы, физкультурно-спортивных учреждений, оздоровительных комплексов, учреждений культуры и образования, центров здоровья, туристических и спортивных баз, санаториев-профилакториев и других учреждений для отдыха и укрепления здоровья населения;

8) обеспечивать гигиеническое обучение работников.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 19. Обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по обеспечению прав граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду и информацию

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица по обеспечению прав граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду и информацию обязаны:

1) обеспечивать соблюдение санитарного законодательства Туркменистана и установленных санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, осуществлять контроль за их выполнением;

2) осуществлять свою деятельность с обеспечением всех мер в целях поддержания или улучшения здоровья своих работников и населения и предотвращения неблагоприятного воздействия окружающей среды на человека;

3) осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

4) своевременно в установленном законодательством Туркменистана порядке информировать органы и учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана об аварийных ситуациях, остановках производства, нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

5) обеспечивать исполнение постановлений, предписаний, заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор;

6) применять меры материального стимулирования, направленные на повышение заинтересованности трудовых коллективов и отдельных работников в соблюдении санитарного законодательства Туркменистана и санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

7) осуществлять пропаганду гигиенических знаний, гигиеническое обучение и воспитание населения, направленные на повышение санитарной культуры людей и ведение ими здорового образа жизни;

8) обеспечивать условия для участия граждан в подготовке, выполнении и контроле за выполнением решений соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления и должностных лиц, реализация которых связана с охраной здоровья населения и обеспечением благоприятной  окружающей среды;

9) обеспечивать реализацию прав граждан, предусмотренных статьями 12-15 настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 20. Обязанности в области лицензирования отдельных видов деятельности, сертификации продукции (работ, услуг) и государственной регистрации продукции

 

Юридические и физические лица обязаны осуществлять виды деятельности, подлежащие лицензированию, сертификации продукции (работ, услуг) и государственной регистрации продукции с соблюдением требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 21. Обязанности разработчиков нормативно-технической документации

 

Разработчики нормативно-технической документации, обязаны:

1) представлять на согласование Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана нормативно-техническую документацию на новые виды сырья, материалов, веществ, изделий и другой продукции и технологии их изготовления;

2) представлять на утверждение в Министерство здравоохранения и медицинской  промышленности Туркменистана нормативно-техническую документацию на медицинские иммунобиологические препараты;

3) обеспечивать до внедрения новых видов сырья, материалов, веществ, изделий и другой продукции, технологий их изготовления, разработку проектов нормативов, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также методов их контроля и представление их на утверждение Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана

4) включать требования санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в пересматриваемые и вновь разрабатываемые стандарты, технические условия, строительные нормы и правила и другую нормативно-техническую документацию;

5) представлять органам и учреждениям, осуществляющим государственный санитарный надзор, необходимую информацию для обеспечения всесторонней оценки соответствия свойств веществ, материалов и продукции, безопасности технологии их производства требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов и обоснования проведения санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических мероприятий.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 22. Обязанности при проектировании и строительстве

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны соблюдать нормы, правила и нормативы, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения при проектировании схем градостроительного планирования развития территорий, генеральных планов городских и сельских населённых пунктов, проектов планировки общественных центров, жилых районов, магистралей (улиц) городов, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно - защитных зон, выборе земельных участков под строительство (в том числе индивидуальное), а также строительстве, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и размещении населённых пунктов, курортов, объектов сельскохозяйственного назначения и других объектов. 

2. Порядок согласования с органами и учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана проектов строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения устанавливается законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 23. Обязанности при вводе объектов в эксплуатацию

 

Организации-заказчики (застройщики), эксплуатационные организации, генеральные подрядчики, другие организации и граждане обязаны соблюдать санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при вводе в эксплуатацию построенных или реконструированных объектов.

 

Статья 24. Обязанности должностных лиц при приёмке объектов в эксплуатацию

 

Председатели и члены государственных и рабочих приёмочных комиссий, включая представителей органов и учреждений государственного санитарного надзора, обязаны принимать в эксплуатацию построенные или реконструированные объекты только при соблюдении требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а при их отсутствии - в соответствии с согласованной проектной документацией.

 

Статья 25. Обязанности по содержанию и эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования, территории, транспортных средств

 

1. Юридические и физические лица обязаны обеспечивать содержание и эксплуатацию производственных и санитарно-бытовых помещений, рабочих мест, общественных зданий, комплексов и сооружений, жилых зданий, технологического и иного оборудования, территорий, транспортных средств в соответствии с санитарными нормами, правилами, гигиеническими нормативами и другими документами, содержащими требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Юридические и физические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и услуг, если указанные виды деятельности осуществляются с нарушением санитарных норм, правил, гигиенических нормативов или приводят к их нарушению.

 

Статья 26. Обязанности по заселению и проживанию в жилых помещениях

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица предоставляющие для проживания жилые помещения, обязаны при заселении этих жилых помещений выполнять санитарные требования.

2. Жилые помещения по площади, планировке, освещённости, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания, независимо от его срока.

3. Не допускается заселение людей и проживание в жилых помещениях, не отвечающих гигиеническим нормативам.

4. Эксплуатация и содержание жилых помещений должны отвечать требованиям санитарных норм и правил.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 27. Обязанности по содержанию территорий городских, сельских и других населённых пунктов в соответствии с санитарным законодательством Туркменистана

 

1. Территории городских, сельских и других населённых пунктов, промышленных зон должны отвечать требованиям санитарных норм, правил и других нормативных правовых актов.

2. Порядок и условия содержания территорий городских, сельских и других населённых пунктов устанавливаются местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

3. В почвах городских, сельских и других населённых пунктов, промышленных зон и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными нормами и правилами.

4. Порядок и условия сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения производственных и бытовых отходов устанавливаются местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими государственными органами, осуществляющими надзор и контроль в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 28. Обязанности по соблюдению санитарных требований к хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования населения

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны обеспечивать соответствие качества воды, подаваемой централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, гигиеническим требованиям и государственным стандартам, а при нецентрализованном водоснабжении, а также в водоёмах, реках, каналах и прибрежной полосе моря, в местах, используемых населением для культурно-бытовых целей, - требованиям соответствующих санитарных правил и норм.

2. Население городских и сельских населённых пунктов должно обеспечиваться хозяйственно-питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

3. Для устранения и предупреждения загрязнения источников водопользования местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления устанавливаются зоны санитарной охраны со специальным режимом.

4. Водные объекты (водоёмы, реки, каналы, прибрежная полоса моря), используемые в рекреационных целях (для купания, занятия спортом, отдыхом и др.), не должны являться источниками вредного воздействия на человека.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 29. Обязанности по соблюдению санитарных  требований к атмосферному воздуху населённых пунктов, воздуху рабочей зоны и мест постоянного и временного пребывания людей

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны осуществлять комплексные мероприятия, направленные на предотвращение, снижение и устранение загрязнения воздушной среды в населённых пунктах, территориях промышленных предприятий, а также рабочей зоны производственных помещений, жилых и других помещений (далее места постоянного и временного пребывания людей) вредными веществами, воздействия на неё физических факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье человека

2. Атмосферный воздух населённых пунктов, территорий промышленных предприятий, в местах постоянного и  временного пребывания людей должен соответствовать санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам.

3. Нормативы предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздух, проекты санитарно-защитных зон утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам указанных нормативов и проектов.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 30. Обязанности органов государственной власти, юридических и физических лиц при поставке, реализации и использовании продукции, сырья, материалов и веществ, закупаемых за рубежом

 

1. Органы государственной власти, юридические и физические лица обязаны соблюдать санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, установленные в Туркменистане, при поставке, реализации и использовании пищевых продуктов, сырья, материалов, веществ, изделий и другой продукции, технологий их изготовления, закупаемых за рубежом.

2. Отдельные виды пищевых продуктов, материалов и изделий, впервые ввозимые на территорию Туркменистана, подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 31. Обязанности юридических и физических лиц  при производстве, транспортировке, хранении и реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов

 

Юридические и физические лица при производстве,  транспортировке, хранении и реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов обязаны:

1) соблюдать медико-биологические требования, санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы;

2) применять новые пищевые добавки, специально вводимые биологически активные вещества, новые технологии производства продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также полимерные и другие материалы, контактирующие с продовольственным сырьём и пищевыми продуктами, только после прохождения токсиколого-гигиенической оценки и с разрешения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

3) производить, применять и реализовывать новые пищевые добавки, специально вводимые биологически активные вещества, продовольственное сырьё и пищевые продукты только после прохождения государственной регистрации в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 32. Обязанности органов государственной власти, юридических и физических лиц по соблюдению санитарно- эпидемиологических требований к организации питания населения

 

1. Органы государственной власти, юридические и физические лица при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и др.), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) обязаны выполнять требования санитарных правил.

2. При установлении минимальных социальных стандартов уровня жизни населения, гарантируемых государством, должны учитываться физиологические нормы питания человека.

3. При организации питания в дошкольных учреждениях и других общеобразовательных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, оздоровительных учреждениях и учреждениях социальной защиты, установлении норм пищевого довольствия для военнослужащих, а также при установлении норм питания для лиц, находящихся в следственных изоляторах или отбывающих наказание в исправительных учреждениях, должны соблюдаться научно обоснованные физиологические нормы питания человека.

4. Лица, оказывающие услуги в сфере общественного питания, несут ответственность за соблюдение санитарных правил и других требований нормативных документов.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 33. Обязанности органов государственной власти, юридических и физических лиц по соблюдению санитарно- эпидемиологических требований к продукции производственно-технического назначения, товарам для личных и бытовых нужд и технологиям их производства

 

1. Органы государственной власти, юридические и физические лица обязаны:

1) обеспечивать соответствие продукции требованиям санитарных норм, правилам и гигиеническим нормативам;

2) осуществлять производство, применение (использование) и реализацию населению новых видов продукции (впервые разрабатываемые или внедряемые), внедрение новых технологических процессов производства продукции при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам

3) приостанавливать деятельность по разработке, производству, транспортировке, поставке (ввозу), хранению и реализации продукции в случае установления её несоответствия требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, изымать продукцию из оборота и принимать меры по её утилизации или уничтожению.

2. Продукция производственно-технического назначения, при производстве, транспортировке, хранении, применении (использовании) и утилизации которой требуется непосредственное участие человека, а также товары для личных и бытовых нужд граждан (далее–продукция) не должны оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 34. Обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по соблюдению условий воспитания,  обучения и производственной практики

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны:

1) обеспечивать соблюдение норм, правил и нормативов, регламентирующих условия воспитания и обучения, в том числе программ, планов и режимов воспитания, производственной практики, санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим, требования радиационной безопасности и санитарного законодательства Туркменистана по питанию и условиям труда, санитарно-бытовому обеспечению и отдыху детей и подростков в дошкольных и оздоровительных учреждениях, средних школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования, в иных учреждениях и на предприятиях;

2) осуществлять деятельность по обучению и воспитанию детей и подростков в дошкольных и оздоровительных учреждениях, средних школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования, иных учреждениях и использовать технические, аудиовизуальные и иные средства обучения и воспитания, учебную и дошкольную мебель, а также учебники и иную издательскую продукцию при наличии санитарно-эпидемиологических заключений.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 35. Обязанности юридических и физических лиц по производству, хранению, реализации, применению, утилизации, обезвреживанию и захоронению химических веществ, биологических средств и материалов

 

1. Юридические и физические лица обязаны соблюдать санитарные правила, стандарты и требования других нормативных документов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения при производстве, хранении, реализации, применении, утилизации, обезвреживании и захоронении химических веществ, биологических средств и материалов.

2. Потенциально опасные для человека химические, биологические вещества и отдельные виды продукции допускаются к ввозу на территорию Туркменистана, производству, транспортировке, хранению, реализации и применению после их государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 36. Обязанности юридических и физических лиц по  соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к условиям работы с источниками физических факторов воздействия на человека

 

1. Юридические и физические лица обязаны:

1) обеспечивать условия работы с машинами, механизмами, установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических факторов воздействия на человека (шума, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий, теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), не оказывающие вредного воздействия на человека, в соответствии санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;

2) использовать машины, механизмы, установки, устройства и аппараты, а также осуществлять производство, применение (использование), транспортировку, хранение и захоронение радиоактивных веществ, материалов и отходов, являющихся источниками физических факторов воздействия на человека, при наличии санитарно-эпидемиологических заключений.

2. Критерии безопасности условий работ с источниками физических факторов воздействия на человека, в том числе предельно допустимые уровни воздействия, устанавливаются санитарными правилами.

 

Статья 37. Обязанности по обеспечению радиационной безопасности

 

1. Органы государственной власти, юридические и физические лица обязаны соблюдать нормы радиационной безопасности и санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, а также требования по обеспечению радиационной безопасности при добыче, получении, изготовлении, использовании, переработке, транспортировке, хранении, утилизации и захоронении радиоактивных веществ и других источников ионизирующего излучения, установленные законодательством Туркменистана.

2. Критерии безопасности условий работ с источниками ионизирующих излучений, в том числе предельно допустимые безопасные уровни воздействия, устанавливаются санитарными правилами.

3. Юридические и физические лица обязаны осуществлять работы с радиоактивными веществами, оборудованием  (установками, устройствами, аппаратами), являющимися источниками ионизирующего излучения при наличии соответствующих документов, выдаваемых соответствующими государственными органами, осуществляющими надзор и контроль в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Все случаи нарушения норм радиационной безопасности и санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений подлежат специальному рассмотрению с обязательным участием должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 38. Обязанность прохождения медицинских осмотров

 

1. В целях охраны здоровья населения, предотвращения  распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, предупреждения профессиональных заболеваний и отравлений, несчастных случаев, обеспечения безопасности труда работники предприятий, учреждений, организаций в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана должны проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические ( в процессе работы) медицинские осмотры.

2. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда и иных работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядок их проведения устанавливаются законодательством Туркменистана.

 

Статья 39. Обязанности по предупреждению возникновения и распространения заболеваний

 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица обязаны обеспечивать своевременное осуществление мер по предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний, включая заболевания, обусловленные радиационным фактором, а также по их ликвидации в случае появления.

2. Для предупреждения инфекционных заболеваний гражданам проводятся обязательные бесплатные профилактические прививки против туберкулёза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, вирусного гепатита и столбняка и других инфекций. Порядок, сроки проведения и группы населения, подлежащие прививкам, определяются Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

В целях совершенствования практики осуществления мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний периодически проводятся изучение и внедрение новых вакцин.  

3. Все поступившие в Туркменистан вакцинные и иммунобиологические препараты выгружаются с борта воздушного судна и после проведения таможенного контроля транспортируются до места их дальнейшего хранения с последующим оформлением необходимых таможенных и других документов.

4. В случае угрозы возникновения и распространения инфекционных, паразитарных, групповых неинфекционных заболеваний и отравлений людей Кабинетом Министров Туркменистана, органами государственной власти и органами местного самоуправления, санитарно-эпидемиологическими службами велаятов, этрапов и городов в пределах их компетенции в установленном законодательством Туркменистана порядке на соответствующих территориях или объектах вводятся ограничительные мероприятия: особые условия и режимы труда, учёбы, передвижения и перевозок, а при необходимости организуется проведение дезинфекционных, дезактивационных и других работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию этих заболеваний.

5. Для оперативного руководства и координации деятельности юридических лиц и граждан по предупреждению и ликвидации массовых заболеваний и отравлений людей Кабинетом Министров Туркменистана, органами государственной власти и органами местного самоуправления образуются чрезвычайные противоэпидемические комиссии.

6. Больные инфекционными заболеваниями, граждане с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с инфекционными больными, а также, лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению, а при необходимости - лечению, обязательной госпитализации и изоляции (карантину).

Граждане, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лечению бесплатно. Эти же граждане, если они могут быть источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями производства, в котором они заняты, или выполняемой работой, с их согласия временно переводятся на другую работу, а при невозможности перевода - временно, до выздоровления отстраняются от работы с выплатой пособия в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

7. Все случаи инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) подлежат регистрации учреждениями здравоохранения по месту выявления таких заболеваний (отравлений), государственному учёту и ведению отчётности по ним органами и учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня 2018 г. и 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47; 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 40. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства

 

Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Туркменистана пользуются теми же правами и несут те же обязанности в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, как и граждане Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 41. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Туркменистана

 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и её органы и учреждения составляют единую систему Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана, специально уполномоченной на осуществление организации, координации, надзора и контроля за выполнением органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с подчинённостью нижестоящих органов и учреждений вышестоящим.

Порядок организации деятельности Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана определяется Положением, утверждаемым Кабинетом Mинистров Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 42. Задачи Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана

 

Задачами Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана являются  выявление, предотвращение и пресечение влияния вредных факторов окружающей среды на здоровье населения в целях его сохранения и укрепления, формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

 

Статья 43. Должностные лица Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана

 

Руководство органами и учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана возлагается соответственно на заместителя Министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, начальника Государственной санитарно-эпидемиологической службы, его заместителя и на руководителей подведомственных органов и учреждений.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 44. Финансирование органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана

 

Финансирование органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана осуществляется за счёт Государственного бюджета Туркменистана, a также за счёт средств:

1) поступающих от оказания платных услуг юридическим и физическим лицам;

Пункт 2 признано утратившим силу Законом Туркменистана от 01.03.2014 г. № 43-V;

3) добровольных пожертвований от юридических и физических лиц;

4) других средств, получаемых путём, не запрещённым законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст.43).

 

РАЗДЕЛ V. УЧЁТ И СТАТИСТИКА

 

Статья 45. Задачи и содержание учёта и статистики

 

Задачами учёта и статистики являются сбор, обработка, анализ статистических данных, характеризующих состояние здоровья населения и окружающей среды.

Содержанием учёта и статистики являются:

1) создание системы учёта как основы для построения отчётности;

2) формирование банка статистических данных;

3) анализ статистических данных о численности и составе населения, состоянии его здоровья;

4) анализ статистических данных о состоянии окружающей среды;

5) анализ статистических данных о сети, штатах, кадрах и деятельности органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы и здравоохранения.

 

Статья 46. Обеспечение ведения учёта и статистики

 

Ведение учёта и статистики обеспечивается по формам государственной статистики, утверждаемым Государственным комитетом Туркменистана по статистике, а также по отраслевым учётно-отчётным формам, утверждаемым соответствующими министерствами и ведомствами.

Перечень органов, осуществляющих учёт и статистику данных, характеризующих состояние здоровья населения и окружающей среды, устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана по представлению Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и  Государственного комитета Туркменистана по статистике.

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

 

Статья 47. Система прогнозирования санитарно-эпидемиологического благополучия населения

 

Система прогнозирования санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусматривает выявление тенденций и закономерностей изменения санитарно-гигиенической и эпидемической обстановки, состояния здоровья населения на основе социально-гигиенического мониторинга.

 

Статья 48. Программы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и их содержание

 

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана,  Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, органы государственной власти и органы местного самоуправления в целях сохранения и укрепления здоровья населения и будущих поколений на основе прогнозирования обязаны разрабатывать, финансировать и осуществлять государственные, региональные и целевые программы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Программы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусматривают определение:

1) основных направлений, целей, задач, ожидаемых результатов;

2) конкретных мероприятий;

3) источников их финансирования и материально-технического обеспечения;

4) научно-методического и лабораторно-аналитического обеспечения;

5) сроков исполнения, ответственных исполнителей и системы контроля.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 49. Реализация программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического   благополучия населения

 

Программы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения реализуются:

1) органами государственной власти и органами местного самоуправления;

2) Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и органами и учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

3) другими юридическими и физическими лицами.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

РАЗДЕЛ VII. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ

НОРМИРОВАНИЕ

 

Статья 50. Задачи санитарно-гигиенического нормирования

 

Задачами санитарно-гигиенического нормирования являются:

1) разработка критериев оценки санитарного состояния окружающей среды;

2) определение оптимальных или предельно допустимых уровней воздействия комплекса, а также отдельных факторов химического, физического или биологического воздействия окружающей среды на организм человека с целью предотвращения неблагоприятного влияния их на здоровье людей;

3) установление требований по обеспечению безопасной или безвредной для здоровья людей деятельности хозяйственных объектов и средств транспорта.

 

Статья 51. Основные требования к санитарно-гигиеническому нормированию

 

Санитарно-гигиеническое нормирование осуществляется с учётом достигнутого уровня науки, научно-технического прогресса и на основании всесторонних экспериментальных, лабораторных и клинических исследований.

 

Статья 52. Система санитарно-гигиенического нормирования

 

Система санитарно-гигиенического нормирования включает:

1) государственные санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы;

2) временные санитарные нормы и правила;

3) ведомственные нормативно-технические документы.

 

Статья 53. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы

 

 Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы обязательны для соблюдения юридическими и  физическими лицами.

 

Статья 54. Порядок разработки санитарных норм, правил и гигиенических нормативов  

 

1. Государственные гигиенические нормативы разрабатываются уполномоченными государственными органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, научно-исследовательскими и другими учреждениями, высококвалифицированными специалистами.

2. Государственные и временные санитарные нормы и правила разрабатываются на основании утверждённых гигиенических нормативов (международных и государственных) с учётом конкретной санитарно-гигиенической и эпидемической обстановки на территории.

 

Статья 55. Порядок утверждения и пересмотра санитарных норм, правил и гигиенических нормативов

 

1. Государственные и временные санитарные нормы и правила утверждаются Министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Государственные санитарные нормы и правила пересматриваются по мере введения новых гигиенических нормативов, изменений санитарно-гигиенической и эпидемической обстановки.

2.  Гигиенические нормативы утверждаются Министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана по представлению разработчиков протокола экспериментальных исследований, акта и заключения экспертной комиссии, а также других необходимых в каждом конкретном случае документов.

Гигиенические нормативы пересматриваются при появлении новых данных науки и практики.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 56. Соотношение международных и государственных санитарных норм, правил и гигиенических нормативов

 

Международные санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы вступают в действие на территории Туркменистана, а также приостанавливаются в случаях их противоречия государственным санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам соответствующим распоряжением Министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 57. Ведомственные санитарные нормы и правила

 

1. Ведомственные санитарные нормы и правила, другая нормативно-техническая документация вводятся министерствами и ведомствами с целью предупреждения вредного воздействия факторов и объектов окружающей среды на здоровье работающих и населения.

Ведомственные санитарные нормы и правила, другая нормативно-техническая документация не должны противоречить государственным санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам.

2. Ведомственные нормативные акты, устанавливающие санитарные нормы и правила, подлежат отмене в случае их несоответствия государственным санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам издавшими их должностными лицами по представлению начальника санитарно-эпидемиологической службы соответствующей административной территории либо по протесту прокурора, либо в судебном порядке.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 58. Опубликование санитарных норм, правил и гигиенических нормативов

 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы подлежат обязательному опубликованию в трёхмесячный срок с момента их утверждения за счёт средств соответствующих министерств, ведомств и организаций.

Должностные лица, утвердившие санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, обязаны в месячный срок представить средствам массовой информации сведения о вводимых в действие нормативных актах.

 

Статья 59. Гарантии соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов

 

1. Акты, издаваемые органами государственной власти и органами местного самоуправления и общественными объединениями, не должны противоречить санитарному законодательству Туркменистана, препятствовать исполнению, а также ограничивать применение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов или отменять их.

Акты, издаваемые органами государственной власти и органами местного самоуправления и общественными объединениями, противоречащие санитарному законодательству Туркменистана, препятствующие, а также ограничивающие применение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, подлежат отмене издавшими их органами или вышестоящими органами по представлению начальника санитарно-эпидемиологической  службы соответствующей административной территории либо по протесту  прокурора, либо в судебном порядке.

2. Несоблюдение органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня 2018 г. и от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47; 2019 г., № 2, ст.___).

 

РАЗДЕЛ VIII. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ

ЭКСПЕРТИЗА

 

Статья 60. Задачи санитарно-гигиенической экспертизы

 

Задачами санитарно-гигиенической экспертизы являются:

1) комплексная оценка возможного влияния объектов окружающей среды на санитарно-гигиеническую и эпидемическую обстановку и здоровье населения;

2) повышение качества и обеспечение безопасности объектов экспертизы;

3) подтверждение причин и условий возникновения массовых или групповых заболеваний и отравлений людей;

4) подтверждение причин вредного воздействия объектов окружающей среды на санитарно-гигиеническую и эпидемическую обстановку и здоровье населения;

5) оценка соответствия нормативной проектной документации требованиям санитарного законодательства Туркменистана, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

6) оценка соответствия принимаемых решений в процессе хозяйственной или иной деятельности требованиям санитарного законодательства Туркменистана, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов с учётом современного уровня науки и практики.

 

Статья 61. Объекты санитарно-гигиенической экспертизы

 

Объектами санитарно-гигиенической экспертизы являются:

1) проекты программ и концепций научно-технического прогресса, социального и экономического развития;

2) проекты схем развития и размещения производительных сил;

3) проекты генеральных планов городов и посёлков;

4) технико-экономические обоснования и технико-экономические расчёты строительства  (реконструкции,  технического перевооружения) хозяйственных объектов;

5) проекты норм строительного и технологического проектирования;

6) проекты строительства (реконструкции, модернизации и технического перевооружения) объектов производственного и гражданского назначения и их пусковых комплексов, проекты этрапской планировки;

7) материалы по выбору земельных участков под строительство объектов производственного и гражданского назначения;

8) проекты предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферный воздух и водоёмы;

9) новая продукция и технология её изготовления при разработке, постановке на производство и применении, в том числе закупаемая по импорту;

10) материалы по вопросам специального водопользования;

11) проекты документации, регламентирующей учебно-трудовую нагрузку и режим обучения, воспитания, труда, питания, отдыха детей и подростков;

12) продовольственное сырьё и пищевые продукты, материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, и питьевая вода;

13) заключения органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ведомственных санитарно-эпидемиологических служб о причинах и условиях возникновения массовых или групповых заболеваний и отравлений людей;

14) другие объекты.

 

Статья 62. Обязательная санитарно-гигиеническая экспертиза

 

Санитарно-гигиеническая экспертиза проводится в обязательном порядке:

1) при размещении объектов в курортной зоне, объектов, имеющих сбросы и выбросы в окружающую среду химических и биологических веществ в случаях отсутствия предельно допустимых концентраций, ориентировочно безопасных уровней веществ и методов их определения; при размещении, реконструкции и расширении объектов в признанных зонах экологического бедствия и объектов с новыми технологическими процессами, не имеющих аналогов, и в других случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана;

2) по поручению Кабинета Министров Туркменистана.

 

Статья 63. Санитарно-гигиеническая экспертиза по заявлениям

 

Санитарно-гигиеническая экспертиза проводится по заявлениям юридических и физических лиц за исключением случаев, предусмотренных статьёй 62 настоящего Кодекса.

 

Статья 64. Организация и проведение санитарно-гигиенической экспертизы

 

1. Санитарно-гигиеническая экспертиза проводится экспертными комиссиями (экспертом), образуемыми Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и её органами и учреждениями из числа компетентных специалистов.

В состав экспертных комиссий не включаются специалисты:

1) принимавшие участие в подготовке документации, подлежащей экспертизе;

2) без их согласия;

3) опубликовавшие ранее в средствах массовой информации свою точку зрения по рассматриваемому объекту экспертизы.

2. Состав экспертной комиссии определяется по согласованию с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

3. Санитарно-гигиеническая экспертиза проводится за счёт средств заказчика.

Порядок финансирования услуг экспертной комиссии, в том числе оплата труда экспертов, определяется на договорной основе в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 65. Обязанности сторон при проведении экспертизы

 

1. Для проведения экспертизы заказчик обязан:

1) обеспечить представление документации, перечень которой определяется экспертной комиссией (экспертом), проводящей экспертизу;

2) представить дополнительную информацию по требованию экспертной комиссии (эксперта), проводящей экспертизу;

3) финансировать научно-исследовательские работы, необходимость которых выявилась в ходе экспертизы.

2. Экспертная комиссия (эксперт) обязана:

1) своевременно и качественно провести экспертизу;

2) подготовить экспертное заключение;

3) обеспечить гласность экспертизы.

Сроки проведения экспертизы устанавливаются согласно договору.

 

Статья 66. Экспертные заключения

 

Результаты деятельности экспертных комиссий (эксперта) оформляются актом санитарно-гигиенической экспертизы и являются рекомендательными для органа, назначившего экспертизу.

Заключения в случаях проведения обязательной экспертизы должны учитываться заказчиком. В случае несогласия заказчика с заключением экспертизы спор разрешается в порядке, предусмотренном статьёй 67 настоящего Кодекса.

 

Статья 67. Разрешение споров по результатам экспертизы

 

1. Споры по результатам санитарно-гигиенической экспертизы рассматриваются в судебном порядке.

2. Споры по результатам санитарно-гигиенической экспертизы с другими государствами рассматриваются комиссиями, образуемыми на паритетных началах из представителей заинтересованных государств в порядке, определяемом законодательством Туркменистана и соответствующих государств.

 

Статья 68. Ответственность членов экспертной комиссии

 

Члены экспертной комиссии (эксперт) несут ответственность за правильность проведения и объективность выводов экспертизы в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 69. Общественная экспертиза

 

1. Общественные объединения имеют право направлять своих представителей для участия в проведении санитарно-гигиенических и иных специальных экспертиз. Орган, назначивший экспертизу, обязан включать указанных представителей по запросу oбщественных объединений в состав экспертной комиссии в качестве экспертов с обязанностями и ответственностью, предусмотренными статьями 65,68 настоящего Кодекса. Оплата труда указанных представителей в качестве экспертов осуществляется направившим их общественным объединением.

2. Общественные объединения могут самостоятельно назначать и проводить за счёт своих средств санитарно-гигиеническую и иную специальную экспертизу. На её проведение распространяются требования статей 63-66, 68 настоящего Кодекса.

3. Результаты общественной экспертизы должны быть рассмотрены органами государственной власти и органами местного самоуправления при принятии решений по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Результаты рассмотрения сообщаются общественному объединению, проводившему экспертизу, не позднее чем за неделю до принятия решения по объекту экспертизы.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

РАЗДЕЛ IX. СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ

МОНИТОРИНГ

 

Статья 70. Задачи и принципы социально-гигиенического мониторинга

 

1. Задачи социально-гигиенического мониторинга (наблюдение, оценка и прогноз) заключаются в выявлении, учёте, анализе неблагоприятных факторов окружающей среды, прогнозировании и разработке комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и устранение вредного воздействия этих факторов на здоровье населения.

2. Основными принципами социально-гигиенического мониторинга являются непрерывность, достоверность, многофакторность, информативность, стандартность наблюдений за состоянием окружающей среды и здоровья населения.

 

Статья 71. Содержание социально-гигиенического мониторинга

 

Социально-гигиенический мониторинг ведётся на уровне государства, велаята, этрапа, города, объекта за состоянием:

1) уровня и структуры инфекционной и неинфекционной заболеваемости;

2) демографических процессов;

3) физического развития населения;

4) атмосферного воздуха, водоёмов, почвы;

5) качества продовольственного сырья, пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, и питьевой воды;

6) условий труда, быта, воспитания и обучения населения.

 

Статья 72. Органы, осуществляющие социально-гигиенический мониторинг

 

Перечень органов, осуществляющих социально-гигиенический мониторинг, утверждается Кабинетом Mинистров Туркменистана по представлению Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Данные, полученные в результате социально-гигиенического мониторинга, представляются в органы и в учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ X. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ

 

Статья 73. Органы, осуществляющие санитарный надзор и контроль  

 

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением санитарного законодательства Туркменистана осуществляется Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

2. Ведомственный санитарный надзор на действующих и строящихся объектах осуществляется санитарно-эпидемиологическими службами соответствующих министерств и ведомств на основе государственных и ведомственных санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, разработанных и утверждённых в соответствии со статьями 54-57 настоящего Кодекса.

Деятельность указанных служб контролируется Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и не должна противоречить санитарному законодательству Туркменистана.

3. Производственный санитарный контроль за соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в цехах и на других производственных участках, состоянием атмосферного воздуха, почвы, водоёмов, соблюдением противоэпидемического режима в учреждениях здравоохранения, соответствием санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам выпускаемой и реализуемой продукции осуществляется юридическими и физическими лицами.

4. Общественные объединения, граждане осуществляют контроль за соблюдением санитарного законодательства Туркменистана, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, проведением санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических и противорадиационных мероприятий.

5. Надзор за точным и единообразным исполнением органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами законодательствa Туркменистана в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, осуществляется органами прокуратуры в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 74. Государственный санитарный надзор

 

Государственный (надведомственный) санитарный надзор за соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами осуществляется органами и учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана в соответствии с настоящим Кодексом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 75. Ведомственный санитарный надзор и порядок его осуществления

 

1. Ведомственный санитарный надзор санитарно-эпидемиологическими службами министерств и ведомств осуществляется на основе настоящего Кодекса в соответствии с нормативными документами Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и принятыми на их основе ведомственными нормативными документами.

2. Ведомственные санитарно-эпидемиологические службы при осуществлении санитарного надзора обязаны согласовывать с Государственной санитарно-эпидемиологической службой Туркменистана:

1) отвод земельных участков, предназначенных для строительства ведомственных объектов;

2) условия водопотребления и водоотведения, включая методы очистки сточных вод;

3) мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения;

4) отвод земельных участков под полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных и бытовых отходов, а также методы их переработки и способы утилизации;

5) размещение детских летних оздоровительных учреждений  и заезд детей.

 

Статья 76. Государственный контроль за соблюдением санитарного законодательства Туркменистана, осуществляемый местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления

 

Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления осуществляют государственный контроль за соблюдением санитарного законодательства Туркменистана юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность на подведомственной территории, а также проведением ими мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 77. Производственный санитарный контроль и порядок его осуществления

 

1. Производственный санитарный контроль за качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов, промышленных изделий, в том числе изделий для детей, строительных материалов, упаковочных, полимерных материалов и изделий из них, парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов, воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоёмов и прибрежной полосы моря в местах культурно-бытового водопользования населения, состоянием промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется юридическими и физическими лицами в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами.

2. Производственный санитарный контроль  за  соблюдением  санитарно-гигиенического  и противоэпидемического режима, эффективностью дезинфекции и стерилизации в учреждениях здравоохранения осуществляется лабораториями этих учреждений.

3. Производственный санитарный контроль за соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов обеспечивается лабораториями юридических лиц или на договорной основе.

4. Номенклатура и кратность исследований, места отбора проб и проведение других исследований определяются нормативно-техническими документами и по согласованию с органами и учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана или с соответствующими ведомственными санитарно-эпидемиологическими службами.

5. Результаты производственного санитарного контроля представляются органам и учреждениям, осуществляющим государственный санитарный надзор, по формам, утверждённым для этих органов и учреждений.

6. Лица, осуществляющие производственный санитарный контроль, несут ответственность за его своевременность, полноту и достоверность.

7. Органы и учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ведомственные санитарно-эпидемиологические службы осуществляют организационно-методическое руководство и выборочный контроль за деятельностью лабораторий, проводящих производственный санитарный контроль.

8. Лаборатории, осуществляющие производственный санитарный контроль, должны проходить аттестацию в соответствии с законодательством Туркменистана и применять установленные методы исследования.

 

Статья 78. Общественный санитарный контроль и порядок его осуществления

 

1. Общественные объединения, трудовые коллективы осуществляют общественный санитарный контроль в соответствии с их уставами и другими нормативными актами, регулирующими их деятельность.

2. Общественный санитарный контроль осуществляется путём:

1) участия в государственных экспертизах;

2) проведения общественных экспертиз;

3) участия в оценке воздействия на окружающую среду результатов реализации принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления решений и программ, а также мероприятий, проводимых юридическими лицами в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Участие представителей общественных объединений в государственных санитарно-гигиенических и иных специальных экспертизах определяется в соответствии со статьей  69 настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

Статья 79. Взаимодействие органов, учреждений и должностных лиц Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана при осуществлении санитарного надзора и контроля

 

1. Органы, учреждения и должностные лица Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана обеспечивают:

1) методическое руководство и координацию деятельности ведомственных санитарно-эпидемиологических служб, а также общественных объединений по контролю за соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

2) оказание помощи ведомственным санитарно-эпидемиологическим службам в подготовке и повышении квалификации медицинских кадров в научных, учебных и практических учреждениях Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

3) представление информации по запросам ведомственных санитарно-эпидемиологических служб о состоянии заболеваемости населения, санитарно-гигиенической и эпидемической обстановке на административных территориях.

2. Ведомственные санитарно-эпидемиологические службы обязаны представлять в органы и учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана установленные статистические данные.

 

Статья 80. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарный надзор

 

Организация и проведение государственного санитарного надзора возлагается на следующих должностных лиц:

1) заместителя Министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана – начальника Государственной санитарно-эпидемиологической службы и его заместителя;

2) начальников санитарно-эпидемиологических служб велаятов, этрапов, городов и их заместителей.

3) иных должностных лиц Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, осуществляющих государственный санитарный надзор.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 81. Правовое положение должностных лиц Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана

 

1. Должностные лица Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, осуществляющие государственный санитарный надзор, являются представителями органов государственной власти и находятся под защитой государства.

2. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарный надзор, во время служебных командировок имеют право на внеочередное приобретение проездных документов на все виды пассажирского транспорта (кроме такси) и размещение в гостиницах в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня 2018 г. и от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47; 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 82. Назначение на должность и освобождение  от должности лиц, осуществляющих  государственный санитарный надзор

 

Назначение на должность и освобождение от должности лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор, производится в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 83. Акты должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор

 

К актам должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор, относятся заключения, выдаваемые начальниками санитарно-эпидемиологических служб и их заместителями при рассмотрении проектной, предпроектной и нормативно-технической документации, постановления о приостановлении строительства, отдельных видов работ, эксплуатации предприятий и оборудования, постановления о наложении штрафа и предписания. Эти акты обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 84. Основные гарантии деятельности должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор

 

1. Начальники санитарно-эпидемиологических служб и иные должностные лица, осуществляющие государственный санитарный надзор, в своей деятельности независимы и руководствуются исключительно законодательством Туркменистана.

2. Запрещается привлекать должностных лиц и работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана к работам, не связанным с их основной деятельностью.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 85. Недопустимость вмешательства в деятельность по осуществлению государственного санитарного надзора

 

1. Вмешательство в деятельность по осуществлению государственного санитарного надзора запрещается.

2. Воздействие в какой бы то ни было форме на начальников санитарно-эпидемиологических служб, их заместителей и иных должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор, со стороны юридических и физических лиц с целью воспрепятствования их законной деятельности влечёт ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 86. Обязанности должностных лиц Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана

 

1. Заместитель Министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана – начальник Государственной санитарно-эпидемиологической  службы и его заместитель обязаны:

1) руководить органами и учреждениями Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

2) определять основные задачи, приоритетные направления и принципы деятельности органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, осуществляющих государственный санитарный надзор;

3) разрабатывать государственные санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы с учётом сложившегося санитарно-гигиенического состояния и эпидемической ситуации, представлять их на утверждение в Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и систематизировать;

4) выдавать заключения по проектам нормативных актов и нормативно-технической документации, разрабатываемой органами государственной власти по вопросам входящим в их компетенцию;

5) издавать акты на основе и во исполнение законов Туркменистана, указов, постановлений, распоряжений Президента Туркменистана, постановлений и распоряжений Кабинета Mинистров Туркменистана по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

6) определять территории, опасные для жизни и здоровья людей, на которых запрещается проживание населения, ведение сельского хозяйства и другой хозяйственной деятельности;

7) разрабатывать предложения по формированию государственных и целевых программ по  профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни;

8) разрабатывать мероприятия по санитарной охране территории Туркменистана от заноса и распространения карантинных инфекций и организовывать их проведение;

9) разрабатывать временные санитарные нормы и правила при возникновении экстремальных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф в результате антропогенного воздействия;

10) организовывать и проводить специальные экспертизы по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

11) координировать деятельность по осуществлению ведомственного санитарного надзора на объектах соответствующих министерств и ведомств;

12) координировать международное сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Начальники санитарно-эпидемиологических служб велаятов, этрапов, городов и их заместители на подведомственной территории обязаны осуществлять государственный санитарный надзор за соблюдением органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами санитарного законодательства Туркменистана и санитарных норм, правил и гигиенических нормативов при:

1) разработке региональных и целевых программ по  профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни;

2) перспективном планировании размещения хозяйственных объектов и производительных сил;

3) разработке схем размещения курортов, планировке и застройке населённых пунктов;

4) отводе земельных участков под строительство, реконструкцию и расширение хозяйственных объектов, общественных и жилых зданий, сооружений и зданий индивидуальной застройки;

5) проектировании, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию предприятий, изменении их профиля и технологии;

6) разработке нормативно-технической документации;

7) эксплуатации объектов.

3. Начальники санитарно-эпидемиологических служб и иные должностные лица, осуществляющие государственный санитарный надзор, в соответствии с их компетенцией на основе материалов, полученных в результате осуществления государственного санитарного надзора, обязаны:

1) принимать участие в разработке мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

2) вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления заключения и предложения по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и проведения оздоровительных мероприятий;

3) вносить заключения и предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления о запрещении проживания населения, ведения сельскохозяйственных работ и иной хозяйственной деятельности на территориях, опасных для жизни и здоровья людей;

4) информировать органы государственной власти и органы местного самоуправления о нарушениях санитарного законодательства Туркменистана на поднадзорных объектах;

5) участвовать в разработке мероприятий по санитарной охране территории Туркменистана от заноса и распространения карантинных и других инфекционных болезней, обязательных для выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;

6) координировать деятельность учреждений здравоохранения по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарной охраны территории Туркменистана от заноса и распространения карантинных и других инфекционных болезней;

7) определять контингенты, подлежащие предварительным и периодическим медицинским осмотрам и диспансеризации в связи с воздействием на организм человека факторов окружающей среды, условий труда, жизни населения, участвовать в анализе результатов периодических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения и разработке санитарно-оздоровительных мероприятий;

8) выявлять и проводить анализ причин и условий возникновения профессиональных отравлений и заболеваний, пищевых отравлений;

9) организовывать в пределах своей компетенции противоэпидемические мероприятия в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний;

10) информировать население о санитарном состоянии окружающей среды и его влиянии на здоровье человека, о санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах, а также о мероприятиях и решениях, выполнение которых может оказать воздействие на окружающую среду и здоровье населения;

11) проводить на договорной основе гигиеническое обучение отдельных групп населения с последующей аттестацией;

12) участвовать в пропаганде медицинских и гигиенических знаний, формировании здорового образа жизни;

13) сохранять государственную, служебную и коммерческую тайну.

Начальники санитарно-эпидемиологических служб, их заместители и иные должностные лица, осуществляющие государственный санитарный надзор, также несут обязанности, указанные в пунктах 2, 7 и 10  части первой настоящей статьи.

(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня 2018 г. и 8 июня 2019 г.– Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47; 2019 г., № 2, ст. ___).

 

Статья 87. Права начальников санитарно-эпидемиологических служб, их заместителей и иных должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор

 

1. Начальники санитарно-эпидемиологических служб, их заместители и иные должностные лица, осуществляющие государственный санитарный надзор, имеют право:

1) отклонять подлежащую согласованию предпроектную и проектную документацию на выбор земельного участка, строительство, реконструкцию и расширение жилых, общественных, производственных зданий и иных объектов, не отвечающих требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

2) запрещать или приостанавливать впредь до устранения нарушений санитарных норм, правил и гигиенических нормативов эксплуатацию действующих производственных объектов промышленности, транспорта, сельского хозяйства, связи, отдельных видов работ, технологических процессов, оборудования, инструментов, гидротехнических сооружений, общественных и жилых зданий, комплексов, сооружений и других объектов;

3) приостанавливать строительство, реконструкцию и проектирование или проведение отдельных видов работ по застройке населённых пунктов и строительству промышленных, общественных и жилых зданий, комплексов и сооружений,  других объектов в случаях нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

4) запрещать производство, применение и реализацию новых видов сырья, материалов, веществ, изделий, другой продукции, технологий их изготовления, продовольственного сырья, пищевых продуктов в случае признания их опасными для жизни и здоровья людей;

5) запрещать производство, использование и применение химических веществ и медицинских иммунобиологических препаратов, не зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

6) запрещать применение химических веществ, средств и методов в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, при производстве и обработке пищевых продуктов, а также при применении стимуляторов и регуляторов роста сельскохозяйственных растений и животных, других химических веществ, парфюмерно-косметической продукции в случае возникновения опасности их вредного влияния на здоровье людей, а равно в случае появления данных об их возможном вредном влиянии на здоровье человека до представления разработчиком научно обоснованных данных о безопасности этих веществ и материалов;

7) запрещать использование воды для питьевого и хозяйственного водоснабжения в случае признания её непригодной к употреблению;

8) применять меры в соответствии законодательством Туркменистана к лицам, нарушающим санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы;

9) предъявлять органам государственной власти и органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам требования об устранении нарушений санитарных норм, правил и гигиенических нормативов и применять меры административного воздействия;

10) осуществлять надзор за соблюдением требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в проектах на строительство и реконструкцию объектов;

11) давать в установленном законодательством Туркменистана порядке органам государственной власти и органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам основанные на санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах обязательные заключения по проектам планировки застройки населённых пунктов, перспективных планов размещения хозяйственных объектов, проектам строительства, реконструкции предприятий, зданий, сооружений и по вопросам предоставления земельных участков под строительство, определения для населения мест водопользования, условий спуска сточных вод, утилизации и захоронения токсичных, химических, радиоактивных и других веществ;

12) рассматривать проекты стандартов и технических условий на новые виды сырья, материалов, веществ, изделий, другой продукции, технологий их изготовления, продовольственного сырья и пищевых продуктов;

13) давать заключения о соответствии промышленных, общественных и жилых зданий, комплексов, сельскохозяйственных и других предприятий и сооружений санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам;

14) давать заключения по представляемым предложениям об учебно-трудовой нагрузке и о примерном режиме занятий детей, находящихся на воспитании в дошкольных учреждениях и обучающихся в учебных заведениях;

15) поручать в необходимых случаях научно-исследовательским учреждениям, лабораториям, высшим учебным заведениям и другим предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от формы собственности, проведение специальной экспертизы;

16) разрабатывать государственные санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы и представлять их на утверждение в Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

17) беспрепятственно посещать (по предъявлении служебного удостоверения) и проводить обследование хозяйственных объектов, независимо от формы собственности, в любое время суток в целях проверки соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

18) требовать от руководителей юридических лиц и от физических лиц:

а) временного отстранения от работы лиц, представляющих опасность в распространении инфекционных и паразитарных заболеваний в связи с особенностями выполняемой работы или производства, в котором они заняты, а также применять меры к лицам, систематически не выполняющим санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы и противоэпидемический режим;

б) госпитализации инфекционных и паразитарных больных, представляющих опасность для окружающих;

в) проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

г) возмещения ущерба (вреда), причинённого жизни и здоровью граждан;

д) уплаты штрафов;

е) возмещения расходов лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений на проведение ими гигиенических, противоэпидемических и медицинских мероприятий при возникновении массовых заболеваний и отравлений людей;

19) требовать от должностных и других лиц документы, сведения и представляемые лично или в письменной форме объяснения, необходимые для выяснения санитарного состояния объектов и проведения эпидемиологического анализа состояния здоровья лиц, работающих на этих объектах;

20) производить выемку пищевых продуктов, изделий, предметов и материалов для лабораторного анализа и гигиенической экспертизы, а также проводить необходимые лабораторные и инструментальные исследования непосредственно на объектах;

21) привлекать на договорной основе к осуществлению санитарного контроля специалистов других ведомств, а также представителей общественности;

22) вызывать в органы и учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана должностных и других лиц для рассмотрения материалов по фактам нарушений санитарного законодательства Туркменистана;

23) рассматривать дела о санитарном правонарушении, налагать административные взыскания, передавать материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, представлять вышестоящим должностным лицам или органам управления предложения о применении мер дисциплинарного воздействия;

24) вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения о запрещении или введении на отдельных территориях особых условий и режимов проживания населения и осуществления ими хозяйственной деятельности, направленные на ликвидацию и предотвращение распространения массовых заболеваний и отравлений населения;

25) вносить предложения в финансово-кредитные органы о приостановлении финансирования (кредитования) работ по проектированию, строительству, а также хозяйственной деятельности юридических и физических лиц в случае невыполнения ими санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, постановлений должностных лиц Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана о приостановлении или прекращении этой деятельности;

26) определять контингенты лиц, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям;

27) производить изъятие из оборота и уничтожение в порядке, установленном законодательством Туркменистана, пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, признанных потенциально опасными для жизни и здоровья человека.

2. Права, предусмотренные пунктами 9, 17, 18, 20 и 27 части первой настоящей статьи, распространяются также на специалистов органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня 2018 г. и 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47; 2019 г., № 2, ст.___).

 

Статья 88. Обжалование действий начальников санитарно-эпидемиологических служб, их заместителей и иных должностных лиц, осуществляющих государственный  санитарный надзор

 

Действия начальников санитарно-эпидемиологических служб, их заместителей и иных должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор, предусмотренные пунктами 1-7 части первой статьи 87 настоящего Кодекса, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в месячный срок вышестоящему начальнику санитарно-эпидемиологической службы или в суд.

Обжалование этих действий не приостанавливает их исполнения.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.___).

 

РАЗДЕЛ ХI. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 

Статья 89. Возмещение расходов, связанных с ликвидацией неблагоприятных воздействий на условия труда, быта и отдыха населения

 

1. Юридические и физические лица совершившие нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, приведшие или способные привести к повышенной заболеваемости населения, ухудшению демографических показателей, возмещают расходы, понесённые для ликвидации этих последствий, за счёт собственных средств.

Взыскание указанных средств с юридических и физических лиц производится по представлению органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, осуществляющих государственный санитарный надзор. В случае отказа от возмещения расходов спор решается в судебном порядке.

2. Порядок установления размера взыскания и использования платежей определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ ХII. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ,

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Статья 90. Всеобщность, комплексность и непрерывность гигиенического воспитания и образования

 

Гигиеническое воспитание и образование, направленные на повышение санитарной культуры населения и профилактику болезней, должны носить всеобщий, комплексный и непрерывный характер.

Гигиеническое воспитание и образование осуществляются:

1) в процессе дошкольного воспитания, обучения в общеобразовательных школах, в учреждениях начального и среднего профессионального образования, высших учебных заведениях; подготовки и переподготовки специалистов и повышения их квалификации путём включения вопросов, связанных с медицинскими и гигиеническими знаниями в программы обучения и воспитания;

2) в процессе профессиональной и гигиенической подготовки руководителей, специалистов;

3) путём пропаганды медицинских и гигиенических знаний в средствах массовой информации, за счёт государственных и иных источников финансирования.

 

Статья 91. Профессиональная гигиеническая подготовка руководителей, специалистов и работников

 

Юридические и физические лица обязаны осуществлять профессиональную гигиеническую подготовку руководителей, специалистов и работников, связанных с:

1) производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

2) воспитанием детей в детских дошкольных учреждениях и учебных заведениях;

3) коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

4) вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами.

Профессиональная гигиеническая подготовка осуществляется на договорной основе за счёт собственных средств юридических и физических лиц.

 

Статья 92. Научные гигиенические и эпидемиологические исследования

 

1. Научные гигиенические и эпидемиологические исследования являются составной частью системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и выполняются научно-клиническими центрами лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательскими учреждениями, высшими учебными заведениями, другими юридическими лицами.

2. Научные гигиенические и эпидемиологические исследования организуются и координируются Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Академией наук Туркменистана, а также органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их компетенции и в соответствии с санитарно-гигиенической и эпидемической обстановкой на административных территориях.

3. Научные гигиенические и эпидемиологические исследования проводятся за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, а также на договорной или иной основе.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.47).

 

РАЗДЕЛ XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 93. Санитарное правонарушение и ответственность за его совершение

 

1. Санитарным правонарушением признаётся посягающее на права граждан и интересы общества противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), предусмотренное законом и связанное с несоблюдением санитарного законодательства Туркменистана, в том числе санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, невыполнением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, заключений, постановлений и предписаний должностных лиц Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

2. Санитарным правонарушением является:

1) химическое, биологическое, физическое и другое загрязнение пищевых продуктов, открытых и подземных источников водоснабжения, водоёмов и прибрежной полосы моря, используемых населением для культурно-бытовых целей, почвы, атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны;

2) разработка нормативно-технической документации без соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а также использование в своей деятельности нормативных документов, противоречащих этим санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам;

3) разработка проектов нормативно-технической документации на новые виды сырья, технологического оборудования, процессов, инструментария, продуктов питания и пищевого сырья, промышленных изделий, строительных материалов, источников ионизирующего излучения, химических веществ и продуктов, биологических средств, тары, упаковочных, полимерных и других материалов, контактирующих с пищевым сырьём, пищевыми продуктами и лекарственными средствами, изделий из них, парфюмерно-косметической продукции и других товаров народного потребления без согласования с Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также разработка без государственного санитарного надзора проектов нормативно-технической документации на новые виды медицинских иммунобиологических препаратов;

4) проектирование, строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение (консервация и ликвидация) промышленных предприятий, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства, систем водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, гидротехнических сооружений и других объектов, перспективная застройка и размещение населённых пунктов, курортов, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения, разработка технологических процессов, изделий, оборудования и инструментария без соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов и без согласования с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор;

5) использование земельного участка для нового строительства, реконструкции или расширения объектов без согласования с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор;

6) приёмка и ввод в эксплуатацию объектов без разрешения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор;

7) производство и применение новых видов сырья, технологического оборудования, процессов и инструментария, продуктов питания и пищевого сырья, промышленных изделий, строительных материалов, источников ионизирующего излучения, химических веществ и продуктов, биологических средств, тары, упаковочных, полимерных и других материалов, контактирующих с пищевым сырьём, пищевыми продуктами и лекарственными средствами, изделий из них, парфюмерно-косметической продукции и других товаров народного потребления, медицинских иммунобиологических препаратов без соблюдения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, прохождения токсиколого-гигиенической оценки, установления гигиенических нормативов;

8) несоблюдение требований к качеству продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также при содержании в них сверх установленных гигиеническими нормативами уровней радионуклидов, токсических, биологических, химических и других веществ и соединений, опасных для жизни и здоровья людей;

9) нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов при производстве, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов питания, применение стимуляторов роста сельскохозяйственных растений и животных, химических и биологических средств защиты растений, тары, полимерных и других материалов, контактирующих с пищевым сырьём, продуктами питания и лекарственными средствами, кормовых добавок для животных без разрешения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор;

10) нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов при поставке, реализации и использовании импортных технологий, материалов, сырья, продукции;

11) необеспечение соответствия качества воды, подаваемой централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, гигиеническим требованиям и государственному стандарту на воду;

12) необеспечение при нецентрализованном водоснабжении качества воды водоёмов и прибрежной полосы моря в местах культурно-бытового водопользования населения соответствующим санитарным нормам и требованиям;

13) нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по содержанию территории населённых пунктов, накоплению, хранению, транспортировке и утилизации промышленных, в том числе радиоактивных и токсических, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых отходов;

14) нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по охране атмосферного воздуха;

15) несоблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, регламентирующих условия воспитания и обучения, производственную практику, санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим, требования радиационной безопасности и санитарного законодательства Туркменистана по питанию и условиям труда, санитарно-бытовому обеспечению и отдыху детей и подростков в дошкольных и оздоровительных учреждениях, средних школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования, иных учреждениях и на предприятиях;

16) несоблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в учреждениях здравоохранения и иных учреждениях;

17) нарушение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов при работе с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения, а также при захоронении радиоактивных отходов;

18) невыполнение мероприятий по предупреждению распространения инфекционных, паразитарных заболеваний и их ликвидации в случае возникновения;

19) необоснованный отказ в проведении санитарно-гигиенической, медицинской, биологической, технической, социологической и иных специальных экспертиз по направлениям органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

20) ухудшение здоровья граждан вследствие применения несовершенных санитарных норм, правил, гигиенических нормативов и экспертных заключений по материалам;

21) допуск к работе лиц, не прошедших медицинские осмотры или признанных непригодными по состоянию здоровья, для которых такая пригодность обязательна;

22) непрохождение обязательных медицинских осмотров или нарушение сроков их прохождения отдельными категориями работников;

23) неисполнение обязательных постановлений, предписаний и заключений органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор;

24) уклонение от представления материалов и сведений, необходимых для выявления санитарно-гигиенического состояния, эпидемической ситуации и радиационной обстановки на объекте;

25) срыв пломбы на объектах, закрытых органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, или возобновление работы на них;

26) непрохождение гигиенического обучения категориями рабочих и служащих, для которых оно обязательно в соответствии с их деятельностью;

27) умышленное сокрытие или искажение информации об авариях, санитарно-эпидемиологической ситуации и радиационной обстановке, состоянии здоровья населения;

28) реализация пищевых продуктов, не имеющих документов, удостоверяющих их качество и безопасность в соответствии с законодательством Туркменистана;

29) отказ от получения профилактических прививок в очагах инфекционных заболеваний;

30) необоснованный отказ от проведения профилактических прививок, а также отказ от госпитализации инфекционного больного и больных с подозрением на наличие у них инфекционных заболеваний.

3. Должностные лица, работники предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности, физические лица, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Туркменистана, несут ответственность за нарушение санитарного законодательства Туркменистана на общих основаниях с гражданами Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.__).

 

Статья 94. Направление материалов о санитарных правонарушениях для принятия мер об ответственности

 

Начальники санитарно-эпидемиологических служб и их заместители имеют право передавать в порядке, установленном законодательством Туркменистана, материалы, полученные в результате осуществления государственного санитарного надзора, для решения вопроса о привлечении лиц, совершивших нарушение санитарного законодательства Туркменистана:

1) к уголовной ответственности - в органы предварительного следствия;

2) к дисциплинарной ответственности - в вышестоящий орган исполнительной власти или вышестоящему должностному лицу;

3) для принятия мер общественного воздействия - в органы общественных объединений.

(В редакции Закона Туркменистана от 8 июня 2019 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2019 г., № 2, ст.__).