Habarlar

Habarlar

17.07.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hanym Ursula fon der Lýaýene Ýewropa Komissiýasynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy mynasybetli Gutlag hatyny we oňa iň gowy arzuwlaryny ýollady.

«Biz Türkmenistanda Ýewropa Bileleşigi bilen özara gatnaşyklarymyza ýokary baha berýäris hem-de ýola goýlan köpugurly we netijeli hyzmatdaşlygymyzy mundan beýläk-de ösdürmegi we pugtalandyrmagy maksat edinýäris» diýip, milli Liderimiz Gutlagynda belleýär.

Giňişleýin

15.07.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş wagtyny kitap ýazmaga bagyşlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň ilkinji gününde döredijilik bilen meşgullandy, şu pursatlarda Gahryman Arkadagymyzyň agtyklary bilen bolmagy maşgala gymmatlyklarynyň durmuşyň aýrylmaz bölegidigini ýene bir gezek subut etdi.

Giňişleýin

09.07.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, zähmetsöýer babadaýhanlaryna, edermen gallaçylaryna

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban halkym!

Edermen gallaçy babadaýhanlar!

Sizi berkarar ýurdumyzda galla taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilip, 1 million 650 müň tonnadan gowrak bugdaý hasylynyň öndürilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň her biriňize berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny arzuw edýärin!

 

 

Giňişleýin

05.07.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi. Mejlisde durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň barşyna baha berildi, hökümetiň, aýry-aýry ministrlikleriň, sebitleriň dolandyryş edaralarynyň işiniň netijelerine, guramaçylyk meselelerine garaldy, ikinji ýarym ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi.

Giňişleýin

03.07.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriniň jemlerine garaldy hem-de olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça möhüm wezipeler kesgitlenildi.

Giňişleýin

02.07.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň täze gurluşyklaryndaky işleriň barşy bilen tanyşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Giňişleýin

02.07.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Milli Liderimiz — halkymyzyň daýanjy we buýsanjy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Lideri, ýagny adamlary yzyna düşürip biljek, olary uly üstünliklere ruhlandyryp biljek adamy kesgitleýän köp şahsy häsiýetler bar. Ýöne döwletiň Lideri barada gürrüň edilende bolsa, onuň Baştutanlyk edýän ýurdunyň üstünlikleri we gazananlary öň hatara çykýar.

 

Giňişleýin

29.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşýar

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

 

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

 

Doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

 

Siziň ýolbaşçylygyňyzda Türkmenistan ykdysady hem-de durmuş ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýar, sebit we halkara işlerinde möhüm orun eýeleýär.

 

Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny, ähli ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde Siziň şahsy goşandyňyz örän uludyr.

Giňişleýin

29.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Söhbetdeşler birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary arkaly berkidilen döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.

Giňişleýin

28.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow senagat-innowasion toplumyň açylyşyna gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynda gurlan täze iň döwrebap senagat toplumynyň — tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Giňişleýin

28.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tebigy gazdan awtomobil benzinini öndürýän zawodyň işe girizilmegine bagyşlanan dabarada eden çykyşy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly dabara gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Men siziň ähliňizi eziz Diýarymyz üçin şatlykly waka — tebigy gazdan ýokary hilli awtomobil benzinini öndürýän zawodyň ulanylmaga berilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Siziň bilşiňiz ýaly, Bitarap döwletimiziň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasaty berkarar Watanymyzyň halkara gatnaşyklarynyň ähli ulgamynyň binýady bolup durýar. Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň, ylmy-tehnologik we maýa goýum gatnaşyklarynyň esasy ugruny kesgitleýär.

Giňişleýin

27.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana gelen Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat döwlet ministri Ýoşihiko Isozakini kabul etdi.

Wagt tapyp kabul edendigi we döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, myhman milli Liderimize Ýaponiýanyň Imperatorynyň we Premýer-ministriniň aýdan mähirli sözlerini we tutuş türkmen halkyna iberen iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Şeýle hem ol döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanda gurlan we dünýäde deňi-taýy bolmadyk täze önümçilik toplumynyň işe girizilýändigi bilen gutlady. Şunlukda, ýaponiýaly hyzmatdaşlaryň oňyn içeri we daşary syýasatyny alyp barýan hem-de ägirt uly mümkinçiliklere eýe bolan Türkmenistan bilen gatnaşyklary ösdürmäge bolan gyzyklanmalary tassyklandy.

Giňişleýin

27.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň sekretariatynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Liberal Demokratik partiýasynyň daşary işler boýunça müdirliginiň direktory, Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň sekretariatynyň başlygy Matsuşita Şinpei kabul etdi. Ol Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna geldi.

Giňişleýin

26.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamanyň taslamalaryna garaldy.

 

Giňişleýin

25.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti UNISEF-iň wekilhanasynyň baştutanyny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) ýurdumyzdaky wekilhanasynyň täze bellenen baştutany hanym Kristina Weýgandy kabul etdi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy.

 

Giňişleýin

24.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýat häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly, obasenagat toplumyndaky işleriň ýagdaýy we möwsümleýin meýdan işleriniň barşy baradaky meseleler girizildi.

 

Giňişleýin

23.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparyny amala aşyryp, ol ýerde bu sebitiň Baştutany Rustam Minnihanow bilen gepleşlikleri geçirdi hem-de «Sabantuý» milli baýramçylyk mynasybetli dabaralara gatnaşdy.

Milli Liderimiziň Russiýa Federasiýasynyň iri sebitine bu sapary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň senenamasynda ýene-de bir aýdyň sahypa bolar. Bu sebit bilen Türkmenistanyň netijeli söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ýola goýuldy. Türkmenistanyň hem-de Tatarystanyň ýolbaşçylarynyň özara erki esasynda ösdürilýän işjeň we netijeli gatnaşyklar, umuman, birnäçe möhüm bilelikdäki taslamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy bilen berkidilýän türkmen-rus strategik hyzmatdaşlygyna itergi berýär.

Giňişleýin

21.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz irden «Oguzhan» köşkler toplumyndan Ministrler Kabinetiniň binasyna tarap welosipedde ugrady. Bu ýerde milli Liderimiziň ýanynda Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew boldy.

Şäher häkimi döwlet Baştutanymyzyň 20-nji iýunda Aşgabat şäher häkimligine baran mahaly beren tabşyryklarynyň hem-de paýtagtymyzy ösdürmek, onuň demirgazyk böleginde iri ýaşaýyş toplumynyň gurluşygy, şol sanda inženerçilik-tehniki üpjünçiligi bilen bagly beren görkezmeleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Giňişleýin

20.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow giň möçberli şähergurluşyk taslamasy bilen tanyşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimligine baryp, ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň, hususan-da, Aşgabadyň demirgazyk böleginde täze iri möçberli toplumyň gurluşygynyň taslamalary bilen tanyşdy. Milli Liderimiz döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de öňümizdäki halkara ähmiýetli wakalara, şol sanda ýurdumyzda iri senagat toplumynyň açylyşy bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

Giňişleýin

19.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birinji Hazar ykdysady forumyna taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.

Birnäçe wagtdan soň hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gelip gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň Başlygy, hökümet agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary we Balkan welaýatynyň häkimi garşyladylar.

Giňişleýin

17.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wezipelerine, ýerlerde alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleriniň barşyna garaldy, şeýle hem guramaçylyk meselesine degişli çözgütler kabul edildi.

Giňişleýin

17.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Birek-birege mähirli sözleri aýdyp, iki ýurduň Liderleri möhüm hyzmatdaşlyk esaslaryna daýanýan döwletara gatnaşyklaryň däp bolan dostluk we işjeň häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen bellediler.

 

Giňişleýin

15.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban uçurymlar!

 

Sizi eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, goranmak ukybyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy we hukuk tertibini ygtybarly goramagy üpjün etmek üçin ýokary serkerdeler düzümini we işgärleri taýýarlaýan Harby akademiýany hem-de ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlaýan ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlamagyňyz, ýokary hünär bilimine, ilkinji serkerdelik derejesine eýe bolmagyňyz, zähmet ýoluna we gulluga gadam basmagyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

 

 

Giňişleýin

14.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, taslamalara seredildi, käbir möhüm resminamalar kabul edildi.

Giňişleýin

13.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Milli goşunymyzyň söweşjeň taýýarlygynyň duýdansyz barlagyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaragly Güýçleriň taýýarlyk we söweşjeň ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen, gije ýarymdan agansoň, degişli düzümleri dessin söweşjeň taýýarlyk ýagdaýyna getirmek barada buýruk berdi.

 

Giňişleýin

12.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda maslahat geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirdi.

 

Giňişleýin

12.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçirilen maslahatda eden çykyşy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!

Hormatly alymlar, professorlar we mugallymlar!

Hormatly ýolbaşçylar!

Siziň bilşiňiz ýaly, adamzat jemgyýetiniň ösüşi ylym we bilim bilen özara baglanyşyklydyr. Dünýäniň ösen döwletlerinde bolşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda hem ylym we bilim döwletimiziň güýç-kuwwatyny hem-de mümkinçiliklerini artdyrýan esasy serişde, jemgyýetimiziň hereketlendiriji güýji bolup durýar.

 

Giňişleýin

12.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Döwlet Baştutanymyz öz kärdeşi bilen mähirli salamlaşyp, gazak Liderini Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de berk jan saglyk, abadançylyk we ýokary döwlet wezipesindäki jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 

Giňişleýin

11.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ýurdumyzyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wezipeleri, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Giňişleýin

10.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine, ýerlerde alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleriniň barşyna garaldy.

Giňişleýin

08.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenilip taýýarlanylan birnäçe täze Kanunlar we kadalaşdyryjy-hukuk namalary kabul edildi. Maslahata gatnaşmaga käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

 

Giňişleýin

06.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli möhüm resminamalaryň birnäçesine garaldy.

 

Giňişleýin

06.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Sergeý Lebedew GDA ýurtlarynyň hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň ýokary derejede guralandygyny belledi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Onuň Alyhezreti, 
Türkmenistanyň Prezidenti, 
Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň we 
hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň Başlygy 
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA 

Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç! 


2019-njy ýylyň 31-nji maýynda Aşgabatda geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň guramaçylygynyň we geçirilişiniň ýokary derejesi üçin Size ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin. 

Giňişleýin

05.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri, şeýle hem bu düzümleriň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge gönükdirilen wezipeler bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

питания.

Giňişleýin

04.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Oraza baýramy mynasybetli toý sadakasyny berdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gypjak obasyndaky metjitde mukaddes Oraza baýramy mynasybetli toý sadakasyny berdi. Ozal habar berlişi ýaly, halkymyzyň milli baýramçylygy mynasybetli döwlet Baştutanymyz 4-nji iýuny iş güni däl diýip yglan etmek hakynda Permana gol çekdi.

 

Giňişleýin

04.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Oraza baýramy bilen gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi ahlak tämizliginiň we ruhy kämilligiň baýramy — mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Giňişleýin

03.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Bütindünýä welosiped güni bilen gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

 

Sizi tomus paslynyň ajaýyp günlerinde halkara derejesinde bütin dünýäde, şeýle hem Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde giňden bellenýän Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Giňişleýin

02.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

YHDG: Aşgabatda geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň ylmy we döredijilik intelligensiýasynyň forumy ýokary derejede guralan çäre

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

 Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

 

Çuňňur hormatlanylýan jenap Prezident!

 

Giňişleýin

01.06.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban halkym!

Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri!

 

Giňişleýin

31.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Arkalaşygynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi geçirildi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisi boldy.

 

Giňişleýin

31.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministri Abdulla Aripowy kabul etdi.

 

Giňişleýin

31.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň Başlygy bilen duşuşygy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Dmitriý Medwedew bilen duşuşyk geçirdi.

 

Giňişleýin

30.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bolgariýa Respublikasynyň Premýer-ministri Boýko Borisowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

 

 

Giňişleýin

30.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Täjigistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Dawlatali Saidi kabul etdi.

 

Giňişleýin

30.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Ismail ogly Mamedowy kabul etdi.

 

Giňişleýin

30.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamini kabul etdi.

 

Giňişleýin

30.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň wise-premýer-ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Ermenistan Respublikasynyň wise-premýer-ministri Mger Grigorýany kabul etdi.

 

Giňişleýin

30.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyz Respublikasynyň wise-premýer-ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

 

 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Gyrgyz Respublikasynyň wise-premýer-ministri Ženiş Razakowy kabul etdi.

 

Giňişleýin

30.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Belarus Respublikasynyň Premýer-ministri Sergeý Rumasy kabul etdi.

 

Giňişleýin

29.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere, şeýle hem resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

 

Giňişleýin

29.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Şu ýylyň 28-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň 85-nji mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy boýunça «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly Kararnama kabul edildi. Men bu taryhy waka bilen sizi tüýs ýürekden gutlaýaryn.

 

Giňişleýin

27.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meseleleri girizildi.

 

Giňişleýin

26.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Çeper elli halyçylarymyza, ýurdumyzyň ähli halkyna, şeýle hem «Dünýäniň bezegi türkmen halysy» atly halkara sergä we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň 19-njy mejlisine gatnaşyjylara

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly myhmanlar!

Çeper elli mähriban halyçylar!

Sizi milli buýsanjymyz bolan Türkmen halysynyň baýramy hem-de bu ajaýyp baýram mynasybetli geçirilýän «Dünýäniň bezegi türkmen halysy» atly halkara serginiň we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň 19-njy mejlisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

 

Giňişleýin

24.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

 

Giňişleýin

23.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahat geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi bilen bilelikde paýtagtymyzyň merkezinde alnyp barylýan işler bilen tanşyp, şäheriň esasy şaýollarynyň ugrunda arassaçylyk işleriniň üpjün edilişine üns berdi.

 

Giňişleýin

22.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy Ýoiçi Kobaýaşini kabul etdi.

 

Giňişleýin

21.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başlygy, Slowakiýa Respublikasynyň daşary hem-de ýewropa işleri ministri Miroslaw Laýçagy kabul etdi.

 

Giňişleýin

20.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýanyň daşary işler we daşary söwda ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Wengriýanyň daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýýartony kabul etdi.

 

Giňişleýin

18.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde dabaralandyrýar. Munuň özi mähriban Watanymyzyň özygtyýarlylygyny, halkymyzyň bozulmaz agzybirligini we bitewüligini aňladýan şanly senelerdir.

 

 

Giňişleýin

18.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

 

Sizi milli senenamamyzda möhüm sene — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Giňişleýin

17.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

 

Giňişleýin

16.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy we alabaý hakyndaky kitabynyň üstünde işlemegini dowam etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda boldy. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy we bedew bilen gezim etdi. Milli Liderimiz toplumyň çäginde täze doglan alabaý tohumyndaky güjükleri synlady we asylly däbe görä, olaryň özboluşly aýratynlyklaryny nazarda tutup, güjüklere at dakdy. Şeýle hem Arkadag Prezidentimiz bu ýerdäki iş otagynda döredijilik bilen meşgullanyp, alabaý hakyndaky täze kitabynyň üstünde işledi. Soňra döwlet Baştutanymyz bu ýerden uzakda bolmadyk künjekde ýerleşýän serhet galasyna bardy.

Giňişleýin

15.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem meýilleşdirilen baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görlüşine degişli meseleler girizildi.

 

Giňişleýin

15.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumyna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy

döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň

XIV forumyna gatnaşyjylara

Giňişleýin

14.05.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna şu ýylda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi

Giňişleýin

13.05.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi

Giňişleýin

10.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Giňişleýin


09.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Beýik Ýeňşiň hormatyna dabaralar: weteranlara hormat! Gahrymanlara baky şöhrat!

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün ýurdumyzda şanly sene — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenildi.

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde entek baýramçylyga çenli XX asyryň ýowuz urşunyň frontlarynda söweşen weteranlary, mukaddes borjuny mynasyp berjaý edip, ojaklaryna dolanyp gelenleri, şeýle hem tylda zähmet çekenleri, wepat bolanlaryň yzynda galan ýanýoldaşlaryny sylaglamak çäreleri başlandy. Häzirki we geljekki nesilleriň röwşen geljegi we bagtyýarlygy üçin şirin janlaryny gaýgyrmadyk gahrymanlaryň atlary hem türkmen halkynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Bu gün türkmenistanlylar Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan Watan goragçylaryny ýatlaýarlar.

 

Giňişleýin

09.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

 

Eziz halkym!

Hormatly uruş weteranlary!

 

Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, ynsanperwerligi we hoşniýetliligi giňden dabaralandyrýan şanly senedir.

Giňişleýin

08.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze obanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze, döwrebap obanyň, giň gerimli durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

Garagumuň merkezinde ýerleşen bu ähmiýetli emeli suw desgasy, ekologiýa we halk hojalygy babatda bolşy ýaly, ägirt uly durmuş maksatly ähmiýete eýedir. Uzakmöhletleýin netijeli bu taslamanyň hemmetaraplaýyn ähmiýete eýedigini aýratyn bellemeli.

Giňişleýin

07.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — RF-iň Hökümetiniň Diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenkony hem-de Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasary — stats-sekretary Grigoriý Karasini kabul etdi.

Giňişleýin

02.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ykdysadyýetimiziň pudaklarynda dört aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň barşyna, şeýle hem türkmenistanlylaryň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen içeri syýasatyň käbir meselelerine garaldy.

Giňişleýin

01.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Ukrainanyň saýlanan Prezidentini gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ukrainanyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli, jenap Wladimir Aleksandrowiç Zelenskä tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz gutlagynda ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hem-de özara düşünişmegiň ýokary derejesiniň halklarymyzyň bähbidine ikitaraplaýyn türkmen-ukrain gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy üçin berk esas bolup hyzmat etjekdigini belledi.

Giňişleýin

01.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby Naruhitony Ýaponiýanyň Imperatory hökmünde tagta geçmegi mynasybetli, oňa tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Milli Liderimiz gutlag hatynda Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady, durmuş, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlar boýunça yzygiderli pugtalanýan we kämilleşýän gatnaşyklaryň ýokary derejesini bellemegiň guwandyryjydygyny nygtady.

Giňişleýin

30.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2019-njy ýylyň geçen dört aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi.

Mejlisiň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Irden döwlet Baştutanymyzyň dikuçary Garagum sährasynyň gözel künjekleriniň birinde gondy.

Giňişleýin

29.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna, welaýatlary mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň möhüm wezipelerine garaldy.

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giň gerim bilen geçirilip, oňa köp sanly dabaraly çäreler bagyşlandy. Behişdi ahalteke bedewi olaryň baş gahrymany boldy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda nesilden-nesle aýawly geçirilip gelnen atçylygyň iň gowy däpleri dikeldildi hem-de tutuş taryhyň dowamynda türkmen halkynyň wepaly hemralary we dostlary bolup hyzmat eden behişdi bedewleriň dünýä dolan şöhraty täze belentlige galdy.

 

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli gutlaglary kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylda giňden we dabaraly bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Milli parlamentiň ýolbaşçysyndan, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryndan, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlerinden gutlaglary kabul etdi.

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, «KamAZ» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Sergeý Kogogin, «Tatneft» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Nail Maganow, «UK» KER-Holding» jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiniň ýolbaşçysy Hamis Mahýanow bilen duşuşdy.

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň tebigaty goramak, suw we oba hojalyk ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň tebigaty goramak, suw we oba hojalyk ministri Abdulrahman Abdulmohsen Al Fadleýi kabul etdi.

Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, şu günler bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Saud Arabystanynyň Patyşasy Salman Ben Abdul-Aziz Al Saudyň hem-de Mirasdüşer şazada Muhammed Ben Salman Al Saudyň adyndan bagt, parahatçylyk we bütin türkmen halkyna abadançylyk baradaky arzuwlaryny we mähirli salamyny ýetirdi.

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Katar Döwletiniň Emiriniň maşgala agzasyny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Katar Döwletiniň Emiriniň dogany Şeýh Tani Bin Hamad Bin Halifa Al Tanini kabul etdi.

 

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyma

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Eziz watandaşlar!

Hormatly atşynaslar!

Sizi «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda behişdi bedewlerimiziň şanyna giňden we uly dabara bilen bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň her biriňize merdana halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen türkmen bedewlerini ösdürip ýetişdirmekde we kämilleşdirmekde, olaryň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda, atşynaslyk we seýisçilik işleriňizde bitirýän hyzmatlaryňyz üçin, çäksiz minnetdarlyk bildirýärin.

 

Giňişleýin

27.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Ahalteke atçylyk toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dürli öwüşginli dabaralar geçirildi. Bu ýerde, asylly däbe görä, aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän şanly senä bagyşlanan esasy wakalaryň öň ýanynda halypa çapyksuwarlaryň arasynda at çapyşyklary, ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň ýeňijilerini hem-de atlary çeper beýan etmek boýunça döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

 

Giňişleýin

26.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisinde eden çykyşy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary!

Hanymlar we jenaplar! Gadyrly myhmanlar!

Şu gün biz Türkmenistanyň gözel paýtagty Aşgabat şäherinde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky IX mejlisini geçirýäris. Myhmansöýer, güneşli türkmen topragyna — şöhraty äleme dolan ajaýyp ahalteke bedewleriniň watanyna hoş geldiňiz!

Ilki bilen, siziň ähliňizi ýurdumyzyň, ata-babalarymyzyň buýsanjy bolan ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny dabaralandyrýan Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky IX mejlisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Giňişleýin

26.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisine gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisi geçirildi.

Her ýylda geçirilýän bu çäre ähmiýetli waka bolmak bilen, ol ady rowaýata öwrülen we türkmen halkynyň umumadamzat gymmatlygyna goşan ägirt uly goşandyny alamatlandyrýan milli buýsanjymyz bolan ahalteke bedewleriniň giňden wagyz edilmegine gönükdirilendir.

Giňişleýin

26.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Döwlet Baştutany Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan foruma gatnaşyjylara Gutlag iberdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly halkara sergi-ýarmarka hem-de ylmy maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli sizi ýurdumyzda geçirilýän halkara sergi-ýarmarkanyň açylmagy hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XI halkara ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Giňişleýin

25.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy.

Giňişleýin

22.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meseleleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Giňişleýin

19.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine seredildi.

Döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowy çagyrdy.

Giňişleýin

18.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri sebitde iri polimer zawodyna baryp gördüler

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

 

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyzda döwlet saparynda bolýan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Hazar sebitindäki örän iri senagat kärhanasyna — Gyýanly şäherçesindäki polimer zawodyna bardylar.

Habar berlişi ýaly, düýn Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-koreý gepleşikleri uly üstünlikler bilen geçirildi, gepleşikleriň dowamynda dostlukly döwletleriň syýasy, söwda-ykdysady, ynsanperwer ulgamlarda oňyn hem-de netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we ösdürmäge özara gyzyklanma bildirýändikleri hem-de taýýardyklary tassyklanyldy.

Giňişleýin

17.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltdiler

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda gepleşikler geçirildi.

 

Giňişleýin

17.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň bilelikdäki beýannamasy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In 2019-njy ýylyň 16 — 18-nji aprelinde döwlet sapary bilen Türkmenistanda boldy.

 

Giňişleýin

16.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparyna

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi.

Iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Koreýa Respublikasynyň Prezidentini ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar.

Giňişleýin

16.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-NIŇ Baş sekretary bilen duşuşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary jenap Tomas Greminger bilen duşuşdy. Ol ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygyna gabatlanylan çärelere gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna geldi.

 

Giňişleýin

12.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi we amala aşyrylan işlere baha berildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe guramaçylyk meselelerine garaldy.

Giňişleýin

10.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň — täze şäheriň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Täze merkez Gökdepe etrabynyň çäginde bina ediler.

Giňişleýin

09.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, paýtagtymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň möhüm wezipelerine, käbir guramaçylyk meselelerine garaldy.

Giňişleýin

07.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä saglyk güni mynasybetli guralan çärelere gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli köpsanly sport, bedenterbiýe-sagaldyş hereketleri, medeni, sungat we beýleki çäreler ýaýbaňlandyryldy.

Ir bilen Köpetdagyň dag gerişlerinden çekilen Saglyk ýoluna köpçülikleýin ýöriş guraldy.

Giňişleýin

07.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi ýurdumyzda uly dabara bilen bellenýän ajaýyp halkara baýram — Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Däp bolşy ýaly, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýylda hem sagdyn ýaşaýyş-durmuş ýörelgeleri giňden ornaşdyrylýan güneşli Diýarymyzda Bütindünýä saglyk gününe gabatlanyp geçirilýän aýdym-sazly dabaralaryň, giňden ýaýbaňlandyrylýan medeni-köpçülikleýin sport hereketiniň eziz Watanymyza buýsanjymyzy has-da ýokarlandyryp, abadan we bagtyýar durmuşda beýik geljegimizi gurýan mähriban halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrjakdygyna berk ynanýaryn.

Giňişleýin

05.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda döwlet durmuşynyň birnäçe meselelerine garaldy, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Giňişleýin

04.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy, şeýle hem bu düzümleriň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge gönükdirilen anyk çäreler kesgitlendi.

Giňişleýin

03.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda we onuň töwereklerinde dowam edýän gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçardan paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyk meýdançalarynda birnäçe desgalarda, Ahal welaýatynyň ekerançylyk meýdanlarynda işleriň ýagdaýy bilen tanşyp, durmuş ulgamyny has-da kämilleşdirmek boýunça öňde durýan möhüm wezipeleriň ýerine ýetirilişine aýratyn üns berdi.

Giňişleýin

01.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

 

Giňişleýin