Habarlar

Habarlar

23.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzy ösdürmegiň meseleleri boýunça iş maslahat geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi bilen bilelikde paýtagtymyzyň merkezinde alnyp barylýan işler bilen tanşyp, şäheriň esasy şaýollarynyň ugrunda arassaçylyk işleriniň üpjün edilişine üns berdi.

 

Giňişleýin

22.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýapon-türkmen komitetiniň başlygyny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «ITOCHU Corporation» kompaniýasynyň wise-başlygy, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy Ýoiçi Kobaýaşini kabul etdi.

 

Giňişleýin

21.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Başlygyny, Slowakiýa Respublikasynyň daşary we ýewropa işleri ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki Başlygy, Slowakiýa Respublikasynyň daşary hem-de ýewropa işleri ministri Miroslaw Laýçagy kabul etdi.

 

Giňişleýin

20.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýanyň daşary işler we daşary söwda ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Wengriýanyň daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýýartony kabul etdi.

 

Giňişleýin

18.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärelere gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününi goşa baýram hökmünde dabaralandyrýar. Munuň özi mähriban Watanymyzyň özygtyýarlylygyny, halkymyzyň bozulmaz agzybirligini we bitewüligini aňladýan şanly senelerdir.

 

 

Giňişleýin

18.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

 

Sizi milli senenamamyzda möhüm sene — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Giňişleýin

17.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi.

 

Giňişleýin

16.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy we alabaý hakyndaky kitabynyň üstünde işlemegini dowam etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda boldy. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy we bedew bilen gezim etdi. Milli Liderimiz toplumyň çäginde täze doglan alabaý tohumyndaky güjükleri synlady we asylly däbe görä, olaryň özboluşly aýratynlyklaryny nazarda tutup, güjüklere at dakdy. Şeýle hem Arkadag Prezidentimiz bu ýerdäki iş otagynda döredijilik bilen meşgullanyp, alabaý hakyndaky täze kitabynyň üstünde işledi. Soňra döwlet Baştutanymyz bu ýerden uzakda bolmadyk künjekde ýerleşýän serhet galasyna bardy.

Giňişleýin

15.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem meýilleşdirilen baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görlüşine degişli meseleler girizildi.

 

Giňişleýin

15.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumyna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy

döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň

XIV forumyna gatnaşyjylara

Giňişleýin

14.05.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygyny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna şu ýylda başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi

Giňişleýin

13.05.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi

Giňişleýin

10.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Giňişleýin


09.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Beýik Ýeňşiň hormatyna dabaralar: weteranlara hormat! Gahrymanlara baky şöhrat!

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün ýurdumyzda şanly sene — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenildi.

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde entek baýramçylyga çenli XX asyryň ýowuz urşunyň frontlarynda söweşen weteranlary, mukaddes borjuny mynasyp berjaý edip, ojaklaryna dolanyp gelenleri, şeýle hem tylda zähmet çekenleri, wepat bolanlaryň yzynda galan ýanýoldaşlaryny sylaglamak çäreleri başlandy. Häzirki we geljekki nesilleriň röwşen geljegi we bagtyýarlygy üçin şirin janlaryny gaýgyrmadyk gahrymanlaryň atlary hem türkmen halkynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Bu gün türkmenistanlylar Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan Watan goragçylaryny ýatlaýarlar.

 

Giňişleýin

09.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

 

Eziz halkym!

Hormatly uruş weteranlary!

 

Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, ynsanperwerligi we hoşniýetliligi giňden dabaralandyrýan şanly senedir.

Giňişleýin

08.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze obanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze, döwrebap obanyň, giň gerimli durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

Garagumuň merkezinde ýerleşen bu ähmiýetli emeli suw desgasy, ekologiýa we halk hojalygy babatda bolşy ýaly, ägirt uly durmuş maksatly ähmiýete eýedir. Uzakmöhletleýin netijeli bu taslamanyň hemmetaraplaýyn ähmiýete eýedigini aýratyn bellemeli.

Giňişleýin

07.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — RF-iň Hökümetiniň Diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenkony hem-de Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasary — stats-sekretary Grigoriý Karasini kabul etdi.

Giňişleýin

02.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ykdysadyýetimiziň pudaklarynda dört aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň barşyna, şeýle hem türkmenistanlylaryň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen içeri syýasatyň käbir meselelerine garaldy.

Giňişleýin

01.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Ukrainanyň saýlanan Prezidentini gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ukrainanyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli, jenap Wladimir Aleksandrowiç Zelenskä tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz gutlagynda ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hem-de özara düşünişmegiň ýokary derejesiniň halklarymyzyň bähbidine ikitaraplaýyn türkmen-ukrain gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy üçin berk esas bolup hyzmat etjekdigini belledi.

Giňişleýin

01.05.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby Naruhitony Ýaponiýanyň Imperatory hökmünde tagta geçmegi mynasybetli, oňa tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Milli Liderimiz gutlag hatynda Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady, durmuş, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlar boýunça yzygiderli pugtalanýan we kämilleşýän gatnaşyklaryň ýokary derejesini bellemegiň guwandyryjydygyny nygtady.

Giňişleýin

30.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2019-njy ýylyň geçen dört aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi.

Mejlisiň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Irden döwlet Baştutanymyzyň dikuçary Garagum sährasynyň gözel künjekleriniň birinde gondy.

Giňişleýin

29.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna, welaýatlary mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň möhüm wezipelerine garaldy.

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giň gerim bilen geçirilip, oňa köp sanly dabaraly çäreler bagyşlandy. Behişdi ahalteke bedewi olaryň baş gahrymany boldy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda nesilden-nesle aýawly geçirilip gelnen atçylygyň iň gowy däpleri dikeldildi hem-de tutuş taryhyň dowamynda türkmen halkynyň wepaly hemralary we dostlary bolup hyzmat eden behişdi bedewleriň dünýä dolan şöhraty täze belentlige galdy.

 

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli gutlaglary kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylda giňden we dabaraly bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Milli parlamentiň ýolbaşçysyndan, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryndan, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlerinden gutlaglary kabul etdi.

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, «KamAZ» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Sergeý Kogogin, «Tatneft» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Nail Maganow, «UK» KER-Holding» jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiniň ýolbaşçysy Hamis Mahýanow bilen duşuşdy.

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň tebigaty goramak, suw we oba hojalyk ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň tebigaty goramak, suw we oba hojalyk ministri Abdulrahman Abdulmohsen Al Fadleýi kabul etdi.

Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallygyny beýan edip, şu günler bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Saud Arabystanynyň Patyşasy Salman Ben Abdul-Aziz Al Saudyň hem-de Mirasdüşer şazada Muhammed Ben Salman Al Saudyň adyndan bagt, parahatçylyk we bütin türkmen halkyna abadançylyk baradaky arzuwlaryny we mähirli salamyny ýetirdi.

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Katar Döwletiniň Emiriniň maşgala agzasyny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Katar Döwletiniň Emiriniň dogany Şeýh Tani Bin Hamad Bin Halifa Al Tanini kabul etdi.

 

Giňişleýin

28.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyma

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Eziz watandaşlar!

Hormatly atşynaslar!

Sizi «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda behişdi bedewlerimiziň şanyna giňden we uly dabara bilen bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň her biriňize merdana halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen türkmen bedewlerini ösdürip ýetişdirmekde we kämilleşdirmekde, olaryň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda, atşynaslyk we seýisçilik işleriňizde bitirýän hyzmatlaryňyz üçin, çäksiz minnetdarlyk bildirýärin.

 

Giňişleýin

27.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Ahalteke atçylyk toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dürli öwüşginli dabaralar geçirildi. Bu ýerde, asylly däbe görä, aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän şanly senä bagyşlanan esasy wakalaryň öň ýanynda halypa çapyksuwarlaryň arasynda at çapyşyklary, ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň ýeňijilerini hem-de atlary çeper beýan etmek boýunça döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

 

Giňişleýin

26.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisinde eden çykyşy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary!

Hanymlar we jenaplar! Gadyrly myhmanlar!

Şu gün biz Türkmenistanyň gözel paýtagty Aşgabat şäherinde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky IX mejlisini geçirýäris. Myhmansöýer, güneşli türkmen topragyna — şöhraty äleme dolan ajaýyp ahalteke bedewleriniň watanyna hoş geldiňiz!

Ilki bilen, siziň ähliňizi ýurdumyzyň, ata-babalarymyzyň buýsanjy bolan ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny dabaralandyrýan Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky IX mejlisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Giňişleýin

26.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisine gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisi geçirildi.

Her ýylda geçirilýän bu çäre ähmiýetli waka bolmak bilen, ol ady rowaýata öwrülen we türkmen halkynyň umumadamzat gymmatlygyna goşan ägirt uly goşandyny alamatlandyrýan milli buýsanjymyz bolan ahalteke bedewleriniň giňden wagyz edilmegine gönükdirilendir.

Giňişleýin

26.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Döwlet Baştutany Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan foruma gatnaşyjylara Gutlag iberdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly halkara sergi-ýarmarka hem-de ylmy maslahata gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli sizi ýurdumyzda geçirilýän halkara sergi-ýarmarkanyň açylmagy hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XI halkara ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Giňişleýin

25.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy.

Giňişleýin

22.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meseleleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Giňişleýin

19.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine seredildi.

Döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowy çagyrdy.

Giňişleýin

18.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri sebitde iri polimer zawodyna baryp gördüler

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

 

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we ýurdumyzda döwlet saparynda bolýan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Hazar sebitindäki örän iri senagat kärhanasyna — Gyýanly şäherçesindäki polimer zawodyna bardylar.

Habar berlişi ýaly, düýn Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-koreý gepleşikleri uly üstünlikler bilen geçirildi, gepleşikleriň dowamynda dostlukly döwletleriň syýasy, söwda-ykdysady, ynsanperwer ulgamlarda oňyn hem-de netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we ösdürmäge özara gyzyklanma bildirýändikleri hem-de taýýardyklary tassyklanyldy.

Giňişleýin

17.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltdiler

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda gepleşikler geçirildi.

 

Giňişleýin

17.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň bilelikdäki beýannamasy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In 2019-njy ýylyň 16 — 18-nji aprelinde döwlet sapary bilen Türkmenistanda boldy.

 

Giňişleýin

16.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparyna

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi.

Iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Koreýa Respublikasynyň Prezidentini ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar.

Giňişleýin

16.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-NIŇ Baş sekretary bilen duşuşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary jenap Tomas Greminger bilen duşuşdy. Ol ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň açylmagynyň 20 ýyllygyna gabatlanylan çärelere gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna geldi.

 

Giňişleýin

12.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi we amala aşyrylan işlere baha berildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe guramaçylyk meselelerine garaldy.

Giňişleýin

10.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň — täze şäheriň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Täze merkez Gökdepe etrabynyň çäginde bina ediler.

Giňişleýin

09.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, paýtagtymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň möhüm wezipelerine, käbir guramaçylyk meselelerine garaldy.

Giňişleýin

07.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä saglyk güni mynasybetli guralan çärelere gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanda asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni giňden bellenildi. Şanly sene mynasybetli köpsanly sport, bedenterbiýe-sagaldyş hereketleri, medeni, sungat we beýleki çäreler ýaýbaňlandyryldy.

Ir bilen Köpetdagyň dag gerişlerinden çekilen Saglyk ýoluna köpçülikleýin ýöriş guraldy.

Giňişleýin

07.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban halkym!

Eziz watandaşlar!

Sizi ýurdumyzda uly dabara bilen bellenýän ajaýyp halkara baýram — Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Däp bolşy ýaly, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen 2019-njy ýylda hem sagdyn ýaşaýyş-durmuş ýörelgeleri giňden ornaşdyrylýan güneşli Diýarymyzda Bütindünýä saglyk gününe gabatlanyp geçirilýän aýdym-sazly dabaralaryň, giňden ýaýbaňlandyrylýan medeni-köpçülikleýin sport hereketiniň eziz Watanymyza buýsanjymyzy has-da ýokarlandyryp, abadan we bagtyýar durmuşda beýik geljegimizi gurýan mähriban halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrjakdygyna berk ynanýaryn.

Giňişleýin

05.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda döwlet durmuşynyň birnäçe meselelerine garaldy, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Giňişleýin

04.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy, şeýle hem bu düzümleriň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge gönükdirilen anyk çäreler kesgitlendi.

Giňişleýin

03.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda we onuň töwereklerinde dowam edýän gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçardan paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyk meýdançalarynda birnäçe desgalarda, Ahal welaýatynyň ekerançylyk meýdanlarynda işleriň ýagdaýy bilen tanşyp, durmuş ulgamyny has-da kämilleşdirmek boýunça öňde durýan möhüm wezipeleriň ýerine ýetirilişine aýratyn üns berdi.

Giňişleýin

01.04.2019

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

 

Giňişleýin